مشاوره رایگان

 

اساسنامه شرکت تعاونی مسکن min compressed - نمونه اساسنامه شرکت های تعاونی مسکن
نمونه جدید اساسنامه شرکت تعاونی مسکن

جمهوری اسلامی ایران

وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی

 

نمونه اساسنامه شرکت های تعاونی مسکن

 

شرکت تعاونی مسكن تک نیک ثبت  با شماره ثبت: 932 و شناسه ملی: 1111111111

 

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،(( قانون اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران)) در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هفدهم اردیبهشت ماه یکهزاروسیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 31/02/1393 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 14499/31 مورخ 05/03/1393 ریاست مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، با عنایت به این موضوع اساسنامه اصلاح شده جهت اجرای مفاد آن ابلاغ می‌‌‌گردد.

 

مقدمه اساسنامه شرکت تعاونی مسکن

حسن تعاون مد نیست وداد

مایه الفت بود واتحاد

قرآن کریم همه مومنان رابه همکاری وهمدلی درامور خیرورعایت تقوی فراخوانده است.با الهام ازاین اصل مقدس،قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سعی برتحقق فراخوان الهی دارد،براین پایه،اصول 43و44 قانون اساسی رسالت سنگین تحقق عدالت، اقتصادی وپیشگیری ازتمرکز وتداول ثروت دردست افراد وگروههای خاص راتأمین می کند وزمینه رابرای جلوگیری از تبدیل دولت بهیک کارفرمای بزرگ مطلق آماده می سازد.حال بریک یک اعضای شرکتهای تعاونی است تاباهمراهی وهمدلی وحس تعاون ومعاضدت به  گسترش این فکروعمل بهاین اندیشه همت گمارند.

متن حاضر شرکت تعاونی اساسنامه شرکت تعاونی مسكن تک نیک ثبت  شهرستان دهلران می‌باشد که براساس قانون تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب سیزدهم شهریورسال 1370 که ملهم ازاصول 43و44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد تهیه وتنظیم گردید  وبعنوان یک میثاق وسندهمکاری مورد توافق وتفاهم اعضا قرار گرفته وبه تصویب آنهارسیده است.

اعضای تعاونی اساسنامه شرکت تعاونی مسكن تک نیک ثبت شهرستان دهلران درآغاز این همکاری خجسته ومشارکت مبارک که «آزادانه وبااختیار کامل»وباقبول سهم درمشارکت اقتصادی»آنرا پذیرفته اند،تعهدمی نمایند که ضمن انجام وظیفه درقبال مسئولیت خود بارعایت «حقوق مساوی اعضا»کوشش فردی وتلاش همگانی شان راهمراه با«کسب علم وآگاهی وبکارگیری مستمردانش روز»برای موفقیت هرچه بیشتر اهداف این همیاری ومشارکت باتأکید بر«خودگردانی وخوداتکایی»بکارگیرند.باشد که درراستای تحقق هدفهای تعاونی وباعنایت به اصول همیاری وتعاون که درفرهنگ اسلامی وایرانی ریشه ای پای برجا وپیشینه دیرینه دارد شاهد گامهای استوار و دستان پرتوان تک تک اعضا باشیم که باهمدلی برای رشد وتوسعه فرهنگ تعاون وگسترش روحیه مشارکت جوومشارکت پذیر، فعالانه دست بهم داده اند ومی کوشند تا همسوءهم جهت«در کنار کلید تعاونگران کشور» درجهت ایجاد اشتغال مولد وارائه خدمات عادلانه ومنصفانه مورد نیاز مردم وراه اندازی چرخهای تولید و خدمات باافزایش بهره وری وبکارگیری پس اندازهای هرچندمختصر ضمن تحقق عدالت اقتصادی واجتماعی «یاری رسان جامعه» ودولت نیز باشند.

 

امضای هیأت رئیسه مجمع عمومی:

هیأت رئیسه  مجمع:   رئیس مجمع:  حسن تیربخش                                                     منشی مجمع: بنت الهدی آئینی   

 

ناظران:

1- 2-

 

فصل اول – کلیات

ماده 1 – نام شرکت تعاونی  مسكن تک نیک ثبت دهلران  و نوع آن توزیعی است که دراین اساسنامه به اختصار،«تعاونی» نامیده می‌شود.

 

ماده 2-

اهداف شرکت تعاونی مسکن

 • – ترویج وتحکیم مشارکت، همکاری وتعاون وکمک به تحقق اهداف بخش تعاون.

2- تأمین نیاز مسکن اعضا.

3- تامین مسکن برای ساکنین واجد شرایط در شهر دهلران –

4- ایجاد اشتغال اعضاء .

ماده 3 –

موضوع فعالیت شرکت تعاونی مسکن

 • تهیه زمین و مسکن –ساخت و ساز مسکن –تامین مصالح مورد نیاز اعضاء .
 • خرید واحدهای مسکونی نیمه تمام ویاتکمیل شده وواگذاری به اعضا.

تبصره 1 : تعاونی می‌تواند برای اجرای تمام یا قسمتی از موضوع و حدود فعالیت‌های مقرر دراین ماده بارعایت مقررات قانونی واساسنامه وقرارداد‌های منعقده ازسرمایه وذخایر موجود، پس‌انداز اعضا برای تهیه مسکن، اعتبارات وسرمایه‌گذاری‌های بخش‌های دولتی، عمومی، تعاونی، بانک‌ها واشخاص حقیقی وحقوقی دیگر، هدایای نقدی و جنسی اعضا وغیراعضا استفاده نموده واقدام به اخذ اعتبارات وتسهیلات بانکی وانعقاد قرارداد مشارکت مدنی ویا قراردادهای ذیربط دیگر با بانکها نماید ودراین صورت مکلف است طبق قراردادهای منعقده به تکالیف وتعهدات خود درقبال منابع ومآخذ مذکور عمل نماید.

تبصره 2: تعهدات عضو وتعاونی در امور مربوط به تهیه زمین، آماده سازی، اخذ مجوز ساخت، احداث ساختمان وچگونگی عقد قرارداد و واگذاری واحدها به اعضا وامور مربوط به بعد از واگذاری، لغو عضویت وهمچنین ایجاد تاسیسات عمومی مورد استفاده مشترک آنان وسایر موارد، مطابق با فصل چهارم این اساسنامه است.

تبصره 3:احداث خانه یا آپارتمان وسایر اقدامات موضوع این ماده برای غیراعضا(جز نهادها وسازمانهای دولتی،عمومی، تعاونی و اشخاص معرفی شده ازسوی آنها که درتأمین زمین ویاسرمایه تعاونی مشارکت نموده‌اند وهمچنین سهام‌داران غیرعضو) ممنوعاست.

 

ماده 4-

حوزه عملیات شرکت تعاونی مسکن 

شهر دهلران می‌باشد.

(نام روستا، شهر، شهرستان یا  استان نوشته شود)

 

ماده 5-

مرکز اصلی و اقامتگاه قانونی شرکت تعاونی مسکن 

استان ايلام ، شهرستان دهلران ، بخش مركزي ، شهر دهلران، منطقه 4 ، خيابان خبرنگار  پلاك 0 ، طبقه همكف کدپستی: 6981635699 است.

تبصره:هیأت مدیره می‌تواند در حوزه عملیات تعاونی، دفاتر نمایندگی ایجاد نموده ویا در صورت لزوم درمورد تغییر آنها اقدام کند،دراین‌صورت هیأت مدیره باید ضمن اعلام مراتب به اعضا(به نحوی که آگهی دعوت مجامع رامنتشر می‌نماید)،نسخه‌ای از صورتجلسه تعیین دفاتر نمایندگی راحسب مورد به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ویا اداره کل تعاون، کار ورفاه اجتماعی استان محل مرکز اصلی تعاونی ارسال کند.

دفتر نمایندگی واحدی است که تحت نظر مدیریت تعاونی، به انجام امور اداری تفویضی شرکت در هر منطقه می‌پردازد.اموری که ازوظایف خاص وقائم به ذات ارکان تعاونی می‌باشد قابل تفویض به دفاتر نمایندگی نیست.

ماده 6- مدت تعاونی از تاریخ ثبت به مدت محدود از تاریخ مجمع عمومی فوق‌العاده تا مورخ 1394/04/04 به مدت  5 سال است.

 

نحوه درخواست شرکت تعاونی مسکن جهت تمدید مدت فعالیت

تبصره:درصورت لزوم تمدید مدت، تعاونی باید درخواست توجیهی خود را حداقل شش ماه قبلاز اتمام مدت به وزارت تعاون،کار ورفاه اجتماعی ارائه و پس از اخذ مجوز نسبت به برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده جهت تمدید آن اقدام نماید.درخواست مذکور باید به انضمام گزارش وضعیت تعاونی مشتمل برموارد زیر باشد:

1- مشخصات زمینهای تعاونی،نوع کاربری، متراژ.

2- واحدهای دردست اجرا ومراحل پیشرفت فیزیکی آنها.

3- واحدهای احداث و واگذار شده.

4- گزارش اعضا(شامل تعدادوفهرست اعضای لغو عضویت شده، اعضای باقیمانده ، متقاضیان جدید عضویت).

5- داراییها وبدهیها.

6- تعهدات ومطالبات.

7- صورتهای مالی مصوب مجمع عمومی.

8- برنامه زمان‌بندی واتمام کار تعاونی و مدت زمان مورد تقاضا جهت تمدید مدت.

9- سایر مواردی که وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی اعلام می‌کند.

 

سرمایه شرکت تعاونی مسکن

ماده 7- سرمایه اولیه تعاونی مبلغ 10500000  ریال است که به 35 سهم 300000 ریالی منقسم گردیده است.مبلغ  10500000  ریال آن نقداً توسط اعضا پرداخت گردیده است .

ماده 8- هریک از اعضای تعاونی باید حداقل معادل یک سوم  مبلغ اسمی سهامی راکه خریداری نموده، در موقع تأسیس تعاونی پرداخت کند.

تبصره:اعضا مکلفند ظرف مدتی که مجمع عمومی عادی تعیین می‌کند واز دوسال تجاوز نخواهد کرد مبلغ پرداخت نشده سهام خود را تأدیه نمایند.

ماده 9- سهم اعضا در تأمین سرمایه تعاونی برابر است مگر اینکه مجمع عمومی عادی تصویب نماید که بعضی ازاعضا سهم بیشتری تأدیه نمایند،دراینصورت حداکثر میزان سهام هرعضو نباید ازحداکثر مقرر در آیین‌نامه مواد 6و20 قانون بخش تعاونی تجاوز کند.

ماده 10- سهام تعاونی بانام وغیرقابل تقسیم است وانتقال آن به اعضا یا متقاضیان عضویت(واجدشرایط)جدید باموافقت هیأت مدیره وبارعایت سقف موضوع ماده 9 مجاز می‌باشد.

ماده 11- تعاونی ظرف مدت یکسال ازتاریخ ثبت یا افزایش سرمایه، حسب مورد برای هریک از اعضا به میزان سهامی که خریداری کرده اند ورقه سهم صادرو تحویل خواهد نمود.

تبصره 1:ورقه سهام باید متحدالشکل،چاپی ودارای شماره وترتیب بوده ونام تعاونی وشماره ثبت آن ومبلغ اسمی سهم وتعداد سهامی که هر ورقه نماینده آن است درآن درج و به امضای مدیر عامل ویک نفر از اعضای هیأت مدیره که صاحبامضای مجاز است برسد،مادام که اوراق سهام صادر نشده تعاونی باید به اعضا گواهینامه موقت سهم که معرف تعداد،مبلغ اسمی و مبلغ پرداخت شده است تحویل نماید.

تبصره 2:نام ونشانی وتعداد سهم هریک از سهام‌داران وموارد نقل و انتقال آن باید در دفتر سهام تعاونی به ثبت برسد.هر نقل وانتقالی که بدون رعایت تشریفات فوق بعمل آید، ازنظر شرکت فاقد اعتبار است.

 

فصل دوم-

مقررات مربوط به عضویت در شرکت تعاونی مسکن

ماده 12- عضویت در تعاونی برای کلیه واجدین شرایط عمومی و اختصاصی زیر، اعم از اشخاص حقیقی ویا حقوقی غیردولتی که نیاز به خدمات تعاونی داشته باشند آزاد است:

الف- شرایط عمومی

1- تابعیت جمهوری اسلامی ایران .

2- عدم ممنوعیت قانونی وحجر.

3- عدم عضویت همزمان در تعاونی مشابه.

4- درخواست کتبی عضویت وتعهد رعایت مقررات اساسنامه وخرید حداقل 1  سهم از سهام تعاونی.

 

ب-

شرایط اختصاصی عضویت در تعاونی مسکن

 • افراد ساکن شهر دهلران که دارای شرایط 12 گانه عضویت در تعاونیهای مسکن را داشته باشند .

تبصره: احراز شرایط عضویت هرمتقاضی به عهده هیأت مدیره است ونباید هیچگونه تبعیض یا محدودیتی برای عضویت واجدین شرایط وجود داشته باشد مگر به سبب عدم کفایت امکانات وظرفیت تعاونی.

هیأت مدیره مکلف است در مواردی که متقاضیان دارای شرایط مذکور باشند وامکانات وظرفیت تعاونی اجازه دهد درخواست عضویت آنها را قبول کند.

 

مسئولیت مالی اعضای تعاونی مسکن

ماده 13- مسئولیت مالی اعضا در تعاونی محدود به میزان سهم آنان می‌باشد مگرآنکه درقرارداد ترتیب دیگری شرط شده باشد.

تبصره: مسئولیت دستگاه‌های عمومی تأمین کننده سرمایه تعاونی(موضوع ماده 17 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران)به میزان سرمایه متعلق به آنان می‌باشد.مگر درقرارداد ترتیب دیگری شرط شده باشد.

ماده 14- کلیه اعضا وسهام‌داران مکلفند به وظایف ومسئولیت‌های که درحدود قوانین ومقررات تعهد کرده‌اند عمل کنند.

 

نحوه اخراج عضو از تعاونی مسکن

ماده 15- تعاونی می‌تواند توسط هیأت مدیره طلب خودرااز عضو بااخطار کتبی مطالبه نماید. ودرصورت وصول نشدن طلب وسپری شدن 30 روز از تاریخ وصول اخطارنامه، از کل مطالبات وی ازتعاونی ودرصورت عدم تکافو، از بهای سهام وی برداشت کند وهرگاه مبالغ مذکور کفایت نکند تعاونی برای وصول مازاد طلب خود به بدهکار مراجعه خواهد نماید.

ماده 16- خروج عضو ازتعاونی، اختیاری است ونمی‌توان آن را منع کرد.

تبصره: درصورتی‌که خروج اختیاری عضو موجب ضرری برای تعاونی باشد وی ملزم به جبران است.

ماده 17- درصورت حدوث موجبات اخراج عضو، مطابق ماده13 قانون بخش تعاونی عمل خواهد شد.

 

نحوه لغو عضویت از تعاونی مسکن

تبصره: اشخاصی که از ابتدا فاقد شرایط عمومی یا اختصاصی عضویت تعاونی بود‌ه‌اند،عضو تلقی نشده و لغو عضویت آنان مستلزم رعایت تشریفات موضوع ماده مذکور نیست.

ماده 18- درصورت لغو عضویت به سبب فوت، استعفا، انحلال واخراج، ارزش سهام عضو براساس مبلغ اسمی  محاسبه وپس از منظور نمودن سایر حقوق و مطالبات وی، به دیون تعاونی تبدیل می‌شود وپس از کسربدهی وی به تعاونی، به او یا ورثه‌اش ظرف مدت سه ماه پرداخت و تسویه حساب خواهدشد.

