مجامع عمومی شرکت تعاونی

ارکان شرکتهای تعاونی

طبق ماده ۲۹ قانون بخش تعاونی( مصوب 1370)  ارکان شرکتهای تعاونی عبارتند از:

1- مجمع عمومی

2-هیأت مدیره

3-بازرسی

این ماده همان ارکان شرکتهای تعاونی که در ماده ۱۷ قانون شرکتهای تعاونی (مصوب1350 ) تعیین شده بود. را مورد پذیرش قرار داده است. لیکن بهتر بود به جای (( رکن بازرسی))  منطبق با مقررات قانون تجارت در مورد شرکتهای سهامی ((  رکن بازرس یا بازرسان قانونی )) درج می گردید.

مقررات مشترک مجامع عمومی در تعاونی

الف ـ ١- حق رای

در شرکتهای تعاونی نیز همچون شرکتهای سهامی ، عالیترین رکن اداره شرکت ، مجمع عمومی میباشد.  لیکن حدود اختیارات اعضای مجمع عمومی در شرکتهای تعاونی با شرکتهای سهامی تفاوت دارد.

به این صورت که طبق ماده ۳۰ قانون بخش تعاونی، اعضای مجمع عمومی یعنی سهامداران شرکت تعاونی بدون در نظر گرفتن میزان سهم هر یک فقط دارای یک رای میباشند. در صورتی که در شرکتهای سهامی سهامداران متناسب با سهامشان دارای حق رای خواهند بود.

الف ـ ٢ـ هيات رئيسه

هیات رئیسه مجامع عمومی شرکتهای تعاونی همچون شرکتهای سهامی مرکب از یک رئیس، دو ناظر و یک منشی است،  ولی دستورالعمل تشکیل شرکتهای تعاونی تاکید می کند. که در مورد شرکتهای تعاونی بزرگ هیات رئیسه باید مرکب از یک رئیس، یک نایب رئیس چهار ناظر و یک منشی (جمعاً ۷ نفر)  باشد.

الف ـ ۳ـ نمایندگی

هر عضو باید شخصاً در مجمع حاضر باشد. ولی یک عضو میتواند حداکثر به وکالت از یک عضو دیگر در مجمع حاضر و رای بدهد. در شرکتهای تعاونی بزرگ یک نفر می تواند جداکثر از طرف دو نفر دیگر در مجمع حاضر و رای بدهد.

الف – ٤- آگهی دعوت به مجامع

طبق ۱۲ آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی،  آگهی دعوت به مجامع عمومی عادی و فوق العاده،  حداقل ۱۰ روز و حداکثر ۲۰ روز قبل از تاریخ تشکیل جلسه باید صادر شود.

ولی اگر دستور مجمع،  انتخاب هیات مدیره یا بازرسان باشد، فاصله دعوت تا تاریخ  برگزاری جلسه حداقل ۲۰ روز و حداکثر ٤٠ روز باید باشد.

روش های دعوت به مجمع عمومی تعاونی

طبق ماده ۷ آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی روش دعوت به مجمع عمومی باید مطابق روش پیش بینی شده  در اساسنامه همان شرکت تعاونی باشد. ولی در این ماده،  دعوت به مجمع عمومی به سه روش زیر یا ترکیبی از آن ها محدود شده است:

دعوت مجمع توسط بازرسان شرکت
ادامه مطلب

۱- درج آگهی در یک رونامه کثیر الانتشار یا روزنامه محلی

2- ارسال دعوتنامه کتبی با اخذ رسید یا توسط پست سفارشی به آخرین اقامتگاه قانونی عضو

3- همچنین باید یک نسخه از آگهی دعوت در محل دفتر اصلی و شعب، نمایندگی ها و کارگاه ها نصب شود.

تبصره (۱) ماده فوق الذكر دعوت به اولین مجمع عمومی را منوط به دو روش فوق کرده است. این تبصره تفاوت بین نحوه دعوت به اولین مجمع عمومی و سایر مجامع عمومی  را روشن نساخته است،  زیر صدر ماده و تبصره آن هر دو، تکلیف واحدی را پیش بینی کرده اند.

آگهی دعوت به مجمع از طريق دعوتنامه کتبی

تبصره (۲) ماده (۷) همچنین مقرر میدارد .در صورتی که آگهی دعوت به مجمع از طريق دعوتنامه کتبی صورت گرفته باشد،  باید نسخه ای از آگهی مزبور برای اشخاص ذیل نیز ارسال گردد.

1.دستگاه یا شرکت دولتی یا سازمانهای عمومی که در شرکت تعاونی سرمایه گذاری کرده اند.

2.اتحادیه ای که شرکت تعاونی در آن عضویت دارد

اگرچه تبصره (۲) ارسال نسخه ای از آگهی دعوت به مجمع را به اتحادیه شرکتهای تعاونی و دستگاههای ذی نفع در شرکت تعاونی در صورتی که دعوت به مجمع به صورت دعوتنامه کتبی صورت گرفته باشد را ضروری دانسته است.

ولی به نظر نویسنده بهتر بود. این تکلیف بصورت عام در مورد کلیه دعوتها اعم از دعوت بصورت آگهی  در روزنامه یا دعوتنامه کتبی برای هیات مدیره شرکتهای تعاونی ایجاد می گردید.

تبصره (۳) ماده (۷) مقام دعوت کننده به مجمع عمومی(  اعم از هیات مدیره اعضاء و بازرسان)  را مکلف کرده است. نسخه ای از آگهی دعوت را به وزارت تعاون ارسال کنند.

طبق تبصره (٤) ماده ۸ آیین نامه تشکیل مجامع عمومی لازم نیست. نامه روزنامه خاصی در اساسنامه به عنوان روزنامه کثیر الانتشار قيد شود،  و لذا بهتر است تعیین روزنامه خاص در مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت صورت گیرد.

تا آزادی عمل بیشتری برای شرکت تعاونی برای تغییر روزنامه بوجود آید.  در غیر این صورت تغییر روزنامه منوط به اصلاح اساسنامه شرکت تعاونی بوده که این موضوع مستلزم طی تشریفات قانونی پرهزینه و زمان بر خواهد بود.

ماده (۹) آیین نامه فوق الذکر، مجمع عمومی شرکت تعاونی را ملزم به تعیین روزنامه علی البدل کرده است. تا در صورت عدم انتشار روزنامه اصلی آگهی دعوت به مجمع در روزنامه علی البدل درج شود. این تکلیف در قانوت تجارت دیده نشده است.

دستور جلسه در آگهی دعوت مجامع
ادامه مطلب

طبق ماده (۱۳) آیین نامه مزبور،  در صورتی که کلیه اعضاء تعاونی در مجمع حاضر باشند،  با رعایت مقررات دستورالعمل نحوه نظارت بر انتخابات تعاونی ها نشر آگهی و تشریفات دعوت الزامی نیست.

سوال و ابهام نویسنده در این است .که آگهی دعوت قبل از برگزاری مجمع صورت می گیرد،  چگونه قبل از جلسه میتوان به یقین رسید که کلیه اعضاء در آن شرکت خواهند کرد،  و لذا طبق این ماده نیاز به نشر آگهی نمیباشد؟

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست