مشاوره رایگان

نظارت اتحادیه های تعاونی
شركت هاي تعاوني به منظور تأمین نیازهاي مشتری خود مـي تواننـد اقـدام بـه تأسـیس اتحادیه نمايند. و از خدمات آنها بهره مند گردند.

نظارت اتحادیه ها بر تعاونی ها در خصوص التزام به رعایت قوانین

مادة 16 قـانون بخـش تعـاون ي، اهـداف و مقاصد متعدّدي را براي اتحاديه ها در نظر گرفته است. كه در بند هشتم آن )نظارت بر التـزام
تعاوني هاي موضوع فعالیت خود به رعايت قوانین و مقررات مربوط و معرفي متخلفـین بـه مراجع قانوني است. (ايفاي اين نقش از سوي اتحاديه ها مي توانـد سلامت عملکـرد تعـاوني هـاي عضـو را تضمین و آنها را در دستیابي به اهداف خود ياري نمايد.

اتحاديه نظارت و هماهنگی

در نظر گرفتن كاركرد نظارتي براي اتحاديه هاي تعاوني از دير باز مورد توجه قانونگذار بوده است. و اختصاص بـه مقـررات قـانون بخـش تعـاونی نـدارد. مطـابق مـاده 21 قـانون شركت هاي تعاونی مصوب سال 0651 يکي از انـواع اتحاديـه هـای تعـاونی قابـل تشـکیل اتحاديه نظارت و هماهنگی )به دو صورت منطقه ای و مركزي بوده است. (براساس بنـد 6)

تشکیل اتحاديه هاي تخصصی

ماده 21 قانون مذكور، نظارت بر فعالیت شركتها و اتحاديه هاي تعـاوني عضـو بـه منظـور اطمینان از اجراي مقررات قـانون و مـواد اساسـنامه و مصـوّبات مجـامع عمـومي از جملـه وظائف اين اتحاديه ها به شمار مـي رفـت. همچنـین در ذيـل مـاده 01 قـانون اجـراي كلـي سیاست هاي اصل چهل و چهارم )11 )قانون اساسي آمده است كه “شركت هاي تعاوني مجازنـد نسبت به تشکیل اتحاديه هاي تخصصي در چارچوب مـواد ) 20و21 ) قـانون شـركت هـاي تعاونی مصوب سال 0651 و بـدون رعايـت تبصـره ) 1 )مـاده ) 16 )قـانون بخـش تعـاونی )ا.ع.ا.ا( مصوب 0631 اقدام نمايند.

 

جهت دریافت مشاوره رایگان در خصوص تشکیل و یا بروزرسانی مجامع اتحادیه های تعاونی به شماره 09189414281 تماس حاصل فرمایید.

اتحادیه تعاونی چیست؟ مقاصد و وظایف آن کدامند؟
ادامه مطلب

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.