تک نیک ثبت

مراحل ثبت و ﺗﺸﮑﯿﻞ شرکت تعاونی

انواع شرکت های تعاونی به لحاظ نوع فعالیت

شرکت های ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ:

اﻟﻒ – ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ: ﺷﺮﮐﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺷﺘﻐﺎل اﻋﻀﺎء در اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺸﺎورزی، داﻣﺪاری، داﻣﭙﺮوری، ﭘﺮورش و ﺻﯿﺪ ﻣﺎھﯽ، ﺷﯿﻼت، ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪن، ﻋﻤﺮان ﺷﮫﺮی و روﺳﺘﺎﯾﯽ و ﻋﺸﺎﯾﺮی و ﻧﻈﺎﯾﺮ اﯾﻨﮫﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.

ب- ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺗﻮزﯾﻊ: ﺷﺮﮐﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﮫﯿﻪ و ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﺎﻻ، ﻣﺴﮑﻦ، ﺧﺪﻣﺎت و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﯾﮫﺎی اﻋﻀﺎء ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ

ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.

تذکر: در ثبت ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎوﻧﯽ، ﺗﻌﺪد ﻧﻮع و ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻃﺮح ﭘﯿﺸﻨﮫﺎدی ﻣﺠﺎز اﺳﺖ.

انواع شرکت های تعاونی از لحاظ عضویت

ﺷﺮﮐﺘﮫﺎی ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

اﻟﻒ- ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻋﺎم: شرکت ی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ در آن ﺑﺮای ھﻤﻪ آزاد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. و ﻣﻮﺳﺴﯿﻦ ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻗﺴﻤﺘﯽ

از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اوﻟﯿﻪ و ﯾﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﮫﺎم آﻧﺮا ﺑﻪ ﻋﻤﻮم ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ب- ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺧﺎص: ﺷﺮﮐﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ در آن ﻣﻨﺤﺼﺮاً ﺑﺮای ﮔﺮوھﯽ ﺧﺎص از ﻗﺒﯿﻞ : ﮐﺎرﮔﺮان، ﮐﺎرﻣﻨﺪان، ﮐﺸﺎورزان، داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن، اﯾﺜﺎرﮔﺮان، زﻧﺎن، ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺧﺎص و ﻧﻈﺎﯾﺮ اﯾﻨﮫﺎ آزاد ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺪﯾﮫﯽ اﺳﺖ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻮده و از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ ﺑﺮای ﻋﻀﻮﯾﺖ وﺟﻮد ﻧﺪارد.

در ﺗﺎﺑﻠﻮھﺎ و سربرگ های شرکت های ﺗﻌﺎوﻧﯽ ذﮐﺮ ﻋﻨﻮان »ﺗﻌﺎوﻧﯽ« ﺿﺮوری اﺳﺖ. و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻄﻮر ﺧﻮاﻧﺎ ﻗﯿﺪ ﺷﻮد. ﺑﺮای واﺣﺪھﺎی ﺻﻨﻔﯽ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎﻧﮫﺎ و ﺑﺮای ھﺮ واﺣﺪ ﮐﺎرﻣﻨﺪی و ﮐﺎرﮔﺮی ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎوﻧﯽ در ھﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد.

تعاونی هایی بزرگ به چه تعاونی هایی گفته می شوند؟

شرکت های ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از 500 ﻋﻀﻮ و اﺗﺤﺎدﯾﻪھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎء تعاونی های ﻋﻀﻮ آﻧﮫﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً ﺑﯿﺶ از 2000 ﻋﻀﻮ ﺑﺎﺷﺪ، »ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺑﺰرگ« ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

تعداد اعضاء در انواع شرکت های تعاونی

در اﻧﻮاع شرکت ها و اﺗﺤﺎدﯾﻪ ھﺎی ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎء در زﻣﺎن ﺛﺒﺖ و دوران ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻃﺒﻖ ﻃﺮح ﺗﺄﺳﯿﺲ و ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﻌﺪی آن ﺑﻮده و رﻋﺎﯾﺖ موارد زﯾﺮ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ.

اﻟﻒ (ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎء در زﻣﺎن ﺛﺒﺖ و دوران ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺮﮐﺘﮫﺎی ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ از ٧ ﻧﻔﺮ ﻋﻀﻮ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

ب ( در ثبت شرکت های ﺗﻌﺎوﻧﯽ اﺷﺘﻐﺎﻟﺰا ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪی ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻤﮑﮫﺎی دوﻟﺘﯽ ﺑﺮای اﻋﻀﺎء ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎء ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻌﺎدل ٠٥% ﻣﺸﺎﻏﻞ داﺋﻤﯽ ﻃﺮح ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ج ( در شرکت های ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻤﮑﮫﺎی دوﻟﺘﯽ و ﯾﺎ ﺑﺎ ھﺪف ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺣﺪاﻗﻞ ٠٥% ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ

ﮔﺬاری ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻂ اﻋﻀﺎء ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﮔﺮدد. رﻋﺎﯾﺖ ﺑﻨﺪ )ب( اﻟﺰاﻣﯽ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.

د ( ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎء در ثبت و تاسیس تعاونیی های ﻣﺴﮑﻦ )ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺴﮑﻦ اﻋﻀﺎء( ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اھﻠﯿﺖ ) داﻧﺶ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ( ﻣﺪﯾﺮان ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺑﻨﺎﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ

ادارات ﮐﻞ ﺗﻌﺎون ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮔﺮدد.

ھـ ( رﻋﺎﯾﺖ ﺗﺒﺼﺮه ٢ ﻣﺎده ٢ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺗﻌﺎوﻧﯿﮫﺎ در ﺧﺼﻮص شرکت های تعاونی های ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ اﻟﺰاﻣﯽ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.

 

سرمایه در شرکت تعاونی

ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ارزش ﺳﮫﺎم ﺑﻌﮫﺪه ھﯿﺄت ﻣﺆﺳﺲ ﺗﻌﺎوﻧﯽ اﺳﺖ. و ﻣﯿﺰان آن در اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻣﺼﻮب ذﮐﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ. ﺑﺪﯾﮫﯽ اﺳﺖ ھﺮ ﺗﻌﺎوﻧﯽ وﻗﺘﯽ مراحل آن ﺗﺸﮑﯿﻞ و ﺛﺒﺖ می شود. ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﺳﻮم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ آن ﺗﺄدﯾﻪ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺼﻮرت ﻧﻘﺪی و ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻘﻮﯾﻢ و ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

در شرکت های ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﯿﺰان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ 1/000/000/000  رﯾﺎل ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮔﺮدد.  اﻋﻀﺎی ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻌﮫﺪ ﺷﺪه ﺳﮫﻢ ﺧﻮد را ﻇﺮف ﻣﺪت ﻣﻘﺮر در اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ از دو ﺳﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎدﯾﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﺳﮫﻢ اﻋﻀﺎء در ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در طی مراحل ثبت و تشکیل شرکت ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ. ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از اﻋﻀﺎء ﺳﮫﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﯿﺰان ﺳﮫﻢ  ھﺮ ﻋﻀﻮ ﻧﺒﺎﯾﺪ از ٠٣ درﺻﺪ ﮐﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﺎﯾﺪ.

مقررات اتحادیه تعاونی

اﺗﺤﺎدﯾﻪ شرکت ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺑﺎ ﻋﻀﻮﯾﺖ شرکت های و ﺗﻌﺎوﻧﯿﮫﺎی داوﻃﻠﺐ و ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ٧ ﻋﻀﻮ ﮐﻪ دارای ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ واﺣﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.  در ﺳﻄﺢ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﯾﺎ اﺳﺘﺎن ثبت و  ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﺷﺮﮐﺘﮫﺎی ﺗﻌﺎوﻧﯽ و اﺗﺤﺎدﯾﻪھﺎی اﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ و ثبت اﺗﺤﺎدﯾﻪھﺎی ﻣﺮﮐﺰی اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.  ھﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻓﻘﻂ ﻋﻀﻮ ﯾﮏ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎﻧﯽ، اﺳﺘﺎﻧﯽ و ﯾﺎ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎﺷﺪ، در ھﺮ ﺣﺎل ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ اﺗﺤﺎدﯾﻪ، ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﻌﺪد ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ.

ثبت و ﺗﺸﮑﯿﻞ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻣﺮﮐﺰی و انجام مراحل تاسیس ﺑﺎ ﻣﺠﻮز وزارت ﺗﻌﺎون کار و رفاه اجتماعی ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.

مراحل ثبت و ﺗﺸﮑﯿﻞ شرکت تعاونی

شرایط عضویت در اتحادیه های تعاونی

اﻋﻀﺎی ھﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه اﺗﺤﺎدﯾﻪ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺗﻌﺎوﻧﯿﮫﺎی ﻋﻀﻮ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺨﺺ ﺣﻘﯿﻘﯽ و اﻋﻀﺎی ھﯿﺎت ﺑﺎزرس اﺗﺤﺎدﯾﻪ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺗﻌﺎوﻧﯿﮫﺎی ﻋﻀﻮ و ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎء اﺗﺤﺎدﯾﻪ ھﺎی ﺳﺮاﺳﺮی در زﻣﺎن ﺛﺒﺖ و دوران ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ٥١ ﻋﻀﻮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮔﺮدد. اﻋﻀﺎء اﺗﺤﺎدﯾﻪھﺎی ﺳﺮاﺳﺮی، اﺗﺤﺎدﯾﻪھﺎی اﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ. در ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص ﮐﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ و ثبت اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺳﺮاﺳﺮی ﺿﺮوری اﺳﺖ. و ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎء ﺑﻪ ﺣﺪ ﻧﺼﺎب ﻧﻤﯽرﺳﺪ، ﺗﺸﮑﯿﻞ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺑﺎ ﻣﺠﻮز وزﯾﺮ ﺗﻌﺎون کار و رفاه اجتماعی و رﻋﺎﯾﺖ مراحل ثبت و ﺣﺪاﻗﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ.

مقاله بازرسان شرکت تعاونی را پیشنهاد می کنم مطالعه فرمایید.

ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺸﮑﯿﻞ شرکت تعاونی 

 

ﺑﺮای ﺗﺸﮑﯿﻞ و ثبت ﺗﻌﺎوﻧ و شروع مراحل ثبت آن، ھﯿﺎت ﻣﺆﺳﺲ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺣﺎﺋﺰ ﺷﺮاﯾﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﮫﯿﻪ ﻃﺮح ﭘﯿﺸﻨﮫﺎدی و ﺗﻨﻈﯿﻢ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺎوﻧﯽ، دﻋﻮت ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ اﻓﺮاد واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ و ﺗﺸﮑﯿﻞ اوﻟﯿﻦ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻋﺎدی ﺟﮫﺖ ﺗﺼﻮﯾﺐ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ھﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه و ﺑﺎزرس ﯾﺎ ﺑﺎزرﺳﺎن و ﺳﺎﯾﺮ وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻋﺎدی اﻗﺪام ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

آموزش موسسین شرکت تعاونی

ﻣﻮﺳﺴﯿﻦ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺗﻌﺎوﻧﯿﮫﺎ آﺷﻨﺎﺋﯽ ﮐﺎﻓﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. و در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز در کلاس های آﻣﻮزﺷﯽ ﯾﮑ ﺮوزه ﮐﻪ اداره ﮐﻞ ﺗﻌﺎون اﺳﺘﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ. و زﻣﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ آن ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﯾﮏ ھﻔﺘﻪ از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

 

طرح پیشنهادی هیات موسس و موارد اصلی تکمیل آن

ھﯿﺎت ﻣﺆﺳﺲ در ﻃﺮح ﭘﯿﺸﻨﮫﺎدی، ﺿﺮورت ﺗﺄﺳﯿﺲ و ثبت ﺗﻌﺎوﻧﯽ و اراﺋﻪ دﻻﯾﻞ ﺗﻮﺟﯿﮫﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻨﺎﺳﺐ ھﺪﻓﮫﺎی ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺑﺎ ھﺪﻓﮫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎی ﻣﺼﻮب ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﯿﺰان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺛﺎﺑﺖ و در ﮔﺮدش ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻃﺮح، ﺗﻌﺪاد و ﻣﺸﺨﺼﺎت داوﻃﻠﺒﺎن، ﻗﯿﺪ ﻣﯿﺰان ﺳﮫﻢ ﻻزم اﻟﺘﺎدﯾﻪ ھﺮ ﻋﻀﻮ، ﺳﻮاﺑﻖ و ﻣﮫﺎرﺗﮫﺎی آﻧﺎن در رﺷﺘﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻮردﻧﻈﺮ، ﻧﺎم ﺷﻌﺒﻪ ﺻﻨﺪوق ﺗﻌﺎون ﺑﺮای اﻓﺘﺘﺎح ﺣﺴﺎﺑﮫﺎی ﺗﻌﺎوﻧﯽ را ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺗﺎم اﻻﺧﺘﯿﺎر (ﻃﺒﻖ ﻓﺮم ﺷﻤﺎره١) ﺑﻪ اداره ﮐﻞ ﺗﻌﺎون کار و رفاه اجتماعی استان اراﺋﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.

مدیر عامل شرکت تعاونی دهیاران
ادامه مطلب

 

مدارک لازم که هیات موسس در زمان تاسیس تعاونی ارائه دهد؟

ﻣﺪارﮐﯽ ﮐﻪ ھﯿﺎت ﻣﻮﺳﺲ در مراحل ثبت تعاونی ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

اﻟﻒ- ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و ﻣﺪارک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

ب- ﮔﻮاھﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻈﺎم وﻇﯿﻔﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﺎ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ

ج- ﺑﺮگ ﻋﺪم ﺳﻮء ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ

 

ﮐﺎرﮐﻨﺎن رﺳﻤﯽ و ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ دوﻟﺖ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﮔﻮاھﯽ ﯾﺎ ﺣﮑﻢ ﮐﺎرﮔﺰﯾﻨﯽ از ﺑﻨﺪ ب و ج ﻣﻌﺎﻓﻨﺪ.

 

بررسی طرح پیشنهادی توسط اداره تعاون

اداره ﮐﻞ / اداره ﺗﻌﺎون کار و رفاه اجتماعی ﭘﺲ از وﺻﻮل ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺗﻌﺎوﻧﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻃﺮح ﭘﯿﺸﻨﮫﺎدی در ﻣﺪت ٥ روز ﻧﻈﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﯾﺎ ﻣﻨﻔﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ھﯿﺎت ﻣﺆﺳﺲ اﻋﻼم و در ﺻﻮرت ﻣﻮاﻓﻘﺖ ( ﻃﺒﻖ ﻓﺮم ﺷﻤﺎره ٢)  ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و ﻓﺮﻣﮫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را در اﺧﺘﯿﺎر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ھﯿﺎت ﻣﻮﺳﺲ ﻗﺮار ﺧﻮاھﺪ داد.

 

اقدامات پس از دریافت موافقتنامه تشکیل تعاونی

ھﯿﺎت ﻣﻮﺳﺲ ﭘﺲ از اﺧﺬ ﻣﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ ثبت و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺑﺎﯾﺪ اﻗﺪاﻣﺎت زﯾﺮ را اﻧﺠﺎم دھﺪ:

اﻟﻒ- درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺠﻮز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﻣﻮﺿﻮع ﻃﺮح ﭘﯿﺸﻨﮫﺎدی از ﻣﺮاﺟﻊ ذﯾﺮﺑﻂ )در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺠﻮز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ( ﺑﻪ ﻧﺎم اﻋﻀﺎی ھﯿﺎت ﻣﻮﺳﺲ شرکت ﺗﻌﺎوﻧﯽ در ﺷﺮف ﺗﺄﺳﯿﺲ

ب- ﺗﺪوﯾﻦ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎدی

ج- اﻓﺘﺘﺎح ﺣﺴﺎب ﺑﻪ ﻧﺎم » شرکت ﺗﻌﺎوﻧﯽ در ﺷﺮف ﺗﺄﺳﯿﺲ« در ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻌﺎون و ﯾﺎ ﺣﺴﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻌﺎون در ﯾﮑﯽ از ﺑﺎﻧﮑﮫﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮔﺮدد.

د- دﻋﻮت از اﻓﺮاد واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺿﻤﻦ اﻋﻼم ﺧﻼﺻﻪای از ﮐﻠﯿﺎت ﻃﺮح و اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎدی، ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻀﻮﯾﺖ و ﻣﮫﻠﺖ ﭘﺬﯾﺮش

ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻋﻀﻮﯾﺖ، ﺷﻤﺎره و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺣﺴﺎب اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪه و ﻣﺒﻠﻎ ﻻزم اﻟﺘﺄدﯾﻪ ھﺮ ﯾﮏ از اﻋﻀﺎء وذﮐﺮ ﻧﺤﻮه ﺻﺪور آﮔﮫﯽھﺎی ﺑﻌﺪی ﺗﺎ

ﺗﺸﮑﯿﻞ اوﻟﯿﻦ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻋﺎدی

ھـ- ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺮاﯾﻂ داوﻃﻠﺒﺎن و ﭘﺬﯾﺮش واﺟﺪﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻀﻮﯾﺖ و درﯾﺎﻓﺖ ﮔﻮاھﯽ وارﯾﺰ وﺟﻪ ﻻزم اﻟﺘﺎدﯾﻪ ﺳﮫﺎم آﻧﮫﺎ و ﺻﺪور ﺑﺮگ اﺟﺎزه

ورود ﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ اوﻟﯿﻦ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻋﺎدی

و- ارزﯾﺎﺑﯽ آورده ھﺎی ﻏﯿﺮ ﻧﻘﺪی داوﻃﻠﺒﺎن ﻋﻀﻮﯾﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ و ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻃﺮح ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺷﻨﺎس رﺳﻤﯽ دادﮔﺴﺘﺮی و ﺑﺎ اﻧﺠﺎم

ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻻزم

ز- اﻧﺘﺸﺎر آﮔﮫﯽ دﻋﻮت اوﻟﯿﻦ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻋﺎدی (ﻃﺒﻖ ﻓﺮم ﺷﻤﺎره ٣) ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺣﺪاﻗﻞ 20 روز و ﺣﺪاﮐﺜﺮ 40 روز از

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر آﮔﮫﯽ دﻋﻮت ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻋﺎدی.

تذکر: در ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺰاری اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺗﺎرﯾﺦ دﻋﻮت ﺗﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،

ﺣﺪاﻗﻞ 10 روز و ﺣﺪاﮐﺜﺮ 20 روز ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.

ح- ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻧﺎﻣﺰدھﺎی ﺗﺼﺪی ﺳﻤﺘﮫﺎی ھﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه و ﺑﺎزرﺳﯽ

ط- ارﺳﺎل ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ از آﮔﮫﯽ دﻋﻮت ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر درﺧﻮاﺳﺖ از اداره ﮐﻞ/ اداره ﺗﻌﺎون ﺟﮫﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﺎﻇﺮ در اوﻟﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻋﺎدی

 

هیات رئیسه مجمع عمومی تعاونی ها

اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ مراحل ﺑﺮﮔﺰاری اوﻟﯿﻦ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻋﺎدی (ﻃﺒﻖ ﻓﺮم ﺷﻤﺎره ٤) ﺗﺎ اﻧﺘﺨﺎب ھﯿﺎت رﺋﯿﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ) رﺋﯿﺲ، ﻣﻨﺸﯽ،

و دو ﻧﺎﻇﺮ( از ﻗﺒﯿﻞ اﺧﺬ ﺑﺮﮔﻪ ورود ﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ از داوﻃﻠﺒﺎن و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﮫﺮﺳﺖ اﺳﺎﻣﯽ ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ ھﻤﺮاه ﺑﺎ اﻣﻀﺎی آﻧﺎن ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺤﻮﯾﻞ

ھﯿﺎت رﺋﯿﺴﻪ ﺷﻮد.

ﺿﻤﻨﺎً در شرکت های ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺑﺰرگ، اﻋﻀﺎی ھﯿﺄت رﺋﯿﺴﻪ ﻣﺮﮐﺐ از ٧ ﻧﻔﺮ ( رﺋﯿﺲ ،ﻧﺎﺋﺐ رﺋﯿﺲ، ﻣﻨﺸﯽ و ﭼﮫﺎر ﻧﺎﻇﺮ) ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.

 

“”مقاله شرایط اخراج عضو از تعاونی مرتبط با موضوع شرکت تعاونی می باشد. پیشنهاد می کنم آن را مطالعه کنید.””

موافقتنامه شرکت های تعاونی عام برعهده کدام مرجع می باشد؟

در ﻣﻮرد شرکت های ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻋﺎم ﻣﺠﻮز ﺻﺪور ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﺎﻣﻪ ثبت، ﺗﺸﮑﯿﻞ و آﮔﮫﯽ ﭘﺬﯾﺮش ﻋﻀﻮ و ﻓﺮوش ﺳﮫﺎم ﺑﺎ ﺗﺄﺋﯿﺪ وزارت ﺗﻌﺎون کار و رفاه اجتماعی ﺑﻮده و ﻃﺒﻖ ﻓﺮمھﺎی ﺷﻤﺎره ٠١ و ١١ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.

مراحل ثبت و ﺗﺸﮑﯿﻞ شرکت تعاونی

شرایط کاندیداهای هیات مدیره و بازرسی

ﻣﺎده ٢١-داوﻃﻠﺒﺎن ﻋﻀﻮﯾﺖ در ھﺌﯿﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﯾﺎ ﺑﺎزرﺳﯽ ﺗﻌﺎوﻧﯿﮫﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪارک ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را (ﺑﺮ

اﺳﺎس دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﻧﺠﻤﻦ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﺗﻌﺎوﻧﯿﮫﺎ) ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﯾﮏ ھﻔﺘﻪ از ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر آﮔﮫﯽ ﯾﺎ ﺻﺪور دﻋﻮﺗﻨﺎﻣﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ اوﻟﯿﻦ ﻣﺠﻤﻊ

ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺮاﯾﻂ اﺣﺮاز ﺑﻪ ھﯿﺎت ﻣﺆﺳﺲ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

 

در چه شرایطی کارکنان دولت سمت مدیر و یا بازرس تعاونی می شوند؟

ﮐﺎرﮐﻨﺎن دوﻟﺖ نمی توانند ﺗﺼﺪی ھﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه و ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻠﯽ شرکت های ﺗﻌﺎوﻧﯽ را ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ. ﻣﮕﺮ در تعاونی های ﺧﺎص ﮐﺎرﮐﻨﺎن ادارات و ﺳﺎزﻣﺎﻧﮫﺎی دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ در آن ﺷﺎﻏﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﻣﺸﻤﻮل اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ.

 

ورود اعضا به اولین مجمع عمومی موسسین تعاونی

ھﯿﺎت ﻣﺆﺳﺲ ھﻨﮕﺎم ﺗﺸﮑﯿﻞ و برگزاری اوﻟﯿﻦ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻋﺎدی،ﺑﺮﮔﻪ ورود ﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ را از داوﻃﻠﺒﺎن ﻋﻀﻮﯾﺖ اﺧﺬ ﻧﻤﻮده و اﺳﺎﻣﯽ

ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ را (ﻃﺒﻖ ﻓﺮم ﺷﻤﺎره ٥) ﺑﺎ اﻣﻀﺎی آﻧﺎن ﺗﮑﻤﯿﻞ و ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب ھﯿﺌﺖ رﺋﯿﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﺑﺮای اﻋﻤﺎل ﮐﻨﺘﺮل در اﺧﺘﯿﺎر آﻧﺎن ﻗﺮار ﻣﯽدھﺪ.

در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﻣﮑﺎن ﺣﻀﻮر ھﺮ ﯾﮏ از اﻋﻀﺎء، ﻋﻀﻮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺗﺎم اﻻﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮد را ﮐﺘﺒﺎً ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در ﻣﺠﻤﻊ ﺑﻪ ھﯿﺄت ﻣﺆﺳﺲ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. در ھﺮ ﺣﺎل ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ھﻤﺰﻣﺎن وﮐﺎﻟﺖ ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻋﻀﻮ (در ﺗﻌﺎوﻧﯿﮫﺎی ﺑﺰرگ دو ﻋﻀﻮ ) را ﻋﮫﺪه دار ﺑﺎﺷﺪ.

 

تصویب و امضای اساسنامه تعاونی

ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ در اوﻟﯿﻦ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻋﺎدی، ذﯾﻞ ﺻﻔﺤﺎت آن ﺑﻪ اﻣﻀﺎی رﺋﯿﺲ و ﻣﻨﺸﯽ جلسه و ﺻﻔﺤﻪ آﺧﺮ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ اﻣﻀﺎی ھﯿﺌﺖ رﺋﯿﺴﻪ ﻣﯽرﺳﺪ. ﺑﺪﯾﮫﯽ اﺳﺖ ﺗﺼﻮﯾﺐ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ شرکت ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ دو ﺳﻮم اﻋﻀﺎی اوﻟﯿﻦ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻋﺎدی ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.

تذکر:  اﻋﻀﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺼﻮﺑﻪ اوﻟﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻋﺎدی در ﻣﻮرد اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، می توانند ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻋﻀﻮﯾﺖ

ﺧﻮد را ﭘﺲ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ. در اﯾﻨﺼﻮرت ھﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﺛﺒﺖ و تشکیل شرکت ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ وﺟﻪ وارﯾﺰی ﺳﮫﺎم آﻧﺎن ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.

