مشاوره رایگان

اقامتگاه قانونی شرکت های تجاری

اقامتگاه شرکت های تجاری چیست؟

در مورد اشخاص حقوقی، هم قانون تجارت و هم قانون مدنی به تعریف اقامتگاه شرکت ها پرداخته اند. ماده 1002 قانون مدنی در فصل دو اشاره کرده است که اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنها خواهد بود. ماده 590 قانون تجارت ایران نیز اشاره دارد که اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره شخص حقوقی در آن مکان است.

تعریف اقامتگاه شرکت های تجاری 

اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنها خواهد بود.

اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره شخص حقوقی در آنجا است.

تغییر اقامتگاه قانونی شرکت یکی از تغییرات مهم شرکت ها محسوب می گردد. که لازم است بصورت قانونی باید ثبت شود.

قانونی شرکت های تجاری 675x500 - اقامتگاه قانونی شرکت های تجاری
اقامتگاه قانونی شرکت های تجاری

مرکز اداره شرکت

در اساسنامه شرکت ها مرکز اداره شرکت همان آدرس و کد پستی می باشد. که در ماده سوم و یا چهارم اساسنامه شرکت ها نوشته شده است.

در اساسنامه شرکت بهتر است که مرکز اصلی و یا اقامتگاه شرکت را نام شهری که شرکت در آن ثبت شده نوشته شود.

اقامتگاه قانونی شرکت های تجاری

تغییر اقامتگاه قانونی شرکت های تجاری

جهت تغییر اقا‌متگاه شرکت های تجاری لازم است که مراحل تغییرات اساسنامه شرکت هم انجام شود. این تشریفات اداری می‌تواند در انواع شرکتهای تجاری متفاوت باشد.

لازم است که مجمع عمومی فوق‌العاده را تشکیل داده و تغییر ا‌قامتگاه قانونی شرکت در اساسنامه را به تصویب رساند. و یا اگر شرکتی برای ثبت تغییرات خود نیاز به اخذ جوز و یا تاییدیه اداره مربوطه بدست آورد. باید پس از تنظیم صورتجلسه فوق العاده و مهر شرکت و امضای اعضای آن را به اداره مربوطه جهت موافقت ارسال کرد.

جایگاه اقامتگاه شرکت ها در حقوق ایران

در مادۀ 590 قانون تجارت مقرر شده است که: «اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره شخص حقوقی در آنجاست». مادۀ ۱۰۰۲ قانون مدنی هم اقامتگاه اشخاص حقوقی را «مرکز عملیات» آنها دانسته است. چنانچه این تفسیر را بپذیریم. که مقصود از مرکز عملیات در مادۀ ۱۰۰۲ قانون مدنی، مرکز عملیات اداری شرکت است. دیگر بحث سنتی و تقریباً بی­فایدۀ تعارض بين قانون مدنی و قانون تجارت منتفی خواهد شد.

ضرورت تعیین اقامتگاه شرکت ها

یکی از مواردی که حتماً باید در اساسنامه و اظهارنامه ثبت شرکت مشخص شود. مرکز اصلی شرکت یا همان اقامتگاه شرکت است. تعیین نکردن مرکز اصلی شرکت جزو موارد نقص مدارک است. و در صورتی که رفع نشود، ادارات ثبت شرکت ­ها از ثبت شرکت خودداری می ­کنند.

انواع و اقسام شرکت های تجاری
ادامه مطلب

مشاور متخصص تک نیک ثبت آماده پاسخ به سوالات ثبتی شما عزیزان به شماره 09189414281 می باشد.

ملاک تعیین مرکز اصلی و اقامتگاه شرکت های تجاری 

مرکز اصلی شرکت یکی از مواردی است که در آگهی تأسیس شرکت قید می­ شود. و در روزنامه رسمی هم منتشر می­ گردد. حفظ حقوق اشخاص ثالث و منافع عمومی اقتضاء می کند. که تنها نشانی اعلام شده در اسناد پروندۀ ثبت شرکت­ ها مرکز اصلی و اقامتگاه شرکت تلقی گردد، حتی اگر عملاً مركز اصلی شرکت در جای دیگری مستقر شده باشد.

محل ابلاغ اوراق دعوا شرکت ها در قانون ایران

مادۀ 76 قانون آیین دادرسی دادگاه­ های عمومی و انقلاب در امور مدنی به نوعی اعلامی به اداره ثبت شرکت ­ها را محل ابلاغ اوراق دعوا دانسته است. برابر این ماده: «در دعاوی راجع به سایر اشخاص حقوقی دادخواست و ضمائم آن به مدیر یا قائم مقام او یا دارنده حق امضاء و در صورت عدم امکان به مسؤول دفتر مؤسسه با رعایت مقررات مواد (68، 69 و ۷۲) ابلاغ خواهد شد. و…

هرگاه ابلاغ اوراق دعوا در محل تعیین شده ممکن نگردد، اوراق به آدرس آخرین محلی که به اداره ثبت شرکت­ ها معرفی شده ابلاغ خواهد شد» (تبصرۀ ۱).

اقامتگاه قانونی شرکت های تجاری

اوراق اخطاریه و نامه های شرکت های منحله به چه آدرسی از شرکت خواهد رفت؟

همچنین به موجب تبصرۀ ۳ این ماده: «در دعاوی مربوط به شرکت­ های منحل شده که دارای مدیر تصفیه نباشند، اوراق اخطاریه و ضمائم آن به آخرین مدیر قبل از انحلال در آخرین محلی که به ادارۀ ثبت شرکت­ ها معرفی شده است، ابلاغ خواهد شد».

لازم به ذکر است که آئین نامه اجرایی قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی مصوب ۱۳۷۸ شامل کلیۀ اشخاص حقوقی، از جمله شرکت­ های تجاری هم هست.

مهم ترین فائده انتخاب اقامتگاه شرکت کدامند؟ 

الف: در صورت انتخاب تابعیت شرکت لازم است که اقامتگاه شرکت مشخص کرد.

ب: برای اقامه دعوا علیه شرکت توسط طلبکاران آن، می توانند به دادگاه ی که اقامتگاه قانونی شرکت در حوزه آن ثبت شده است مراجعه نمایند. و همچنین کلیه دعاوی مربوط به اعضای شرکت و اختلافات ما بین شرکاء
ج: دادگاه قانونی جهت صدور احکام ورشکستگی و یا دیگر موارد شرکت، همان دادگاه محل اقامت شرکت می باشد.
د: صلاحیت رسیدگی به تغییرات ثبتی اشخاص حقوقی با توجه به اقامتگاه شرکت اقدام شود.

مالیات نقل و انتقال سهام به عهده کیست؟
ادامه مطلب

و: هرگاه قانون برای تشکیل شرکت در محل های خاص (مثل مناطق آزاد تجاری مثلا کیش و یا قشم) تسهیلاتیو یا تخفیفاتی، از جمله تسهیلاتی مالیاتی، تخفیف بیمه ای و یا گمرکی مشخص کرده باشد. این امر برای آن شرکت ها مزایایی را در بر خواهد داشت.
ز:  اقامتگاه شرکت معین می کند که شرکت تابعیت چه کشوری می باشد.

محل دفتر ثبت شده شرکت در قانون انگلستان

جزء ب بند دوم قسمت 9 قانون شرکت ­های انگلستان مقرر می­ دارد: که متقاضی ثبت شرکت باید هنگام تقاضای ثبت مشخص نماید. که «دفتر ثبت شدۀ شرکت» در کدام یک از قلمروهای سه گانه پادشاهی متحد (انگلستان، ویلز، والز) واقع خواهد شد. دفتر شرکت در هر کجا واقع شود، مأمور ثبت شرکت­ های آن محل صالح به ثبت شرکت خواهد بود.

اقامتگاه قانونی شرکت های تجاری

مفهوم اقامتگاه شرکت و محل استقرار شرکت در حقوق انگلستان چیست؟

در انگلستان بین دو مفهوم «اقامتگاه شرکت» و «محل استقرار شرکت»؛ تفاوت قائل می­ شوند. اقامتگاه شرکت همان است که به مأمور ثبت شرکت ­ها اعلام شده و به ثبت رسیده است.

اما «محل استقرار شرکت» جایی است که اداره و مدیریت شرکت در آنجا انجام می شود. بر این اساس شرکت ممکن است در کشورهای مختلفی واقع شده باشد. و در هر کدام از این کشورها محل اداره داشته باشد. در حقوق اين کشور تشخیص محل استقرار شرکت از لحاظ تکالیف مالیاتی اهمیت دارد؛

اقامتگاه شرکت در حقوق فرانسه

در حقوق فرانسه بر اساس ماده 2-210 قانون تجارت این کشور، هر شرکتی باید یک مرکز اداری (siege social) داشته باشد. و در تمام اسناد و مدارک شرکت مرکز اصلی باید قید شود. تعیین مرکز اصلی شرکت در صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به دعاوی شرکت، محل انجام تشریفات قانونی ابلاغ، قانون حاکم بر شرکت و تابعیت شرکت تأثیر گذار است. چنانچه اقامتگاه واقعی شرکت محلی غیر از اقامتگاهی باشد که در اساسنامه قید شده است. و به مرجع ثبت شرکت­ ها اعلام گردیده است، باشد، چنین امری در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نیست.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.