نحوه اتخاذ تصمیم در مجامع عمومی تعاونی

نحوه افتتاح جلسه مجمع عمومی تعاونی

در هر صورت اگر جلسه در هر نوبت رسمیت پیدا کند. افتتاح جلسه توسط رئیس هیات مدیره، یا نماینده آنها، هر کدام از اعضای هیات مدیره، در صورت نبودن رئیس هیات مدیره، نایب رئیس یا منشی افتتاح جلسه انجام می گیرد. پس از افتتاح جلسه باید انتخاب هیات رئیسه انجام می گیرد.

برای انتخاب هیات رئیسه جلسه و تعداد آنها چه باید کرد؟

اگر تعداد اعضای شرکت تعاونی از 522 نفر کمتر باشد )یعنی از 7 نفر تا
499 نفر باشد( :تعداد اعضای هیات رئیسه 4 نفر خواهدبود )1 نفر رئیس +1 نفر منشی و 2 نفر ناظر).

اگر اعضای شرکت تعاونی از 500 نفر بیشتر باشد.
تعداد اعضای هیات رئیسه 7 نفر خواهد بود.(1 نفر رئیس+1نفرنائیب رئیس+1 نفرمنشی+4 نفر ناظر).

مقام دعوت کننده یا مقام مجاز مکلف است ورقه حضور و غیابی را که اعضاء یا نمایندگان تاماالختیار در بدو ورود به جلسه امضاء نموده اند. همراه با
نمایندگی های تام الختیار اعضای غایب و صورت اسامی کل اعضاء در اختیار رئیس مجمع برای احراز رسمیت جلسه و اعمال کنترل های لازم قرار دهد.
بدین ترتیب احراز و رسمیت جلسه توسط هیات رئیسه انجام و رسمیت جلسه توسط هیات رئیسه اعلام خواهدشد.

نحوه اتخاذ تصمیم در مجمع عمومی تعاونی

در مجمع عمومی عادی، تصمیمات با اکثریت نصف بعالوه یک اعضا حاضر در جلسه رسمی اتخاذ میگردد، مگر در مورد انتخابات هیأت مدیره و بازرسان که کسب
اکثریت نسبی آراء حایز اهمیت خواهد بود.
در انتخابات هیات مدیره، به استناد ماده 36 قانون، در مورد عزیزانی که مدت خدمت آنها در هیات مدیره 0 دوره یعنی 6 سال بوده، برای کسب آرای حداقل باید رای دو سوم آرای اعضای حاضر را کسب کنند.

اما تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده همواره با کسب آرای سه چهارم اعضای حاضر در جلسه خواهد بود.

رای گیری در مجمع عمومی تعاونی

تصمیمات مجامع عمومی از طریق اعمال رأی اعضا یا نمایندگان تام الاختیار آنها اتخاذ می شود. در مجامع عمومی یک مرحله ای هر عضو بدون در نظر گرفتن میزان سهم فقط حق یک رأی را دارد؛
در شرکت های تعاونی هر عضو هر تعداد سهم داشته باشد، به میزان یک رای دارد. در شرکت های تعاونی آرا بر مبنای سهام نیست، برحسب انسان است نه سرمایه، هر عضو حق 1 رای را خواهد داشت.

رای گیری در انتخاب هیات مدیره و بازرسان چگونه است؟

رأی گیری در کلیه مجامع عمومی فوق العاده، همچنین انتخاب اعضاء هیات مدیره و بازرسان، الزاما بصورت کتبی با برگه رأی خواهد بود.  و برای اتخاذ سایر تصمیمات می تواند به صورت قیام و قعود باشد.

شما را به مطالعه حد نصاب رسمیت مجمع عمومی تعاونی دعوت می کنم.

رای گیری در مجامع موارد غیر از انتخاب هیات مدیره و بازرسان چگونه است؟

رای گیری در مجامع عمومی فوق العاده و انتخابات به صورت کتبی ولی برای سایر مجامع، عادی بدون اینکه در دستور جلسه انتخابات باشد. رای گیری به صورت قیام و قیود انجام می گیرد.

نمایندگی اعضا در مجامع عمومی تعاونی
ادامه مطلب

چنانچه در مورد نتیجه رای گیری به روش قیام و قعود تردیدی حادث شود، با تقاضای حداقل دو نفر از اعضای هیات رئیسه می توان رای گیری را مجددا و بصورت کتبی بعمل آورد.

نحوه اتخاذ تصمیم در مجامع عمومی تعاونی

شرح کامل برگه تعرفه رای در مجمع عمومی

مقام دعوت کننده مکلف است پیش از برگزاری مجمع، برگه های رأی را به تعداد اعضا بصورت چاپی تهیه تا در جلسه بین اعضا یا نمایندگان تام الاختیار آنها توزیع نماید. برگه های مذکور باید ممهور به مهر تعاونی و متضمن نام کامل تعاونی، عنوان جلسه مجمع عمومی و تاریخ برگزاری آن و دستور جلسه مربوطه باشد.

نکته : چنانچه انتخابات در دستور جلسه مجمع باشد، برگه های آن بصورت مجزا تهیه خواهد شد. در برگه انتخابات باید علاوه بر نام کامل تعاونی، عنوان جلسه مجمع و تاریخ برگزاری آن، جای خالی با درج شماره و به تعداد اعضاء اصلی هیأت مدیره و بازرسان در نظر گرفته شود.

نحوه توزیع برگه های رای در مجمع تعاونی

نکته : کلیه برگه های رأی بر اساس عضویت و تعداد آراء وکالتی هر شخص توزیع می گردد. برگه های رای که در مجمع توزیع می شود،  بر مبنای اعضای حاضر در جلسه و وکالت نامه ها می باشد. برای نمونه اگر من به عنوان یک عضو، 3 وکالتنامه هم دارم باید 3 برگ رای در اختیار من قرار گیرد.

شروع رسیدگی به دستورات و تصمیمات مجمع عمومی تعاونی

بمنظور اتخاذ تصمیم در هر یک از موارد دستور جلسه، ابتدا موضوع بصورت صریح و بدور از هرگونه ابهام به سمع اعضاء رسیده و سپس رای گیری بعمل می آید.

بهتر است قبل از هرگونه رای گیری زمان داده شود تا یک نفر به عنوان موافق و یک نفر به عنوان مخالف در مورد هریک از موضوعات دستور جلسه صحبت کنند.
برای هر یک از موارد دستور جلسه، یک موافق و یک مخالف می تواند در زمان مناسبی که از سوی رئیس جلسه معین می گردد صحبت نماید.

ترتیب فرصتی جهت معرفی و دفاع از خود به هیات مدیره و بازرسان

نکته : درمورد عزل هیات مدیره یا بازرس همچنین اخراج اعضا بایستی فرصت کافی به افراد داده شود. تا از خود دفاع نمایند. و پس از آن رای گیری انجام گیرد.
در جلسات مجمع عمومی عادی که در دستور جلسه انتخابات هیأت مدیره و یا بازرسان را در دستور کار خود دارد، باید به هریک از کاندیداها فرصت کافی برای معرفی خود زمان بدهیم تا اعضا با آشنایی کامل با آنها، نسبت به رای به آنها اقدام نمایند.

نحوه نوشتن و ترتیب اسامی کاندیداها در مجمع عمومی

مقام دعوت کننده مکلف است پیش از برگزاری جلسه مجمع، صورت اسامی کاندیداهای مربوطه را که با ترتیب الفبایی و ذکر نام و نام خانوادگی بصورت کامل و قید پسوندها تنظیم شده، به تعداد اعضا تعاونی تهیه و در بدو ورود به جلسه در اختیار اعضاء یا نمایندگان تام الاختیار آنها قرار دهد.
فهرست اسامی نباید به نحوی تنظیم شود که به صورت تبلیغ برای کاندیدای خاصی باشد.

شرایط عمومی و اختصاصی عضویت و خروج از تعاونی
ادامه مطلب

مقاله نمایندگی اعضا در مجامع عمومی تعاونی مرتبط با این موضوع می باشد.

مقررات و مسئولیت جمع آوری و نحوه شمارش آراء  

در موارد رای گیری کتبی، جمع آوری آراء توسط افراد امین و منتخب هیأت رئیسه و شمارش آنها توسط هیأت مذکور و در فرم های مخصوص متضمن موارد دستور جلسه بعمل می آید.

در شمارش آراء بایستی کل آراء مأخوذه، آراء موافق و مخالف و آراء سفید و آراء باطل ثبت شوند.

نکته : شمارش آراء انتخابات در فرمهای مجزا و متضمن اسامی کاندیداها صورت می گیرد. هیأت رئیسه مکلف است ذیل کلیه فرم های شمارش آراء را امضاء نماید.
نکته : چنانچه در میان کاندیداها افرادی دارای نام خانوادگی مشترک باشند. و برگه رأی صرفاً متضمن نام خانوادگی باشد، اسامی مذکور حذف خواهد شد.

در صورت تساوی آراء در مجمع عمومی، چگونه عمل خواهد شد؟

چناچه در برگه رای دوبار نام کاندیدی نوشته شده باشد ،یکبار بیشتر خوانده نمی شود. در زمان شمارش آرا ، گاه پیش می آید که آرا برای افراد اصلی و علی البدل مساوی است. در چنین شرایطی قرعه کشی انجام می گیرد، البته در صورتی که طرفین موافقت نمایند. برای اساس توافق آنها عمل خواهیم کرد.

مقررات عدم رسیدگی به تمامی تصمیمات مجمع

هرگاه در جلسه مجمع عمومی، نسبت به تمام موضوعات مندرج در دستور جلسه تصمیم گیری نشود، رئیس جلسه موظف است ضمن اعلام تنفس، در همان جلسه تاریخ تشکیل جلسه بعدی را که نباید دیرتر از 7 روز، از زمان جلسه اول باشد، اعلام نماید. در این صورت رعایت تشریفات دعوت مجدد الزامی نیست.

مقاله “ترکیب مجمع عمومی در تعاونی و نحوه احراز هویت اعضاء” مرتبط با این مطلب می باشد. پیشنهاد می کنم مطالعه فرمایید.

هیات رئیسه جلسه مابعد تنفس چه کسانی هستند؟

جلسه مابعد تنفس ادامه همان جلسه قبل است. و با همان نصاب قانونی رسمیت دارد. و هیأت رئیسه آن نیز همان هیأت رئیسه منتخب جلسه قبل باشد. مگر اینکه یک یا چند نفر از آنان در این جلسه حضور نیافته باشد. که در اینصورت به جای افراد غایب از افراد حاضر انتخاب خواهند شد.
اعضای انتخاب شده برای هیات رئیسه جلسه باید از بین اعضا تعاونی باشد نه نمایندگان آنان.

امیدوارم که از مقاله جامع نحوه اتخاذ تصمیم در مجامع عمومی تعاونی استفاده برده باشید. در صورت نیاز به مشاوره به شماره 09189414281 تماس حاصل فرمایید.

 

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست