در این مطلب به انواع شرکت های تعاونی پرداخته شده است.

انواع شرکت های ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ

انواع شرکت های تعاونی ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ:

اﻟﻒ – ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ: ﺷﺮﮐﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺷﺘﻐﺎل اﻋﻀﺎء در اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺸﺎورزی، داﻣﺪاری، داﻣﭙﺮوری، ﭘﺮورش و ﺻﯿﺪ ﻣﺎھﯽ، ﺷﯿﻼت، ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪن، ﻋﻤﺮان ﺷﮫﺮی و روﺳﺘﺎﯾﯽ و ﻋﺸﺎﯾﺮی و ﻧﻈﺎﯾﺮ اﯾﻨﮫﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.

ب- ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺗﻮزﯾﻊ: ﺷﺮﮐﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﮫﯿﻪ و ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﺎﻻ، ﻣﺴﮑﻦ، ﺧﺪﻣﺎت و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی های اﻋﻀﺎء ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.

در ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎوﻧﯽ، ﺗﻌﺪد ﻧﻮع و ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻃﺮح ﭘﯿﺸﻨﮫﺎدی ﻣﺠﺎز اﺳﺖ.

انواع شرکت تعاونی به لحاظ عضویت

ﺷﺮﮐﺘ ﮫﺎی ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

اﻟﻒ- ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻋﺎم: ﺷﺮﮐﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ در آن ﺑﺮای ھﻤﻪ آزاد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. و ﻣﻮﺳﺴﯿﻦ ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻗﺴﻤﺘﯽ

از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اوﻟﯿﻪ و ﯾﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﮫﺎم آﻧﺮا ﺑﻪ ﻋﻤﻮم ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ب- ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺧﺎص: ﺷﺮﮐﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ در آن ﻣﻨﺤﺼﺮاً ﺑﺮای ﮔﺮوھﯽ ﺧﺎص از ﻗﺒﯿﻞ : ﮐﺎرﮔﺮان، ﮐﺎرﻣﻨﺪان، ﮐﺸﺎورزان، داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن، اﯾﺜﺎرﮔﺮان، زﻧﺎن، ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺧﺎص و ﻧﻈﺎﯾﺮ اﯾﻨﮫﺎ آزاد ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺪﯾﮫﯽ اﺳﺖ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻮده

و از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ ﺑﺮای ﻋﻀﻮﯾﺖ وﺟﻮد ﻧﺪارد.

در ﺗﺎﺑﻠﻮھﺎ و ﺳﺮﺑﺮﮔﮫﺎی ﺷﺮﮐﺘﮫﺎی ﺗﻌﺎوﻧﯽ ذﮐﺮ ﻋﻨﻮان »ﺗﻌﺎوﻧﯽ« ﺿﺮوری اﺳﺖ. و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻄﻮر ﺧﻮاﻧﺎ ﻗﯿﺪ ﺷﻮد.

ﺑﺮای واﺣﺪھﺎی ﺻﻨﻔﯽ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎﻧﮫﺎ و ﺑﺮای ھﺮ واﺣﺪ ﮐﺎرﻣﻨﺪی و ﮐﺎرﮔﺮی ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎوﻧﯽ در ھﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد.

ﺷﺮﮐﺘﮫﺎی ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از 500 ﻋﻀﻮ و اﺗﺤﺎدﯾﻪھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎء ﺗﻌﺎوﻧﯿﮫﺎی ﻋﻀﻮ آﻧﮫﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً ﺑﯿﺶ از 2000 ﻋﻀﻮ ﺑﺎﺷﺪ، »ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺑﺰرگ« ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎء تعاونی ها در زﻣﺎن ﺛﺒﺖ و دوران ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ

در اﻧﻮاع ﺷﺮﮐﺘﮫﺎ و اﺗﺤﺎدﯾﻪ ھﺎی ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎء در زﻣﺎن ﺛﺒﺖ و دوران ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻃﺒﻖ ﻃﺮح ﺗﺄﺳﯿﺲ و ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﻌﺪی آن ﺑﻮده و رﻋﺎﯾﺖ موارد زﯾﺮ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ.

اﻟﻒ) ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎء در زﻣﺎن ﺛﺒﺖ و دوران ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺮﮐﺘﮫﺎی ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ از ٧ ﻧﻔﺮ ﻋﻀﻮ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

ب) در ﺷﺮﮐﺘﮫﺎی ﺗﻌﺎوﻧﯽ اﺷﺘﻐﺎﻟﺰا ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪی ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از کمک های دوﻟﺘﯽ ﺑﺮای اﻋﻀﺎء ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎء ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻌﺎدل ٠٥% ﻣﺸﺎﻏﻞ داﺋﻤﯽ ﻃﺮح ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

نمونه موضوع فعالیت شرکت های کشاورزی
ادامه مطلب

ج) در ﺷﺮﮐﺘﮫﺎی ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻤﮑ ﮫﺎی دوﻟﺘﯽ و ﯾﺎ ﺑﺎ ھﺪف ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺣﺪاﻗﻞ ٠٥% ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻂ اﻋﻀﺎء ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﮔﺮدد. رﻋﺎﯾﺖ ﺑﻨﺪ )ب( اﻟﺰاﻣﯽ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.

د) ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎء در ﺗﻌﺎوﻧﯿﮫﺎی ﻣﺴﮑﻦ )ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺴﮑﻦ اﻋﻀﺎء( ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اھﻠﯿﺖ ) داﻧﺶ و ﺗﺠﺮﺑﻪ( ﻣﺪﯾﺮان ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺑﻨﺎﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ادارات ﮐﻞ ﺗﻌﺎون ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮔﺮدد.

ھـ) رﻋﺎﯾﺖ ﺗﺒﺼﺮه ٢ ﻣﺎده ٢ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﺸﮑﯿﻞ تعاونی ها درﺧﺼﻮص ﺗﻌﺎوﻧﯿﮫﺎی ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ اﻟﺰاﻣﯽ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست