تک نیک ثبت

ویژگیهای شرکت سهامی

خصائص شرکتهای سهامی متعدد می باشند. که به شرح آنها می پردازیم. البته برخی از این ویژگیها مختص شرکتهای سهامی عام هستند.

خصایص شخصیت حقوقی

این ویژگی شرکت های سهامی نمی،باشد زیرا بر اساس ماده ۵۸۳ قانون تجارت کلیه شرکتهای تجارتی مذکور در این قانون شخصیت حقوقی دارند. لکن در شرکتهای سهامی به عنوان نمونه اعلی و برتر شرکتهای سرمایه و نیز نظر به اینکه بسیاری از حقوقدانان ماهیت این شرکت را سازمانی می دانند. تا قراردادی، ضرورت دارد که در رابطه با شخصیت حقوقی شرکت سهامی مطالبی آورده شود.

تعریف شخصیت حقوقی شرکت

همین که یک شرکت سهامی تشکیل گردید واجد یک شخصیت حقوقی یا ماهیت قانونی می شود. که مشخصات مجزا و جداگانه از صاحبان و اعضاء و سهامداران آن دارد. دارای حقوق و وظائف و تعهدات مختص به خود بوده و می تواند شکایت کند. یا طرف شکایت قرار گیرد.

در تعریف شخصیت حقوقی آورده اند که عبارت است از مجموعه اشخاص یا اموالی که برای تحقق هدف معینی جمع آمده اند. و این مجموعه که دارای کیان مستقل از اشخاص یا اموال تشکیل دهنده آن است، شخص واحد محسوب می گردد.
شخصیت حقوقی به انگلیسی legal personality و به عربی الشخصيه المعنويه يا الشخصيه الاعتباریه خوانده می شود.

شخصیت حقوقی جدای از اعضای تشکیل دهنده آن

شخصیت حقوقی که عبارت است از هر واحد اجتماعی که برای غرض اجتماعی معینی آمده است. و دارای وجود قانونی مختص به خود و مستقل از اعضای تشکیل دهنده آن است. و با این وجود قانونی می تواند صاحب حق و متحمل تكالیف و تعهدات شود.

و نیز نویسنده ای شخصیت حقوقی را اینگونه توصیف کرده که ” موجودی که مجموعه ای از اشخاص با اموال می باشد. که قانون برای آن شخصیت قانونی قائل شده است. لذا مثلاً شرکت سهامی شخصی مستقل از سهامداران محسوب می گردد. که بر اساس ضرورات حیات اجتماعی و اقتصادی بوجود می آید. که واحد یک شخصیت حقوقی در کنار شخصیت طبیعی (انسان) می.شود.

اما اینکه این طبیعت قانونی بصورت مجاز است یا حقیقت خود محل بحث حقوقدانان می باشد. عده ای می گویند که مجاز است زیرا شخصیت قانونی را فقط شخص طبیعی می تواند داشته باشد. و برخی میگویند که حقیقتی واقعی است. و اقتراض نیست برای این در پی آن هستند که شخصیت حقوقی را جانشین ایده مالکیت مشترک نمایند.

شرکت خدماتی چیست؟
ادامه مطلب

عناصر شخصیت حقوقی

آنچه که در رابطه با شخصیت حقوقی باید در نظر داشت اینکه برای تکوین شخصیت حقوقی از حیث حقوقی دو عنصر لازم است :

عنصر اول – عبارت است از عنصر موضوعی شخصیت حقوقی که از تعریف آن بدست می آید. یعنی باید گروهی از اشخاص یا مجموعه ای از اموال برای نایل شدن به تحقق غرض و هدف مشخص وجود داشته باشند.
عنصر دوم – عبارت است از عنصر شکلی شخصیت حقوقی این مجموعه و گروه دارای شخصیت حقوقی نمی گردد.

مگر اینکه حکومت آن را به عنوان شخصیت حقوقی صراحتاً و یا ضمناً به رسمیت بشناسد. در ضمن شناسایی شخصیت حقوقی توسط حکومت ممکن است به صورت عام باشد یا خاص

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.