مشاوره رایگان

Untitledپس زمینه اصلی 1 1 - نمونه اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود

نمونه اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود

ماده 1 :

نام و نوع شخصيت حقوقي 

شركت ………………………… با مسئوليت محدود

ماده 2 :

موضوع فعاليت شخصيت حقوقي 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… .

ماده 3 :

نشاني محل اقامت شخصيت حقوقي 

………………………………………………………………………………………. کدپستي 11111111111
تبصره 1 : هيئت مديره مي تواند مركز شركت را به هر كجا كه صلاح و مصلحت بداند منتقل و يا شعبي را تأسيس نمايد.

ماده 4 :

سرمايه شخصيت حقوقي

مبلغ 1,000,000 ريال مشتمل بر 1,000,000 ريال سرمايه نقدي و 0 ريال سرمايه غير نقدي
ماده 5 : مدت شركت : از تاريخ ثبت به مدت نامحدود.
ماده 6 : تابعيت شركت : تابعيت شركت ايراني است.

ماده 7 :

سال مالي شركت 

از يک فروردين هر سال شروع و در پايان اسفند همان سال خاتمه مي يابد به استثناي سال اول كه ابتداي آن از تاريخ تأسيس شركت است.
ماده 8 : دعوت براي تشكيل مجامع عمومي توسط هر يك از اعضاء هيئت مديره يا مديرعامل و يا احدي از شركاء به وسيله دعوتنامه كتبي و يا درج آگهي در يكي از جرايد كثيرالانتشار بعمل خواهد آمد، فاصله بين دعوت تا تشكيل مجمع حداقل ده روز و حداكثر 40 روز خواهد بود.
تبصره 1 : در صورتي كه كليه شركاء در هر يك از جلسات مجامع عمومي حضور يابند رعايت ماده 8 اساسنامه ضرورت نخواهد داشت.

ماده 9 :

وظايف مجمع عمومي عادي يا عادي بطور فوق العاده 

الف : استماع گزارش هيئت مديره در امور مالي و تصويب تراز و حساب سود و زيان شركت.
ب : تصويب پيشنهاد سود قابل تقسيم و از طرف هيئت مديره.
ج : تعيين خط مشي آينده شركت و تصويب آن.
د : انتخاب هيئت مديره و در صورت لزوم بازرس.

ماده 10 :

وظايف مجمع عمومي فوق العاده 

الف : تغيير اساسنامه يا الحاق يا حذف يك يا چند موارد اساسنامه.
ب : تنظيم اساسنامه جديد يا تبديل نوع شركت.
ج : افزايش يا تقليل سرمايه شركت.
د : تصويب ورود شريك يا شركاء جديد به شركت.
ماده 11 : تصميمات شركاء در مجمع عمومي فوق العاده با موافقت دارندگان سه چهارم سرمايه كه اكثريت عددي دارند و در مجمع عمومي عادي طبق دستور ماده 106 قانون تجارت معتبر و لازم الاجرا خواهد بود.
ماده 12 : هيئت مديره شركت مركب از 2 نفر خواهد بود كه در مجمع عمومي عادي يا عادي بطور فوق العاده از بين شركاء و يا از خارج انتخاب مي شوند.
ماده 13 : هيئت مديره از بين خود و يا خارج از شركاء يك نفر را به سمت رئيس هيئت مديره و يك نفر را از بين خود يا خارج از اعضا به سمت مديرعامل انتخاب و همچنين مي تواند براي اعضاء خود سمت هاي ديگري تعيين نمايد.
ضمناً مديرعامل مي تواند با حفظ سمت به عنوان رئيس هيئت مديره نيز انتخاب گردد.
ماده 14 : جلسات هيئت مديره با حضور اكثريت اعضاء رسميت مي يابد و تصميمات هيئت مديره با اكثريت آراء معتبر است.
ماده 15 : دارندگان حق امضاء و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت را هيات مديره تعيين مي کند.

وظایف و شرایط مدیران شرکت تضامنی
ادامه مطلب

ماده 16 :

