شرکتنامه شرکت با مسئولیت محدود

شرکتنامه شرکت با مسئولیت محدود

لزوم تشکیل شرکت نامه و نشر آگهی آن

در قانون تجارت ایران در خصوص تشکیل شرکت با مسئولیت محدود به موجب شرکت نامه یا اساسنامه (رسمی یا غیر رسمی)  نص صریحی وجود ندارد، اما با عنایت به ماده (۹۷ ق.ت ) که مقرر میدارد:((  در شرکت نامه باید صراحتاً قید شده باشد. که سهم الشرکه های غیر نقدی هر کدام به چه میزان تقویم شده است»، ملاحظه میشود. که مؤسسين شركت الزاماً باید شرکت نامه بین خود تنظیم و امضاء نمایند.

آیا تنظیم اساسنامه برای شرکت علاوه بـر شرکت نامه الزامی است یا خیر؟

این سؤال مطرح میشود. که آیا تنظیم اساسنامه برای تشکیل شرکت علاوه بـر شرکت نامه الزامی است یا خیر؟ به نظر میرسد. که تنظیم اساسنامه برای شرکت با مسئولیت محدود علاوه بر شرکت نامه ضروری میباشد. زیرا به موجب مواد (۱۰۵،  ۱۰۷ ، ۱۰۸ و ۱۱۱ ق.ت)  و بند «ب» ماده ۴ نظام نامه قانون تجارت مصوب13/2/1311 ،  که قانونگذار در آنها به اساسنامه اشاره نموده است.

شرکاء می توانند اراده خود را از نظر قلمرو اختیارات و اتخاذ تصمیم و یا حق رأى و بالاخره روابط فيما بين در آن منعکس نمایند،  و با توجه به اینکه مواد موجود در مورد شرکتهای با مسئولیت محدود ناقص و یا نارسا می باشد. میتوان برای جبران این نقیصه از فن حقوقی شرکتهای سهامی استفاده نموده و اساسنامه را بر مبنای آن تنظیم نمود..

برابر بند ۲ ماده ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۶ اسفند ۱۳۱۰ با اصلاحات  بعدی صلح نامه و هبه نامه و شرکت نامه باید طبق سند رسمی تنظیم گردد، از طرف دیگر طبق ماده ۱ نظام نامه قانون تجارت ، شرکتهای تجارتی باید به موجب شرکت نامه رسمی تشکیل شود.

به طوری که ملاحظه شد. شرکت نامه تنظیمی توسط مؤسسین طبق سند عادی تنظیم می،گردد. که متعاقب آن مؤسسین شرکت نامه را برابر نمونه های چاپی تنظیم و در اجرای مادۀ ۴ نظام نامه قانون تجارت که تسلیم شرکت نامه را به اداره ثبت شرکت ها الزامی میداند،  به اداره مزبور جهت ثبت در دفتر ثبت شرکتها ارائه می نمایند.

ثبت شرکت نامه در دفتر به آن جنبه رسمیت میدهد. شاید علت تنظیم شرکت نامه عادی در عمل به منظور جلوگیری از تحمل هزینه های راجع به تنظیم شرکت نامه رسمی می باشد. که تسهیلاتی برای مؤسسین در نظر گرفته شده است.

حال باید دید که نظام نامه مندرج در مواد فوق چه تشریفاتی را برای ثبت شرکت و نشر شرکت نامه پیش بینی نموده است. برابر ماده ۲ نظام نامه شرکتهای تجارتی باید در تهران در دایره ثبت شرکتها و در خارج از تهران در اداره ثبت اسناد مرکز اصلی شرکت به ثبت برسد و مادۀ ۳ ،نظام نامهة،  تسلیم تقاضانامه در دو نسخه را الزامی دانسته که در شرکتهای با مسئولیت محدود علاوه بر آن مدارک زیر نیز تقدیم می گردد.

– یک نسخه مصدق از اساسنامه اگر باشد-  یک نسخه مصدق از شرکت نامه – اسامی شریک یا شرکائی که برای اداره شرکت تعیین شده اند – نوشتهای به امضاء مدیر شرکت حاکی از پرداخت تمام سرمایه نقدی و سرمایه غیر نقدی با تعیین قیمت حصه های غیر نقدی.

بعد از ثبت شرکت متصدی ثبت باید نسخه ثانی تقاضانامه را با قید تاریخ و نمره ثبـت امضاء و به مهر اداره ممهور نموده و به متقاضی بدهد،  این سند، سند ثبت شرکت محسوب خواهد شد،  متعاقباً در ظرف ماه اوّل ثبت هر شرکت خلاصه شرکت نامه و منضمات آن توسط اداره ثبت محل در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار مرکز اصلی شرکت به هزینه خود شرکت منتشر می گردد (مواد ۵ و ۶ نظام نامه).

موضوع شرکت و میزان سرمایه

موضوع شرکت نامه باید با عنایت به ماده ( 190ق.م) مشروع بوده و میزان سرمایه نیز از نظر تأدیه و نقدی و غیر نقدی بودن آن مشخص باشد.

