ثبت موسسه خیریه، شرایط، مدارک و هزینه ها

ثبت موسسه خیریه، شرایط، مدارک و هزینه ها

تعداد اعضای هیات مدیره موسسه خیریه

هیئت مدیره مؤسسه مرکب از 3 یا 5 و یا 7 نفر خواهد بود. که توسط مجمع عمومی عادي یا عادي بطور فوق العاده از بین شرکاء و یا از خارج انتخاب می شوند.

سمت اعضای هیات مدیره موسسه خیریه

هیئت مدیره از بین خود یک نفر را به سمت رئیس هیئت مدیره و یک نفر را به سمت مدیرعامل و همچنین می تواند براي اعضاء خود سمت هاي دیگري انتخاب نماید. مثلا عضو اصلی هیات مدیره

وظایف نماینده قانونی موسسه خیریه

آقاي حسن تیربخش نماینده قانونی و تام الاختیار شرکت بوده و می تواند در کلیه امور مداخله نماید. مخصوصا در موارد زیر:

 • امور اداري مؤسسه از هر قبیل،
 • انجام تشریفات قانونی،
 • حفظ و تنظیم فهرست دارائی مؤسسه و تنظیم بودجه و تعیین و پرداخت حقوق و انجام هزینه ها رسیدگی به محاسبات،
 • پیشنهاد سود قابل تقسیم سالیانه،
 • تهیه آیین نامه هاي داخلی،
 • اجراي تصمیمات مجامع عمومی،
 • اداري دیون و وصول مطالبات تاسیس شعب،
 • واگذاري و قبول نمایندگی ، انتخاب و انتصاب و استخدام متخصیصن و کارمندان و کارگران،
 • عقد هر گونه پیمان با شرکت ها و بانکها و ادارات و اشخاص خرید و فروش و اجاره اموال منقول و غیر منقول وماشین آلات و بطور کلی وسائل مورد نیاز و همچنین معاملات بنام و حساب مؤسسه مشارکت با سایر مؤسسات و شخصیت هاي حقیقی و حقوقی،استقراض یا رهن یا بدون رهن و تحصیل اعتبار و وام دادن و وام گرفتن از بانکها و اشخاص و مؤسسات و باز کردن حساب جاري و ثابت در بانکها،
 • دریافت وجه از حسابهاي مؤسسه صدور ظهر نویسی و پرداخت بروات و اسناد و سفته ها و هزینه ها ، مرافعات مؤسسه چه مدعی باشد و چه مدعی علیه،
 • در تمام مراحل با تمام اختیارات از رجوع به دادگاههاي صالحه و ابتدائی و استیناف و دیوان کشور ، انتخاب وکیل و وکیل در تکویل ، دادن اختیارات لازمه به نامبرده و عزل آن،
 • قطع و فصل دعاوي با صلح وسازش اختیارات فوق جنبه محدودیت نداشته و هر تصمیمی را که هیئت مدیره جهت پیشرفت مؤسسه اتخاذ نماید معتبر می باشد.

برگزاری صورتجلسه هیات مدیره

جلسات هیئت مدیر با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می یابد. یعنی در صورتیکه تعداد اعضای هیات مدیره 3 نفر باشد. در صورتیکه 2 نفر در جلسه حاضر باشند. آن جلسه قابل اعتبار می باشد. و تصمیمات هیئت مدیره با اکثریت آراء معتبر است.

انحلال و تصفیه در شرکت‌های سهامی
ادامه مطلب

دارندگان حق امضاء مدیران موسسه خیریه

دارندگان حق امضاء در مؤسسه ، دارندگان حق امضاء اوراق و اسناد بهادار از قبیل چک ، سفته ، برت، اسناد تعهد آور و قراردادها را هیئت مدیره تعیین می کند.

ثبت موسسه خیریه، شرایط، مدارک و هزینه ها

تفویض اختیار اعضای هیات مدیره موسسه

هر یک از اعضاء هیئت مدیره می تواند تمام یا قسمتی از اختیارات و همچنین حق امضاء خود در بهر یک از شرکاء براي هر مدت که صلاح بداند تفویض نماید. و همچنین هیئت مدیره می تواند تمامی یا قسمتی از اختیارات خود را به مدیر عامل تفویض نماید.

نحوه برگزاری مجامع عمومی موسسه خیریه

مجمع عمومی عادي مؤسسه در ظرف مدت چهار ماه اول هر سال پس از انقضاي سال مالی مؤسسه تشکیل ولی ممکن است بنا به دعوت هر یک اعضاء هیئت مدیره یا شرکاء مجمع عمومی بطور فوق العاده تشکیل گردد.

دعوت براي تشکیل مجامع عمومی توسط هر یک از اعضاء هیئت مدیره، مدیرعامل و یا شرکاء به وسیله دعوتنامه کتبی و یا درج آگهی در یکی از جراید کثیرالانتشار بعمل خواهد آمد، فاصله بین دعوت تا تشکیل مجمع حداقل 10 روز و حداکثر 40 روز خواهد بود.

