راهنمای ثبت شرکت با مسئولیت محدود

مراحل ثبت شرکت با مسئولیت محدود

در این مقاله به مراحل ثبت شرکت با مسئولیت محدود به صورت کامل و مرحله به مرحله ثبت آن و قوانینی که هنگام تاسیس شرکت لازم است رعایت نمود پرداخته ایم.

ویژگی های شرکت با مسئولیت محدود

در قانون تجارت ، شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین 2  یا چند نفر عضو جهت امور تجارتی تشکیل می گردد. و هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد. فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول پرداخت بدهی ها و تعهدات شرکت است. یعنی مسئولیت اعضاء در شرکت با مسئولیت محدود به نسبت سهام ایشان می باشد.
در اسم شرکت باید عبارت ((با مسئولیت محدود)) قید گردد. و در غیر این صورت آن شرکت در مقابل اشخاص ثالث تضامنی محسوب وتابع قوانین آن می باشد.
نام شرکت نباید متضمن اسم هیچ یک از شرکا باشد. در غیر این صورت شریکی که نام او در اسم شرکت قید شده در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن در شرکت تضامنی را دارد.
شرکت با مسئولیت محدود وقتی تشکیل می گردد. که تمام سرمایه نقدی پرداخت و سهم الشرکه غیر نقدی نیز نوشته و داده شده باشد.

ثبت شرکت با مسئولیت محدود min - مراحل ثبت شرکت با مسئولیت محدود
مراحل صفر تا صد تاسیس شرکت با مسئولیت محدود
مراحل صفر تا صد تاسیس شرکت با مسئولیت محدود

سهم الشرکه شرکاء چیست؟

بر اساس  قانون تجارت ایران، سهم الشرکه شرکا نمی تواند به شکل اوراق تجارتی قابل انتقال اعم از با نام یا بی نام و غیره … در آید.
سهم الشرکه را نمی‌توان به غیر منتقل کرد. مگر با رضایت عده از شرکاء که لااقل سه چهارم سرمایه متعلق به آنها بوده باشد. و اکثریت عددی نیز لازم است که داشته باشند.
طبق ماده ۱۰۳ انتقال سهم الشرکه به وسیله سند رسمی انجام می‌شود.

مقاله جامع سرمایه ثبتی شرکت با مسئولیت محدود و شرایط سهم الشرکه آن بصورت جامع به این موضع پرداخته شده است.

حق رای یعنی چه؟

طبق قانون تجارت ایران، هر یک از شرکا به نسبت سهامی که در شرکت دارند دارای رای خواهد بود. مگر اینکه در اساسنامه ترتیب دیگری مقرر داشته باشد.

روابط شرکاء در شرکت مسئولیت محدود چگونه است؟

در قانون تجارت روابط بین شرکاء تابع اساسنامه می باشد. اگر در اساسنامه راجع به تقسیم سود و ضرر مقررات خاصی نباشد. تقسیم مزبور به نسبت سرمایه شرکاء در شرکت انجام خواهد گرفت.
بر اساس ماده ۱۱۰ شرکا نمی توانند تابعیت شرکت را تغییر دهند مگر اینکه به اتفاق آراء  باشد.

مدیران چگونه انتخاب می شوند؟


بر اساس ماده ۱۰۴ قانون تجارت، شرکت با مسئولیت محدود به وسیله یک یا چند نفر مدیر موظف یا غیر موظف که از بین شرکا یا خارج از آنها برای مدت محدود یا نامحدودی معین می‌شوند اداره می گردد.

نکات مهم در مورد اوراق مشارکت
ادامه مطلب

مدیران شرکت توسط مجمع عمومی موسسین و پس از ثبت توسط مجمع عمومی عادی با رای کتبی و مخفی انتخاب می شوند.

مدت انتخاب مدیران شرکت

مدت انتخاب مدیران شرکت با مسئولیت محدود را می توان هم برای مدت نا محدود و. هم برای مدت مشخص انتخاب نمود. و مجمع عمومی عادی می تواند. در هر موقع از سال و فعالیت مدیران، در مدیریت خارج کرده و نفر دیگری جایگزین آنها نماید.

روش و مراحل ثبت شرکت با مسئولیت محدود:

۱- بعد از تکمیل 2 برگ تقاضانامه و 2 برگ شرکتنامه و تهیه 2 جلد اساسنامه و امضاء ذیل تمام اوراق توسط تمام شرکاء نسبت به پرداخت هزینه تعیین نام و ارائه فیش پرداختی به واحد حسابداری اداره ثبت شرکت‌ها اقدام و واحد مزبور نسبت به ممهور نمودن اوراق اقدام می‌نماید.
۲- مدارک را با توجه به مواردی که ذکر شد و تحویل قسمت پذیرش مدارک اداره ثبت شرکت‌ها داده و رسید دریافت شود. و با عنایت به تاریخ تعیین شده برای اعلام نتیجه در روز موعد توسط احدی از شرکاء یا وکیل رسمی شرکت به باجه مربوطه اداره ثبت شرکتها مراجعه نماید.