 

فصل سوم –

ارکان تعاونی مسکن

ماده 19- ارکان تعاونی عبارتست از:

1- مجمع عمومی        2- هیأت مدیره                3- بازرس/بازرسان

1-

مجمع عمومی تعاونی مسکن

ماده 20 – مجامع عمومی تعاونی به دو صورت تشکیل می‌گردد.مجمع عمومی عادی، مجمع عمومی فوق‌العاده.

چگونگی تشکیل مجمع عمومی وسایر مقررات مربوطه مطابق آیین‌نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی(موضوع تبصره 3 ماده 33 قانون بخش تعاون)خواهد بود.

تبصره: دعوت از مجامع عمومی و اعلام تصمیمات آنها از طریق روزنامه های کثیرالانتشار انجام می‌گردد (دعوت از مجامع عمومی و اعلام تصمیمات آنها از طریق روزنامه های کثیرالانتشار، پست سفارشی یا دیگر روشهای قابل اثبات باشد).

 

شرایط و وظایف هیأت مدیره شرکت تعاونی مسکن

ماده 21-اداره امور تعاونی، بر عهده هیأت‌مدیره‌ای مرکب از 3  نفر (سه/ پنج / هفت) عضو اصلی و به ترتیب 1 نفر (دو/ سه/ چهار)عضو علی‌البدل است که واجد شرایط عمومی مقرر درقانون بخش تعاونوشرایط اختصاصی زیر باشد و از بین اعضا برای مدت سه سال انتخاب می‌شوند. انتخاب اعضای اصلی و علی‌البدل در یک نوبت به عمل می‌آید و دارندگان اکثریت نسبی آراء بعد از اعضای اصلی به ترتیب اعضای علی‌البدل محسوب می‌شوند. انتخاب بیش از دو دوره متوالی با انتخاب حداقل دو سوم اعضای حاضر در مجمع عمومی بلامانع است.

1- دارا بودن مدرک تحصیلی کاردانی یا بالاتر دریکی از رشته های تحصیلی عمران، معماری، مالی، حسابداری، مدیریت، حقوق،مکانیک، برق وسایر رشته های مشابه، یاسه سال تجربه مفید مرتبط.

2- عدم تصدی همزمان سمت‌های هیأت مدیره یا مدیریت عامل در شرکت‌های مشابه دیگر.

3- عدم رابطه استخدامی با دستگاه‌های موضوع قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب سال 1373 (به جز تعاونی‌های ادارات وموسسات).

تبصره1 :  رعایت بند1 برای شرکت‌های تعاونی دارای کمتر از 50 عضو الزامی نیست ودراین مورد وسایر موارد استثنا ضوابط اعلامی وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی حاکم خواهد بود.

تبصره 2:هیأت مدیره در اولین جلسه از میان خود یک نفر را به عنوان رئیس هیأت مدیره، یک نفر را به عنوان نائب رئیس و یک یا دو نفر را به عنوان منشی انتخاب می‌کند.

تبصره 3: اعضای هیأت مدیره می‌توانند با تصویب مجمع عمومی حقوق و مزایا دریافت نمایند. در صورتی که عضو هیأت مدیره از محل دیگری حقوق می‌گیرد در تعاونی مربوطه صرفاً حق جلسه و پاداش دریافت می‌کند. حداقل و حداکثر حقوق و مزایای هیأت مدیره و پاداش آنان و موارد استثنا به موجب دستورالعملی است که به تأیید مجمع عمومی می‌رسد.

ماده 22-هیأت مدیره جز در اموری که به موجب قوانین ومقررات واساسنامه اتخاذ تصمیم درباره آنها در صلاحیت مجامع عمومی است، درسایر موارد با رعایت قوانین ومقررات جاری و اساسنامه و مصوبات مجامع عمومی ورعایت صرفه وصلاح تعاونی واعضا دارای اختیارات لازم جهت اداره امور تعاونی بوده ومنجمله عهده‌دار انجام وظایف موضوع ماده 37 قانون بخش تعاون است.

ماده 23-هیأت مدیره نماینده قانونی تعاونی است ومی‌تواند مستقیماً ویابا وکالت با حق توکیل، این نمایندگی را در دادگاهها مراجع قانونی، وسایر سازمانها اعمال کند.

ماده 24- مسئولیت هیأت مدیره درمقابل تعاونی مسئولیت وکیل درمقابل موکل است.

ماده 25- معاملات هریک از اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل باتعاونی، اعم ازاینکه به طور مستقیم طرف معامله باشند ویا درشرکت یا موسسه یا بنگاه طرف قرارداد، ذینفع یا دارای سهم باشند، طبق ماده 10 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و تابع مقررات ماده 129 قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 خواهد بود.

تبصره:قرارداد واگذاری واحد مسکونی به عضوی که هیأت مدیره یامدیرعامل تعاونی است مشمول مقررات این ماده نمی‌باشد.

 

نجوه برگزاری جلسات هیات مدیره در تعاونی مسکن مهر

ماده 26- جلسات هیأت مدیره هردو هفته یکبار درموعد ومحل معینی که قبلاً به تصویب هیأت مدیره رسیده با حضور اکثریت مطلق اعضای اصلی هیأت مدیره تشکیل ورسمیت می‌یابد وبرای اتخاذ تصمیم رأی اکثریت اعضای حاضر درجلسه ضروری است. تصمیمات هیأت مدیره در دفتری بنام صورتجلسات هیأت مدیره ثبت می‌گردد وبه امضایاعضا حاضر در جلسه می‌رسد.

تبصره: جلسه فوق‌العاده هیأت مدیره با دعوت کتبی رئیس یا نائب رئیس هیأت مدیره یا مدیرعامل ویا اکثریت اعضای هیأت مدیره تشکیل می‌گردد.

نمونه اساسنامه شرکت تعاونی خدماتی و تولیدی
ادامه مطلب

ماده 27- هیأت مدیـره مکلف است جهت مدیـریت تعـاونی واجرای تصمیمات مجـامع عمـومی وهیأت مدیره،  فردی واجـد شـرایط ماده 21 اساسنامه رااز بین اعضا یا از خارج از تعاونی، برای مدت سه سال به عنوان مدیرعامل تعاونی انتخاب کند که زیرنظر هیأت مدیره انجام وظیفه نماید.وظایف واختیارات وحقوق ومزایای مدیرعامل توسطهیأت مدیره تعیین می‌گردد.

 

مدرک تحصیلی مدیر عامل تعاونی مسکن

تبصره 1: درمورد مدارک تحصیلی موضوع بند 1 ماده 21، برای مدیرعامل دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی لیسانس الزامی است.

تبصره 2: انتخاب مدیرعامل برای مدت سه سال، مانع از عزل وی­دراثنای مدت نخواهد بود.

ماده 28- درصورت استعفا، عزل، فوت،ممنوعیت قانونی ویا غیبت غیر موجه مکرر هریک از اعضای اصلی هیأت مدیره یکی از اعضای علی‌البدل به ترتیب آرای بیشتر برای بقیه مدت مقرر به جانشینی وی درجلسات هیأت مدیره شرکت می­نماید.غیبت غیرموجه مکرر به مواردی اطلاق می‌شود که عضو هیأت مدیره علیرغم اطلاع ازدعوت، بدون اجازه قبلی ویا عذر موجه حداقل درچهار جلسه متوالی و یا هشت جلسه غیرمتوالی طی یکسال در جلسات هیأت مدیره حاضر نشود.

تبصره: در مواردی که هیأت مدیره باوجود اعضا علی‌البدل از اکثریت مقرر خارج شود ویابه دلیل فوت، ممنوعیت قانونی، استعفا ویا عزل دسته جمعی هیأت مدیره، تعاونی فاقد هیأت مدیره شود، در فاصله مدت لازم برای انتخاب و تکمیل اعضای هیأت مدیره به وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی اختیار داده می‌شود. که به منظور اداره امور جاری تعاونی، برای جانشینی اشخاص مذکور از میان اعضای تعاونی، تعداد لازم را موقتاً وحداکثر برای مدت پنج ماه منصوب نماید.مسئولیت اعضای هیأت مدیره که بدین نحو موقتاً انتخاب می‌شوند عیناً همان مسئولیتهایی است که درقانون برای هیأت مدیره پیش بینی شده است.اولین وظیفههیأت مدیره منصوب، دعوت وبرگزاری مجمع عمومی جهت انتخاب هیأت مدیره خواهد بود.

 

انقضای مدت تصدی هیات مدیره تعاونی مسکن

ماده 29-هیأت مدیره مکلف است قبل از انقضای مدت تصدی خود، اقدام به دعوت وبرگزاری مجمع عمومی عادی با دستور انتخاب اعضای هیأت مدیره مطابق مقررات آیین‌نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی نماید.

شروع تصدی هیأت مدیره جدید پس از تأیید انتخابات و مجمع عمومی مربوطه ازسوی وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی خواهد بود.

تبصره: چنانچه پس ازانقضای مدت تصدی هیأت مدیره، انتخاب هیأت مدیره جدیدانجام نشده باشد. هیأت مدیره موجود تا انتخاب وقبولی هیأت مدیره جدید کماکان به وظایف خود درتعاونی ادامه داده و مسئولیت اداره امور تعاونی رابرعهده خواهد داشت.

 

نحوه انتقال مسئولیت از هیات مدیره سابق به هیات مدیر جدید

ماده 30- تحویل وتحول وانتقال مسئولیت ازهیأت مدیره سابق به هیأت مدیره بعدی باید بلافاصله بعداز تاریخ قبولی سمت هیأت مدیره وتائید صحت اننخابات توسط وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی صورت گیرد وکلیه اوراق واسناد ودفاتر وحسابها وموجودی‌های تعاونی به هیأت مدیره جدید، تحویل وپس از ثبت تغییرات در اداره ثبت شرکتها، ترتیب معرفی امضاهای مجاز داده شود.

تبصره: پس ازقانونی شدن شروع تصدی هیأت مدیره جدید، تازمانیکه ترتیب معرفی امضاهای مجاز داده نشده هیأت مدیره جدیدمی‌تواند اختیارات محدودی رابه هیأت مدیره قبلی تفویض کند. ودرهر حال هر اقدام باید با تصمیم هیأت مدیره جدید باشد.

ماده 31- مراتب نقل و انتقال مسئولیت، همچنین انتقال اسنادومدارک واموال و وجوه شرکت باید درصورتمجلس، منعکس وبه امضای اکثریت اعضای هیأت مدیره سابق واعضای هیأت مدیره جدید وبازرس/بازرسان شرکت برسد. صورتمجلس مذکور باید جزو اسناد شرکت نگهداری شود.

تبصره: در صورتی‌که اعضای هیأت مدیره قبلی اقدام به تحویل ننمایند به عنوان خیانت در امانت تحت تعقیب قرار می‌گیرند.

ماده 32-استعفای هریک از اعضاهیأت مدیره تاتعیین عضو جدید وقبولی سمت آن، رافع مسئولیت وی نسبت به وظایف نخواهد بود.

ماده 33-هیأت مدیره مکلف است حداکثر ظرف سه روز از تاریخ برگزاری مجمع، سه نسخه مصدق ازصورتجلسه تنظیمی و مدارک و مستندات مربوطه را به همراه آگهی دعوت مجمع عمومی [و در صورتی‌که مجمع برگزار شده نوبت دوم یا سوم بوده، آگهی دعوت نوبت‌های قبلی و صورتجلسه مربوطه] را جهت بررسی و تطبیق با مقررات به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تسلیم کند.

3-

بازرسان در شرکت تعاونی مسکن

ماده 34- مجمع عمومی عادییکنفر از اشخاص حقیقی/حقوقی راکه علاوه برشرایط عمومی مقرر درقانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران واجد شرایط اختصاصی زیر باشد برای مدت یک سال مالی به عنوان بازرس/بازرسان انتخاب می‌کند، انتخاب مجدد آنها بلامانع است:

(تعداد بازرسان باید عدد فرد باشد یک یا سه نفر)

الف)

شرایط عضویت اشخاص حقیقی به عنوان بازرس تعاونی مسکن

1- دارابودن مدرک تحصیلی کاردانی یابالاتر دریکی از رشته های تحصیلی مالی، حسابداری،حقوقی، مدیریتی، مهندسی ورشته‌های مشابه، یاسه سال تجربه مفید مرتبط.

2- عدم قرابت سببی یا نسبی تادرجه سوم ازطبقه اول ودوم باهیأت مدیره یا مدیر عامل.

3- عدم اشتغال درتعاونی.

ب)

شرایط عضویت اشخاص حقوقی به عنوان بازرس تعاونی مسکن

1- دارا بودن مجوز لازم برای تصدی بازرسی شرکت ها.

2- فقدان ممنوعیت قانونی.

تبصره1: درصورتی که تعداد واحدهای دردست احداث تعاونی از یکصد واحد بیشتر باشد، تعاونی مکلف است حسابرس یا بازرس قانونی خود رااز میان موسسات حسابرسی که عضو جامعه حسابداران رسمی ایران باشند،انتخاب نماید.

تبصره 2 : وظایف بازرسان تعاونی به شرح مقرر در ماده 41 قانون بخش تعاونی است.

 

وظایف بازرسان شرکت تعاونی مسکن

ماده 35- بازرس یا بازرسان موظفند گزارش جامعی راجع به وضعیت تعاونی به مجمع عمومی عادی سالیانه تسلیم کنند.گزارش بازرس باید حداقل 10 روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه جهت مراجعه صاحبان سهام در مرکز تعاونی آماده باشد.درصورتی‌که تعاونی بازرسان متعدد داشته باشد هریک می‌تواندبه تنهایی وظایف خود راانجام دهد.لیکن کلیه بازرسان باید گزارش واحدی تهیه کنند.درصورت وجود اختلاف نظر بین بازرسان، موارد اختلاف باذکر دلیل در گزارش ذکر خواهد شد.

ماده 36- بازرس یا بازرسان تعاونی نمی‌تواننددرهیچ یک ازمعاملاتی که باشرکت یابه حساب شرکت انجام می‌گیرد بطور مستقیم یا غیرمستقیم ذینفع باشند.

تبصره: قرارداد واگذاری واحد مسکونی به عضوی که بازرس تعاونی است مشمول مقررات این ماده نمی‌باشد.

ماده 37-هیأت مدیره مکلف است قبل از انقضای مدت تصدی بازرس، اقدام به دعوت وبرگزاری مجمع عمومی عادی با دستور انتخاب بازرس/بازرسان مطابق مقررات آیین‌نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی نماید.چنانچه پس ازانقضای مدت تصدی بازرس، انتخاب بازرس جدید انجام نشده باشد بازرس قبلی کماکان مسئولیت انجام وظایف محوله رابرعهده خواهند داشت.

 

فصل چهارم :

ضوابط مربوط به احداث و واگذاری واحدهای مسکونی تعاونی مسکن

بخش اول – کلیات

ماده 38 – تعاونی مکلف است برای هریک ازاعضا پرونده‌ای شامل موارد زیر تشکیل ودر دفتر تعاونی نگهداری نماید:

1- اصل درخواست عضویت وصورتجلسه هیأت مدیره دایر بر پذیرش عضویت.

2- تصویرشناسنامه، کارت ملی.

3- تصویر فیش های واریزی.

4- فرم امتیاز بندی موضوع ماده (56)

5- تعهدنامه عضو مبنی بر رعایت قوانین و مقررات واساسنامه تعاونی.

6- نشانی دقیق محل سکونت وکار عضو.

7- تصویر مدرک رابطه استخدامی (در مورد تعاونی‌هایمسکن ادارات وموسسات).

8- مکاتبات فی مابین عضو وتعاونی.

9- نسخه‌ای ازقراردادهای منعقده فی‌مابین تعاونی وعضو.

10- سایرمدارک مورد نیاز ومرتبط به تشخیص هیأت مدیره.

ماده 39-هیأت مدیره مکلف است برنامه تعاونی مبنی بر خرید زمین، تعداد واحدها، برنامه ساخت‌وساز را به تصویب مجمع عمومی برساند.

ماده 40-هیأت مدیره باید به همراه هرآگهی دعوت مجمع عمومی نوبت اول، فهرست اسامی کلیه اعضای تعاونی را تهیه وبه وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی تحویل نماید.

 

حداکثر تعداد اعضای تعاونی مسکن

ماده 41- حداکثر تعداد اعضای تعاونی دویست نفر است. وپذیرش بیش ازآن منوط به رعایت مقررات آیین‌نامه مواد 6و20 خواهد بود.

بخش دوم :

تهیه زمین،آماده سازی وساخت در تعاونی مسکن

ماده 42-هیأت مدیره مکلف است ظرف مدت شش ماه از تاریخ تشکیل تعاونی، نسبت به تأمین زمین باکاربری مسکونی واخذ مجوز احداث مسکن اقدام نمایند ودر صورت بروز تأخیر زمانی بیش ازشش ماه درتأمین زمین مورد نظر بایستی موضوع را به منظور تعیین تکلیف، باذکر دلایل به مجمع عمومی عادی گزارش ونتیجه رابه وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی اعلام نماید.

تبصره 1: تأمین زمین بایستی با رعایت قوانین ومقررات مربوط وباانجام تحقیقات کافی واستعلام از شهرداری، ثبت اسناد وسایر مراجع ذیصلاح جهت مشخص شدن نوع کاربری، وضع مالکیت وممنوع‌المعامله نبودن ملک یا مالک، اجازه نقل وانتقال، امکان ساخت واحدهای مسکونی درآن انجام گیرد.

تبصره 2: تأمین زمین باید متناسب با تعداد اعضای تعاونی باشد.

تبصره 3: تهیه زمین باکاربری غیرمسکونی ممنوع است.

تبصره 4: تعاونی صرفاً مجاز به تهیه زمین واحداث ساختمان در حوزه عملیات تعاونی است.

ماده 43- هیأت مدیره موظف است پس از انجام بررسی‌های کارشناسی به منظور خرید زمین و اطمینان از صحت و سقم مدارک، اسناد و کاربری زمین و توافق اولیه با مالک، مراتب رابه اطلاع اعضا برساند و آگهی آن را مشتمل برمکان وابعاد وسایر مشخصات زمینموردنظر، برآورد تعداد واحدهای مسکونی ومساحت زیربنای مجاز با تعیین مهلت حداقل 15 روزه اعلام وبرای خرید زمین مورد نظر وتهیه­نقشه‌ها و اخذ پروانه ساختمان از آنها درخواست واریز وجه به حساب تعاونی نماید.

تبصره 1:درصورتی که تعاونی بنا به دلایلی از قبیل بنیه مالی مختلف اعضا یا تقاضای آنها اقدام به تهیه زمین در مکانها ومناطق مختلفی می‌نماید،آگهی موضوع این ماده بایستی متضمن اطلاعات زمین‌ها به تفکیک باشد وبرای واریز وجوه آنها باید حسابهای جداگانه ای افتتاح و معرفی گردد.

تبصره 2: قبل از واریز وجه ازسوی عضو متقاضی، بایستی وجود ظرفیت خـالی درزمین مـورد نظر به تایید هیأت مدیره رسیده و به متقاضی اعلام شده باشد.

تبصره 3:درموارد اختلاف در تقدم اعضای متقاضی، تاریخ واریز وجه ملاک تقدم است.

تبصره 4:  هرگونه استفاده از وجوه واریزی جز موارد مذکور در آگهی موضوع ماده 43 ممنوع است.

 

شرایط قرارداد تعاونی مسکن با اعضای مشارکت کننده

ماده 44- پس ازتهیه زمین، تعاونی مکلف به انعقاد قرارداد براساس ماده 46 و یا صدور گواهی برای اعضای مشارکت کننده در زمین پروژه مربوطه است. و درآن بایستی موارد زیر ذکر شود:

الف- ذکر مشخصات کامل تعاونی وعضو.

ب- مشخصات کامل زمین: شامل نشانی- پلاک ثبتی- ابعاد- متراژ.

ج- کل مبلغ واریزی عضو.

د- هزینه خرید زمین.

هـ- ممنوعیت نقل وانتقال گواهی.

تبصره 1- گواهی صادره با امضای صاحبان امضای مجاز ومهر شرکت معتبر است.

تبصره 2 – درصورت استعفا یا اخراج عضو، گواهی صادره با جایگزینی عضو جدید وتسویه حساب باطل خواهد شد.

ماده 45-هیأت مدیره مکلف است نقشه تفکیکی زمین خریداری شده رابراساس ضوابط معماری وشهرسازی منطقه وطرحهای آماده‌سازی توسط مهندسین مشاور واجد صلاحیت (حقیقی یا حقوقی) دارای رتبه بندی، تهیه وبه تایید مراجع ذیصلاح (شهرداری،راه و شهرسازی، ثبت وسایر مراجع)برساند.

ماده 46-هیأت مدیره باید طی آگهی به روشی که آگهی دعوت مجامع عمومی تعاونی منتشر می‌شود مراتب تهیه نقشه‌ها، اخذ پروانه ساخت، شناسایی پیمانکار و انعقاد قرارداد ساخت را اعلام وسپس با اعضا ذی‌حق درزمین، قرارداد احداث واحد مسکونی، حداقل مشتمل برموارد زیر منعقد نماید. این قرارداد جایگزین گواهی موضوع ماده (44) خواهد شد.

الف- ذکر مشخصات کامل ونشانی طرفین.

ب- مشخصات کامل واحد مسکونی شامل مساحت واحد مسکونی(دارای پروانه ساختمان) –متراژ مفید واحد- متراژ پارکینگ- متراژ انباری-مشاعات- نوع مصالح مصرفی عمده(کف واحد-آشپزخانه- نمای ساختمان و ….)نوع کابینت(درصورت وجود در قرارداد) وسایر مشخصات اصلی.

ج- برآورد قیمت تمام شده  ساخت واحد مسکونی به تفکیک واحدها.

د- تعهدات تعاونی وعضو.

هـ-ضمانت اجراهای ناشی ازعدم انجام یا تأخیر درانجام تعهدات.

و- بعد از واریز وجوه اعضا بابت خرید زمین و اخذ پروانه ساختمانی، تعاونی بایستی جدول زمان‌بندی اجرای پروژه که مشتمل بر مراحل پیشرفت فیزیکی(حداقل 6 مرحله زیر) درصد پیشرفت فیزیکی، مهلت زمانی اجرا، قسط لازم‌التادیه هرمرحله و مهلت زمانی پرداخت می‌باشد را طبق جدول پرداخت زمانی تهیه و به مشارکت‌کننده اعلام نماید که ترجیحاْ مراحل زیر در آن قید شده باشد:

مرحله اول: بابت تجهیز کارگاه واجرای مرحله فونداسیون.

مرحله دوم: بابت اجرای مرحله اسکلت وسقف.

مرحله سوم: بابت اجرای مرحله سفت‌کاری.

مرحله چهارم: بابت اجرای مرحله نازک‌کاری.

مرحله پنجم: بابت محوطه‌سازی.

مرحله ششم: بابت اخذ پایان‌کار، هزینه اخذ سند رسمی وتسویه حساب قطعی با پیمانکاران، هزینه‌های بیمه، مالیات و ………… و سایر هزینه‌های مرتبط با تحویل واحد مسکونی.

ز- روش امتیازبندی موضوع ماده 56 وتبصره 1 آن و نحوه اعمال جریمه مالی جهت اعضایی که جهت انجام تعهدات مالی خود به موقع اقدام ننموده‌اند

ح- تکلیف تعاونی نسبت به انتقال سند به عضو.

ط- نحوه اقدام در موارد قوه قهریه(فورس ماژور)

ی- روش اطلاع‌رسانی طرفین.

ک- ارجاع اختلافات ناشی از قرارداد به داوری(مطابق ماده 72 اساسنامه)

تبصره1: برآورد سهم هر واحد مسکونی از هزینه‌های تمام شده کل پروژه براساس قیمت تمام شده برای هرواحد با در نظر داشتن ویژگی‌های خاص ومیزان بهره‌مندی هرواحد از خدمات عمومی ومشاعات ومیزان مرغوبیت توسط هیأت کارشناسی رسمی دادگستری تعیین خواهد شد.

تبصره 2: قرارداد متضمن این شرط خواهد بود که تعدیل بها وافزایش قیمت درصورت عدم توافق اعضا، صرفاً با تایید هیأت کارشناسی رسمی دادگستری و وارائه مستندات صورت می‌گیرد.

تبصره 3: تأمین هزینه‌های مربوط به انتقال سند ازتعاونی به عضو ازقبیلحق‌الثبت، حق‌التحریر وعوارض وهزینه‌های طراحی وایجاد تأسیسات زیربنایی مربوط به هر پروژه شامل آب، برق، زهکشی وفاضلاب وفضای سبز ومواردی از این قبیل که حکم مشاعات رادارند، به عهده عضو پروژه است.

تبصره 4:هیأت مدیره مکلف است نام شرکت یا شرکت‌های ذیصلاح انبوه‌سازی، مشاور وطراح طرف قرارداد را با ذکر شماره وتاریخ عقد قرارداد هریک، درمحل تعاونی ومحل پروژه الصاق نماید.

تبصره 5: عضو وتعاونی مکلف به ایفای تعهدات ناشی از قرارداد منعقده هستند.

تبصره 6: مجمع عمومی نمی‌تواند نسبت به مفادقرارداد های تنظیمی تصمیم‌گیری نماید وهرگونه تغییردر قرارداد منوط به موافقت طرفین است مگرآنکه درقرارداد اختیار تصمیم‌گیری به مجمع تفویض شده باشد.

تبصره 7: درصورتی که عضو نسبت به انعقاد قرارداد احداث باتعاونی اقدام نکند، عضوواجد شرایط دیگر، جایگزین وباتسویه حساب،گواهی موضوع ماده 44 نیز باطل خواهد شد.

ماده 47- انعقاد قرارداد یااحداث واحد مسکونی برای اشخاصی که درخرید زمین مشارکت ننموده‌اند ممنوع است. درصورتی که امکان اخذ تراکم مازاد بر تعداد اعضای ذینفع درزمین وپذیرش عضو جدید وجود داشته باشد هیأت مدیره مکلف است قبلاً موافقت کلیه اعضای ذینفع درزمین و نحوه و مقدار آورده اعضای جدید راکسب نماید.هرگونه اقدامی برخلاف این مقررات باطل خواهدبود.

ماده 48-هیأت مدیره موظف است متناسب باتعداد اعضای هرپروژه، نسبت به احداث واحدهای مسکونی اقدام نماید.

ماده 49- درصورت اخراج،استعفا یا فسخ قرارداد عضو، هیأت مدیره می‌تواند نسبت به جایگزینی فرد واجد شرایط عضویت اقدام نماید.

ماده 50- درصورتی‌که بنا به دلایل موجه وبا تشخیص وزارت تعاون، کارورفاه اجتماعی،امکان احداث ساختمان به وسیله تعاونی برای اعضا فراهم نباشد، تعاونی می‌تواند باموافقت کتبی اکثریت مطلق اعضای ذینفع درزمین مربوطه نسبت به واگذاری زمین‌های خریداری شده(بدون استفاده از معافیتهای موضوع ماده 115 قانون شرکتهای تعاونی مصوب 1350)به اعضای مذکور یا فروش ویا تبدیل اقدام نماید.

 

نحوه واگذاری، فروش و یا تبدیل زمین های خریداری شده به اعضای تعاونی مسکن

تبصره: در واگذاری، فروش یا تبدیل زمین‌های خریداری شده، صرفاً اعضایی که(حسب مواد 43 و44) در خرید مشارکت نموده‌اند،بهره‌مند خواهند شد.

تغییر در اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود
ادامه مطلب

ماده 51- در مواردی که زمین از سوی نهادها، سازمانها، دستگاه‌های عمومی یا دولتی و سایر اشخاص حقوقی یا حقیقی با استفاده از امکان‌های قانونی مربوطه و به صورت رایگان یا با شرایط و تخفیفات ویژه به تعاونی واگذار ‌شود، رعایت الزامات زیر ضروری است:

 • مفاد توافقات وقراردادهای منعقده فیمابین طرف واگذار کننده و تعاونی بایستی رعایت گردد.
 • تعاونی مکلف است ضمن رعایت ضوابط و مقررات فنی،از حداکثر ظرفیت زمین جهت خانه‌دار شدن اعضا استفاده نماید.
 • تعاونی مکلف به پذیرش افراد واجد شرایط عضویت با توجه به حداکثر ظرفیت زمین است.
 • تقدم و تاخر زمان عضویت اشخاص در تعاونی(با توجه به زمان واگذاری زمین) هیچ‌گونه حق مالکانه‌ای را برای اعضای قبلی ایجاد نمی‌نماید.

تبصره: انعقاد قرارداد احداث و واگذاری واحد مسکونی نسبت به زمین‌های موضوع این ماده برای کلیه اعضایی صورت می‌گیرد که با توجه به ظرفیت،به عضویت پروژه تعاونی درآمده‌اند.

بخش سوم:

رعایت مقررات و ضوابط فنی ساخت تعاونی مسکن

ماده 52-هیأت مدیره موظف است بر اجرای پروژه‌های ساختمانی منطبق با پروانه ساختمانی و نقشه‌های مربوطه نظارت کافی را اعمال نماید. هرگونه تخلف و تجاوز از حدود جوازهای صادره شهرداری و سایر مراجع ذی‌ربط حتی با مجوز مجمع عمومی تعاونی ممنوع بوده و مسئولیت مستقیم آن متوجه مدیران تعاونی است.

ماده 53-هیأت مدیره در مورد ساخت واحدهای مسکونی ملزم به کنترل و رعایت اصول و مقررات ملی ساختمان و شهرسازی و نیز اخذ مجوزهای لازم قبل از شروع و در حین عملیات و پایان آن می‌باشد.

ماده 54- تعاونی مکلف است مصالح،وسایل،تجهیزات،ماشین آلات، تأسیسات و دیگر نیازمندی‌های خود را با رعایت صرفه و صلاح شرکت و با تأمین کیفیت مورد نظر طبق آیین‌نامه معاملات مصوب مجمع عمومی یا  به نحو زیر تهیه نماید:

 • معاملات جزئی با تحقیق درباره بهای آن و اخذ فاکتور مشخص.
 • معاملات متوسط با اخذ حداقل سه فقره استعلام کتبی.
 • معاملات عمده از طریق برگزاری مناقصه عمومی با انتشار فراخوان در روزنامه‌های کثیرالانتشار یا برگزاری مناقصه محدود.

نصاب معاملات جزئی، متوسط و عمده بنا به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی تعیین می‌شود.

بخش چهارم:

شرایط واگذاری واحد ها به اعضای تعاونی مسکن

ماده 55-هیأت مدیره موظف است در مراحل پایانی ساخت و یا پس از احداث واحد مسکونی نسبت به تهیه شناسنامه برای هر یک از واحدهای مسکونی احداث شده (شامل مشخصات کامل زمین، مشخصات فنی واحد مسکونی و قیمت تمام شده و هزینه‌های مترتب قانونی از قبیل عوارض، بیمه، مالیات و …) اقدام و در زمان تحویل، صورتجلسه‌ای مبنی بر تحویل واحدهای مسکونی(منطبق با شناسنامه فوق) به اعضا با امضای صاحبان امضای مجاز،عضو و بازرس تنظیم نماید.

تبصره:هیأت مدیره مکلف است بر اساس مدارک و مستندات قانونی(دفاتر مالی و ترازنامه) قیمت تمام شده پروژه را مشخص و سهم مربوط به هر واحد را براساس نظر هیأت کارشناسی رسمی دادگستری به اعضا اعلام نماید.

