تک نیک ثبت

وظیفه بازرسان در رابطه با مجامع عمومی

نظارت بر مجامع عمومی

از ديگر وظائف بازرس يا بازرسان در شركت هاي تعاونی، نظارت بر مجامع عمومی و اجراي صحیح مقررات مربوط به آن است. مجمع عمومی تعاوني كه بالاترین مرجع اتخاذ تصمیم و نظارت در امور شركت های تعاونی مي باشـد. بايد در مواعد مقرر قانونی و در صحـت كامل برگزار شود.

آشنایی بازرسان با مقررات برگزاری مجامع عمومی

عدم اجرای صحیح مقررات اين ركن، مي تواند پیامدهای سوئي براي شركت و اعضاء آن به دنبال داشـته و خسارات سنگین و بعضاً جبران ناپذيری به تعاونی وارد نمايد.

در اين میان بارزس يا بازرسان شركت نقش مهّم نظارت را ايفاء مي كنند. بدون ترديد ايفاء اين نقش مستلزم اطلاع دقیق از ضوابط و مقررات مربوط به مجامع عمومی و برگزاري آنهاست.

بعضی از اين مقررات در مواد 61 تا 65 قانون بخش تعاونی و بعضی ديگر در آئین نامه نحوه تشـکیل مجامع عمومی )موضوع تبصـره 6 ماده 66 )قانون مذكـور وارد گرديـده اسـت. ذكر و تشريح تمامي اين مقررات و احکام كه بخش اعظم آن نیز از شفافیت لازم برخوردار است. در اين جا باعث تطويل کلام گرديده و از حوصله بحث خارج است. لذا صرفاً به بیان اهم موارد مي پردازيم:

نظارت بازرسان به مدیران تعاونی در هنگام برگزاری مجامع عمومی

بازرس یا بازرسان تعاونی بايد دقت و نظارت نمايد. كه موارد زير طبق موارد و موازين قانون بخش تعاون آيین نامه نحوه تشکیل مجامع و مفاد و مندرجات اساسنامه مورد عمل تعاونی توسط هیات مديره و ساير مقامات دعوت كننده صورت پذيرد.

 

برگزاری مجامع عمومی در مواعد قانونی

برگزاری مجامع عمومی در مواعد قانونی: بازرس تعـاونی بايـد كنتـرل نمايـد كـه مجامع عمومی در موعد قانونی خود برگزار شود. اين مواعـد در مـاده 2 آئـین نامـه نحـوه تشکیل مجامع ذكر گرديده است.

مقاله وظیفه بازرس در مورد امور مالی تعاونی مرتبط با این مطلب می باشد. پیشنهاد می شود مطالعه فرمایید.

رعایت دقیق ضوابط انتشار آگهی

رعایت دقیق ضوابط انتشار آگهی: بازرس تعاونی بايد دقـت ونظـارت نمايـد كـه آگهي برگزاری مجامع عمومی از حیث تـاريخ مجمـع )روز و سـاعت(، محـل برگـزاری و دستور جلسه بايد به طور دقیق تنظیم شود.

 

آشنایی با قوانین ثبت شرکت
ادامه مطلب

رعایت فاصله انتشار آگهی تا برگزاری مجامع عمومی

رعایت فاصله انتشار آگهی تا برگزاری مجامع عمومی: فاصـله انتشـار آگهـی تـا تاريخ برگزاری مجمع بنا بر موضوع و نوع مجمع متفاوت اسـت. اين فواصـل در مـاده 01 آئین نامه تعیین گرديده است.

وظیفه بازرسان در رابطه با مجامع عمومی

نظارت بر چگونگی برگزاری مجمع

نظارت بر چگونگی برگزاری مجمع: برگـزاري جلسـه مجمـع عمـومی نیـز تـابع تشريفات و قواعد خاصی است. كه در آئین نامه مربوطه ذكر شده است. بازرس بايد اجرای تمامي اين تشريفات را كنترل نمايد. از جمله نظارت شود كه صرفاً اعضاء شركت يا نماينـدگان تـام االختیـار آنهـا و نـاظرين دستگاه هاي سرمايه گذار و ناظرين دستگاههای نظارتی در مجمع حضور دارند و از حضـور اشخاص غیر عضو به مجمع جلوگیري نمايند.

1-1 -نمايندگی هاي تام الاختیار و وكالت نامه ها به دقت كنترل شود.

6-1 -مجمع حتماً داراي هیأت رئیسه باشد و اين هیأت برابر تشريفات انتخاب گردند. در موارد زیر گرچه وظیفه اصلی نظارت بر چگونگی برگزاری مجمع با هیات رییسه مجمع عمومی است ولی بازرس میتواند با آنها همكاری نماید.
1-1 -عضو و نماينده وي توأمان در مجمع حضور نیابند.
5-1 -نصاب رسمیت جلسه با توجه به نوع مجمع و نوبت برگزاری آن رعايت شود.
2-1 -نصاب تصمیم گیري ها با توجه به نوع تصمیم و نوع مجمع كاملً كنترل گردد.
3-1 -در رأي گیري كتبي، اوراق رأي صرفاً در اختیار اعضاء و نمايندگان اعضاء غائب قرار گیرد.
8-1 -صورتجلسه مجمع به نحو صحیح تنظیم و امضاء گردد.

در خصوص برگزاری مجامع عمومی و مقررات مربوط به آن ذكر اين نکته مهم ضروری است كه عدم رعايت بسیاري از اين مقررات و تشريفات، موجب بطلان مجمع عمومی گرديده و خسارات فراوانی را به شركت وارد مي كند.

نكته:
بدون ترديد ايفاء نقش نظارت بر مجـامع، مسـتلزم اطلاع دقیـق از ضـوابط و مقررات مربوط به مجامع عمومی و برگزاری آنهاست.

در صورتیکه نیاز به مشاوره دارید به شماره 09189414281 تماس حاضل فرمایید.

مقاله حقوق و تکالیف اعضای تعاونی پیشنهاد میکنم مطالعه کنید.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.