مرحله صدور پیش نویس آگهی ثبت

۳- در صورتی که کارشناس اداری ثبت شرکتها ایرادی یا نقصی در مدارک ابرازی مشاهده ننماید. نسبت به تهیه پیش‌نویس آگهی ثبت اقدام و پیش‌نویس مربوطه پس از تایید مسئولین اداری ثبت شرکتها تهیه و در روز مراجعه تحویل متقاضی داده می‌شود. متقاضی بایستی به بانک مستقر در اداره مراجعه و نسبت پرداخت حق الثبت که ذیل پیش‌نویس مبلغ آن قید شده اقدام نماید.
تذکر ۱: قبل از مراجعه به بانک به نمایندگی روابط عمومی مستقر در واحد حسابداری جهت تعیین مبلغ حق الدرج آگهی تاسیس شرکت در روزنامه کثیرالانتشار و اخذ فیش مراجعه شود. و مبلغ حق الثبت و حق الدرج در یک مرحله به بانک پرداخت گردد.
تذکر ۲: در صورتی که کارشناس اداره ثبت شرکتها ایراد یا نقصی در مدارک مشاهده نماید. مراتب کتباً به متقاضی اعلام خواهد شد که نسبت به رفع یا ایراد اقدام نماید.

مرحله بررسی سامانه توسط کارشناس ثبت شرکت ها

۴- در صورتی که کارشناس اداره ثبت شرکتها موضوع فعالیت شرکت را نیازمند اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح تشخیص دهد. نسبت به تهیه استعلام اقدام و برگ استعلام پس از اخذ امضا از مسئولین مربوطه و در دبیرخانه اداره کل ثبت شرکتها ثبت دفتر شده و به مرجع مربوطه همراه با یک نسخه فتوکپی از مدارک تحویل داده می‌شود.
۵- پس از پرداخت مبلغ حق الثبت جهت درج اطلاعات فیش در سامانه مکانیزه به واحد حسابداری اداره ثبت شرکتها مراجعه و واحد مربوطه نسبت ممهور نمودن ذیل اوراق اقدام می‌نماید.

شماره ثبت و شناسه ملی شرکت های تجاری
ادامه مطلب

مرحله صدور آگهی ثبت و تعیین شماره ثبت شرکت

۶- مدارک واحد ثبت تاسیس و تغییرات اداره ثبت شرکت ها تحویل داده شود. و مسئول مربوطه پس از ثبت در دفتر و تعیین شماره ثبت شرکت و درجه اظهارنامه اقدام و در ذیل ثبت دفتر از شخص معرفی شده توسط شرکاء (که خود از شرکاء یا وکیل رسمی شرکت می باشد) با قید جمله “ثبت با سند برابر است” امضا اخذ می نماید. و سپس آگهی تایپ شده به امضای رئیس اداره ثبت شرکتها برسد. یک نسخه از مدارک ضبط در پرونده شرکت شده و در بایگانی اداری ثبت شرکتها نگهداری خواهد شد. و یک نسخه دیگر از مدارک شامل تقاضانامه، شرکتنامه، اساسنامه، صورت جلسه مجمع عمومی موسس، صورتجلسه هیئت مدیره ممهور به مهر اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی شده و تحویل متقاضی می گردد.
۷- متقاضی مدارک مربوط به خود و پرونده متشکله را به قسمت دبیر اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی برده و پس از ثبت آگهی در دفتر اندیکاتور مسئول مربوطه نسبت به درج شماره ثبت دفتر و ممهور نمودن آگهی تایپ شده اقدام و پرونده متشکله را ضبط و بقیه مدارک تحویل متقاضی می گردد.

مرحله دریافت مجوز آگهی روزنامه و مراحل اداری آن

۸- متقاضی پس از تحویل گرفتن مدارک مربوط به خود، نسخه دوم آگهی تاسیس را به واحد روابط عمومی مستقر در اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی جهت درج در روزنامه کثیرالانتشار تحویل و نسخه اول آگهی تایپ شده تاسیس شرکت را به دفتر شرکت سهامی روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران واقع در خیابان بهشت (خیابان جنوبی پارک شهر) جهت درج در روزنامه رسمی( پس از پرداخت حق الدرج که توسط مسئول مربوطه تعیین می گردد) تسلیم می نماید.
تذکر: در صورت نیاز فوری به آگهی تاسیس شرکت قبل از انتشار در روزنامه رسمی باشد.  چند نسخه فتوکپی از آگهی تاسیس تهیه و هنگام تحویل اصلی آگهی به دفتر روزنامه رسمی فتوکپی ها توسط دفتر روزنامه رسمی ممهور به مهر می گردد. که دارای اعتبار مربوطه خواهد بود.

جهت کسب اطلاع از هزینه ثبت شرکت به این مقاله مراجعه فرمایید.

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Email
X

آخرین مقالات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست مطالب

خبر نامه

اولین نفری باشید که از مقاله‌ها و تخفیف‌های ویژه مطلع می‌شوید.

تماس با تک نیک ثبت

با تیم تک نیک ثبت - مراحل ثبت شرکت با مسئولیت محدود