 

ماده 56- واحدهای احدائی با توجه به طبقه و مرغوبیت بلوک و واحد بر مبنای امتیاز اعضا به ترتیب اولویت واگذار می‌شود و امتیاز اعضا بر اساس مبالغ واریزی مطابق فرمول زیر محاسبه  می­شود:

 تعداد روز × مبلغ واریزی(ریال) = امتیاز عضو

000/000/1

تبصره 1: با تصویب مجمع عمومی عادی می­توان نسبت به محاسبه­ی امتیاز به روش دیگر اقدام نمود.

تبصره 2:تعیین بلوک،طبقه مربوطه­و واحد ذیربط بعد از احتساب امتیاز مکتسبه­عضو به­عمل می‌آید.

تبصره 3:در صورت تساوی امتیاز دو یا چند نفر از اعضای تعاون،صاحبان امضای مجاز با دعوت از طرفین بین آنان قرعه‌کشی نموده و صورتجلسه تنظیمی ملاک عمل برای تقدم خواهد بود.

ماده 57- تعاونی مکلف است تاسیسات عمومی مشترک متعلق به پروژه از قبیل واحدهای آموزشی،فرهنگی،درمانی و تجاری را از طریق مزایده به غیر واگذار نماید.

تبصره -ترک تشریفات مزایده منوط به طرح و تصویب مجمع عمومی عادی تعاونی است.

بخش پنجم:سایر موارد

ماده 58-

در صورت عدم انجام تعهدات از سوی عضو به نحو زیر اقدام خواهد شد:

الف- در صورتی‌که عضو نسبت به انجام تعهدات خود با تعاونی اقدام ننماید، تعاونی می‌تواند با تصویب هیأت مدیره پس از دوبار اخطار کتبی به فاصله 15 روز و گذشتن 15 روز از دومین اخطار نسبت به فسخ یک‌طرفه قرارداد فی‌ما‌‌بین در پروژه ذیربط اقدام نماید.

ب- در صورتی‌که عضو براساس مصوبه مجمع عمومی از عضویت اخراج شود قرارداد فی‌مابین عضو و تعاونی به صورت یک‌طرفه توسط تعاونی فسخ خواهد شد.

تبصره 1: اعمال بند الف این ماده نافی حق اخراج عضو از تعاونی نخواهد بود.

 

شرایط تعلل در اخراج اعضای تعاونی مسکن توسط هیات مدیره 

تبصره 2: در صورت تعلل هیأت مدیره در ارسال اخطار به اعضایی که تعهدات مالی خود را به موقع انجام نداده‌اند. و یا تعلل در اخراج اعضایی که با وجود ارسال اخطارهای قانونی به تعهدات مالی خود به موقع عمل ننموده‌اند. و درخواست عضو جهت باقی ماندن در پروژه و واریز مبالغ بدهکاری و جرائم مربوطه در هر زمان دیگر، پس از موافقت کتبی اعضای هیأت مدیره با باقی ماندن وی در پروژه، عضو مربوطه مشمول پرداخت جریمه نقدی به میزان درصد مشخص شده براساس فرمول‌های جرایم بانکی توسط هیأت مدیره به صورت روزانه نسبت به تاریخ‌های قبلی اعلام شده هر کدام از واریزی‌ها توسط تعاونی می‌باشد (میزان جریمه حتماً باید از سود بانکی بیشتر باشد). و در صورت واریز اصل و جرایم مربوط به بدهکاری عضو در مهلت تعیین شده، باقی ماندن عضو در پروژه و لغو اخطارها امکان‌پذیر باشد.

 

چه موقع عضویت اعضای تعاونی مسکن لغو می گردد

ماده 59- عضویت اعضا با تحویل زمین(حسب ماده 50) یا واحد مسکونی مطابق قرارداد منعقده از تعاونی لغو می‌گردد.در این صورت تعاونی بایستی با فرد مذکور تسویه حساب نماید و در صورت لزوم، قرارداد جدیدی متضمن تعهدات طرفین از جمله تعهد تعاونی مبنی بر انتقال سند و میزان سهم متقاضی از اموال و دارایی‌های تعاونی، نحوه و زمان پرداخت به متقاضی و سایر موارد با فرد لغو عضویت شده منعقد نماید.

تبصره:هیأت مدیره از لغو عضویت موضوع این ماده قبل از اتمام دوره هیأت مدیره مستثنی است.

ماده 60- تعاونی مکلف است قبل از انحلال در خصوص اموال،دارایی‌ها و دیون شرکت تصمیم‌گیری و چنانچه حقی برای اعضا و سهام‌داران نسبت به اموال تعاونی مترتب است محاسبه و به ایشان پرداخت و سپس نسبت به انحلال شرکت اقدام نماید. در این مورد تصمیمات هیأت مدیره یا مجمع عمومی شرکت نمی‌تواند ناقض حقوق اشخاص مذکور باشد.

تبصره: مفاد این ماده شامل اعضایی که به دلیل واگذاری واحد مسکونی لغو عضویت شده‌اند نیز می‌شود.

فصل پنجم:

مقررات مالی تعاونی مسکن

ماده 61-ابتدای سال مالی تعاونی اول فروردین  ماه و انتهای آن آخر اسفند  ماه همان سال / سال بعد خواهد بود به استثنای سال اول تأسیس که از تاریخ تشکیل تا پایان اسفند  ماه همان سال/ سال بعد است.

ماده 62-هیأت مدیره موظف است نسخه‌ای از گزارش‌ها و صورت‌های مالی را تا پایان دوره از قبیل ترازنامه و حسابهای عملکرد و سود و زیان، پیشنهاد نحوه تقسیم سود خالص و بودجه پیشنهادی سال بعد را پس از آماده شدن حداکثر تا 30 روز قبل از تاریخ تشکیل جلسه مجمع عمومی عادی سالانه برای رسیدگی به بازرس/بازرسان تسلیم نموده و علاوه بر آن هر سه ماه یک بار تراز آزمایشی حساب‌های تعاونی را همراه با تجزیه و تحلیل فعالیت سه ماهه تعاونی تهیه و در اختیار بازرس/بازرسان قرار دهد و نسخه‌ای از آنها را نیز به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال دارد.

ماده 63-هر یک از اعضا و سهام‌داران در صورت مشاهده نقص یا تخلف در اداره امور تعاونی می‌تواند گزارش یا شکایت خود را به بازرس/بازرسان اعلام و مطابق دستورالعمل رسیدگی به شکایات پیگیری نماید.

ماده 64- مدیران تعاونی موظفند با کارشناسان،حسابرس یاحسابرسان منتخب وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی همکاری نمایند و کلیه اسناد و مدارک مورد نیاز را در اختیارشان قرار دهند.

 

ماده 65- در تهیه و تنظیم اسناد حسابداری و دفاتر قانونی و صورتهای مالی، رعایت اصول و موازین، روشهای متداول و قابل قبول و قوانین و مقررات جاری الزامی است.

ماده 66- در صورتی که تعاونی دارای بیش از یک پروژه بصورت همزمان باشد مکلف است جهت نگهداری وجوه واریزی اعضای مربوط برای هر پروژه، حساب جداگانه‌ای افتتاح نموده و برداشت‌ها و هزینه‌های مربوطه را به صورت مجزا مستندسازی و تنظیم کند.

ماده 67- هدایا و کمکهای بلاعوض در صورتی که از طرف اعطاکننده برای مصرف خاصی تعیین نشده باشد اگر نقدی باشد بحساب درآمد و اگر غیرنقدی باشد تقویم و به حساب درآمد منظور خواهد شد.

ماده 68- افتتاح هر نوع حساب نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری و سایر بنگاه‌های واسط پولی، پس از تصویب هیأت مدیره با امضاهای مجاز معرفی شده از طرف هیأت مدیره امکان‌پذیر خواهد بود.

ماده 69- پرداخت هر گونه وام یا تسهیلات از محل وجوه و دارایی‌های تعاونی به اعضا،سهام‌داران، مدیران،بازرسان یا کارکنان شرکت ممنوع است.

فصل ششم:

تخلفات شرکت تعاونی مسکن

ماده 70- هر گونه اقدام خلاف قوانین و مقررات و اساسنامه تعاونی از جمله موارد زیر تخلف محسوب و موجب پیگرد قانونی است:

 • تهیه زمین(اعم از خرید،اجاره به شرط تملیک و سایر اشکال معاملات) با کاربری غیر مسکونی.
 • معامله زمین یا واحدهای مسکونی دارای معارض یا موانع انتقال.
 • به عضویت درآوردن اشخاص فاقد شرایط.
 • هرگونه واگذاری واحدهای احداثی یا امتیاز به اشخاص غیر عضو و سهام‌دار(به استثنا اشخاص موضوع تبصره 3 ماده 3 اساسنامه).
 • هرگونه تجاوز از حدود پروانه‌های ساختمانی اعم از احداث واحد مسکونی،تجاری،اضافه بنا، تغییر کاربری مشاعات و پارکینگ و …..
 • مصرف وجوه واریزی اعضای مربوط به یک پروژه در پروژه دیگر.
 • بکارگیری وجوه اعضا و سرمایه تعاونی و اموال و اعتبارات آن در خارج از موضوع فعالیت قانونی اساسنامه.
 • عدم برگزاری مجامع عمومی در زمان‌ّهای مقرّر.
 • عدم ارائه ترازنامه و حساب سود و زیان تعاونی به مجمع عمومی مربوطه .

مواردی که در شرکت تعاونی مسکن خلاف محسوب می گردد

10- هرگونه معامله مدیران با تعاونی بر خلاف مفاد ماده 129 قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347

11- ذینفع شدن یاشرکت بازرس بطورمستقیم یاغیرمستقیم درمعاملاتی که با تعاونی یا به حساب تعاونی انجام می‌پذیرد.

12- استنکاف از قبول عضویت اشخاصی که واجد شرایط عضویت هستند با وجود ظرفیت تعاونی.

13- هرگونه استفاده مدیران، بازرسان یا کارکنان تعاونی از اموال، وجوه و اعتبارات شرکت برای مقاصد شخصی.

14- ارائه گزارش خلاف واقع به مجامع عمومی،وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ادارات تابعه و یا سایر مراجع ذی‌صلاح.

15- عدم دعوت از بازرس یا بازرسان به مجامع عمومی یا جلسات هیأت مدیره.

16- اخلال یا ایجاد مانع در انجام وظائف بازرس و یا عدم ارائه اسناد و مدارکی که برای انجام وظایف بازرس لازم است.

17- پذیرش سمت مدیریت یا بازرس تعاونی با علم به وجود منع قانونی.

18- عدم ارائه مدارک لازم الثبت به مراجع مربوطه.

19- دریافت حقوق و مزایا وپاداش توسط هیأت مدیره، بازرسان و پاداش مدیرعامل بدون تصویب مجمع عمومی و خارج از ضوابط قانونی.

20- عدم رسیدگی بازرس به شکایات اعضای تعاونی.

 

ماده 71-اعضایهیأت مدیره، مدیرعامل و بازرسان، مشترکاً مسئول جبران هرگونه زیانی هستند که در نتیجه تخلفات آنان به شرکت یا اعضا آن وارد شود.

 

فصل هفتم:

شرایط و نحوه حل اختلافات در تعاونی مسکن

ماده 72- در صورت بروز اختلاف بین تعاونی و اعضای آن و یا بین تعاونی و سایر شرکتهای تعاونی با موضوع فعالیت مشابه، موضوع اختلاف برای داوری به اتحادیه مربوط (بصورت کدخدا منشی مطابق تبصره 6 همین ماده) یامرکز داوری اتاق تعاونجهت صدور رأی ارجاع خواهد شد و چنانچه بین تعاونی و اتحادیه ذیربط آن، اختلافی بروز نماید، موضوع اختلاف به مرکز داوری اتاق تعاون مربوط جهت داوری ارجاع می‌شود. در صورت بروز اختلافات بین تعاونی و سایر تعاونی هایی که موضوع فعالیت آنها مشابه نباشد، مرکز داوری اتاق تعاون مرجع داوریخواهد بود.

تبصره 1: اتحادیه تعاونی مربوط، اتحادیه‌ای است که تعاونی عضو آن است و یا موضوع فعالیت آن با فعالیت تعاونی طرف اختلاف، واحد یا مشابه است.

تبصره 2: در مواردی که تعاونی عضو هیچ اتحادیه‌ای نیست و نیز در مواردی که تعاونی عضو بیش از یک اتحادیه است، اتحادیه تعاونی مربوط، اتحادیه‌ای است که موضوع فعالیت آن با موضوع فعالیت تعاونی بیشترین تشابه را داشته باشد.

تبصره 3: در موارد اختلاف در تعیین اتحادیه مربوط نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ملاک عمل است.

تبصره 4: در صورت عدم وجود اتحادیه تعاونی مربوط، مرجع داوری بر اساس مرکز اصلی و حوزه فعالیت تعاونی، حسب مورد، اتاق تعاون شهرستان، استان یا مرکزی خواهد بود.

تبصره 5: به منظور داوری در امور حرفه‌ای بین اشخاص حقوقی بخش تعاونی با یکدیگر و یا با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و نیز بین هر شخص حقوقی بخش تعاونی با اعضایش موضوع از طریق مرکز داوری اتاق تعاون انجام پذیرد.

تبصره 6: حل اختلاف و داوری مطابق آیین‌نامه داوری ابلاغی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی و اصلاحات بعدی آن صورت گیرد.

 

فصل هشتم: سایر مقررات

شرایط انحلال و ادغام شرکت تعاونی مسکن

ماده 73- هر یک ازدستگاه‌ها، شرکت‌ها و موسسات موضوع ماده 17  قانون بخش تعاونی که بدون عضویت، در تعاونی مشارکت یا سرمایه‌گذاری کرده باشد می‌تواند نماینده‌ای برای نظارت بر تعاونی و حضور در جلسات مجامع عمومی و هیأت مدیره به عنوان ناظر داشته باشد.

تبصره: در صورتی‌که هر یک از اشخاص حقوقی مذکور به عنوان سهام‌دار غیر عضو دارای سهام تعاونی باشند مطابق مقررات مربوطه دارای حق رای در مجامع عمومی خواهند بود.

ماده 74- انحلال،ادغام یاتغییر موادی از اساسنامه تعاونی که مغایر شروط وقراردادهای منعقده بامنابع تأمین‌کننده اعتباروکمک مالی و امکانات مختلف وسرمایه‌گذاری ومشارکت باشد موکول به موافقت مراجع قانونی مذکورخواهد بود.

ماده 75-در صورتی‌که مجمع عمومی فوق‌العاده تغییر بعضی از مواد اساسنامه را تصویب کند در صورت تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی(از جهت انطباق با قانون بخش تعاونی) معتبر خواهد بود.

ماده 76- کلیه اموالی که از منابع عمومی دولتی و بانک‌ها در اختیار تعاونی قرارگرفته با انحلال آن باید مسترد شود.

ماده 77- ادغام تعاونی یاانحلال آن تابع ضوابط مقرر درقانون بخش تعاونی وآئین‌نامه‌های اجرائی مربوطه می‌باشد.

ماده 78- در صورت درخواست عضو یا نماینده وی هیأت مدیره تعاونی مکلف است تصویری از اساسنامه را با هزینه متقاضی تهیه و در اختیار وی قرار دهد.

این اساسنامه در78ماده و 58 تبصره در مجمع عمومی فوق العاده  مورخ  04/04/1394  به تصویب رسید و آنچه در آن پیش‌بینی نشده تابع قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی، قانون شرکت‌های تعاونی(در مواردی‌ که به قوت خود باقی است) آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌های قانونی و قراردادهای منعقده بین تعاونی و اعضا و یا موسسات طرف قرارداد می‌باشد.

 

هیأت رئیسه  مجمع:   رئیس مجمع:  حسن تیربخش                                                     منشی مجمع: بنت الهدی آئینی   

 

ناظران:

1- 2-

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.