اطلاعیه انتشار اوراق قرضه

نکاتی در مورد اطلاعیه اوراق قرضه

اطلاعیه انتشار اوراق قرضه ، مشتمل بر نکات زیر بوده پس از امضا توسط دارندگان امضای مجاز شرکت باید به انضمام تصمیم کتبی راجع به فروش اوراق قرضه، و شرایط صدور و انتشار آن ، به مرجع ثبت شرکتها اعلام گردد:

 

نام شرکت – موضوع شرکت – شماره و تاریخ ثبت شرکت – مرکز اصلی شرکت- مدت شرکت – مبلغ سرمایه شرکت و تصریح به این که کلیۀ آن پرداخت شده است.  –

– در صورتی که شرکت سابقاً اوراق قرضه صادر کرده است. مبلغ و تعداد و تاریخ آن و تصمیماتی که احتمالاً برای بازپرداخت آن در نظر گرفته شده است. همچنین مبالغ بازپرداخت شدۀ آن و در صورتی که اوراق قرضه سابق قابل تبدیل به سهام شرکت بوده باشد. مقداری از آن گونه اوراق قرضه که هنوز تبدیل به سهم نشده است.

-در صورتی که شرکت سابقاً اوراق قرضۀ مؤسسۀ دیگری را تضمین کرده باشد ، مبلغ و مدت و سایر شرایط تضمین مذکور.

– مبلغ قرضه و مدت آن،  و همچنین مبلغ اسمی هر ورقه و نرخ بهره ای که به قرضه تعلق میگیرد. و ترتیب محاسبۀ آن و ذکر سایر حقوقی که احتمالاً برای اوراق قرضه در نظر گرفته شده است. و همچنین موعد یا مواعد و شرایط بازپرداخت اصل و پرداخت بهره و غیره و در صورتی که اوراق قرضه قابل بازخرید باشد شرایط و ترتیب بازخرید.

– تضمیناتی که احتمالاً برای اوراق قرضه در نظر گرفته شده است.

– اگر اوراق قرضه قابل تعویض با سهام شرکت یا قابل تبدیل به سهام شرکت باشد مهلت و سایر شرایط تعویض یا تبدیل.

– خلاصه گزارش وضع مالی شرکت و خلاصه ترازنامه آخرین سال مالی آن که به تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام رسیده باشد.

اداره ثبت شرکتها،  پس از ثبت مفاد تصمیم شرکت راجع به فروش اوراق قرضه ، خلاصه آن را همراه با طرح اطلاعیه انتشار اوراق مزبور به هزینه شرکت در روزنامه رسمی آگهی می نمایند .  توضیح آنکه بدون انجام تشریفات مورد بحث هر گونه آگهیبرای فروش اوراق قرضه ممنوع میباشد.

پس از انتشار آگهی فوق،  شرکت مکلف است. که تصمیم مجمع عمومی و اطلاعیه انتشار اوراق قرضه را با قید شماره و تاریخ آگهی منتشره در روزنامه رسمی،  و همچنین شماره و تاریخ روزنامه رسمی که آگهی در آن منتشر شده است. در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر میگردد آگهی نماید.  ( مواد ۵۷-۵۸ ۵۹، ل.ا.ق.ت).

نحوه ثبت تغییرات شرکت ها
ادامه مطلب

ملاحظه میشود .که مقنن برای حفظ حقوق خریداران اوراق قرضه و جلب اعتماد به سرمایه گذاری در راه تولید و یا خدمات عام المنفعه انجام تشریفات خاصی را برای شرکت الزامی دانسته است.

برابر ماده ۶۰ ل .ا.ق. ت ورقه قرضه مانند سهام،  شامل نکات زیر بوده و به همان ترتیبی که برای امضای اوراق سهام مقرر شده است. توسط لااقل دو نفر که به موجب مقررات اساسنامه تعیین شده اند امضاء می شود:

-نام شرکت – شماره و تاریخ ثبت شرکت – مرکز اصلی شرکت – مبلغ سرمایه شرکت .

– مدت شرکت – مبلغ اسمی و شماره ترتیب و تاریخ صدور ورقه قرضه – تاریخ و شرایط بازپرداخت قرضه و نیز شرایط بازخرید ورقه قرضه ( اگر قابل بازخرید باشد).

-تضمیناتی که احتمالاً برای قرضه در نظر گرفته شده است.

-در صورت قابلیت تعویض اوراق قرضه با سهام ، شرایط و ترتیباتی که باید برای تعویض رعایت شود. با ذکر نام اشخاص یا مؤسساتی که تعهد تعویض اوراق قرضه را کرده اند.

-در صورت قابلیت تبدیل ورقه قرضه به سهام ،شرکت،  مهلت و شرایط این تبدیل .

اوراق قرضه پس از صدور معمولاً وسیله کارگزار بورس و بانک حتی باجه های پست در اختیار مردم گذاشته میشود.

گردش صحیح این اوراق در بورس و نرخ گذاری صحیح آن با توجه به سوددهی شرکت،  نقش مهمی در اقتصاد کشور بازی میکند.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست