مشاوره رایگان

نظارت بازرس بر موجبات اخراج عضو از تعاونی

 

نظارت بازرس بر موجبات اخراج عضو از تعاونی نظارت بازرس بر موجبات اخراج عضو از تعاونینظارت بازرس بر موجبات اخراج عضو از تعاونینظارت و تشخیص بازرس در موجبات اخراج عضو از تعاونی

 

inspectors supervision reasons members dismissal from cooperative 1 700x394 - نظارت بازرس بر موجبات اخراج عضو از تعاونی
نظارت بازرس بر موجبات اخراج عضو از تعاونی

مواردی که باعث اخراج عضو از تعاونی می شود؟

نظارت بر اخراج عضو از شرکت و تشخیص موجبات اخراج: وفق ماده 06 قانون بخش تعاونی، عضو شركت در صورت حدوث موجباتی، از تعاونی اخراع مي شود.

اين موجبات عبارتند از:
الف( از دست دادن هر يك از شرايط عضويت مقرر در اين قانون.
ب( عدم رعايت مقررات اساسنامه و ساير تعهدات قانونی پس از دو اخطار كتبي توسط هیأت مديره به فاصله 15 روز و گذشتن 15 روز از تاريخ اخطار دوّم.
ع( ارتکاب اعمالی كه موجب زيان مادي تعاونی شود. و وي نتواند ظرف مدت يك سال آن را جبران نمايد. يا اعمالی كه به حیثیت و اعتبار تعاونی لطمه وارد كند يا با تعاونی رقابتی ناسالم بنمايد.

 

مراحل اخراج نمودن عضو ازشرکت تعاونی

موارد فوق به وسیله هیأت مديره يا بازرس تشخیص داده شده و به مجمع عمومی جهت تصويب پیشنهاد مي گردد. بازرس در صورت احراز موجبات اخراج اختیار و صلاحیت پیشنهاد اخراج عضو به مجمع عمومی عادی را دارد.  و بايد كنترل نمايد. كه حقی از شخص يا اشخاص در اين خصوص تضییع نشود. و قانون به نحو صحیح اجراء شود.

رسیدگی به شکايات اعضاء و ارائه گزارش به مجمع عمومی

رسیدگی به شکايات اعضاء و ارائه گزارش به مجمع عمومی و مراجع ذيربط: با توجه به اين كه بازرس وظیفه نظارت بر امور شركت و احراز صحت و سقم اقدامات را داراست.

لذا قانونگذار در بند 6 ماده 10 قانون بخش تعاونی وظیفه رسیدگی به شکايات اعضاء را نیز به او محول نموده است. بازرس مکلّف است، در صورت دريافت شکايت از سوی اعضاء تعاوني موضوع شکايت را بررسی و در صورت وارد تشخیص دادن آن، مراتب را جهت اجابت خواسته شاكی به هیأت مديره تعاونی اعلام نمايد.

تفصیل فرايند رسیدگی به شکايات اعضاء در دستورالعمل رسیدگی به شکايات، ابلاغی از سوی  وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی وارد گرديده است.

نظارت بازرس بر موجبات اخراج عضو از تعاونی

وظایف ذاتی بازرس قانونی
ادامه مطلب

چگونگی نظارت و رسیدگی شکایات از جانب بازرسان و اعضاء تعاونی

نکته مهم در خصوص صلاحیت بازرسان در رسیدگی به شکايات اعضاء آن است كه اين امر در رابطه با بازرس شركت يك وظیفه تلقی مي شود. اما در خصوص اعضاء يك اختیار محسوب مي گردد. يعني عضو شركت لزوماً مکلف نیست، شکايت خود را به بازرس تسلیم نمايد. و اين حق براي وي وجود دارد كه جهت دادخواهی، به مراجع ذيصالح قضايی مراجعه كند.

آیا رسیدگي به شکايات توسط بازرس جنبه قضايي دارد؟

امّا چنانچه رسـیدگی به شـکايت را به بازرس ارجـاع دهد، بازرس مکلـف به رسیدگی است. نکته ديگر اين كه رسیدگي بازرس به شکاياتی جنبه قضايی نداشته و چنانچه موضوع شکايت از مواردی باشد كه در صلاحیت مراجع قضايی است. بايد شاكی جهت اقامه دعوی به دادگاه نیز دلالت شود. به عنوان مثال در صورتي كه موضوع شکايت، اعلام جرم علیه شخص يا اشخاصی باشد. اثبات آن در صلاحیت محکمه صالحه است.
توصیه اي كه در اين رابطه و در خصوص ساير مسائل حقوقي تعاونی ها مي توان نمود.

ضرورت دارا بودن تسهیلات دانشگاهی بازرسان تعاونی در چیست؟

هر چند بازرسان بايد تا حدودي به قوانین و مقررات آشنايی داشته باشند. و اطلاعات خود را نیز در اين زمینه افزايش دهند، امّا با توجه به تخصّصی و فني بودن مسائل و موضوعات حقوقی و لزوم دارا بودن تحصیلات دانشگاهي در اين مورد بهتر و حتي ضروری است. از یك مشاور حقوقی به طور مسـتمر در امور تعاونی بهره گیري شـود. عمل به اين توصیـه مي تواند صحت اقدامات را افزايش دهد. و از بروز خطاهای احتمالی جلوگیری كند.
نكته : رسیدگي به شکايات اعضاء، براي بازرس شركت يك وظیفه تلقي مي شود. امـا در خصوص اعضاء يك اختیار محسوب مي گـردد. يعنـي اعضـاء مکلـف نیسـتند. لزوماً شکايات خود را به بازرس تسلیم نمايد.

مقاله وظایف بازرس تعاونی در رسیدگی به شکایات مرتبط با این موضوع می باشد.

 

امیدوارم مطلب نظارت بازرس بر موجبات اخراج عضو از تعاونی مفید واقع بوده باشد.

 

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.