استعلام شرکت با شماره ثبت
ادامه مطلب

1– موضوع شرکت:  به هنگام تشکیل شرکت با مسؤولیت محدود شرکاء که مکلف به تنظیم شرکت نامه و امضاء آن میباشند. موضوع شرکت را در آن قید و این موضوع باید مشروع قصد طرفین و رضای آنها باشد. زیرا ماده ( ۱۹۰ ق.م) شرایط اساسی معامله را به شرح زیر احصاء می نماید:

1 -قصد طرفین و رضای آنها

2-اهلیت طرفین

3-موضوع معین که مورد معامله باشد( یعنی موضوع معامله مجهول و یا مورد تردید نباشد).

4-مشروعیت جهت معامله

هر چند که در ماده مزبور به علت تعهد که همان هدف مستقیم طرفین معامله بوده و آنها را وادار به قبول تعهد مینماید اشاره ای نشده است. لیکن علت تعهد نباید بنا به تجویز ماده ( 348 ق.م)  امر ممنوعی باشد. زیرا ماده اخیر مقرر میدارد: ((  بیع چیزی که خرید و فروش آن قانوناً ممنوع است. و یا چیزی که مالیت و منفعت عقلایی ندارد.

و یا چیزی که بایع قدرت بر تسلیم آن ،ندارد باطل است .مگر این که مشتری خود قادر بر تسلیم باشد)) . نتیجه میشود. که جهت موضوع شرکت باید مشروع بوده و علت آن قانوناً نیز ممنوع نباشد.

سرمایه شرکت

۲- سرمایه شرکت : در قانون تجارت ایران برای سرمایه شرکت با مسئولیت محدود مانند شرکتهای سهامی حداقل سرمایه ای پیش بینی نشده است .اما برابر ماده (۹۶ ق.ت) شرکت با مسؤولیت محدود زمانی تشکیل میشود. که کلیه سرمایه نقدی آن تأدیه و سهم الشركه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد.

در ماده مزبور مرجع تسلیم سرمایه پیش بینی نشده است. و عملاً مؤسسین شرکت با مسؤولیت محدود در شرکت نامه و در صورت جلسات مربوطه فقط اقرار به پرداخت سرمایه به هیأت مدیره یا به صندوق شرکت نموده و مراتب را به اداره ثبت شرکتها اعلام میدارند، به این ترتیب قانونگذار آنها را ملزم به پرداخت واقعی سرمایه و ارائه فیش بانکی یا تسلیم اسناد اموال غیر منقول ننموده است .

در صورتی که در شرکتهای سهامی برابر مواد (۶ و ۲۰ ل..ق.ت) مؤسسين مكلفند حداقل ۳۵% مبلغ کل سرمایه را در حسابی به نام شرکت در شرف تأسیس، نزد یکی از بانکها سپرده و گواهی پرداخت را به اداره ثبت شرکتها ارائه نمایند.

در نتیجه پرداخت سرمایه قبل از امضاء اساسنامه صورت میگیرد. و قید هر گونه پرداخت غیر واقع سرمایه در اساسنامه مستوجب حبس مقرر در مادۀ ال – ۴۲۳ از ۲ تا ۶ ماه حبس غرامت نقدی 000/20  تا 000/40  فرانک یا یکی از دو مجازات ) خواهد بود؛ و برابر قانون شماره ال – ۶۷ – ۵۵۹- مصوب ۱۲ ژوئیه ۱۹۶۷ سهم الشرکه نیز به قطعات مساوی تقسیم می شود. که حداقل مبلغ آنها نباید از میزان تعیین شده در ماده ۲۱ آئین نامه (۱۰۰ فرانک) کمتر باشد.

 

با این ترتیب مقررات راجع به آورده های غیر نقدی در شرکتهای با مسئولیت محدود، حقوق اشخاص ثالث و شرکایی که آورده نقدی به شرکت تأدیه نموده اند را تأمین نمی نماید. زیرا در تقویم آوردههای غیر نقدی نظر کتبی کارشناس رسمی وزارت دادگستری همانند شرکتهای سهامی پیش بینی نشده است.

در شرکت سهامی برابر ماده( 76 ل.ا.ق.ت) اگر یک یا چند نفر از موسسین آورده غیر نقدی داشته باشند. مؤسسین مکلفند قبل از اقدام به دعوت مجمع عمومی  موسس ، نظر کارشناس رسمی دادگستری را در مورد ارزیابی آورده غیر نقدی جلب و آن را ضمیمه گزارش اقدامات خود نموده یا در اختیار مجمع عمومی مؤسس قرار دهند.

.از طرف دیگر برابر مواد ۷۷ و ۷۸ قانون اخیر صاحبان آورده های غیر نقدی در مجمع عمومی به هنگام رسیدگی به آورده غیر نقدی که موضوع مذاکره و رأی باشد. حق رأی نداشته و آورده مزبور نیز از حیث حد نصاب جزء سرمایه شرکت منظور نمی شود؛ مجمع عمومی مؤسس نیز نمیتواند آورده غیر نقدی را بیشتر از میزانی که از طرف کارشناس مزبور تقویم شده قبول نماید.

