مشاوره رایگان

5 - برگزاری مجمع عمومی تعاونیها

آیین نامه اجرایی برگزاری مجامع عمومی تعاونیها

 

فصل اوّل – کلیّات

ماده 1″ برگزاری مجامع عمومی شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی براساس تبصره (3) ماده (33) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، وفق مقررات این آیین نامه خواهد بود.

تبصره 1″ شرکتهای تعاونی فرااستانی با هر تعداد عضو و اتحادیه‌های تعاونی مرکزی یا سراسری و نیز شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی که تعداد اعضای آنها بیش از پانصد عضو باشد، میتوانند مجامع عمومی را بصورت دو مرحله ای برگزار نمایند و در اینصورت تابع مقررات «دستورالعمل نحوۀ تشکیل مجامع عمومی دو مرحله‌ای» موضوع تبصره (2) ماده (33) قانون بخش تعاونی نیز خواهند بود.

تبصره 2″ کلیه شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی که انتخاب تمام یا هر یک از اعضا هیأت مدیره یا بازرسان را در دستور مجمع عمومی داشته باشند، در برگزاری مجمع عمومی، مشمول مقررات «دستورالعمل چگونگی نظارت بر انتخابات شرکتها،اتحادیه‌ها و اتاقهای تعاون» موضوع ماده (28) آیین نامه اجرایی قانون بخش تعاونی نیز خواهند بود.

تبصره 3″ منظور از شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی در این ماده و تبصره‌های آن، شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی ثبت شده و یا در شرف تأسیس می‌باشد.

ماده2″ مجمع عمومی تعاونی[حسب وظایف واختیارات] به دو صورت زیر تشکیل می‌شود:

1.  مجمع عمومی عادی.

2.  مجمع عمومی فوق العاده.

ماده3- مجمع عمومی عادی،اولین بار برای تاسیس تعاونی [درزمان مقرر] و سپس حداقل سالی یکبار ظرف چهار ماه پس از پایان سال مالی تشکیل می‌شود.

وظایف و اختیارات قانونی مجمع عمومی عادی به شرح ذیل است:

1- تصویب اساسنامه دراولین مجمع عمومی عادی.

2- اتخاذ تصمیم در مورد حداقل و حداکثر سهام اعضا [موضوع ماده 20 قانون بخش تعاونی].

3- انتخاب هیأت مدیره و بازرس یا بازرسان.

4- تعیین خط مشی و برنامه تعاونی و تصویب بودجه جاری و سرمایه‌گذاری و اعتبارات و وامهای درخواستی و سایر عملیات مالی به پیشنهاد‌هیأت مدیره.

5- ‌ تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت.

6- تصویب آیین نامه حقوق و مزایای هیات مدیره و مدیرعامل و اتخاذ تصمیم در مورد حق الزحمه بازرس.

7- اتخاذ تصمیم در مورد عضویت تعاونی در شرکتها و اتحادیه‌ها و اتاقهای تعاون وخروج ازآنها و میزان سهام و یا حق عضویت سالانه پرداختی براساس‌موازین مقرر در قانون بخش تعاونی.

8- تصویب مقررات و دستورالعملهای داخلی تعاونی.

9- رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره ترازنامه و حساب سود و زیان و سایر گزارشهای مالی هیأت مدیره پس از قرائت گزارش بازرس یا بازرسان.

10- اخذ تصمیم نسبت به ذخایر و پرداخت سود و مازاد درآمد و تقسیم آن طبق اساسنامه.

11- اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش و یا کاهش سرمایه در حدود قوانین و مقررات.

12- تصمیم گیری درمورد اخراج اعضاء تعاونی [وفق ماده 13 قانون بخش تعاونی].

13- عزل بازرس ‌‌‌[مستندبه بند1 ماده 33 قانون شرکتهای تعاونی].

14- سایر وظایفی که قوانین و مقررات بر عهده مجمع عمومی قرار می‌دهد.

تبصره1. در موارد ضروری در هر موقع سال می‌توان مجمع عمومی عادی را به صورت فوق العاده تشکیل داد.مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده به همان وظایفی می‌پردازد که در صلاحیت مجمع عمومی عادی است.

تبصره2. چنانچه مجمع عمومی عادی سالیانه خارج از موعد مقرر برگزار شود، عنوان آن به «مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده»تغییر خواهدکرد.

مجمع عمومی فوق العاده

ماده4. مجمع عمومی فوق العاده جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به موارد زیر تشکیل می‌شود:

1- تغییر مواد اساسنامه [‌در حدود قانون بخش تعاونی].

2- تصمیم‌گیری نسبت به عزل یا قبول استعفای هیأت‌مدیره.

3-    انحلال تعاونی.

4-    ادغام تعاونی.

تبصره” مراد از عزل هیات مدیره در بند(2)، عزل کل یابعض اعضاء ومقصود ازاستعفاءهیات،استعفاءدسته جمعی یاتعدادی ازآنهاست که هیات مدیره را باوجود اعضاء علی البدل ازاکثریت مقرر خارج نماید.

ماده5- چنانچه مجمعی نسبت به موارد خارج از صلاحیت خود رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند، تصمیمات متخذه از درجه اعتبار ساقط است.

ماده 6ـ در مواعد زیر تشکیل مجمع عمومی الزامی است. هیأت مدیره باید تاریخ دعوت یا نشر آگهی و فواصل زمانی موضوع مواد 12، 13 و 22 این آیین نامه و تبصره‌های ذیل آنها را بگونه‌ای تعیین نماید که مجمع عمومی در مواعد زیر تشکیل گردد:

1-    ظرف 4 ماه از پایان سال مالی، برای تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه.

2-   قبل از انقضاء مدت تصدی اعضای هیأت مدیره یا بازرسان؛ برای تشکیل مجمع عمومی با دستور انتخاب اعضای مذکور.

3-   قبل از پایان مدت تعاونی، در صورتی که مدت آن طبق اساسنامه محدود باشد؛ برای تشکیل مجمع عمومی فوق العاده با دستور تمدید مدت یا انحلال.

4-   در صورتی که در یکی از مجامع عمومی و یا بنا به قوانین و مقررات، تشکیل مجمع عمومی دیگری تکلیف شده باشد؛ ظرف مهلت مقرر در آن.

5-   ظرف سه ماه بعد از درخواست اشخاص زیر]در غیر موارد مذکور در بندهای فوق[:

الف- هر یک از بازرسان

ب- یک پنجم اعضای تعاونی برای مجمع عمومی عادی و یک سوم اعضا برای مجمع عمومی فوق العاده

ج ـ وزارت تعاون

تبصره 1– در صورتی که هیأت مدیره در مواعد مقرر در این ماده به تشکیل مجمع عمومی مبادرت نکند، وزارت تعاون رأساً نسبت به برگزاری مجمع عمومی مربوط اقدام خواهد نمود.

تبصره 2- اگر هیأت مدیره ظرف مدت یکماه از تاریخ دریافت درخواست تشکیل مجمع عمومی فوق العاده توسط بازرس، برای رسیدگی به گزارش تخلفات هیأت مدیره یا مدیر عامل، اقدام به دعوت و برگزاری آن نماید، بازرس می‌تواند با اطلاع وزارت تعاون نسبت به انتشار آگهی و تشکیل مجمع اقدام کند.

male worker talking on phone 2749471 2294363 300x300 - برگزاری مجمع عمومی تعاونیها

فصل دوّم – نحوه دعوت مجمع

ماده7- دعوت مجمع عمومی باید به طریقی که دراساسنامه تعاونی قید شده صورت گیرد.هرتعاونی مکلف است حداقل یکی ازروشهای انتشار آگهی در جراید کثیرالانتشار یا محلّی و یا دعوتنامه کتبی [با اخذ رسید و یا پست سفارشی به آخرین اقامتگاه قانونی اعلام شده عضو به تعاونی] یا هر دو روش را انتخاب و در اساسنامه قید نماید.

علاوه بر این الصاق آگهی دعوت در محل دفتر اصلی و شعب و نمایندگی‌ها و محل کارگاهها و فروشگاه‌های تعاونی همچنین درج آن در پایگاه اطلاع رسانی [وب سایت مربوطه درصورت وجود] نیز الزامی است.

تبصره 1- دعوت اولین مجمع عمومی تعاونی از طریق دعوتنامه کتبی با اخد رسید و یا پست سفارشی به آخرین اقامتگاه قانونی اعلام شده عضو به تعاونی و یا از طریق روزنامه کثیرالانتشاری که در آن دعوت به عضویت [موضوع بند 2 ماده 32 قانون بخش تعاونی] آگهی شده صورت می‌گیرد.

تبصره2- در صورتی که دعوت مجمع عمومی با دعوتنامه کتبی انجام می‌پذیرد، ارسال نسخه‌ای از آن به اشخاص زیرضروری است:

1.  هر یک از دستگاهها و شرکت‌های دولتی، بانکها، شوراهای اسلامی کشوری و سازمانها و مؤسسات عمومی که در تعاونی مشارکت یا سرمایه‌گذاری کرده‌اند.

2.    اتحادیه‌ای که تعاونی عضو آن است.

تبصره3- مقام دعوت کننده مکلف است نسخه‌ای از آگهی مجمع عمومی را جهت اطلاع و امکان حضور نماینده ناظر به وزارت تعاون ارسال نماید.

ماده8-  در تعاونی‌هایی که دارای بیش از یکصد عضو می‌باشند، انتشار آگهی دعوت الزاماً از طریق روزنامه‌های کثیرالانتشاری که در مجمع عمومی عادی تعیین گردیده، صورت می‌گیرد.

تبصره1- مرجع تشخیص کثیرالانتشار بودن روزنامه، وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی است.

تبصره2- انتشار آگهی دعوت در هفته‌نامه، ماهنامه و هر نشریه‌ای که در غیر از فاصله زمانی «روزی یکبار» منتشر می‌گردد به جای روزنامه، فاقد و جاهت قانونی است.

تبصره3- چنانچه مجمع عمومی،  روزنامه‌های [اصلی] متعددی را تعیین نماید، انتشار آگهی در همه آنها الزامی است.

تبصره4- درج نام روزنامه در اساسنامه تعاونی الزامی نیست و در صورتیکه شرکت یا اتحادیه‌ای به این امر مبادرت کند، هرگونه تغییر بعدی آن مستلزم تشکیل هر دو مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده خواهد بود.

تبصره 5‌ـ در انتخاب صفحات روزنامه برای درج آگهی، صفحات اصلی مورد نظر است و انتشار آگهی در قسمت نیازمندی ها و سایر ضمائم در صورتی است که بخشی اختصاصی برای درج آگهی‌های مجامع یا شرکت ها در قسمت های مذکور معین و مشخّص شده باشد.

روزنامه رسمی و کثیرالانتشار

ماده9- مجمع عمومی که اقدام به تعیین روزنامه کثیرالانتشار می‌نماید، مکلف است روزنامه کثیرالانتشار دیگری را نیز بعنوان روزنامه علی البدل انتخاب تا در صورت عدم انتشار روزنامه اصلی، آگهی‌های مربوطه در آن درج گردد.

تبصره- درصورتیکه روزنامه اصلی به هر دلیلی منتشر نگردد و روزنامه علی البدل نیز تعیین نشده باشد، هیأت مدیره تعاونی مکلف است مجمع عمومی عادی را جهت تعیین روزنامه جدید تشکیل دهد. دعوت این مجمع و هر مجمع دیگری که در فاصله بین عدم انتشار روزنامه قبل و تعیین روزنامه جدید تشکیل می‌شود، منحصراً از طریق دعوتنامه کتبی با اخذ رسید و یا با پست سفارشی به آخرین اقامتگاه قانونی اعلام شده عضو به تعاونی بعمل می‌آید و رعایت قسمت اخیر ماده 7 نیز الزامی است.

دعوت مجمع عمومی

ماده10- ‏دعوت مجمع عمومی ضمن درج تاریخ انتشار باید مشتمل بر نکات ذیل باشد:

1.    نام تعاونی.

2.    نوع مجمع عمومی اعم از عادی، عادی بطور فوق‌العاده، فوق‌العاده.

3.    نوبت مجمع.

4.    دستورجلسه.

5.    تاریخ وساعت برگزاری.

6.    محل برگزاری ونشانی کامل آن.

7.    زمان و مکان بررسی وکالتنامه‌ها]برای مجامع عمومی یک مرحله‌ای[ و صدور برگه حضور در مجمع.

8.    نحوه و مهلت ثبت نام در انتخابات هیات مدیره و بازرسان [برای مجامع عمومی با دستور انتخابات].

تبصره1- محل تشکیل مجمع عمومی باید در محدوده شهری یا روستایی اقامتگاه قانونی تعاونی باشد، مگر اینکه صد در صد اعضاء، محل دیگری را برای تشکیل مجمع توافق نمایند. همچنین محل برگزاری مجمع بایدظرفیت حضور کلیه اعضاء یا نمایندگان تام الاختیار آنها را داشته واز نظر امکانات برای تشکیل جلسه مجمع مناسب باشد.

تبصره2- دستور جلسه مجمع بایستی بطور صریح و شفاف در آگهی درج و از ذکر کلمات و عبارات مبهم از قبیل: «سایر موارد»، «سایر تصمیمات»و «آنچه طبق قانون در صلاحیت مجامع عمومی… است»، خودداری گردد.

تبصره3- درخصوص تغییر مواد اساسنامه در مجمع عمومی فوق العاده، آگهی دعوت بایستی متضمن شماره مواد یا موضوع آنها باشد. در مواردی که تعاونی، مجمع عمومی فوق العاده را برای تطبیق اساسنامه با قانون و اصلاحات بعدی آن تشکیل می‌دهد، ذکر عبارت «تطبیق اساسنامه با قانون یا اصلاحات» کافی است اما چنانچه تصمیم بر تغییر مواد دیگری از اساسنامه نیز باشد، باید آن موارد در آگهی دعوت آورده شود.

تبصره4- در صورتیکه اخراج عضو یا اعضایی از تعاونی همچنین عزل هیأت مدیره یا بازرس در دستور کار مجمع عمومی باشد ذکر نام آنها در آگهی دعوت مربوطه ممنوع است و مقام دعوت کننده مکلف است دستور مجمع را بنحو مضبوط به اطلاع اشخاص مذکور برساند.

دستورات جلسه مجمع عمومی

ماده11- هریک از اعضاء تعاونی می‌تواند تا قبل از رسمیت جلسه مجمع عمومی، مورد یا موارد دیگری را غیر از موضوعاتی که در آگهی دعوت مجمع قید شده است به مقام دعوت کننده پیشنهاد کند. مقام مذکور مکلف است پیشنهاد مربوطه را در مجمع مطرح کند تا در صورت تصویب، در دستور جلسه مجمع بعدی که ظرف مهلت مقرردعوت به تشکیل می‌گردد قرار گیرد.

ماده12- فاصله زمانی بین تاریخ دعوت [نشر آگهی] و تاریخ تعیین شده برای تشکیل مجمع عمومی [عادی و فوق‌العاده] حداقل 10 روز و حداکثر 20 روز است.

تبصره1- در صورتیکه برگزاری انتخابات [هیأت مدیره یا بازرسان] در دستور جلسه مجمع عمومی عادی باشد این مدت برای دعوت نوبت اول، حداقل 20روز و حداکثر 40 روز خواهد بود.

تبصره2- فاصله زمانی بین تاریخ دعوت و تاریخ تعیین شده برای تشکیل مجمع عمومی که انتخاب هیأت تصفیه را در دستور کار خود دارد همان 10 تا 20 روز است.

نحوه تنظیم اظهارنامه، تقاضانامه و شرکت نامه
ادامه مطلب

تبصره3- دراحتساب فاصله زمانی،روزانتشارآگهی همچنین روزبرگزاری مجمع جزء مدت محسوب نمی شود.

ماده13- در مواقعی که کلیه اعضاء تعاونی در مجمع حاضر باشند، با رعایت مقررات دستورالعمل نحوه نظارت بر انتخابات تعاونیها نشر آگهی و تشریفات دعوت الزامی نیست.

تبصره- حکم این ماده درخصوص اولین مجمع عمومی تعاونی نیز قابل اعمال است.

ماده14- هرگونه تغییر یا اصلاح بعدی آگهی مجمع عمومی، مستلزم رعایت حداقل فواصل زمانی مقرراست.

male investing in stock market 2749460 2294352 300x300 - برگزاری مجمع عمومی تعاونیها

فصل سوم- ورود به جلسه مجمع

بخش اول – ترکیب مجمع

ماده 15- مجمع عمومی از اجتماع اعضاء تعاونی یا نمایندگان تام الاختیار و وکلاء آنان تشکیل می‌شود.

ماده 16- اعضاء تعاونی برای حضور در مجمع یااخذبرگه ورود باید ورقه سهم یا گواهینامه موقت سهم یا کارت عضویت و یا دفترچه عضویت ارائه نمایند.

تبصره1- بررسی مدارک مذکور به هنگام ورود با مقام دعوت کننده است مگر در مواردی که مقام دعوت کننده هیأت مدیره بوده و دستور جلسه، انتخاب هیأت مدیره یا رسیدگی به تخلفات مدیران باشد که در اینصورت بررسی توسط اکثریت بازرسان و در مواردی که دو بازرس باشد بوسیله یکی از آنها بعمل می‌آید.

تبصره2- چنانچه مقام دعوت کننده، وزارت تعاون باشد،کنترل مدارک توسط بازرس یابازرسان صورت می‌گیرد ودرصورتی که تعاونی فاقد بازرس باشد یا بازرس مربوطه بنا به نظر مراجع مذکوردراین تبصره صلاحیت لازم را نداشته باشد، بررسی مدارک توسط نماینده یا نمایندگان مراجع یاد شده انجام می‌گیرد

تبصره3- در اولین مجمع عمومی تعاونی، گواهی صادره هیأت مؤسس مبنی بر احراز شرایط عضویت و تصدیق تأدیه حداقل یک سوم مبلغ سهام، مجوز حضور در مجمع است.

حضور اشخاص در مجمع عمومی

ماده 17- اشخاص ذیل می‌توانند بدون احتساب در لیست حاضرین عضو و بدون داشتن حق رأی در مجمع حضور یابند :

1.    مدیرعامل غیرعضو.

2.    بازرس یا بازرسان غیرعضو.

3.    کاندیداهای غیرعضو سمت بازرسی.

4.  نمایندگان ناظر هر یک از دستگاهها و شرکتها و موسسات دولتی و عمومی و بانک ها و شوراهای اسلامی کشوری که در تعاونی مشارکت یا سرمایه گذاری نموده اند.

5.    نماینده یا نمایندگان ناظر وزارت تعاون.

6.    نماینده ناظر اتحادیه‌ای که تعاونی عضو آن است.

7.    نماینده ناظر دستگاههای متبوعه شرکتهای تعاونی کارمندی [باتایید وزارت تعاون].

تبصره1- علاوه بر اشخاص مذکور در این ماده، اشخاصی که بنا به وظیفه شغلی خود مسئولیتی را در مجمع دارا هستند مانند نیروهای انتظامی و امنیتی، نیروهای خدماتی، فیلمبردار و… می‌توانند با هماهنگی قبلی و کسب مجوز از مقامات موضوع تبصره 1 ماده 16 (حسب مورد) در مجمع حضور یابند.

تبصره2- اشخاص غیرعضوی که کاندیدای سمت بازرس تعاونی هستند، برای حضور در مجمع عمومی مربوطه باید گواهی معتبر و ممهور به مهر تعاونی مبنی بر ثبت نام در انتخابات ارائه نمایند.

تبصره3- اشخاص موضوع بندهای 4 و 5 و7با ارائه کارت شناسایی و معرفی نامه معتبر از بالاترین مقام دستگاه یا اشخاص مجاز از طرف آنها در مجمع حضور می‌یابند.

تبصره4- حضور نماینده ناظر اتحادیه در مجامع عمومی تعاونی‌های عضو با ارائه معرفی نامه هیأت مدیره‌ یا مدیرعاملی که تعیین نماینده به وی تفویض شده امکان پذیر است.

ماده 18– عضو یا اعضایی که اخراج آنها در دستور کار مجمع است می‌توانند با حق رأی در مجمع مربوطه حضور یابند.

بخش دوم – نمایندگی اعضاء (وکالت)

ماده 19- در مجامع عمومی یک مرحله ای هر یک از اعضای تعاونی می‌تواند نماینده تام الاختیاری [از میان اعضاء تعاونی یا خارج از آنان]  برای حضور در مجمع و اعمال رأی تعیین نماید. تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر سه رأی و هر شخص غیر عضو تنها یک رأی خواهد بود.

تبصره1- تأیید نمایندگی‌های موضوع این ماده با مقامات مذکور در تبصره 1 ماده 16 (حسب مورد) می‌باشد. بدین منظور عضو متقاضی اعطای نمایندگی به همراه نماینده خود در محل شرکت یا محلی که از پیش تعیین و طی آگهی دعوت مجمع به اطلاع اعضاء رسیده حاضر و مقام مجاز تأیید نمایندگی پس از احراز هویت طرفین، عضویت متقاضی و اهلیت نماینده، وکالتنامه را تأیید و ورقه ورود به مجمع برای نماینده صادر می‌کند.

تبصره2- در مواردی که وکالتنامه حضور در مجمع در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده باشد، مقام مجاز تأیید نمایندگی پس از احراز هویت وکیل و بدون رعایت تشریفات مذکور در تبصره فوق مکلف به مهر و امضاء آن و صدور ورقه ورود به مجمع خواهد بود.

تبصره3- وکالت و نمایندگی حضور در مجمع و اعمال رأی بصورت مطلق و تام الاختیار اعطاء می‌شود و هر گونه ادعای بعدی عضو مبنی بر مقید و محدود بودن نمایندگی، از جانب تعاونی مسموع نخواهدبود.

تبصره4- نمایندگان بایستی دارای اهلیت قانونی[عدم حجر] باشند.

تبصره5- حضور توأم عضو و نماینده وی در مجمع ممنوع است و مقامات مذکور در تبصره 1 ماده16(حسب مورد) مکلفند نظارت‌های لازم در این مورد بعمل آورند. چنانچه پس از برگزاری مجمع مشخص شود عضو و نماینده وی توأمان در مجمع حضور داشته‌اند، بترتیب ذیل عمل خواهدشد:

1- درصورتی که حضور توٲم عضو و نماینده وی در حصول نصاب رسمیت جلسه موثر بوده، مجمع برگزار شده فاقد اعتبار است.

2- چنانچه جلسه بدون حضور توام نیزرسمیت داشته است، صرفاً  به تعدادحضور غیرقانونی، از تعدادکل آراء ماخوذه درهرتصمیم کسرخواهد شد. در مورد انتخابات،کسرآراء نسبت به کلیه کاندیداها اعمال می‌گردد.

نحوه حضور اشخاص غیر سهامدار در مجمع

ماده 20- نمایندگان اعضاء اتحادیه‌های تعاونی همچنین اشخاص حقوقی عضو شرکت‌های تعاونی، برای حضور در مجامع عمومی بایدمعرفی نامه ازسوی هیات مدیره یامدیرعاملی که تعیین نماینده به وی تفویض شده ارائه ‌نمایند. مقام مجاز تأیید نمایندگی‌ها، پس ازاخذ معرفی نامه و احراز هویت نماینده، ورقه ورود به جلسه مجمع را برای وی صادر خواهد کرد.

تبصره1- در معرفی نامه صادره، باید مجمع یا مجامعی که نماینده حق حضور و اعمال رأی دارد معین گردد در غیراینصورت نمایندگی صادره تا زمانیکه نماینده دیگری معرفی نشده مجوز حضور در کلیه مجامع تلقی خواهد شد.

تبصره2- حکم تبصره 4 ماده 19 در مورد نمایندگی‌های موضوع این ماده نیز لازم الرعایه است.

male employee listening music 2749470 2294362 300x300 - برگزاری مجمع عمومی تعاونیها

بخش سوم – رسمیت و اداره جلسه

ماده 21- نصاب رسمیت جلسات مجامع به ترتیب زیر خواهد بود:

1-  مجمع عمومی عادی در نوبت اول با حضور اکثریت اعضاء تعاونی یا نمایندگان تام الاختیار آنها رسمیت می‌یابد. در صورت عدم حصول نصاب مذکور، در نوبت دوم با حضور هر تعداد رسمی خواهد بود.

2-  مجمع عمومی فوق العاده در نوبت اول با حضور حداقل دو سوم اعضاء تعاونی یا نمایندگان تام الاختیار آنها رسمیت می‌یابد و در صورت عدم حصول نصاب مذکور، در نوبت دوم با اکثریت رسمیت خواهد داشت و چنانچه در نوبت دوم نیز نصاب حاصل نشود، نوبت سوم با حضور هر تعداد رسمی است.

تبصره1- برای رسمیت جلسه مجمع با «هر تعداد»، رعایت قسمت اخیر ماده 23 در مورد تعداد هیات رئیسه الزامی است.

تبصره2- در صورت رسمیت نیافتن جلسه مجمع عمومی رأس ساعت مقرر، مقام دعوت کننده باید برگزاری جلسه را حداقل به مدت نیم ساعت به تأخیر اندازد و در صورت عدم حصول نصاب، صورتجلسه‌ای دایر بر عدم رسمیت مجمع تهیه و به امضای حاضرین برساند.

تبصره3- ملاک تشخیص تعداد اعضای حاضر در جلسات مجامع عمومی ورقه حضور و غیابی است که حاضران در بدو ورود به جلسه، اصالتاً یا به نمایندگی از طرف عضو آنرا امضا می‌کنند.

نحوه دعوت مجمع در نوبت های دوم و سوم

ماده 22- دعوت مجامع عمومی نوبت دوم و سوم موضوع ماده فوق باید حداکثر ظرف 7 روز با همان دستور جلسه قبلی بعمل آید. فاصله زمانی بین تاریخ دعوت و برگزاری مجامع مذکور حداقل 10 و حداکثر 20 روز خواهد بود.

تبصره1- هرگونه تغییر، کاهش یاافزایش دستور جلسه مجمع عمومی نوبت اول در نوبت‌های بعدی ممنوع است.

تبصره2- در مورد مجمع عمومی عادی نوبت دوم که انتخابات را در دستور کار خود دارد، همان فاصله 10 تا 20 روز لازم الرعایه است.

نحوه افتتاح جلسات مجامع عمومی

ماده 23- جلسات مجامع عمومی را در صورت رسمیت یافتن، مقام دعوت کننده یا نماینده او افتتاح می‌کند. در جلسه مجمع ابتدا یک رئیس، یک منشی و دو ناظر از میان اعضاء انتخاب خواهند شد. در تعاونی‌های دارای 500 عضو و بیشتر تعداد هیأت رئیسه 7 نفر شامل رئیس، نائب رئیس، منشی و 4 ناظر می‌باشد.

تبصره- در شرکتهای تعاونی، نمایندگان اعضاء حقیقی نمی‌توانند بعنوان هیأت رئیسه انتخاب شوند.

ماده 24- مقام دعوت کننده یا مقام مجاز مذکور در تبصره 1 ماده 16 مکلف است ورقه حضور و غیابی را که اعضاء یا نمایندگان تام‌الاختیار در بدو ورود به جلسه امضاء نموده‌اند همراه با نمایندگی‌های تام‌الاختیار اعضاء غایب و صورت اسامی کل اعضاء در اختیار رئیس مجمع برای احراز رسمیت جلسه و اعمال کنترل‌های لازم قرار دهد. علاوه بر این از سایر حاضرین مذکوردرمواد17و18 نیز صورتی جداگانه مشتمل بر هویت کامل، سمت و علت حضور و اقامتگاه قانونی آنها تهیه و به امضاء آنان خواهد رسید.

فصل چهارم – اتخاذ تصمیم

بخش اول – نصاب تصمیمات

ماده 25- در مجمع عمومی عادی، تصمیمات با اکثریت نصف بعلاوه یک آراء حاضر در جلسه رسمی اتخاذ می‌گردد مگر در مورد انتخاب اعضاء هیأت مدیره و بازرسان که کسب اکثریت نسبی آراء ملاک عمل است.

تبصره1- انتخاب اعضاء هیأت مدیره برای دوره‌ای بیش از دوره‌های مجاز تصدی (موضوع ماده 36 قانون بخش تعاونی) مستلزم کسب دو سوم آراء کل اعضاء شرکت است.

تبصره2- تصویب اساسنامه در اولین مجمع عمومی عادی تعاونی با اکثریت دو سوم آراءِ حاضرین درجلسه رسمی بعمل می‌آید.

ماده26- تصمیمات مجامع عمومی فوق‌العاده همواره با اکثریت سه چهارم آرای حاضر در جلسه رسمی اتخاذ می‌شود.

male employee achieving his goal 2749465 2294357 300x300 - برگزاری مجمع عمومی تعاونیها

بخش دوم- نحوه اتخاذ تصمیم

ماده 27- تصمیمات مجامع عمومی از طریق اعمال رأی اعضاء یا نمایندگان تام‌الاختیار آنها اتخاذ می‌شود. در مجامع عمومی یک مرحله ای هر عضو بدون در نظر گرفتن میزان سهم فقط دارای یک رأی است؛ در مجامع عمومی دو مرحله ای میزان رأی نمایندگان وفق دستورالعمل مصوب وزارت ]موضوع تبصره 2 ماده 33 قانون بخش تعاونی[ خواهد بود.

ماده 28- رأی گیری در کلیه مجامع عمومی فوق العاده، همچنین انتخاب اعضاءهیات مدیره وبازرسان، الزاما بصورت کتبی [با برگه رأی] خواهد بود و برای اتخاذ سایر تصمیمات می‌تواند باقیام وقعود بعمل آید.

تبصره- چنانچه در مورد نتیجه رای گیری به روش قیام وقعود تردیدی حادث شود، باتقاضای حداقل دونفراز اعضای هیات رئیسه می‌توان رای‌گیری را مجددا و بصورت کتبی بعمل آورد.

ماده 29- مقام دعوت کننده مکلف است پیش از برگزاری مجمع، برگه‌‌های رأی را به تعداد اعضاء بصورت چاپی تهیه تا در جلسه بین اعضاء یا نمایندگان تام‌الاختیار آنها توزیع نماید. برگه‌های مذکور باید ممهور به مهر تعاونی و متضمن نام کامل تعاونی، عنوان جلسه مجمع و تاریخ برگزاری آن و دستور جلسه مربوطه باشد.

تبصره1- چنانچه انتخابات در دستور جلسه مجمع باشد، برگه‌‌های آن بصورت مجزا تهیه خواهد شد. در برگه انتخابات باید علاوه بر نام کامل تعاونی، عنوان جلسه مجمع و تاریخ برگزاری آن، جای خالی با درج شماره و به تعداد اعضاء اصلی هیأت مدیره و بازرسان در نظر گرفته شود.

تبصره2- کلیه برگه‌‌های رأی براساس عضویت و تعداد آراء وکالتی هر شخص توزیع می‌گردد.

نحوه صحتبهای موافق و غیر موافق ها

ماده 30- بمنظور اتخاذ تصمیم در هر یک از موارد دستور جلسه، ابتدا موضوع بصورت صریح و بدور از هرگونه ابهام به سمع اعضاء رسیده و سپس رای گیری بعمل می‌آید. برای هر یک از موارد دستور جلسه، یک موافق و یک مخالف می‌تواند در زمان مناسبی که از سوی رئیس جلسه معین می‌گردد صحبت نماید.

تبصره- درمورد عزل هیات مدیره یابازرس همچنین اخراج اعضاء بایستی فرصت دفاع منظورگردد.

ماده 31- در جلسات مجمع عمومی عادی که انتخابات هیأت مدیره و یا بازرسان را در دستور کار خود دارد، داوطلبان تصدی سمت‌های مذکور می‌توانند در مهلتی که به تساوی برای هر یک از آنها توسط رئیس جلسه  منظور می‌شود اقدام به معرفی خود نمایند. علاوه بر این مقام دعوت کننده مکلف است پیش از برگزاری جلسه مجمع صورت اسامی کاندیداهای مربوط را که با ترتیب الفبایی و ذکر نام و نام خانوادگی بصورت کامل و قید پسوندها تنظیم شده به تعداد اعضا تعاونی تهیه و در بدو ورود به جلسه در اختیار اعضاء یا نمایندگان تام‌الاختیار آنها قرار دهد.

صلاحیت و اختیارات مجمع عمومی عادی
ادامه مطلب

تبصره1- فهرست اسامی کاندیداها نباید به نحوی تنظیم شود که مفید تبلیغ برای کاندیدای خاصی باشد.

تبصره2- عدم حضور کاندیدا در جلسه مجمع و یا عدم استفاده از حق خود برای معرفی، موجب زوال حق انتخاب نخواهد بود.

نحوه شمارش آراء در مجامع

ماده 32- در موارد رای‌گیری کتبی، جمع آوری آراء توسط افراد امین و منتخب هیأت رئیسه و شمارش آنها توسط هیأت مذکور و در فرم‌های مخصوص متضمن موارد دستور جلسه بعمل می‌آید. در شمارش آراء بایستی کل آراء مأخوذه، آراء موافق و مخالف و آراء سفید و آراء باطل ثبت شوند.

تبصره1- شمارش آراء انتخابات در فرم‌های مجزا و متضمن اسامی کاندیداها صورت می‌گیرد. هیأت رئیسه مکلف است ذیل کلیه فرم‌های شمارش آراء را امضاء نماید.

تبصره2- به هنگام شمارش آراء انتخابات، کاندیداها می‌توانند بنحوی که موجب اخلال در نظم و جریان احتساب آراء نگردد، درمحل شمارش حضور یافته و بر جریان امر نظارت نمایند.

تبصره3- چنانچه در میان کاندیداها افرادی دارای نام خانوادگی مشترک باشند و برگه رأی صرفاً متضمن نام خانوادگی باشد، اسامی مذکور حذف خواهدشد.

تبصره4- در صورتی کهنام یک کاندیدادربرگه رای تکرارشده باشد، صرفا یک رای محاسبه می‌گردد.

تبصره 5- چنانچه برخی کاندیداها برای بدست آوردن سمت اصلی یا علی البدل، آراء مساوی کسب نمایند،قرعه کشی ملاک انتخاب آنهاخواهدبود.

نحوه اعلام تنفس توسط رئیس جلسه

ماده 33- هرگاه در جلسه مجمع عمومی، نسبت به تمام موضوعات مندرج در دستور جلسه تصمیم‌گیری نشود، رئیس جلسه موظف است ضمن اعلام تنفس، در همان جلسه تاریخ تشکیل جلسه بعدی را که نباید دیرتر از یک هفته از جلسه اول باشد اعلام نماید. در این صورت رعایت تشریفات دعوت مجدد الزامی نیست.

جلسه مابعد تنفس ادامه همان جلسه قبل است و با همان نصاب قانونی رسمیت دارد و هیأت رئیسه آن نیز همان هیأت رئیسه منتخب جلسه قبل خواهد بود مگر اینکه یک یا چند نفر از آنان در این جلسه حضور نیافته باشد که در اینصورت به جای افراد غایب افراد دیگری انتخاب خواهند شد.

تبصره- حکم تبصره‌ 1 ماده 22 درخصوص جلسه بعد از تنفس نیز جاری است.

painter holding brush 2749463 2294355 300x300 - برگزاری مجمع عمومی تعاونیها

بخش سوم- مفاد تصمیمات

ماده 34- جلسات مجامع عمومی با رعایت تبصره 2 ماده 10 این آئین‌نامه صرفاً به مواردی رسیدگی می‌نماید که در دستور جلسه مجمع قرار دارد و اتخاذ هرگونه تصمیمی خارج از آنچه که به عنوان دستور جلسه آگهی شده، فاقد اعتبار است.

ماده 35- رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به ترازنامه و حساب سود و زیان و سایر گزارشهای مالی هیأت مدیره بدون قرائت گزارش بازرس یا بازرسان تعاونی معتبر نخواهد بود.

ماده 36- گزارش هیأت مدیره نمی تواند متضمن پیشنهاد تصویب وتجویز اقدامات آینده یا اقدامات بدون مجوز گذشته باشدو رعایت ماده34 آیین نامه دراین مورد الزامی است.

ماده 37- مجمع عمومی نمی‌تواند بر تعهدات صاحبان سهام بیفزاید مگر آنکه کلیه اعضاء تعاونی در مجمع حضور داشته و با تصمیم متخذه موافقت نمایند.

ماده 38- مجامع عمومی فوق‌العاده با موضوع عزل هیأت مدیره، صرفاً نسبت به عزل اتخاذتصمیم مینماید وبرای ابقاء رای گیری مجدد نمی شود.

ماده 39- مجمع عمومی فوق العاده موضوع ماده 42 قانون بخش تعاونی و تبصره ذیل آن که جهت رسیدگی به گزارش تخلفات هیأت مدیره تشکیل می‌شود، در صورتی می‌تواند نسبت به عزل تصمیم گیری کند که موضوع عزل در دستور جلسه آگهی دعوت مجمع قید شده باشد.

نحوه اطلاع اعضاء از دستورات مجامع عمومی

ماده 40- در تصویب مقررات داخلی تعاونی از قبیل آئین‌نامه، دستورالعمل و مانند آن، همچنین تغییر مواد اساسنامه، اعضاء می‌توانند از پنج روز قبل از تشکیل مجمع ازمفاد پیشنهادات اطلاع حاصل نماید. به همین منظور مقام دعوت کننده مکلف است در صورت درخواست عضو یا نماینده وی رونوشتی از مقررات پیشنهادی را با هزینه متقاضی تهیه و در اختیار وی قرار دهد.

ماده 41- بمنظور تأمین حق نظارت عضو در امور تعاونی، اعضاء می‌توانند از پنج روز قبل از تشکیل مجمع عمومی به تعاونی مراجعه و ترازنامه، حساب سود و زیان و گزارش مالی هیأت مدیره و گزارش بازرس یا بازرسان راملاحظه واز آنها یادداشت برداری کنند.

ماده 42- در صورتیکه انحلال، ادغام یا تغییر موادی از اساسنامه تعاونی در دستور کار مجمع باشد، باید قبلاً موافقت منابع تأمین کننده اعتبار و کمک مالی و امکانات مختلف و سرمایه‌گذاری و مشارکت باتعاونی اخذ شده باشد.

فصل پنجم – سایر مقررات

ماده 43- از مذاکرات و تصمیمات مجمع عمومی صورتجلسه‌ای توسط منشی در دفتر مخصوص صورتجلسات مجامع تعاونی تهیه شده و به امضای اعضاء هیأت رئیسه می‌رسد. در صورتیکه بعضی از اعضای هیأت رئیسه نظر خاصی در مورد برگزاری مجمع و صورتجلسه تنظیمی داشته باشند می‌توانند ذیل امضای خود مرقوم نمایند.

صورتجلسه تنظیمی با داشتن امضاء اکثریت اعضاء هیأت رئیسه معتبر است.

تبصره – رئیس مجمع مکلف است صورتجلسه را به مقام دعوت کننده، هیأت مدیره و بازرس یا بازرسان تعاونی ابلاغ ورسیددریافت نماید.

ماده 44- صورتجلسه مجمع عمومی باید مشتمل بر نکات ذیل باشد:

1. نام تعاونی.

2. نوع مجمع عمومی اعم از عادی، عادی بطور فوق‌العاده، فوق‌العاده.

3. نوبت مجمع.

4. تاریخ دعوت مجمع [انتشار آگهی] و نحوه دعوت.

5. زمان برگزاری [روز و ساعت].

6. محل برگزاری [نام مکان و نشانی کامل].

7. مقام دعوت کننده.

8. تعداد حاضرین [اصالتاً و وکالتاً به تفکیک].

9. تعداد کل اعضاء شرکت.

10. دستور جلسه.

11. اعضاء هیأت رئیسه [با ذکر نام و نام خانوادگی و سمت آنان در هیأت رئیسه].

12. خلاصه مذاکرات و ذکر تصویب یا عدم تصویب هریک از موارد دستور جلسه به ترتیب و با قید تعداد آراء [در موارد رای‌گیری کتبی].

13. نتیجه انتخابات با ذکر اسامی [مشخصات سجّلی] منتخبین به ترتیب اصلی وعلی البدل و تعداد آراء مأخوذه.

14. حضور یا عدم حضور ناظر وزارت تعاون.

15. ساعت ختم جلسه.

16. امضاء هیأت رئیسه با ذکر نام و نام خانوادگی و سمت در هیأت.

تبصره1- صورتجلسه مجمعی که رسمیت نیافته [موضوع تبصره 2 ماده 21 آئین‌نامه]، صرفاً متضمن بندهای 1 تا 9 این ماده و امضاء مقام دعوت کننده و حاضرین وساعت تنظیم صورتجلسه خواهد بود.

تبصره2- در مواردی که مجمع عمومی بدلیل عدم رسیدگی به تمام موضوعات دستور جلسه، به تنفس منجر می‌شود، موضوعاتی که باقی‌مانده و تاریخ جلسه بعدی در صورتجلسه قید خواهد شد.

ماده 45- هیأت مدیره مکلف است حداکثر ظرف سه روز از تاریخ برگزاری مجمع، سه نسخه مصدق ازصورتجلسه تنظیمی و مدارک و مستندات مربوطه را به همراه آگهی دعوت مجمع عمومی [و در صورتیکه مجمع برگزار شده نوبت دوم یا سوم بوده، آگهی دعوت نوبت‌های قبلی و صورتجلسه مربوطه] را جهت بررسی و تطبیق با مقررات به وزارت تعاون تسلیم کند.

بررسی مجمامع توسط وزارت تعاون

ماده 46- وزارت تعاون مکلف است پس از دریافت مدارک مجمع حداکثر ظرف 10روز آنها را از جهت انطباق با مقررات مورد بررسی کارشناسی قرار داده و در صورت عدم نقص و ایراد،مواردلازم را به مرجع ثبت شرکتها ارسال نماید.

ماده 47- در صورتیکه وزارت تعاون پس از بررسی مدارک، تخلفی را در نحوه برگزاری مجمع، تشریفات مربوطه و یا اخذ تصمیمات احراز کنند، مکلف است بنحو ذیل عمل نماید:

1- چنانچه تخلف از مقررات، مربوط به تشریفات دعوت و برگزاری مجمع باشد، مرجع مربوطه از ارسال صورتجلسه به اداره ثبت شرکتها خودداری و ضمن اعلام مراتب به تعاونی مقام دعوت کننده را جهت تجدید جلسه مجمع راهنمایی می‌نماید.

