مشاوره رایگان

 

وظایف هیات مدیره شرکت در قانون تجارت: توسط مجمع عمومی با رای کتبی و مخفی برای مدت 3 سال انتخاب می گردد.  تعداد اعضای هیات مدیره 3 یا 5 یا 7 نفر عضو اصلی و به تعداد یک سوم اعضای اصلی اعضای علی البدل انتخاب می گردند. 

هیات مدیره شرکت در قانون تجارت 850x500 - وظایف هیات مدیره شرکت در قانون تجارت
وظایف هیات مدیره شرکت در قانون تجارت

وظایف هیات مدیره شرکت تعاونی

اعضای هیات مدیره کارهای اجرایی شرکت را برعهده دارند. انتخاب مدیر عامل برای مدت 3 سال و نظارت برعملکرد وي و تعیین حدود وظايف، اختيارات و ميزان حقوق و مزاياي مدير عامل –  اجراي اساسنامه و تصميمات مجامع عمومي و ساير مقررات مربوطه  – پیشنهاد طرح ها- حقوق و مزایای افراد موظف به مجمع عمومی جهت تصویب آن  – اجرای مجامع شرکت –قبول درخواست عضويت و اخذ تصميم نسبت به انتقال سهام اعضاء به يكديگر و اخراج عضو طبق مقررات اساسنامه و دريافت استعفاي هريك از اعضاي هيأت مديره – تهیه ترازنامه سالیانه و پیشنهاد به مجمع عمومی جهت تصویب آن – ورود و خروج اعضای شرکت که براساس اساسنامه مصوب می باشد. برعهده هیات مدیره می باشد.

 

مشخصات و مسئولیت هیات مدیره شرکت ها

نظارت بر مخارج جاري شركت و رسيدگي به حسابها و ارائه به بازرس/ بازرسان و تسليم به موقع گزارش مالي و ترازنامه به مجامع عمومي – دعوت مجمع عمومي ( عادي ـ فوق العاده ) – تهيه وتنظيم دستورالعملهاي داخلي تعاوني و تقديم آن به مجمع عمومي براي تصويب

-تعيين و معرفي صاحبان امضاي مجاز ( يك يا دو نفر از اعضاي هيأت مديره به اتفاق مدير عامل ) براي قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت –  يشنهاد آئين نامه حداقل و حداكثر حقوق و مزاياي هيأت مديره و پاداش آنان كه بايد در چهار چوب ضوابط وزارت تعاون باشد جهت تصويب مجمع عمومي عادي.

زمان انقضای ماموریت هیات مدیره

وظایف هیات مدیره شرکت در قانون تجارت

پس از انقضاي مدت مأموريت هيأت مديره در صورتيكه هيأت مديره جديد انتخاب نشده باشد. هيأت مديره موجود تا انتخاب و قبولي هيأت مديره جديد كماكان به وظايف خود در تعاوني ادامه داده و مسؤوليت اداره امور شرکت را برعهده خواهد داشت.

انتخاب مدیرعامل توسط هیات مدیره

هيأت مديره مكلف است. بلافاصله بعدازانتخاب برای اداره امور و اجراي تصميمات مجامع عمومي و هيأت مديره فرد واجد شرايطي را از بين اعضاء يا خارج از اعضاء تعاوني براي مدت سه سال به عنوان مدير عامل تعاوني انتخاب كند. نصب و عزل و قبول استعفای مدیر عامل و نظارت بر عملکرد و تعیین حدود اختیارات، وظایف و میزان حقوق و مزایای وی برعهده هیات مدیره می باشد. و انتخاب مجدد وی بلامانع است. كه زير نظر هيأت مديره انجام وظيفه نمايد.

مقررات مدیران و بازرسان شرکت ها
ادامه مطلب

تفاوت هیات مدیره با مدیر عامل

هیات مدیره مرکب از حداقل 3 نفر عضو و سهامدار شرکت می باشند. ولی مدیرعامل 1 نفر است. و در خصوص سهام مدیر عامل می توان مدیرعاملی را انتخاب کرد که خارج از اعضای شرکت باشد. و سهامدار هم می شوند به عنوان مدیر عامل شرکت انتخاب کرد. انتخاب و عزل مدیر عامل شرکت توسط هیات مدیره انجام می شود. هیات مدیره می تواند طی صورتجلسه ای وظایف و اختیارات بیشتر و یا کمتری را به مدیرعامل بدهد. 

مقاله معرفی شخصیت حقوقی شرکت‌های تجاری برای مطالعه مفید است. پیشنهاد می کنم مطالعه کنید.

حد نصاب صورتجلسات هیات مدیره

وظایف هیات مدیره شرکت در قانون تجارت

جلسات هيأت مديره حد اقل هر دو هفته يكبار در موعد و محل معيني كه قبلاٌ به تصويب هيأت مديره رسيده است.  با حضور بيش از نصف اعضاي اصلي هيأت مديره تشكيل و رسميت مي يابد. و براي اتخاذ تصميم رأي اكثريت اعضاء حاضر در جلسه ضروري است. تصميمات هيأت مديره در دفتري به نام دفتر صورتجلسات هيأت مديره ثبت مي گردد. و به امضاي اعضاي حاضر درجلسه  مي رسد.

هيأت مديره وظايف خود را به صورت جمعي انجام مي دهد و هيچ يك از اعضاء هيأت مديره حق ندارد از اختيارات هيأت، منفرداٌ استفاده كند. مگر در موارد خاص كه وكالت يا نمايندگي كتبي از طرف هيأت مديره داشته باشد. هيأت مديره مي تواند قسمتي از اختيارات خود را با اكثريت سه چهارم آراء به مدير عامل تفويض كند.

استعفاي هر يك از اعضاي هيأت مديره تا تعيين عضو جديد و قبولي سمت آن رافع مسؤوليت نسبت به وظايفي كه به وي محول شده است نخواهد بود.

 

شرایط عضویت در هیات مدیره شرکت ها

 

داوطلبان عضويت در هيأت مديره و يا بازرسي و يا مديريت عامل شرکت بايد واجد شرايط زير باشند:

1-تابعیت جمهوری اسلامی ایران.

2- ايمان وتعهد عملي به اسلام ( در شرکتهای متشكل از اقليتهاي ديني شناخته شده در قانون اساسي، شرط وثاقت وامانت )

3- نداشتن منع قانونی وحجر نبودن

4- عدم عضويت در گروههاي محارب و عدم ارتكاب جرائم علیه امنيت کشوروعدم محکومیت به جعل اسناد.

5- عدم سابقه محكوميت به ارتشاء، اختلاس، كلاهبرداري، خيانت در امانت، تدليس، تصرف غير قانوني در اموال دولتي و ورشكستگي به تقصير.

6- دارا بودن اطلاعات یا تجربه لازم برای انجام وظایف متناسب با آن شرکت.

 

 

تخفیف ویژه

 

هرگونه سفارش ثبت شرکت یا ثبت تغییرات(مجامع) شرکت دارید. به کارشناس ما شماره 09189414281 تماس حاصل فرمایید. لازم به ذکر است. این سایت به مدت 2 ماه تا تاریخ 1 مرداد تعرفه ثبت شرکت را به 1100000 تومان و تعرفه ثبت تغییرات شرکت هر صورتجلسه به مبلغ 500 هزار تومان تخفیف داده است. و آماده هرگونه سفارش ثبتی شرکت شما را دارد. باتشکر

دستور جلسه در آگهی دعوت مجامع
ادامه مطلب

 

 

                                                        بسمه تعالی

نمونه صورتجلسه هیات مدیره شرکت های تعاونی

 

نام شرکت تعاونی :………………………………    با شماره ثبت: ………………….  و شناسه ملی:…………………………..

صورتجلسه هیات مدیره شرکت تعاونی …………………………………………  با شماره ثبت: ………………….  در ساعت 00 : ..  مورخ : 1402/03/01 با حضور اکثریت اعضای هیات مدیره در محل قانونی شرکت تشکیل گردید.  اعضای حاضر در جلسه:

1 – 

2 – 

3-

4 – 

به منظور :  انتخاب سمت  اعضاء اصلی هیات مدیره و انتخاب مدير عامل و انتخاب صاحبان امضاءهاي مجاز شركت.

 

1-آقای / خانم ………………………….. به سمت رئیس هیات مدیره و آقای/خانم ………………………..به سمت نائب رئیس هیات مدیره و آقای/

خانم                                          به سمت منشی هیات مدیره تا تاریخ 20/06/1403  انتخاب گردیدند. که با امضاء خود ذیل اين صورتجلسه را تایید نمودند.

 

2-آقای/خانم ………………………. نام پدر………………….متولد …………….. شماره شناسنامه…………… کد ملی …………..

 

به سمت مدير عامل شركت تا تاریخ 20/06/1403    انتخاب و با امضاي ذيل اين صورتجلسه قبولي خود را اعلام مي دارد.

 

صاحبان امضاء های مجاز شرکت تعاونی

3-  كليه قراردادها و اسناد رسمي و تعهد آور بانكي از قبيل چك، سفته، برات و اوراق بهادار با امضايآقای /خانم …………………………….  به عنوان

رئیس هیات مدیره ودرغياب ايشان  آقای /خانم …………………..  به عنوان نائب رئیس هیات مدیره به اتفاق آقای /خانم …………….  مدیر عامل و

مهر شرکت دارای اعتبار است. اوراق عادي و نامه ها باامضاي آقای/خانم ………………………..  به عنوان مدیرعامل ومهرشرکت معتبرخواهدبود.

 

– اینجانبان اعضای هیات مدیره و مدیر عامل شرکت  ضمن قبولی سمت خود اقرار می نمائیم که هیچگونه سوء پیشینه کیفری نداشته و

ممنوعیت اصل 144 قانون اساسی و مواد 111 و 126 لایحه اصلاحی قانون تجارت را نداریم .

 

4–هيات مديره به آقاي / خانم  ………………………    باحق توكيل به غير وكالت مي‌دهد تا به اداره   ثبت شرکتها مراجعه و ضمن انجام کلیه تشریفات قانونی ذیل

دفاتر آن اداره را از طرف و به وکالت هیات مدیره امضاء نماید. جلسه در ساعت 15:00  با ذکر صلوات بر محمد  (ص) خاتمه یافت .

 

امضاء و تاییدیه اعضای هیات مدیره و مدیر عامل:

 

رئیس هیات مدیره                      نائب  رئیس هیات مدیره                                      منشی                                                مدیر عامل             

……………………….                         ….. ……………………                                     ……………………                           ………………………

 

 

 

مطالب مرتبط