مشاوره رایگان

انواع سهام در شرکت های سهامی و قانون تجارت

سهام شرکت یعنی چه؟

طبق ماده ۲۴ قانون تجارت، سهم قسمتی از سرمایه شرکت سهامی که مشخص کننده میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحبان در شرکت سهامی می باشد. ورقه سهم سند قابل معامله ای است که نماینده تعداد سهامی است که صاحبان در شرکت سهامی دارد .

تبصره ۱- سهم ممکن است با نام و یا بی نام باشد.

تبصره ۲ – در صورتی که برای بعضی از سهام شرکت با رعایت مقررات این قانون مزایای قائل شوند اینگونه سهام، سهام ممتاز نامیده می‌شود.

 سهام بی نام چیست؟

طبق ماده ۳۹ قانون تجارت، سهام بی نام به صورت سند در وجه حامل تنظیم و مالک آن دارنده سهام شناخته می شود مگر خلاف آن ثابت گردد. نقل و انتقال این گونه سهام به قبض و اقباض به عمل می‌آید. گواهینامه موقت سهام بی نام در حکم سهام بی نام است و از لحاظ مالیات بر درآمد مشمول مقررات سهام بی نام می‌باشد.

 

سهام در شرکت های سهامی و قانون تجارت min compressed - انواع سهام در شرکت های سهامی و قانون تجارت
انواع مختلف سهام در شرکتهای سهامی و قانون تجارت

 سهام با نام یعنی چه؟

طبق ماده ۴۰ قانون تجارت، انتقال سهام با نام باید در دفتر ثبت شرکت سهامی به ثبت برسد. و انتقال دهنده یا وکیل یا نماینده قانونی او باید انتقال را در دفتر مزبور امضا کند.

نکته: طبق ماده ۴۱ قانون تجارت،  در شرکتهای سهامی عام نقل و انتقال سهام نمی‌تواند مشروط به موافقت مدیران شرکت یا مجامع عمومی صاحبان سهام باشد.

تبدیل سهام :

طبق ماده ۴۳ قانون تجارت ، هرگاه شرکت بخواهد به موجب مقررات اساسنامه یا بنا به تصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده سهامداران خود سهام بی نام شرکت را به سهام بانام و یا آنکه سهام با نام را به سهام بی نام تبدیل نماید باید بر طبق مواد زیر عمل کند:

در مورد تبدیل به سهام بی نام به سهام بانام باید مراتب در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می‌گردد. سه نوبت هر یک به فاصله ۵ روز منتشر و مهلتی که کمتر از شش ماه از تاریخ اولین آگهی نباشد. به صاحبان سهام داده می‌شود تا برای تبدیل سهام خود مرکز شرکت مراجعه کنند. در آگهی تصریح خواهد شد که پس از انقضای مهلت مزبور کلیه سهام بی نام شرکت باطل شده تلقی می‌گردد.

تقدم خرید صاحبان سهام:

طبق ماده ۱۶۶ قانون تجارت،  در خرید سهام جدید صاحبان سهام شرکت به نسبت سهامی که مالکند حق تقدم دارند و این حق  قابل نقل و انتقال است. مهلتی که طی آن سهامداران می‌توانند حق تقدم مذکور را اعمال کنند کمتر از ۶۰ روز نخواهد بود این مهلت از روزی که برای پذیره نویسی تعیین می‌گردد شروع می شود.

طبق ماده ۱۶۷ مجمع عمومی فوق‌العاده که افزایش سرمایه را ازطریق  فروش سهام جدید تصویب می‌کند یا اجازه آن را به هیئت مدیره می دهد. حق تقدم سهام صاحبان سهام را نسبت به پذیره نویسی تمام یا قسمتی از سهام جدید از آنان سلب کند. به شرط آنکه چنین تصمیمی پس از قرائت گزارش هیئت مدیره و گزارش بازرس یا بازرسان شرکت اتخاذ گردد و گرنه باطل خواهد بود.

تبصره : گزارش هیئت مدیره مذکور در این ماده باید مشتمل بر توجیه لزوم افزایش سرمایه و سلب حق تقدم و سهامداران و معرفی شخص یا اشخاصی که سهام جدید برای تخصیص با آنها در نظر گرفته شده است. و تعداد و قیمت این گونه سهام و عواملی که در تعیین قیمت در نظر گرفته شده است باشد. گزارش بازرس یا بازرسان باید حاکی از تایید عوامل و جهاتی باشد که در گزارش هیئت مدیره ذکر شده است.

راهنمای افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص
ادامه مطلب

نکته: طبق ماده ۱۶۸ در مورد ماده ۱۶۷ چنانچه سلب حق تقدم در پذیره نویسی سهام جدید از بعضی از صاحبان سهام به نفع بعضی دیگر انجام می‌گیرد سهامدارانی که سهام جدید برای تخصیص به آنها در نظر گرفته شده است. حق ندارند در اخذ رای  درباره سلب حق تقدم سایر سهامداران شرکت کنند. در احتساب حد نصاب رسمیت جلسه و اکثریت  لازم جهت معتبر بودن تصمیمات مجمع عمومی سهام، سهامدارانی که سهام جدید برای تخصیص به آنها در نظر گرفته شده است به حساب نخواهد آمد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به مقاله راهنمای گام به گام ثبت شرکت سهامی خاص مراجعه فرمایید.

 آگهی انتشار سهام :

طبق ماده ۱۶۹ قانون تجارت، در شرکتهای سهامی خاص پس از اتخاذ تصمیم راجع به افزایش سرمایه از طریق انتشار سهام جدید باید مراتب از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می‌گردد به اطلاع صاحبان سهام برسد.

در این آگهی باید اطلاعات مربوط به مبلغ افزایش سرمایه و مبلغ سهامی مبلغ اسمی سهام جدید و حسب مورد مبلغ اضافی ارزش سهم و تعداد سهامی که هر صاحب سهم به نسبت سهام خود حق تقدم در خرید آنها را دارد.  و مهلت پذیره نویسی و نحوه پرداخت ذکر شود. در صورتی که برای سهام جدید شرایط خاصی در نظر گرفته شده باشد چگونگی این شرایط در آگهی قید خواهد شد.

طبق ماده ۱۷۰ در شرکتهای سهامی عام پس از اتخاذ تصمیم راجع به افزایش سرمایه از طریق انتشار سهام جدید باید آگهی به نحو مذکور در ماده ۱۶۹ منتشر و در آن قید شود که صاحبان سهام بی نام برای دریافت گواهینامه حق خرید سهامی که حق تقدم در خرید آن را دارند.  ظرف مهلت معین که نباید کمتر از ۲۰ روز باشد. به مراکزی که از طرف شرکت تعیین و در آگهی قید شده است مراجعه کنند. برای صاحبان سهام با نام گواهینامه‌های حق خرید باید توسط پست سفارشی ارسال گردد.

 گواهینامه حق خرید سهام :

طبق ماده ۱۷۱ قانون تجارت،  گواهینامه حق خرید سهم مذکور در ماده فوق باید مشتمل  بر نکات زیر باشد:

۱- نام و شماره ثبت و مرکز اصلی شرکت.

۲-  مبلغ سرمایه فعلی و همچنین مبلغ افزایش سرمایه شرکت.

۳-  تعداد و نوع سهامی که دارنده گواهینامه حق خرید آن را دارد با ذکر مبلغ اسمی سهم و حسب مورد مبلغ اضافه ارزش آن.

۴- نام بانک و مشخصات حساب سپرده ای که وجوه لازم باید در آن پرداخته شود.

۵- مهلتی که طی آن دارنده گواهینامه می‌تواند از حق خرید مندرج در گواهینامه استفاده کند.

۶- هرگونه شرایطی که برای پذیره‌نویسی مقرر شده باشد.

تبصره:  گواهینامه حق خرید سهم باید به همان ترتیبی که برای امضای اوراق سهام شرکت مقرر است به امضا برسد.

 سلب حق تقدم خرید سهام:

طبق ماده ۱۰۷ قانون تجارت، در صورتیکه حق تقدم در پذیره نویسی سهام جدید از صاحبان سهام سلب شده باشد یا صاحبان سهام از حق تقدم خود ظرف مهلت مقرر استفاده نکند حسب مورد تمام یا باقی مانده سهام جدید عرضه و به متقاضیان فروخته خواهد شد.

نحوه کاهش سرمایه شرکت ها
ادامه مطلب

تذکر:  طبق ماده ۱۹۸ خرید سهام شرکت توسط همان شرکت ممنوع است.

شرایط پذیره نویسی شرکتهای سهامی عام:

طبق ماده ۱۷۳ قانون تجارت،  شرکت‌های سهامی عام باید قبل از عرضه کردن سهام جدید برای پذیره نویسی عمومی ابتدا طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید را به مرجع ثبت شرکت‌ها تسلیم و رسید دریافت کنند. طبق ماده ۱۷۴ طرح اعلام اعلامیه پذیره نویسی مذکور در ماده ۱۷۳ باید به امضای دارندگان امضای مجاز شرکت رسیده و مشتمل بر نکات زیر باشد:

۱- نام و شماره ثبت شرکت.

۲- موضوع شرکت و نوع فعالیت‌های آن.

۳- مرکز اصلی شرکت و در صورتی که شرکت شعبی داشته باشد نشانی شعب آن.

۴- در صورتی که شرکت برای مدت محدود تعیین شده باشد تاریخ انقضای مدت آن.

۵- مبلغ سرمایه شرکت قبل از افزایش سرمایه.

۶- اگر سهام ممتاز منتشر شده باشد تعداد و امتیازات آن.

۷- هویت کامل اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت.

۸- شرایط حضور و حق رای صاحبان سهام در مجامع عمومی.

۹- مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود و تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه.

۱۰- مبلغ و تعداد اوراق قرضه قابل تبدیل به سهم که شرکت منتشر کرده است و مهلت و شرایط تبدیل اوراق قرضه به سهم.

۱۱- مبلغ بازپرداخت نشده انواع دیگر اوراق قرضه ای  که شرکت منتشر کرده است و تضمین های مربوط به آن.

۱۲- مبلغ دیون شرکتو همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است.

۱۳- مبلغ افزایش سرمایه.

۱۴- تعداد و نوع سهام جدیدی که صاحبان سهام با استفاده از حق تقدم خود تعهد کرده اند.

۱۵- تاریخ شروع و خاتمه مهلت پذیره نویسی.

۱۶- مبلغ اسمی و نوع سهامی که باید تعهد شود و حسب مورد مورد مبلغ اضافه ارزش سهم.

۱۷- حداقل تعداد سهامی که هنگام پذیره نویسی باید تعهد شود.

۱۸-  نام بانک و مشخصات حساب سپرده‌ای که وجوه لازم باید در آن پرداخته شود.

۱۹- ذکر نام روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه ها و آگهی های شرکت در آن نشر می شود.

شرایط پذیره نویسی سهام و تصویب ترازنامه در سهامی عام

طبق ماده ۱۷۵ آخرین ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت که به تصویب مجمع عمومی رسیده است. باید به ضمیمه طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید به مرجع ثبت شرکت‌ها تسلیم گردد.  و در صورتیکه شرکت تا آن موقع ترازنامه و حساب سود و زیان تنظیم نکرده باشد. این نکته باید در طرح اعلامیه پذیره‌نویسی قید شود. مرجع ثبت شرکت‌ها پس از اصول طرح اعلامیه پذیره نویسی و ضمائم آن و تطبیق مندرجات آنها با مقررات قانونی اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید را صادر خواهد نمود.

شرایط پذیره نویسی سهامی عام در بانک ها

طبق ماده ۱۷۷ اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید باید علاوه بر روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های شرکت در آن نشر می‌گردد. اقلاً در دو روزنامه کثیرالانتشار دیگر آگهی شود. و نیز در بانکی که تعهد سهام در نزد آن به عمل می‌آید. در معرض دید علاقمندان قرار داده شود. در اعلامیه پذیره‌نویسی باید قید شود.  که آخرین ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت که به تصویب مجمع عمومی رسیده است.  در نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و در مرکز شرکت برای مراجعه علاقه‌مندان آماده است.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.