هیئت مدیره باید از اعضای حقیقی و حقوقی تشکیل شده باشد. و حداقل تعداد اعضا برای شرکت سهامی خاص سه نفر است. هر عضو هیات مدیره باید حداقل یک سهم در شرکت داشته باشد.

در صورتی که در شرکت سهامی خاص، مدیر عامل وجود دارد، مشمول اعضای هیئت مدیره نمی‌باشد. این مفهوم در اساسنامه شرکت تعیین شده و اهداف ، نقش و وظایف هر عضو هیات مدیره نیز در اساسنامه ذکر شده است.

اعضای هیئت مدیره به عنوان مجریان اصلی مسئولیت های شرکت هستند. و باید برنامه ها و سیاست های شرکت را اجرا و تصمیم های مهم را اتخاذ کنند.

انتخاب اعضای هیات مدیره با مسئولیت محدود

در شرکت با مسئولیت محدود، قوانینی برای انتخاب اعضای هیات مدیره شرکت وجود دارد. که در اساسنامه آن تعیین شده است. در این نوع شرکت، حداقل تعداد اعضای هیات مدیره برابر با دو نفر است. و برخلاف شرکت سهامی خاص، عضو هیات مدیره می‌تواند هم از شرکاء شرکت و هم از افراد خارج از شرکت انتخاب شود.

سازماندهی و عملکرد اعضای هیات مدیره در این نوع شرکت به نحوه اجرای استراتژی ها و مسئولیت های محدود آنها وابسته است.

شرایط انتخاب هیات مدیره در موسسات غیرتجاری

در موسسات غیرتجاری نیز، انتخاب اعضای هیات مدیره شرکت مطابق با قوانینی که در اساسنامه تعریف شده، انجام می‌شود. در این نوع موسسات نیز، حداقل تعداد اعضای هیات مدیره دو نفر است. انتخاب عضو هیئت مدیره می‌تواند از میان شرکاء یا از بیرون شرکت صورت گیرد. هدف اصلی از انتخاب اعضای هیئت مدیره در موسسات غیرتجاری، تضمین مدیریت کارآمد و بهبود عملکرد موسسه است.

در نهایت، انتخاب اعضای هیئت مدیره در هر نوع سازمان و شرکتی به منظور تحقق اهداف سازمان و آن شرکت انجام می‌شود. تشکیل یک هیئت مدیره قوی و متشکل از اعضای متخصص و با تجربه می‌تواند به ارتقای سطح عملکرد و توسعه سازمان و فراهم کردن شرایط مناسب برای رشد و پیشرفت آن کمک کند.

اندوخته قانونی و اختیاری شرکت
ادامه مطلب