انواع طبقه بندی شرکت های تعاونی

انواع طبقه بندی شرکت های تعاونی

انواع شرکت های تعاونی بر حسب نوع فعالیت

شركت های تعاونی برحسب نـوع، موضـوع فعالیـت و ويژگـي اعضـاء خـود در انـواع
مختلفی طبقه بندي مي شوند. برخي از اين طبقه بندي هـا ناشـي از حکـم قانونگـذار اسـت. و
برخي ديگر كه بیشتر موضوع فعالیت شركتهای تعاونی را شامل مي شوند. در گذر زمـان و
با توجه به حدوث نیازهاي جديد، به وجود آمده اند.

عمده ترين طبقه بندی از نظر نوع فعالیت، طبقه بندی تعاونی ها به تولید و مصرف، مسکن
اعتبار و تامین نیاز تولید كنندگان و مصرف كنندكان و كشاورزی و كـار و پیشـه و تولیـد و
توزيع و سهامی عام و فراگیر ملی می باشد.

انواع شرکت های تعاونی تولید و مصرف مبتني بر قانون تجارت مصـوب سـال هـ اي 0611 و 0600
انواع كشاورزی براساس قانون شركت هاي تعاونی مصوب سال0651 و انواع تولید و توزيـع
برگرفته از اصل 11 قانون اساسي و قانون بخش تعـاونی اقتصـاد جمهـوري اسلامی ايـران
است.

انواع شرکت های تعاونی در قانون تجارت

الف( قانون تجارت مصوب سال 0600 ،در مواد 031 و 031 ،شركت هاي تعاونی را بـه دو نوع تولید و مصرف تقسیم ميكند.

ب( ماده 08 قانون شركت هاي تعاونی مصوب سال 0651 انواع شركت هـاي تعـاونی را در سه رشته به شرح زير طبقه بندی مي نمايد:
0 –رشته كشاورزی: شامل تعاونی هاي كشاورزی و روستايی.
1 –رشته مصرف: شامل تعاونی هاي مصرف كنندگان، مسکن، اعتبار و آموزشگاه ها.
6 –رشته كار و پیشه: شامل تعـاونی هـاي كـار، تعـاوني هـاي حـرف و صـنايع دسـتی،

تعـاونی هـاي صـنايع كوچـك، تعـاوني هـاي تهیـه و توزيـع، تعـاونی هـاي مشـاغل آزاد و تعاونيهای صیادان.
ج( اصل 11 قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران با بیان اين مطلب كه »بخش تعـاونی
شامل شركت ها و مؤسسات تعاونی تولید و توزيـع اسـت. كـه در شـهر و روسـتا بـر طبـق
ضوابط اسلامی تشکیل مي شود«، تعاونيها را به دو نوع تولید و توزيع تقسیم نمـوده اسـت.
و پس از آن قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوري اسلامی ايران در سـال 0631 مـواد 12 و
13 خود را به بیان انواع مذكور اختصاص مي دهد.

انواع تعاونی های تولید

حسب ماده 12 ،تعاونی هاي تولید شـامل تعاونی هايي است كه در امور مربوط به كشاورزی، دامـداری، دامپـروری، پـرورش و صـید ماهی، شیلات ، صنعت، معدن، عمران شهری و روستايی و عشايری و نظـاير اين هـا فعالیـت مي نمايند.

راهنمای ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت
ادامه مطلب

انواع طبقه بندی شرکت های تعاونی

تعاونی های توزیعی

و مطابق ماده 13 تعاونيهای توزيع عبارتند از تعاوني هايي كه نیاز مشاغل تولیدی يا مصرف كنندگان عضو خود را در چارچوب مصالح عمومی و به منظور كاهش هزينه هـا و قیمت ها تأمین مي نمايند.

د ( …..پاراگراف حذف مي شود.

انواع گرایش های تعاونی های کشاورزی

علاوه بر طبقه بندي های فوق، برخي از زير مجموعه هاي انواع تولید و توزيـع بـه جهـت گستردگی و دارا بودن گرايش های مختلف، خود نوع خاصي محسوب می شوند. بـه عنـوان مثال، شركت های تعاوني كشاورزی در گرايش های مختلفی مثل زراعت، پـرورش و تکثیـر ماهی، زنبورداری، جنگلداری و مرتعداری فعالیت می نمايند.

انواع گرایش های تعاونی های صنعتی

شركتهای تعاونی صنعتی نیز گرايش هايی مثل: صنايع فلزی، كـانی غیرفلـزی، شـیمیايی، سـلولزی، بـرق و الکترونیـك، ماشین سازی و ريخته گری دارا هستند. بنابراين تعاونيهای كشاورزی و صـنعتی بـه عنـوان نوع تلقی گرديده اند.

طبقه بندی تعاونی ها بر اساس موضوع فعالیت

طبقه بندی بر اساس موضوع فعالیت، با در نظر گرفتن فعالیـت خاصـی اسـت كـه يـكتعاونی انجام مي دهد. و اين فعالیت در بقیه زير مجموعه هاي يـك نـوع وجـود نـدارد. مـثالًتعاونی صنايع سلولزي نسبت به تعاونی شیمیايی يك موضوع فعالیت به حسـاب مـي آيـد.

البته همان گونه كه اشاره شد، با توجه به گستردگی گرايش هـا و افـزايش روزافـزون انـواعمحصولات و تولیدات و خدمات قابل ارائه توسط تعاونی ها، بسیاري از موضوعات فعالیـت نقش “نوع”را يافته اند.

طبقه بندي تعاونی ها بر اساس ویژگی های اعضاء

سومین طبقه بندی شركتهـای تعـاونی براسـاس ويژگـی اعضـاء آن صورت مي گیرد. اين نوع طبقه بندی، موضوع فعالیت تعاونی را تغییر نمی دهـد. بلکـه همـان
تعاونی های پیش گفته )به ويژه در بخـش توزيـع ( بـا در نظـر گـرفتن وضـعیت شـغلی يـا گروه بندی های اجتماعی، با عنوان های ديگري نیـز شـناخته مـی شـوند، ماننـد تعـاونی هـای كارمندی، كارگری، دانشجويی، دانش آموزان و مرزنشینان.
اين نوع طبقه بندی را مي توان در قوانینی مانند قـانون اسـتخدام كشـوری مصـوب سـال 0615 ،قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 0622 و قـانون صـادرات و واردات مصـوب سال 0631 يافت.

امیدواریم که مطلب “انواع طبقه بندی شرکت های تعاونی” مفید واقع بوده باشه، در صورتیکه نیاز به مشاوره تخصصی دارید. به شماره 09189414281 تماس گرفته تا کارشناس تیم تک نیک ثبت بصوزت رایگان مشاوزه دهد.

شرایط انتخاب بازرسان شرکت سهامی خاص و عام
ادامه مطلب
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Email
X

آخرین مقالات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست مطالب

خبر نامه

اولین نفری باشید که از مقاله‌ها و تخفیف‌های ویژه مطلع می‌شوید.

تماس با تک نیک ثبت

با تیم تک نیک ثبت - انواع طبقه بندی شرکت های تعاونی