مشاوره رایگان

مسئولیت جزائی اعضای هیات مدیره

مجرمین یقه سفید یعنی چه؟

جرائمی که مدیران شرکتها انجام میدهند. به دلیل شخصیت فردی این اشخاص با جرائم افراد عادی متفاوت است. به همین دلیل مدیران خاطی و متخلف را در زمره مجرمین یقه سفید قرار می.دهند.

از خصوصیات جرائم یقه سفیدها پیچیدگی خاص این جرائم است. که به قولی تکنیکی می.باشند. زیرا مرتکبین آنها حائز خبرویت خاص هستند. به عبارت دیگر در ارتکاب این نوع بزه اطلاعات نظری و شغلی مورد استفاده قرار می گیرد. که در نتیجه آن مقاصد مجرمانه مرتکبین با تبانی با یکدیگر، به راحتی پوشش داده میشود.

لذا مرتکبین این جرائم اشخاص متخصص و کاردان، مانند مدیران شرکت ها هستند. دلیل اطلاق اشخاص یقه سفید به آنان به خاطر نفوذ و موقعیت اجتماعی متمایز آنها در جامعه می،باشد. کما اینکه دانش و خبرویت را نیز پشتوانه خود دارند آن زمان که مدیران شرکت این جرائم را برای منفعت شرکت انجام میدهند. به آن شرکتها عبارتست از اعمال مجرمانهای اعم از فعل یا ترک فعل که ناشی از قصد عنوان جرم شرکتی داده می.شود. در تعریف جرم شرکتی مثلا کارمر میگوید که جرائم عمدی یا غیر عمدی است. که توسط افرادی که جایگاههای ساختاری در داخل تشکیلات به عنوان مدیران شرکت ،دارند ارتکاب مییابد. این تصمیمات از این حیث که مبنای تشکیلاتی دارند. طبق اهداف عملیاتی که مهمترین آنها سود است. نیز وفق اقدامات استاندارد عملیاتی و معیارهای فرهنگی آن تشکیلات ،هستند سازمانی و تشکیلاتی میباشند. به قصد منفعت رسانی به شرکت صورت میگیرد.

همچنین از ویژگیهای جرایم شرکتی که ممکن است توسط مدیران ارتکاب یابد تأثیر خطیر آن بر جامعه میباشد. به این مفهوم که موجب تزلزل اعتماد و اطمینان بین مردم و بازرگانان و تشویش در بازار و سرمایه گذاری میشود. آثار و خیمی در داخل کشور ایجاد میکنند.

لذا ارتکاب این جرائم ممکن است منجر به ورود لطمه به مصالح مالی کشور و منافع عمومی مردم و موجب ایجاد رقابت نامشروع گردد. به همین جهت در هر کشوری مقررات جزایی مالی و تجاری در این باره وضع میگردد.

تا اولاً مصالح حکومت و دولت حفظ شود؛

ثانیاً از فعالیتهای تجاری و ثبات بازار حمایت به عمل آید.

انتخاب مدیران و بازرسان در شرکت های سهامی
ادامه مطلب

اما بر اساس مقررات کشور ما چنانچه اعضای هیات مدیره عملی انجام دهند. که قانون جزا با مقررات مربوط به شرکتها یا هر قانون دیگر برای آن مجازات تعیین کرده باشند. مسئولیت کیفری پیدا می.کنند. امثله این نوع مسئولیت در بخش یازدهم لایحه قانونی آمده است. که در اینجا متعرض برخی از مهمترین آنها میشویم.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.