تک نیک ثبت

انواع شرکت مدنی

انواع شرکت مدنی از نظر قانون گذار

قانونگذار در ماده ۵۷۲ ق.م شرکت مدنی را با توجه به اسباب تحقق آن به دو نوع شرکت اختیاری و شرکت قهری تقسیم نموده است.  که به اختصار به هر یک از آنها اشاره می شود.

موارد شرکت اختیاری

شرکت اختیاری به موجب ماده ۵۷۳ ق.م در نتیجه یکی از امور زیر حاصل میشود.

اول – عقدی از عقود

شرکت ممکن است در نتیجه ایجاد عقدی از عقود ایجاد گردد. عقد مزبور میتواند مصادیق متعدد داشته باشد. مانند عقد بیع که به موجب آن دو یا چند نفر خانه یا آپارتمان یا مغازه ای را به اشتراک خریداری می نمایند.  یا دو نفر مغازه ای را برای تجارت اجاره می نمایند. یا مالی به چند نفر هبه می شود.

دوم – عمل شرکا

عمل شرکا نیز میتواند مصادیق متعدد داشته باشد. که قانونگذار به دو مورد آن امتزاج اختیاری و قبول مال اشاره نموده است.

انواع شرکت مدنی

امتزاج اختیاری

الف امتزاج :اختیاری هرگاه دو یا چند نفر اموال خود را با هم ممزوج و مخلوط نمایند به طوری که امکان تفکیک آنها ممکن نباشد.  همه در مجموع مال مخلوط شده شریک خواهند بود.  چنانچه در دهات معمول است. که روستائیان گندمهای خود را در یک انبار می ریزند. و هریک به مقداری که ریخته در گندم های انبار شریک می شوند.

به نظر میرسد اشتراک مبتنی بر امتزاج اختیاری را نیز میتوان یکی از مصادیق اشتراک در نتیجه عقدی از عقود در نظر گرفت.  و سبب مستقلی محسوب نکرد.  زیرا هدف از ممزوج نمودن جز اشتراک در آن نمی باشد. اگرچه به هنگام امتزاج هیچگونه سخنی از طرفین ابراز نشده باشد. در واقع میتوان آن را نوعی شرکت معاطاتی در نظر گرفت.  زیرا شرکت همانند بقیه عقود جنبه رضایی داشته و برای تحقق آن تشریفات بخصوصی لازم و ضروری نمی باشد.

ب قبول مال یکی از مواردی که عمل شرکا میتواند منجر به ایجاد شرکت گردد.  این است که چند نفر در مقابل کاری که برای شخصی انجام داده اند. بابت اجرت خود مال واحد یا اموال متعددی را قبول نمایند. که در نتیجه همه  آنها نسبت به اموال دریافتی مالکیت مشاعی داشته و شریک خواهند بود.

نحوه ثبت تغییرات شرکت ها
ادامه مطلب

بند دوم شرکت قهری

قانونگذار در ماده ۵۷۴ ق.م. برای شرکت قهری نیز دو سبب به شرح زیر مقرر نموده است.  شرکت قهری اجتماع حقوق مالکیت است. که در نتیجه امتزاج یا ارث حاصل می شود.»

اول – ارث

مثال بارز شرکت ،قهری شرکت ناشی از ارث است.  بدین معنی که هرگاه کسی فوت نماید. و مال و یا حقوق مالی از وی بجای مانده باشد.  و ورثه او هم متعدد باشد، وراث در ماترک مورث خود شریک می شوند.

انواع شرکت مدنی

دوم – امتزاج قهری

مانند اینکه دزدی از انبار یا مغازه چند شخص گندم سرقت نموده و آنها را باهم ممزوج و مخلوط نماید.  که در نتیجه آن مالکان گندم ها با همدیگر شریک خواهند بود.  آنکه ارادهای برای شراکت داشته باشند یا گندم های دو یا چند شخص در اثر وزش باد با همدیگر مخلوط شده باشد.  در امتزاج قهری نیز مانند امتزاج اختیاری شرط حصول شراکت این است که امکان تفکیک اموال مخلوط شده از همدیگر وجود نداشته باشد.

ثبت شرکت مدنی یعنی چه؟

پس از ثبت شرکت مدنی هر یک از شرکاء به نسبت سهام خود، در نفع و ضرر در شرکت سهیم است. به موجب قانون مدنی، شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی ء واحد، به صورت مشاع.

هر گاه مالی در مالکیت مشترک 2 یا چند نفر باشد، چنین مالکیتی را مالکیت مشاع و چنین حالتی را “اشاعه” می گویند. هر گاه ملک مشاع، مفروز و سهم هر یک از شرکا معین شود، هر یک از آن ها نسبت به سهم خود دارای مالکیت مفروز خواهد بود.

مشاع ملکی است که مشترک و تقسیم نا کرده باشد.  و مفروز ملکی است که سهام مالکان مشترک آن تعیین و تحدید حدود شده باشد. اشاعه آن است که مالکیت همه مالکان در کلیه ذره های ملک یا شئ، انتشار یافته و وجود داشته باشد.

شرکت مدنی چه خصوصیاتی دارد؟

شرکت مدنی شخصیت حقوقی ندارد؛ چون طبق قانون تجارت، فقط شرکت های مذکور در آن قانون، شخصیت حقوقی را دارند.  و شرکت مدنی جزو شرکت هایی نیست که در قانون تجارت ذکر شده باشد.

شرکت مدنی اقامتگاه قانونی و تابعیت ندارد؛ زیرا غیر از اشخاص حقیقی، یعنی افراد انسانی، اشخاص حقوقی می توانند دارای اقامتگاه و تابعیت باشند.  و شرکت مدنی چنان که گفته شد، شخص حقوقی محسوب نمی شود.

تعریف موسسات غیر تجاری و انواع آن
ادامه مطلب

– شرکای شرکت مدنی جمعاً نمایندگی شرکت را برعهده دارند.

جهت کسب اطلاع از ثبت شرکت تجاری به این مقاله مراجعه فرمایید.

 

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.