وظایف بازرسان در مورد اعضا و حقوق آنها

وظایف بازرسان در مورد اعضاء و حقوق آنها

در مطلب وظایف بازرسان در مورد اعضاء و حقوق آنها به کلیه امور نظارتی بازرسان در خصوص اعضای شرکت ها بیان شده است.

نظـارت بازرس راجـع بـه حقوق اعضـاء و ویژگی های اعضای تعاونی

يکي از حوزه های نظارتی بازرسان در شركت های تعاونی، نظـارت راجـع بـه اعضـاء و حقوق آنهاست. اعضـاء پیکـره اصـلي تعـاونی را تشـکیل مـي دهنـد.  و در واقـع بـا اراده و مشاركت آنان است كه تعاونی شکل مي گیرد. و به حیات خود ادامه مي دهد. بنابراين اعضاء از حقوق ويژه اي در تعاونی برخوردار بوده و مقررات خاصی را به خود اختصاص داده اند.

بازرس بايد بر اجراي دقیق اين مقررات نظارت داشته باشد. و رعايت حقوق آنهـا را كـامالً مراقبت نمايد. شايد بتوان گفت اصلي ترين انگیـزه اي كـه اعضـاء شـركت را در خصـوص انتخاب بازرس ترغیب مي نمايد، همانا جلوگیري از تضییع حقوق آنهاست. بنابراين بازرس بايد بر تمامي حقوق و مقررات مربوط به عضو اشراف داشته باشد.

اهمیت انتخاب بازرسان تعاونی در جلوگیری از تضیع حقوق اعضاء

اصليترين انگیزهای كه اعضاء شركت را در خصوص انتخاب بازرس ترغیـب مي نمايد، همانا جلوگیری از تضییع حقوق آنهاست. بنابراين بازرس بايد بر تمامي حقوق و مقررات مربوط به عضو اشراف داشته باشد.
مقررات مربوط به اعضاء تعاوني، موضوعات مختلفی را در بر مي گیرد. از ورود اشخاص به عضویت شركت گرفته تا حقوق ناشی از آن و خروع از عضويت شركت كه در اين جا به بررسی اهّم وظائف بازرسان در اين رابطه مي پردازيم.

Duties inspectors regarding members their rights 582x400 - وظایف بازرسان در مورد اعضاء و حقوق آنها
وظایف بازرسان در مورد اعضا و حقوق آنها

نظارت برعملکرد هیات مديره برای پذيرش عضو

نظارت برعملکرد هیات مديره براي پذيرش عضو: حسب مقررات قانون بخش تعاونی، قبول درخواست عضويت در زمره وظائف هیأت مديره مي باشد.

و اشخاصي كه مي خواهند به عضويت شركت درآيند، بايد درخواست خود را تسلیم هیأت مديره تعاونی نمايند. وظیفه بازرس در اين رابطه نظارت بر عملکرد هیات مديره و انطباق آن با قانون بخش تعاونی و مفاد اساسنامه مورد عمل است.

نظارت بر احراز شرايط متقاضیان عضويت

نظارت بر احراز شرايط متقاضیان عضويت: احراز شرايط عضويت اعم از شرايط عمومی (ماده 3 قانون بخش تعاونی) و شرايط اختصاصي مندرج در اساسنامه مورد عمل تعاونی نیز از وظائف هیأت مديره است اما بازرس بايد آن را به خوبی كنترل نمايد.  تا اشـخاص فاقد شرايط به عضويت تعاونی پذيرفته نشوند. اين نظارت نیز از بروز بسیاري مشکلات بعدي به ويژه ادعا های اشخاص فاقد شرايط جلوگیری خواهد نمود.

تحلیل شرکت تجاری
ادامه مطلب

وظایف بازرسان در مورد اعضاء و حقوق آنها

نظارت بازرس بر تادیه سهام شركت

نظارت بر تأديه سهام شركت: اعضاء شركتهای تعاونی معموالً يك سوم سهام   خريدارای شده را به صورت نقدي و مابقی را به صورت تعهّدی و در مدت زمان تعیین شده در اساسنامه پرداخت مي كنند.
بازرس تعاونی بايد پرداخت سهام تعهدی را در سر رسیده اي مقرر از طريق هیات مديره تعاونی پيگیری نمايد.

نظارت بر نقل و انتقال سهام اعضاء

نظارت بر نقل و انتقال سهام اعضاء: هر عضو تعاونی مي تواند سهام خود را به ديگر اعضاء يا اعضاء جديد واگذار نمايد. در خصوص واگذاری سهام به اعضاء جديد، همان نکات پذيرش عضو جديد قابل ماست و در مورد انتقال سهام به اعضاء قديم، بازرس بايد كنترل نمايد. كه مقررّات مربوط به حداقل و حداكثر سهام، موضوع آئین نامه مواد 2 و 11 قانون بخش تعاونی توسط هیات مديره رعايت شده باشد.

كنترل ايفاء تعهدات اعضای تعاونی توسط بازرسان

كنترل ايفاء تعهدات اعضاء: مطابق ماده 00 قانون بخش تعاوني، »كلیة اعضاء مکلّفند، به وظائف و مسـئولیت هايي عمل كنند. كه در حدود قوانین و مقررّات تعهد كرده اند«. اين وظائف ممکن اسـت ناشي از قانون، اساسنامه شـركت، مصـوبات مجامع عمومی يا قراردادهاي منعقده میان عضو و شركت باشد.

بازرس مکلف است، با نظارت مستمر خود ايفاء تعهدات را از طريق هیات مديره تعاونی پیگیری نمايد.

نظارت بر رعايت حقوق اعضاء

نظارت بر رعايت حقوق اعضاء: اعضاء شركت تعاونی طبق قوانین و مقررات، از حقوق متعددی در تعاونی برخوردار هستند. اين حقوق بايد به طور كامل از سوي مديران و ساير دست اندركاران شركت رعايت گردد. و بازرسان وظیفه كنترل اين امر را بر عهده دارند.

پیشنهاد می کنم که مقاله حقوق و تکالیف اعضای تعاونی را مطالعه فرمایید.

امیدوارم که مطلب “وظایف بازرسان در مورد اعضاء و حقوق آنها” مفید واقع بوده باشد.

 

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Email
X

آخرین مقالات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست مطالب

خبر نامه

اولین نفری باشید که از مقاله‌ها و تخفیف‌های ویژه مطلع می‌شوید.

تماس با تک نیک ثبت

با تیم تک نیک ثبت - وظایف بازرسان در مورد اعضاء و حقوق آنها