2- درصورتیکه دعوت مجمع و برگزاری آن صحیحاً انجام ولی تصمیمات مطابق مقررات اتخاذ نشده باشد، مطابق بند 1 اقدام و چنانچه بعض تصمیمات متخذه وفق مقررات نباشد، صرفاً مواردلازم صحیح به اداره ثبت شرکتها ارسال و درخصوص تصمیمات فاقد اعتبار، ضمن اعلام مراتب به تعاونی مقام دعوت کننده را جهت تجدید جلسه مجمع راهنمایی می‌نماید.

تبصره– درخصوص موضوع انتخابات، مقررات دستورالعمل ماده 28آیین نامه اجرایی قانون بخش تعاونی لازم‌الرعایه است.

موارد ارسالی به ثبت شرکتها

ماده 48– درمواردی که تصمیمات مجامع عمومی متضمن یکی از امور ذیل باشد، وزارت تعاون مکلف است یک نسخه ازصورتجلسه مجمع را جهت ثبت به مرجع ثبت شرکتها ارسال نماید:

1.    تصویب اساسنامه وتغییرات بعدی آن.

2.    انتخاب هیات مدیره وبازرس یابازرسان وتغییرات بعدی آنها.

3.    کاهش یاافزایش سرمایه.

4.    تصویب ترازنامه وصورتهای مالی.

5.    تعیین روزنامه کثیرالانتشاروتغییرات بعدی آن.

6.    ادغام تعاونی.

7.    انحلال تعاونی ونحوه تصفیه.

8.    انتخاب هیات تصفیه وتغییرات بعدی آنها.

ماده 49- در اجرای وظیفه نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات بخش تعاونی، وزارت تعاون می‌تواند نسبت به اعزام ناظر به مجامع عمومی اقدام نماید. وظایف و اختیارات ناظر و حدود نظارت مطابق دستورالعمل ابلاغی وزارت تعاون خواهد بود. 

تبصره- صرف حضور ناظر در مجمع عمومی مفیدصحت اقدامات انجام شده و تصمیمات متخذه نخواهد بود.

چه مدت مجمامع عمومی باید بایگانی شوند؟

ماده 50- کلیه تعاونیها مکلفند اسناد و مدارک مجامع عمومی خود را در مدتهای تعیین شده ذیل نگهداری نمایند :

1-     آگهی دعوت و صورتجلسه مجامع ومدارک ومستندات مربوطه تا پایان فعالیت تعاونی.

2-     لیست حضور و غیاب حاضرین مجامع تا پایان فعالیت تعاونی

3-    وکالتنامه هاونمایندگی ها،برگه‌‌های رأی وفرمهای شمارش آراء حداقل سه سال پس از برگزاری هر مجمع.

تبصره- چنانچه در مورد مجمعی، دعوایی در مراجع قضایی یاشکایتی دروزارت تعاون مطرح باشدو زمان نگهداری اسناد موضوع بند3منقضی شده باشد،حفظ آنهاتا اخذ تصمیم نهایی مرجع مربوطه ضروری است.

ماده 51- درکلیه مقررات این آیین نامه[به استثناء قسمت اخیر ماده49] مقصود از«وزارت تعاون» حسب مورد، حوزه ستادی، ادارات کل تعاون استانها یا ادارات تعاون شهرستانها می‌باشد.

این آیین نامه در 51  ماده و 65 تبصره درتاریخ نهم خردادماه 1387  به تصویب وزیر وقت تعاون رسیده است.

مطالب مرتبط:

Isometric Team1111تعاونی بزرگ 111work Illustration - برگزاری مجمع عمومی تعاونیها

شرکت تعاونی

تعریف شرکت تعاونی مراحل ثبت شرکت تعاونی مدارک مورد نیاز تاسیس تعاونی هیات مدیره - مجمع -بازرسان - مدیرعامل

Untitled سهامی خاص اصلی اول 1 1 - برگزاری مجمع عمومی تعاونیها

شرکت سهامی خاص

مراحل تاسیس سهامی خاص مدارک مورد نیازتاسیس سهامی خاص هزینه ها و تعرفه های ثبت شرکت مزایای شرکت سهامی خاص

Untitledبا مسئولیت محدود اصلی اول 1 - برگزاری مجمع عمومی تعاونیها

شرکت بامسئولیت محدود

تعریف شرکت با مسئولیت محدود  شرایط ثبت شرکت مسئولیت محدود مدارک لازم جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود

Untitle33333333d 1 - برگزاری مجمع عمومی تعاونیها

موسسات غیرتجاری

شرایط ثبت موسسه غیر تجاری شرایط ثبت موسسه حقوقی مدارک لازم جهت ثبت موسسه حقوقی مراتب ثبت مؤسسات غیر تجاری

tablet اصلی 222222222 Converted - برگزاری مجمع عمومی تعاونیها

تعرفه ها و هزینه های ثبت

تعرفه و هزینه ثبت شرکتها تعرفه و هزینه ثبت تغییرات(مجامع) تعرفه و هزینه ثبت برند تعرفه ثبت لوگو

Isometric Team1111تعاونی بزرگ 111work Illustration - برگزاری مجمع عمومی تعاونیها

تغییرات (مجامع) شرکتها

تغییرات در مدیران و بازرسان انواع مجامع عمومی تغییرات در اساسنامه نحوه برگزاری مجامع عمومی

sustainably sourced 2103444 1782255 - برگزاری مجمع عمومی تعاونیها

شرکت دانش بنیان

مزایای شرکت دانش بنیان کمک مالی به شرکتهای دانش بنیان امتیازات شرکت‌های دانش‌بنیان

architecturally sound skyscrapers 1056927 - برگزاری مجمع عمومی تعاونیها

شرکت تاسیساتی

شرکت تاسیسات ساختمانی موضوع فعالیت شرکت تاسیساتی شرکت تاسیساتی در قالب سهامی خاص

ثبت شرکت خود را با آسودگی خاطر به تک نیکی ها بسپارید

ثبت سفارش در سایت تک نیک

شرکت تعاونی تک نیک با هدف تسهیل در امور اداری شرکتها و موسسات، حسابداری و مالیاتی و مشاوره کسب و کار فعالیت خود را از سال 94 آغاز نموده است. ثبت تک نیک همواره کوشیده است خدمات خود را به بهترین شکل ممکن در سریعترین زمان به انجام برساند و مشاوری امین برای مدیران و کارآفرینان عزیز کشورمان باشد.

         

مطالب مرتبط