مراحل ثبت و ﺗﺸﮑﯿﻞ شرکت تعاونی

پایان وظایف هیات موسس

ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب ھﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه وﻇﺎﯾﻒ ھﯿﺎت ﻣﻮﺳﺲ ﺑه پایان رﺳﯿﺪه و ھﺌﯿﺖ رﺋﯿﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﺿﻤﻦ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺪارک

ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺠﻤﻊ را ﮐﻪ ﺑﻪ اﻣﻀﺎی آﻧﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ھﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﯽدھﺪ.

 

شروع وظایف هیات مدیره شرکت تعاونی و برگزاری اولیت صورتجلسه هیات مدیره

ھﺌﯿﺖ ﻣﺪﯾﺮه در اوﻟﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺧﻮد (ﻃﺒﻖ ﻓﺮم ﺷﻤﺎره ٦) رﺋﯿﺲ، ﻧﺎﯾﺐ رﺋﯿﺲ، ﻣﻨﺸﯽ، ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ و ﺻﺎﺣﺒﺎن اﻣﻀﺎی ﻣﺠﺎز را اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ھﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﯾﺎ ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺣﻖ ﺗﻮﮐﯿﻞ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ وﮐﺎﻟﺖ ﻣﯽدھﺪ. ﺗﺎ ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ مراحل ثبت و تاسیس شرکت ﺗﻌﺎوﻧﯽ را اﻧﺠﺎم دھﺪ.

ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺎﺋﺰ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺎده ٨٣ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ. و ﻣﺪارک ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ ٢١ اﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ را ﺗﺤﻮﯾﻞ ھﺌﯿﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﻧﻤﺎﯾﺪ.

لزوم تعیین نام شرکت و اخذ مجوز قبل از ثبت
ادامه مطلب

 

شرایط اعتراض و شکایت از مراحل تشکیل تعاونی در شرف تاسیس

در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ھﺮ ﯾﮏ از اﻋﻀﺎء ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ثبت و ﺗﺸﮑﯿﻞ شرکت ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻣﻌﺘﺮض ﺑﺎﺷﺪ. ﻇﺮف ﻣﺪت ٢ روز ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮاﺗﺐ را ﮐﺘﺒﺎً ﺑﻪ اداره ﮐﻞ / اداره ﺗﻌﺎون اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﺪ. اداره ﮐﻞ / اداره ﺗﻌﺎون ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﻇﺮف ٣ روز ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع رﺳﯿﺪﮔﯽ و اﻋﻼم ﻧﻈﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

اﻋﻀﺎی ھﺌﯿﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺑﺎزرس ﯾﺎ ﺑﺎزرﺳﺎن و ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻗﺒﻞ از ﺛﺒﺖ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﻃﯽ دوره های آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد. ھﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه ﺑﺎﯾﺪ ﺟﮫﺖ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭘﺮوﻧﺪه، ﻓﮫﺮﺳﺖ اﺳﺎﻣﯽ و ﻣﺸﺨﺼﺎت اﻋﻀﺎی ھﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه، ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ، ﺑﺎزرس ﯾﺎ ﺑﺎزرﺳﺎن و ﮐﻠﯿﻪ اﻋﻀﺎء (ﻃﺒﻖ ﻓﺮم ﺷﻤﺎره ٧) ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺑﻪ اداره ﮐﻞ / اداره ﺗﻌﺎون ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﯽﮔﺮدد.

 

ارسال مدارک تاسیس تعاونی به اداره تعاون

ﻣﺪارک ﻻزم ﻇﺮف ﻣﺪت ٥ روز از ﻃﺮﯾﻖ اداره ﮐﻞ / اداره ﺗﻌﺎون کار و رفاه اجتماعی (ﻃﺒﻖ ﻓﺮم ﺷﻤﺎره ٨ ) ﺑﻪ اداره ﺛﺒﺖ شرکت ها ارﺳﺎل ﻣﯽﺷﻮد. اداره ﮐﻞ / اداره ﺗﻌﺎون کار و رفاه اجتماعی ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت اداره ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺘﮫﺎ و ﺻﺪور آﮔﮫﯽ ﺗﺄﺳﯿﺲ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺗﻌﺎوﻧﯽ (ﻃﺒﻖ ﻓﺮم ﺷﻤﺎره ٩) اﻗﺪام ﺧﻮاھﺪ ﻧﻤﻮد. در ھﺮ ﺣﺎل ﻧﻈﺎرت، ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ و رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺎت و ﺳﺎﯾﺮ اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﺲ از ﺗﺄﺳﯿﺲ و ثبت ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺑﻌﮫﺪه اداره ﮐﻞ / اداره ﺗﻌﺎون ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.

 

ﻓﺮم ﺷﻤﺎره ١ تاسیس تعاونی

 

اﯾﻨﺠﺎﻧﺒﺎن ھﯿﺎت ﻣﻮﺳﺲ ﺷﺮﮐﺖ / اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺗﻌﺎوﻧﯽ  ………………..   ﺿﻤﻦ اراﺋﻪ ﮐﻠﯿﺎت ﻃﺮح ﭘﯿﺸﻨﮫﺎدی ﭘﯿﻮﺳﺖ و ﻣﻌﺮﻓﯽ آﻗﺎی / ﺧﺎﻧﻢ

……………………..ﻓﺮزﻧﺪ …………  ﺑﺸﻤﺎره ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ……………… ﺻﺎدره از ……………….. ﺑﻌﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺗﺎم اﻻﺧﺘﯿﺎر اﯾﻦ ھﯿﺎت ﺟﮫﺖ ﻣﺬاﮐﺮه و

درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺪارک و ﺳﺎﯾﺮ اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم، ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺮﮐﺖ / اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ……………  را  ﻣﯽﻧﻤﺎﺋﯿﻢ.

ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و اﻣﻀﺎء ھﯿﺎت ﻣﺆﺳﺲ

 

ﻧﺸﺎﻧﯽ ﮐﺎﻣﻞ و ﺗﻠﻔﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ھﯿﺎت ﻣﻮﺳﺲ

مراحل ثبت و ﺗﺸﮑﯿﻞ شرکت تعاونی

 

 

ﻓﺮم ﺷﻤﺎره ٢ تاسیس تعاونی

 

ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻮرخ   ……………  ﮐﻠﯿﺎت ﻃﺮح ﭘﯿﺸﻨﮫﺎدی اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺮﮐﺖ / اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺗﻌﺎوﻧﯽ

……………………….. ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺬﮐﻮر در ﮐﻠﯿﺎت و ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﻋﻼم ﻣﯽﮔﺮدد .

ﻣﻘﺘﻀﯽ اﺳﺖ ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺣﻞ و ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺮﮐﺖ / اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف

دو ﻣﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﺪور اﯾﻦ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﺎﻣﻪ اﻗﺪام و ﻣﺪارک ﻻزم را ﺟﮫﺖ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺻﺪور ﻣﺠﻮز ﺛﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ اداره ﮐﻞ/اداره ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.

اداره ﮐﻞ / اداره ﺗﻌﺎون کار و رفاه اجتماعی

 

ﻓﺮم ﺷﻤﺎره ٣ دعوتنامه تاسیس تعاونی

ﺗﺎرﯾﺦ:

اوﻟﯿﻦ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻋﺎدی ﺷﺮﮐﺖ / اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺗﻌﺎوﻧﯽ  …………………………..  (درﺷﺮف ﺗﺄﺳﯿﺲ) در ﺳﺎﻋﺖ …………. روز………… ﻣﻮرخ

……………… در ﻣﺤﻞ ……………… ﺑﺮﮔﺰار می شود. از ﮐﻠﯿﻪ داوﻃﻠﺒﺎن ﻋﻀﻮﯾﺖ دﻋﻮت می شود. ﺑﺎ در دﺳﺖ داﺷﺘﻦ ورﻗﻪ ورود ﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ ﺟﮫﺖ

اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ذﯾﻞ در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺣﻀﻮر می رساند.

ﺿﻤﻨﺎً داوﻃﻠﺒﺎن ﻋﻀﻮﯾﺖ در ھﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﯾﺎ ﺑﺎزرﺳﯽ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺗﺎ ٥ روز ﭘﺲ از ﺻﺪور دﻋﻮﺗﻨﺎﻣﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻋﺎدی، ﻣﺪارک

ﻣﺮﺑﻮط راﺑﻪ ھﯿﺎت ﻣﻮﺳﺲ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﻪ: ١- ﮔﺰارش ھﯿﺎت ﻣﻮﺳﺲ در ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ آوردهھﺎی ﻏﯿﺮ ﻧﻘﺪی و اﺗﺨﺎد ﺗﺼﻤﯿﻢ در ﻣﻮرد آﻧﮫﺎ

٢- ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺼﻮﯾﺐ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ٣- اﻧﺘﺨﺎب اﻋﻀﺎی اﺻﻠﯽ و ﻋﻠﯽ اﻟﺒﺪل ھﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه وﻓﻖ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺗﺼﻮﯾﺒﯽ

٤- اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎزرس ﯾﺎ ﺑﺎزرﺳﺎن اﺻﻠﯽ و ﻋﺎﻟﯽ اﻟﺒﺪل وﻓﻖ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺗﺼﻮﯾﺒﯽ ٥- ﺗﻌﯿﯿﻦ روزﻧﺎﻣﻪ ﮐﺜﯿﺮاﻻﻧﺘﺸﺎر ﺑﺮای درج آﮔﮫﯽھﺎی ﺗﻌﺎوﻧﯽ

٦- دادن ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺑﻪ اﻋﻀﺎی ھﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺟﮫﺖ ﺛﺒﺖ ﺗﻌﺎوﻧﯽ

مراحل ثبت و ﺗﺸﮑﯿﻞ شرکت تعاونی

نمونه اولین مجمع عمومی عادی شرکت تعاونی

ﻓﺮم ﺷﻤﺎره ٤

 

اوﻟﯿﻦ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻋﺎدی ﺷﺮﮐﺖ / اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ……………………..  (در ﺷﺮف ﺗﺄﺳﯿﺲ) ﻃﺒﻖ دﻋﻮﺗﻨﺎﻣﻪ ﻣﻮرخ ………….. در ﺳﺎﻋﺖ

……………………………………………….. ﻣﺤﻞ در ﻋﻀﻮﯾﺖ داوﻃﻠﺒﺎن از ﻧﻔﺮ ………… ﺣﻀﻮر ﺑﺎ ………… ﻣﻮرخ ………… روز ………….

ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪ. ﭘﺲ از اﻋﻼم رﺳﻤﯿﺖ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ آﻗﺎی / ﺧﺎﻧﻢ …………….  رﺋﯿﺲ ﺳﻨﯽ، ﺑﺪواً ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎﻧﺘﺨﺎب ھﯿﺎت رﺋﯿﺴﻪ

ﺟﻠﺴﻪ رای ﮔﯿﺮی ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ آﻗﺎی / ﺧﺎﻧﻢ  ……………………  ﺷﺪﻧﺪ. آﻧﮕﺎه دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺮاﺑﺮ دﻋﻮﺗﻨﺎﻣﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻨﺸﯽ ﻗﺮاﺋﺖ ﺷﺪ. ﺳﭙﺲ ﻣﺠﻤﻊ وارد ﺷﻮر ﮔﺮدﯾﺪ. و ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ذﯾﻞ را اﺗﺨﺎذ ﻧﻤﻮد.

١- ﮔﺰارش ھﯿﺎت ﻣﻮﺳﺲ در ﻣﻮارد آوردھﺎی ﻏﯿﺮ ﻧﻘﺪی و ھﺰﯾﻨﻪھﺎی اﻧﺠﺎم ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻗﺮاﺋﺘﻮ ﺑﺸﺮح ذﯾﻞ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪ.

…………………………………………………………………………………………………..

٢- اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻗﺮاﺋﺖ و ﻣﻔﺎد آن در ………….. ﻣﺎده و ………………. ﺗﺒﺼﺮه ﺑﺎ رأی ………………. ﻧﻔﺮ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺘﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪ. و

ذﯾﻞ ﮐﻠﯿﻪ ﺻﻔﺤﺎت آن ﺗﻮﺳﻂ ھﯿﺌﺖ رﺋﯿﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ اﻣﻀﺎء ﮔﺮدﯾﺪ. ٣- ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ………………. ﻧﻔﺮ اﻋﻀﺎء اﺻﻠﯽ ھﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه و …………….. ﻧﻔﺮ

اﻋﻀﺎی ﻋﻠﯽ اﻟﺒﺪل وﻓﻖ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺗﺼﻮﯾﺒﯽ اﺧﺬ رأی ﮐﺘﺒﯽ ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻧﺴﺒﯽ آراء ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ:

ردﯾﻒ                   ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ           ﻧﺎم ﭘﺪر               کد ملی          ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻟﺪ      ﺗﻌﺪادرأی       اﻣﻀﺎء ﻗﺒﻮﻟﯽ

1-

2-

3-

ﺑﺴﻤﺖ اﻋﻀﺎء اﺻﻠﯽ ھﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه و

ردﯾﻒ       ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ       ﻧﺎم ﭘﺪر       کد ملی       ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻟﺪ       ﺗﻌﺪادرأی        اﻣﻀﺎء ﻗﺒﻮﻟﯽ

1-

٢- ﺑﺴﻤﺖ اﻋﻀﺎء ﻋﻠﯽ اﻟﺒﺪل ھﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﺪت ﺳﻪ ﺳﺎل و

 

ردﯾﻒ              ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ            ﻧﺎم ﭘﺪر              کد ملی       ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻟﺪ             ﺗﻌﺪادرأی         اﻣﻀﺎء ﻗﺒﻮﻟﯽ

١- ٢- ﭘﺴﺖ ﺑﺎزرس ﯾﺎ ﺑﺎزرﺳﺎن اﺻﻠﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎون

ردﯾﻒ            ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ       ﻧﺎم ﭘﺪر             کد ملی             ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻟﺪ       ﺗﻌﺪاد رأی        اﻣﻀﺎء ﻗﺒﻮﻟﯽ

1-

2-

ﺑﺴﻤﺖ ﺑﺎزرس ﯾﺎ ﺑﺎزرﺳﺎن ﻋﻠﯽ اﻟﺒﺪل ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﺪت ﯾﮏ ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ.

٤- روزﻧﺎﻣﻪ ……………………… ﺑﺮای درج آﮔﮫﯽ ھﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪ.

٥- ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻋﺎدی ﺑﻪ ھﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺑﺎ ﺣﻖ ﺗﻮﮐﯿﻞ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ و وﮐﺎﻟﺖ ﻣﯿﺪھﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف ﻣﺪت ﯾﮑﻤﺎه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ  و اﻣﻀﺎء                           ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و اﻣﻀﺎء                            ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و اﻣﻀﺎء

 

رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻤﻊ نائب رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻤﻊ ﻣﻨﺸﯽ ﻣﺠﻤﻊ

 

ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و اﻣﻀﺎء ﻧﺎﻇﺮﯾﻦ:

 

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.