قلمرو نظارت بازرسان در تعاونی

قلمرو فعالیت بازرسان تعاونی

كنترل و نظارتی كه بازرسان در امور شركت هاي تعاونی اعمال مي نمايند. دارای محدوده خاصّی نیست. اگر هدف از ارزيابی و احراز صحت و سقم اقدامات، رسیدن به نقطه حسن جريان امور است، بايد اين امکان براي بازرس فراهم باشد، كه تمامی امور را تحت نظارت داشته و همه اجزاء شركت را كنترل نمايد.

مقاله وظیفه بازرس در برخورد با تخلفات را پیشنهاد میکنم مطالعه فرمایید.

وظائف اصلی بازرس تعاونی به صورت عام و مطلق

بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ايران با اين رويکرد، وظائف بازرس را به صورت عام و مطلق نگريسته و در ماده 10 آنها را چنین احصاء نموده است:
1 -نظارت مستمر بر انطباق نحوه اداره امور تعاونی و عملیات و معاملات انجام شده با اساسنامه و قوانین و مقررات و دستور العمل های مربوطه.
2 -رسیدگی به حسابها، دفاتر، اسناد، صورتهای مالی از قبیل ترازنامه و حساب هاي عملکرد و سود و زيان، بودجه پیشنهادی و گزارشات هیأت مديره به مجمع عمومی.
3 -رسیدگی به شکايت اعضاء و در صورت وارد دانستن ˓ارائه تذكرات الزم به هیات مديره
4 -تذكّر كتبی تخلّفات موجود در نحوه اداره امور تعاونی به هیأت مديره و مدير عامل و تقاضای رفع نقص. ودر عدم ترتیب اثر ارايه گزارش به مجمع عمومي فوق العاده
5 -نظارت بر انجام حسابرسی و رسیدگی به گزارش های حسابرسی و گزارش نتیجة رسیدگی به مجمع عمومی شركت و مراجع ذيربط چنانچه ملاحظه مي شود. در وظائف فوق هی گونه قید و استثنايی وجود ندارد. و الفاظ و عبارات به كار رفته در آن مانند امور تعاونی، عملیات، معاملات، حسابها، دفاتر، اسناد، صورتهای مالی و تخّلفات همگی نشان از عام بودن نظارت دارند.

قلمرو نظارت بازرسان در تعاونی

نظارتی بودن قلمرو وظایف بازرسان شرکت

نکته مهمّی و قابل ذكر در مورد وظائف بازرسان شرکت تعاونی آن است كه همـه ايـن وظـائف جنبـه نظارتي دارد. و دخالت در اداره امور تعاوني را توجیه نمي كند. بازرس نمي توانـد بـه انجـام امري بپردازد كه خود بر آن نظارت دارد. قانون براي هر يـك از اركـان شـركت صلاحیت خاصي را در نظر گرفته است.  و سلامت و نظم در امور ايجاب مي نمايد كه مقررات مربـوط به صلاحیت کامل رعايت شود.
»بازرس يا بازرسان حق دخالـت مسـتقیم در اداره امور تعاوني را ندارد.  ولي مي توانند بدون حق رأي در جلسات هیـأت مـديره شـركت كنند.  و نظرات خود را نسبت به مسائل جاری تعاونی اظهار دارند«.

ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت سهامی خاص و عام
ادامه مطلب

نکات مهم در مورد قلمرو بازرسان شرکت

همه وظائف بـازرس جنبـه نظـارتي دارد. و دخالـت در اداره امـور تعـاونی  را توجیه مي كند. بازرس نميتواند به انجام امري بپردازد. كه خود بر آن نظارت دارد. قانون براي هر يك از اركان شركت صلاحیت خاصـي را در نظـر گرفتـه اسـت. و سلامت و نظم در امور ايجاب مي نمايد. كه مقررات مربـوط بـه صلاحیت کاملا رعايت شود.

مقاله وظیفه بازرس در مورد امور مالی تعاونی مرتبط با این مطلب هست.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست