شرایط و مراحل ثبت شرکت سهامی عام

تعریف شرکت سهامی عام

شرکت سهامی عام: (به انگلیسی” Public company) یکی از انواع شرکتهای سهامی  است. که قسمتی از سرمایهٔ آن از طریق فروش سهام به غیر مؤسسان (مردم) تأمین می گردد . سهام شرکت سهامی عام در بورس اوراق بهادار  داد و ستد می‌شود.

سازمان‌های بورس در برخی کشورها معمولاً شرکت‌هایی را می‌پذیرند که دارای سرمایه و اعتبار بسیار قوی باشند. مؤسسان این گونه شرکت‌ها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به عموم مردم تأمین می‌کند. در این نوع شرکت‌ها” صاحبان سهام می‌توانند سهام خود را در بورس فروخته و در واقع مالکیت خود را به دیگران منتقل کنند.

 

تعداد شرکاء سهامی عام

تعداد شرکاء در شرکت سهامی عام زیادتر از سایر انواع شرکت‌های سهامی است. این امر می‌تواند منجر به جمع‌شدن سرمایه‌های کوچک و ایجاد یک سرمایه بزرگ بشود که انجام فعالیت‌های اقتصادی سنگین را میسر می‌سازد. در این نوع شرکتها نقل و انتقال سهام آسان است و محدود به رضایت دیگر سهامداران نیست.

شرکت سهامی عام

شرکت “سهامی‌عام” شرکتی ست بازرگانی حتی اگر علت فعالیت آن” انجام امور بازرگانی نباشد. که سرمایه اولیه آن به سهم های متعدد تقسیم‌ می گردد. که بخشهایی از این سرمایه از طرق مختلف مانند فروش سهم به عموم مردم تأمین‌ می‌شود.” تعداد افراد سهام‌ دار نبایستی از سه نفر کمتر باشد و مسئولیت افراد سهام دار” محدود به مبلغ سهام آنها می شود.

شرکت سهامی عام چیست؟

در ثبت شرکت سهامی عام” عبارت “شرکت سهامی عام” می بایستی حتما قبل از نام شرکت یا بعد از آن، بدون هیچ فاصله یا واسطه ای با نام شرکت در تمامی اوراق و اطلاعیه‌ها و آگهی‌های شرکت به طرزی خوانا قید شود. برای ثبت شرکت سهامی عام موسسین در ابتدای ثبت شرکت می بایستی، حداقل ۲۰ درصد از سرمایه را شخصا تعهد نمایند. و حداقل 35 درصد از مبلغ تعهدی را در حسابی بنام شرکت سهامی عام در شرف تاسیس نزد یکی از بانک‌ها سپرده گذاری نمایند.

نکات قابل توجه در ثبت شرکت سهامی عام

نکته نخست:  تعیین حداقل میزان ۲۰ درصد سرمایه ازسوی موسسین متعهد و میزان پرداختی ۳۵ درصد که به آن متعهد شده‌اند. نکته دوم: در تمامی مدارک اعم‌از اظهارنامه – اساسنامه – درخواست‌های کتبی – اعلامیه پذیره‌نویسی همگی بایستی دارای امضای موسسین باشد. نکته سوم: دریافت و ارائه مجوز از مراجع مربوط.

دریافت گواهی از بانک

دریافت گواهی از بانک وظیفهٔ نخست مؤسسين طبق ماده ۶ بالا می باشد. در گواهی مزبور چند مطلب یعنی تعهد مؤسسین به تأمین ۲۰ درصد از کل سرمایه شرکت و تأمین حداقل ۳۵ درصد از ۲۰ درصد تعهد شده به صورت نقد یا غیر نقد، بایستی تصریح گردد. برای نمونه اگر توافق مؤسسین بر تأسیس شرکت با سرمایه ده میلیون ریال باشد.

ایشان باید دو میلیون ریال را خود تعهد کرده و هفتصد هزار ریال را به صورت نقد یا غیر نقد (کالا) یا مال منقول یا غیر منقول) پرداخت یا تسلیم نمایند.

در این ارتباط تبصره ماده ۶ قانون مزبور مقرر میدارد

هرگاه قسمتی از تعهد مؤسسین به صورت غیر نقد باشد باید عین آن یا مدارک مالکیت آن را در همان بانکی که برای پرداخت مبلغ نقدی حساب باز شده است. تودیع و گواهی بانک را به ضمیمه اظهار نامه و ضمایم آن به مرجع ثبت شرکتها تسلیم نمایند.

اسناد و مدارک ثبت شرکت سهامی عام

بعد از تشکیل شرکت و تکمیل مدارک پذیره نویسی، برای ثبت آن لازم است، علاوه بر مدارک مربوط به اعلامیه پذیره نویسی، اسناد و مدارک زیر در اختیار اداره ثبت شرکت ­ها قرار گیرد:

موضوع فعالیت شرکت های پیمانکاری
ادامه مطلب

۱- دو نسخه اظهار نامه؛

۲- دو نسخه اساسنامه؛

۳- گواهی بانک جهت پرداخت 35% از سرمایه تعهد شده؛

4- دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین؛

5- دو نسخه صورتجلسه هیئت مدیره؛

6- قبولی مدیران و بازرسان شرکت.

 تنظیم و تکمیل اظهارنامه تأسيس شركت

نخستین سند لازم برای تشکیل شرکت سهامی اظهار نامه میباشد. اظهار نامه که همان تقاضانامه تأسیس شرکت محسوب می شود. باید به امضای همه مؤسسین رسیده و اطلاعات مقرر در ماده ۷ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ۱۳۴۷ بدین شرح در آن ذکر گردد:

۱. نام شرکت

2- هویت کامل و اقامتگاه مؤسسین

۳. موضوع شرکت.

4- مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به تفکیک

۵ تعداد سهام با نام و بی نام و مبلغ اسمی آنها و در صورتی که سهام ممتاز نیز مورد نظر باشد تعیین تعداد و خصوصیات و امتیازات این گونه سهام

۶ – میزان تعهد هر یک از مؤسسین و مبلغی که پرداخت کرده اند با تعیین شماره حساب و نام بانکی که وجوه پرداختی در آن واریز شده است. در مورد آورده غیر نقد تعین اوصاف و مشخصات و ارزش آن به نحوی که بتوان از کم و کیف آورده غیر نقد اطلاع حاصل نمود.

7- مرکز اصلی شرکت

8- مدت شرکت

با ملاحظه موارد مقرر در اظهارنامه میتوان دریافت که نکات لازم برای آگاهی مرجع ثبت شرکتها شامل دو دسته اطلاعات هستند. هویت و اقامتگاه مؤسسین و اطلاعات اولیه مربوط به شرکت از جمله نام موضوع میزان سرمایه و میزان تعهد و مبلغ پرداختی هر مؤسس

تهیه طرح اساسنامه

طرح اساسنامه که مقدمه اساسنامه نهایی برای شرکت سهامی عام به شمار می رود تا پیش از تشکیل و ثبت شرکت در مجمع عمومی مؤسس قابل تغییر و اصلاح است. این سند که یکی از پیوستهای اظهار نامه به شمار می آید، باید در بر گیرنده موارد الزامی مذکور در ماده ۸ لایحه به شرح زیر باشد:

۱ – نام شرکت

۲ – موضوع شرکت به طور صریح و منجز.

3- مدت شرکت

4- مرکز اصلی شرکت و محل شعب آن اگر تأسیس شعبه مورد نظر باشد.

5- مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به تفکیک .

6- تعداد سهام بی نام و با نام و مبلغ اسمی آنها و در صورتی که ایجاد سهام ممتاز مورد نظر باشد تعیین تعداد و خصوصیات و امتیازات این گونه سهام .

7- تعیین مبلغ پرداخت شدۀ هر سهم و نحوة مطالبة بقية مبلغ اسمی هر سهم و مدتی که ظرف آن باید مطالبه شود. که به هر حال از پنج سال متجاوز نخواهد بود.

8- نحوه انتقال سهام با نام

9- طريقة تبدیل سهام با نام به سهام بی نام و بالعکس

۱۰. در صورت پیش بینی امکان صدور اوراق قرضه، ذکر شرایط و ترتیب آن ۱۱ شرایط و ترتیب افزایش و کاهش سرمایه شرکت

۱۲ – مواقع و ترتیب دعوت مجامع عمومی

 ۱۳ – مقررات راجع به حدنصاب لازم جهت تشکیل مجامع عمومی و ترتیب ادارۀ آنها. ۱۴ طريقة شور و اخذ رأی و اکثریت لازم برای معتبر بودن تصمیمات مجامع عمومی ۱۵ تعداد مدیران و طرز انتخاب و مدت مأموریت آنها و نحوه تعیین جانشین برای مدیرانی که فوت یا استعفا میکنند یا محجور یا معزول یا به جهات قانونی ممنوع می گردند.

۱۶ – تعیین وظایف و حدود اختیارات مدیران

۱۷ – تعداد سهام تضمینی که مدیران باید به صندوق شرکت بسپارند ۱۸ قید اینکه شرکت یک بازرس خواهد داشت. با بیشتر و نحوه انتخاب و مدث مأموریت بازرس.

۱۹ – تعیین آغاز و پایان سال مالی شرکت و موعد تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان و تسلیم آن به بازرسان و به مجمع عمومی سالانه

ثبت شرکت با مسئولیت محدود
ادامه مطلب

۲۰ – نحوه انحلال اختیاری شرکت و ترتیب تصفیه امور آن

۲۱- نحوه تغییر اساسنامه

پذیره نویسی

همان گونه که پیشتر گفته شد اقدامات و تهیه مدارک به شرح بند پیشین، با هدف کسب موافقت مرجع ثبت شرکتها برای انتشار آگهی پذیره نویسی صورت می گیرد.

پذیره نویسی تنها در شرکت سهامی عام الزامی و در عین حال مجاز می باشد. و در شرکت سهامی خاص ممنوع است. ،تعریف ماهیت و مطالعه روند پذیره نویسی به شناخت آثار آن نهاد مدد می رساند.

تعریف و ماهیت پذیره نویسی درباره تعریف و ماهیت پذیره نویسی دیدگاههای گوناگون و بعضاً متعارضی از سوی حقوقدانان ارائه شده که در نبود توصیف قانونی ارزش توجه دارد.

ورقه تعهد سهم

ورقه تعهد سهم باید مشتمل بر نکات زیر باشد:

1- نام و موضوع و مرکز اصلی و مدت شرکت.

۲- سرمایه شرکت.

-۳- شماره و تاریخ اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی و مرجع صدور

-۴- تعداد سهامی که مورد تعهد واقع میشود و مبلغی اسمی آن و هم چنین مبلغی که از آن بابت نقداً در موقع پذیره نویسی باید پرداخت شود.

۵- نام بانک و شماره حسابی که مبلغ لازم توسط پذیره نویسان باید به آن حساب پرداخت شود.

-۶- هویت و نشانی کامل پذیره نویس

۷- قید اینکه پذیره نویس متعهد است مبلغ پرداخت نشده سهام مورد تعهد را طبق مقررات اساسنامه شرکت پرداخت نماید.

پیشنهاد میکنم به مقاله مدارک مورد نیاز ثبت شرکت سهامی عام مراجعه فرمایید.

مجمع عمومی مؤسس

مجمع عمومی مؤسس در حقیقت یکی از مراحل تأسیس شرکت سهامی عام می باشد. اگرچه این مجمع برای شرکت سهامی خاص الزامی نمی باشد.

با این حال در ماده ۱۳ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ۱۳۴۷ به عنوان یکی از مجامع شرکت سهامی قید شده است. در این مبحث شیوه دعوت تشکیل و حدود صلاحیت مجمع عمومی مؤسس به بررسی گذاشته شود.

ثبت شرکت سهامی عام در مرجع ثبت شرکتها

در صورت تشکیل مجمع عمومی مؤسس و انجام تشریفات مقرر در قانون از جمله رعایت ترتیبات دعوت و تشکیل آخرین مرحله تأسیس شرکت سهامی عام ثبت آن در مرجع ثبت شرکتهاست. در این مرحله اساسنامه مصوب به همراه صورتجلسه مجمع عمومی مؤسس، قبول کنبی مدیران و بازرسان بایستی به مرجع ثبت شرکتها ارسال گردد.

در قانون مشخص نشده که آیا تکلیف ثبت شرکت بر عهده مدیران منتخب قرار دارد. یا مؤسسین هم چنان موظف به انجام این مهم می باشند.

اگر چه هویت اشخاصی که به نمایندگی جهت ثبت صورت جلسه مجمع عمومی مؤسس تعیین می گردد در همان صورت جلسه قید می شود. با این حال و با توجه به این حکم که مسئولیتهای ناشی از ثبت اعم از هزینه ها در صورت عدم ثبت و خسارات ناشی از اقدامات برای تأسیس و ثبت بر دوش مؤسسین قرار می گیرد.

باید بر آن بود که در هر حال این مؤسسین هستند. که نهایتاً موظف به پاسخگویی در خصوص عدم ثبت شرکت یا کوتاهی های ناشی از انجام چنین تکلیفی خواهند بود.

ثبت سفارش در سایت تک نیک

شرکت تعاونی تک نیک با هدف تسهیل در امور اداری شرکتها و موسسات، حسابداری و مالیاتی و مشاوره کسب و کار فعالیت خود را از سال 94 آغاز نموده است.

ثبت تک نیک همواره کوشیده است خدمات خود را به بهترین شکل ممکن در سریعترین زمان به انجام برساند و مشاوری امین برای مدیران و کارآفرینان عزیز کشورمان باشد.

 

تلفن: 09184220933  — 09189414281

مطالب مرتبط

فهرست