در صورتی که کلیه شرکاء در هر یک از جلسات مجامع عمومی حضور یابند. رعایت تشریفات انتشار آگهی دعوت که در ماده 9 اساسنامه درج شده است. ضرورت نخواهد داشت.

سرمایه موسسات خیریه

سرمایه شخصیت حقوقی مبلغ از 3 میلیون تومان به بالا می باشد. که باید در اساسنامه درج شود. سرمایه موسسه شامل سرمایه نقدی و غیر نقدی می باشد. سرمایه موسسه در بدو تاسیس نیازی به پرداخت آن در بانک ها نمی باشد.

آدرس موسسه خیریه

آدرس موسسات خیریه باید منحصر و متعلق به موسسه باشد. و کد پستی آن نزد اداره پست معتبر باشد. آدرس و کد پستی موسسه نباید مشابه کد پستی و آدرس اعضای موسسه باشد.

در صورتیکه نیاز به مشاوره و اطلاع از مراحل ثبت موسسه خیریه دارید. به شماره 09189414281 تماس حاصل فرمایید. کارشناس تک نیک ثبت شماره دلسوزانه راهنمایی خواهد کرد.

شرایط انتقال سهم الشرکه اعضاء

هیچ یک از شرکاء حق انتقال سهم الشرکه خود را به غیر ندارند. مگر با رضایت و موافقت دارندگان سه چهارم سرمایه مؤسسه که داراي اکثریت عددي نیز باشند. و انتقال سهم الشرکه بعمل نخواهد آمد. مگر به موجب سند رسمی.

کاملترین لیست مشاغل خانگی در کشور
ادامه مطلب

سال مالی موسسه خیریه

سال مالی شرکت از یک مهر هر سال شروع و در سی شهریور سال بعد خاتمه می یابد. به استثناي سال اول که ابتداي آن از تاریخ تأسیس شرکت است. با این وجود مدیران موسسه خیریه لازم است که در حدود قانون تراز مالی موسسه را تهیه نمایند. در غیر اینصورت مسئولیت آن بر عهده هیات مدیره موسسه خیریه می باشد.

وظایف مجمع عمومی عادی در موسسه خیریه

وظایف مجمع عمومی عادي بشرح زیر می باشد:

الف: استماع گزارش هیئت مدیره در امور مالی و ترازنامه سالیانه مؤسسه و تصویب آن.

ب: تصویب پیشنهاد سود قابل تقسیم از طرف هیئت مدیره.

ج: تعیین خط مشی آینده مؤسسه و تصویب آن.

د: انتخاب هیئت مدیره و در صورت لزوم بازرس.

 

وظایف مجمع عمومی فوق العاده در موسسه

وظایف مجمع عمومی فوق العاده:

الف) تغییر اساسنامه یا الحاق یا حذف یک یا چند مواد اساسنامه.

ب) افزایش یا تقلیل سرمایه موسسه.

ج)  ورود شریک یا شرکاء جدید به مؤسسه.

نحوه تصمیمات در مجمع عمومی فوق العاده

تصمیمات شرکاء در مجمع عمومی فوق العاده با موافقت دارندگان سه چهارم سرمایه که اکثریت عددي دارند. و در مجمع عمومی عادي طبق دستور ماده 106 قانون تجارت معتبر و لازم الاجرا خواهد بود.

شرایط انحلال در موسسات خیریه

فوت یا محجوریت هر یک از شرکاء باعث انحلال مؤسسه نخواهد شد.  و وراث شریک متوفی و یا ولی محجور می توانند به مشارکت خود ادامه دهند. در غیر این صورت بایستی سهم الشرکه خود را پس از انجام تشریفات قانونی دریافت و یا به شریک دیگري منقل و از مؤسسه خارج شوند.

انحلال ، مؤسسه مطابق ماده114 قانون تجارت منحل خواهد شد. و در صورتی که مجمع شرکاء راي بانحلال مؤسسه دهد. یک نفر از بین شرکاء و یا خارج مؤسسه به سمت مدیر تصفیه تعیین خواهد شد.  وظایف مدیر تصفیه طبق قانون تجارت می باشد.

اختلافات حاصله بین شرکاء مؤسسه از طریق حکمیت و داوري حل وفصل خواهد شد.

هزینه ثبت موسسه خیریه

با توجه به اینکه جهت ثبت موسسه خیریه لازم است در دو سامانه موسسه را ثبت نمود. و یک پروسه وقت گیر که حدود 25 روز است می باشد. لذا جهت اطلاع از هزینه ثبت موسسه خیریه به شماره تماس تک نیک ثبت تماس حاصل فرمایید. و کارشناس ما بصورت کامل مراحل و هزینه ها را برای شما عزیزان شرح خواهد داد.

 

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Email
X

آخرین مقالات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست مطالب

خبر نامه

اولین نفری باشید که از مقاله‌ها و تخفیف‌های ویژه مطلع می‌شوید.

تماس با تک نیک ثبت

با تیم تک نیک ثبت - ثبت موسسه خیریه، شرایط، مدارک و هزینه ها