اختيارات نماينده قانوني شركت 

—— نماينده قانوني و تام الاختيار شركت بوده و مي تواند در كليه امور مداخله و اقدام نمايد مخصوصا در موارد زير:
امور اداري از هر قبيل، انجام تشريفات قانوني، حفظ و تنظيم فهرست دارايي شركت و تعيين بودجه و تعيين پرداختحقوق و انجام و هزينه ها رسيدگي به محاسبات، پيشنهاد سود قابل تقسيم ساليانه، تعيين آيين نامه هاي داخلي، اجراي تصميمات مجامع عمومي، اداء ديون و وصول مطالبات، تاسيس شعب، واگذاري و قبول نمايندگي، انتخاب و انتصاب و استخدام متخصصين و كارمندان و كارگران،عقد هر گونه پيمان با شركت ها و بانكهاو اشخاص خريد و فروش و اجاره امول منقول و غير منقول و ماشين آلات و به طور كلي وسايل مورد نياز و همچنين معاملات بنام و حساب شركت ، مشاركت با ساير شركت ها و شخصيتها حقيقي و حقوقي استقراض با رهن يا بدون رهن و تحصيل اعتبار و وام دادن و وام گرفتن از بانك ها و اشخاص و شركت ها و بازكردن حساب جاري و ثابت در بانك ها ، دريافت وجه از حساب هاي شركت ، صدور ظهرنويسي و پرداخت بروات و اسناد و سفته هاهزينه ها،مرافعات، چه شركت مدعي باشد و چه عليه،در تمام مراحل باتمام اختيارات از رجوع به دادگاههاي صالحه ابتدايي و استيناف و ديوان عالي كشور ،انتخاب وكيل و وكيل در توكيل،دادن اختيارات لازمه بنامبرده و عزل آن،قطع و فصل دعاوي با صلح و سازش، اختيارات فوق جنبه محدوديت نداشته و هر تصميمي راكه مديرعامل جهت پيشرفت شركت اتخاد نمايد معتبر است.
ماده 17 : مجمع عمومي عادي شركت در ظرف مدت چهار ماه اول هر سال پس از انقضاي مالي شركت تشكيل ولي ممكن است بنا به دعوت هر يك اعضاء هيئت مديره يا شركاء مجمع عمومي بطور فوق العاده تشكيل گردد.
ماده 18 : هيچ يك از شركاء حق انتقال سهم الشركه خود را به غير ندارند مگر با رضايت و موافقت دارندگان سه چهارم سرمايه شركت كه داراي اكثريت عددي نيز باشند و انتقال سهم الشركه بعمل خواهد آمد مگر به موجب سند رسمي.
ماده 19 : هر يك از اعضاء هيئت مديره مي تواند تمام يا قسمتي از اختيارات و همچنين حق امضاء خود را به هر يك از شركاء براي هر مدت كه صلاح بداند تفويض نمايد و همچنين هيئت مديره مي تواند تمامي يا قسمتي از اختيارات خود را به مديرعامل تفويض نمايد.
ماده 20 : تقسيم سود : از درآمد شركت در پايان هر سال مالي هزينه هاي اداري، حقوق كاركنان و مديران، استهلاكات، ماليات و ساير عوارض دولتي كسر و پس از وضع صدي ده بابت ذخيره قانوني بقيه كه سود ويژه است به نسبت سهم الشركه بين شركاء تقسيم خواهد شد.
ماده 21 : فوت يا محجوريت هر يك از شركا باعث انحلال شركت نخواهد شد و يا ولي محجور مي تواند به شركت خود ادامه دهند. در غير اين صورت بايستي سهم الشركه خود را پس از انجام تشريفات قانوني دريافت و يا به شريك ديگري منتقل و از شركت خارج شوند.
ماده 22 : شركت مطابق مواد 114 قانون تجارت منحل خواهد شد.
ماده 23 : در صورتي كه مجمع عمومي فوق العاده شركا، راي به انحلال شركت دهد يك يا چند نفر از بين شركا و يا خارج از شركت به سمت مدير تصفيه تعيين خواهد شد، وظايف مدير تصفيه طبق قانون تجارت مي باشد.
ماده 24 : اختلافات حاصله بين شركا شركت از طريق حكميت و داوري حل و فصل خواهد شد.
ماده 25 : در ساير موضوعاتي كه در اين اساسنامه قيد نشده است مطابق قانون تجارت ايران و ساير قوانين موضوعه عمل و رفتار خواهد شد.
ماده 26 : اين اساسنامه در 26 ماده و 2 تبصره تنظيم و به تصويب موسسين رسيد و ذيل تمام صفحات آن امضاء شد.

نظارت بر شرکت با مسئولیت محدود
ادامه مطلب
مطالب مرتبط:
tablet اصلی 222222222 Converted - نمونه اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود
تعرفه ها و هزینه های ثبت

تعرفه و هزینه ثبت شرکت و ثبت تغییرات(مجامع) و کلیه جزئیات تعرفه هر چه تعداد که مجامع دارید

Isometric Team1111تعاونی بزرگ 111work Illustration - نمونه اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود

نحوه برگزاری مجامع عمومی

تغییرات در مدیران و بازرسان و انواع مجامع عمومی و همچنین تغییرات در اساسنامه و نحوه برگزاری مجامع

sustainably sourced 2103444 1782255 - نمونه اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود
ثبت شرکت دانش بنیان

مزایای شرکت دانش بنیان و امتیازات این نوع شرکت‌های وبهتر است در چه نوع شرکتی ثبت گردد.

architecturally sound skyscrapers 1056927 - نمونه اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود
شرکت های تاسیساتی

شرکت تاسیسات ساختمانی ، موضوع فعالیت شرکت های تاسیساتی، شرکت تاسیساتی در قالب سهامی خاص ...

ثبت شرکت خود را با آسودگی خاطر به تک نیکی ها بسپارید
ثبت سفارش در سایت تک نیک

شرکت تعاونی تک نیک با هدف تسهیل در امور اداری شرکتها و موسسات، حسابداری و مالیاتی و مشاوره کسب و کار فعالیت خود را از سال 94 آغاز نموده است. ثبت تک نیک همواره کوشیده است خدمات خود را به بهترین شکل ممکن در سریعترین زمان به انجام برساند و مشاوری امین برای مدیران و کارآفرینان عزیز کشورمان باشد.

         

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.