مسئولیت بازرس در شرکت سهامی خاص
ادامه مطلب

اما خود شرکاء حق ندارند شخصاً آورده مزبور را ارزیابی نمایند،  مگر آنکه گزارش بازرس ارزیاب غیر نقدی ضمیمه اساسنامه باشد، بازرس مزبور باید از بین کسانی که اسامی آنان در لیست پیش بینی شده در ماده ال – ۲۱۹ ثبت گردیده و یا برابر ماده ال – ۲۵ از بین کارشناسان منتخب دادگاه ، انتخاب شود.

اول در اسم شرکت تصریح عبارت ( با مسئولیت محدود ) ضروری است. در غیر این صورت ” در مقابل اشخاص ثالث شرکت تضامنی محسوب و تابع مقررات آن خواهد بود … ”

اسامی شرکا

شرکت با مسئولیت محدود می تواند تنها با حضور دو شریک هم تشکیل گردد.در شرکتنامه می بایست اسامی شرکا ، شماره شناسنامه و محل اقامت آن ها درج گردد.

مدت شرکت

شرکت با مسئولیت محدود ممکن است برای مدت محدود یا نامحدود تشکیل شده باشد . در هیچ ماده ای از قانون تجارت درباره مدت شرکت نکته ای بیان نشده است در حالی که مدت شرکت تجاری لازم است معین گردد.

میزان سهم الشرکه

آورده ای که در شرکت های یا مسئولیت محدود معرف سرمایه گذاری و شرکت هر شریک در کل سرمایه شرکت است سهم الشرکه نامیده می شود. طبق ماده 97 قانون تجارت : ” در شرکتنامه باید صراحتاَ قید شده باشد که سهم الشرکه های غیرنقدی هر کدام به چه میزان قابل تقویم شده است ” .

مدیران شرکت و اختیارات آن ها

شرکت به وسیله اشخاصی که مدیر نامیده می شوند اداره می گردد و در مورد مدیران به موجب ماده 104 ق. ت می توتم به چند نکته اشاره کرد :
1. مدیران ممکن است یک یا چند نفر باشند.
2. مدیران ممکن است از بین شرکا یا خارج انتخاب گردند.
3. مدیران ممکن است موظف یا غیرموظف باشند.
4. مدت خدمت مدیران ممکن است نامحدود یا محدود باشد. اگر محدود باشد انتخاب مجدد به وسیله مجمع عمومی شرکا به عمل می آید.

محل شعب فعلی

اگر شرکت دارای شعبه باشد مشخصات دقیق و آدرس شعبه نوشته می شود و اگر فاقد شعبه باشد جمله ” شرکت فاقد شعبه است ” نوشته می شود.

بازرس شرکت

انتخاب بازرس در شرکت اختیاری است. چنانچه بازرسی انتخاب شده باد مشخصات کامل بازرس نوشته می شود.

نمونه شرکت‌نامه شرکت با مسئولیت محدود

ثبت شرکت با مشخصات ذیل تقاضا می‌گردد:

۱- ذکر نام کامل شرکت ونوع آن

به‌عنوان‌مثال: شرکت……………….با مسئولیت محدود

۲- موضوع فعالیت‌های شرکت

۳- نشانی کامل مرکز اصلی:………………..کد پستی :……………….تلفن ثابت

۴– اسامی شرکا یا مؤسسین :

نام ونام خانوادگی …………………………….. نام پدر………………… شماره شناسنامه……………..محل صدور………………. تاریخ تولد…../…../……… شماره ملی …………….. نشانی و کد پستی : تلفن ثابت :…………………….. تلفن همراه : ………………. آدرس اینترنتی : ……..

 

نام شخصیت حقوقی …………………. شماره ثبت………………… شماره شناسه ملی……………………………… نام ونام خانوادگی نماینده ………..نام پدر…………………..شماره شناسنامه……………………. .شماره ملی ……………………………..تاریخ تولد………/……./…………….. محل صدور …………..نشانی و کد پستی:

۵- مبدأ تشکیل شرکت ومدت آن

۶- سرمایه شرکت عبارت است از مبلغ ……………….ریال نقدی / و مبلغ ……………ریال غیرنقدی

۷- میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا

نام ونام خانوادگی /نام شخصیت حقوقی و میزان سهم الشرکه هریک (به ریال)

۱- …………………/ ……………………ریال ۶- ……………………./ ……………………ریال

۸- اسامی کلیه اعضای هیئت‌مدیره با ذکر سمت آنان و دارندگان حق امضاء……………

کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای …………همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای ………… همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد .

۹- ترتیب تقسیم سود شرکت

۱۰- موقع رسیدگی به‌حساب سالیانه سود شرکت

۱۱- انحلال شرکت مطابق ماده…………قانون تجارت

تاریخ تنظیم و نام و نام خانوادگی شرکا و امضا

شرکتنامه شرکت با مسئولیت محدود

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Email
X

آخرین مقالات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست مطالب

خبر نامه

اولین نفری باشید که از مقاله‌ها و تخفیف‌های ویژه مطلع می‌شوید.

تماس با تک نیک ثبت

با تیم تک نیک ثبت - شرکتنامه شرکت با مسئولیت محدود