مشاوره رایگان

ثبت شرکت در ایران

وظایف اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری ایران

طبق ماده ۲ طرح اصلاحی آیین نامه ثبت شرکت­ها اداره کل ثبت شرکت­ها و مؤسسات غیر تجاری ایران دارای وظایف زیر خواهد بود:

الف) ثبت شرکت­های تجاری و مؤسسات غیر تجارتی ایران حوزه تهران و تغییرات بعدی آن.

ب) ثبت دفتر تجارتی و تغییرات بعدی آن.

ج) پلمپ دفاتر تجارتی و غیر تجارتی حوزه تهران.

د) ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت­های خارجی در ایران و تغییرات بعدی آن.

ه) ثبت موسسات خارجی در ایران.

و) تعیین نام شرکت ­ای خارجی و مؤسسات غیر تجارتی ایران در شرف ثبت سراسر کشور.

شرکت در ایران 850x500 - ثبت شرکت در ایران
ثبت شرکت در ایران

تنظیم شرکت­نامه شرکت

شرکت نامه، قرارداد تشکیل شرکت است و تفاوت آن با اساسنامه این است که شرکت نامه عقد شرکت بوده و قصد و رضای شرکا را برای تشکیل شرکت طبق اصول و شرایطی که در آن پیش بینی می ­شود اعلام می ­دارد.

مقاله جامع ثبت شرکت در تهران پیشنهاد می شود مطالعه کنید.

تنظیم تقاضانامه شرکت بر اساس قانون تجارت ایران

طبق ماده ۳ نظام نامه قانون تجارت ایران مصوب 15/11/1311، ثبت شرکت، به موجب تقاضانامه­ ای که در دو نسخه تنظیم می­ شود. تقاضای ثبت شرکت باید از طرف مسئولان امور شرکت یعنی مدیران شرکت به عمل آید. درواقع همان تقاضانامه ثبت شرکت بوده که باید در دو نسخه مطابق مندرجات مذکور در ماده ۷ ل.ا.ق. ت تنظیم شده و به امضای کلیه مؤسسین شرکت برسد.

لزوم تنظیم اظهارنامه

در مورد شرکت­های سهامی خاص و عام، اداره ثبت شرکت­ ها در اجرای مواد ۶ و ۲۰ ل.ا. قانون تجارت ایران اظهارنامه ­ای را به صورت اوراق چاپی تهیه کرده که در واقع همان تقاضانامه ثبت شرکت بوده که باید در دو نسخه مطابق مندرجات مذکور در ماده ۷ ل.ا.ق. ت تنظیم شده و به امضای کلیه مؤسسین شرکت برسد. شرکت نیز نمونه چاپی از طرف اداره ثبت شرکت­ها تهیه و در اختیار متقاضیان گذاشته می­ شود.

تنظیم اساسنامه شرکت

اساسنامه شرکت­ها دربرگیرنده نحوه اداره شرکت و اساس تشکیلات و عمل شرکت را معین می­کند. اساسنامه شرکت را نمی­توان براساس قرارداد تشریح نمود، زیرا در قرارداد رضایت کلیه طرفین قرارداد برای تصویب یا تغییر آن لازم است درصورتی که قانون تجارت ایران، تصویب اساسنامه را به اکثریت تجویز می­ کند.

ثبت شرکت در ایران

تشکیل مجمع عمومی مؤسسین

پس از گذشتن مهلتی که برای پذیره نویسی معین شده است و یا در صورتی که مدت تمدید شده باشد. بعد از انقضای مدت تمدید شده، مؤسسین حداکثر تا یک ماه به تعهدات پذیره نویسان رسیدگی و پس از احراز اینکه تمام سرمایه شرکت صحيحاً تعهد گردیده و اقلا سی و پنج درصد آن پرداخت شده است. تعداد سهام هر یک از تعهد کنندگان را تعیین و اعلام و مجمع عمومی مؤسس را دعوت خواهند نمود. (ماده ۱۶ ل.ا.ق.ت).

مجمع عمومی مؤسس با رعایت مقررات قانون تجارت تشکیل می­ شود.

وظایف مجمع عمومی مؤسس

طبق ماده ۷۴ ل.ا. قانون تجارت ایران، وظایف مجمع عمومی مؤسس به شرح زیر است:

۱. رسیدگی به گزارش مؤسسین و تصویب آن و همچنین احراز پذیره نویسی کلیه سهام شرکت و تأدیه مبالغ لازم.

۲، تصویب طرح اساسنامه شرکت و در صورت لزوم اصلاح آن.

۳. انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت.

  1. تعیین روزنامه کثیر الانتشاری که هر گونه دعوت و اطلاعیه بعدی برای سهامداران تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی در آن منتشر خواهد شد.

 گزارش مؤسسین باید، حداقل پنج روز قبل از تشکیل مجمع عمومی مؤسس در محلی که در آگهی دعوت مجمع تعيين شده است برای مراجعه پذیره نویسان سهام آماده باشد.

ثبت شرکت 850x500 - ثبت شرکت در ایران
مراحل تاسیس و ثبت شرکت در ایران

مراحل تأسیس و ثبت شرکت در ایران

طبق ماده ۲۰ ل.ا. قانون تجارت ایران، برای تأسیس و ثبت شرکت ، تسلیم اظهارنامه به ضمیمه مدارک زیر به مرجع ثبت شرکت ها کافی خواهد بود:

۱. اساسنامه شرکت که باید به امضای کلیه سهامداران رسیده باشد.

۲. اظهارنامه مشعر بر تعهد کلیه سهام و گواهینامه بانکی حاکی از تأدیه قسمت نقدی آن که نباید کمتر از سی و پنج درصد کل سهام باشد. اظهارنامه مذکور باید به امضای کلیه سهامداران رسیده باشد. هر گاه تمام یا قسمتی از سرمایه به صورت غیر نقد باشد باید تمام آن تأدیه گردیده و صورت تقویم آن به تفکیک در اظهارنامه منعکس شده باشد و در صورتی که سهام ممتازه وجود داشته باشد. باید شرح امتیازات و موجبات آن در اظهارنامه منعکس شده باشد.

۳. انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت باید در صورت جلسه­ای قید و به امضای کلیه سهامداران رسیده باشد.

۴. قبول سمت مدیریت و بازرسی با رعایت قسمت اخیر ماده ۱۷ قانون تجارت ایران.

  1. ذکر نام روزنامه کثیر الانتشار که هر گونه آگهی راجع به شرکت تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی در آن منتشر خواهد شد.

۶. سایر قیود و شرایطی که طبق قانون تجارت، برای تشکیل و ثبت شرکت­های سهامی عام مقرر است در مورد شرکت لازم الرعایه نخواهد بود.

 

ارکان اصلی اداره شرکت­ های تجاری در ایران

طبق قانون تجارت ایران ارکان اصلی اداره یک شرکت عبارتند از:

۱. مجامع عمومی؛

۲. هیئت مدیره؛

۳. مدیر عامل؛

۴. بازرس.

ثبت شرکت در ایران

سرمایه شرکت سهامی
ادامه مطلب

مدیرعامل شرکت

شرکت­های سهامی به وسیله هیئت مدیره اداره می شوند. ولی معلوم است که برای امور تجارت، باید یک نفر متصدی عمل باشد. و مراجعین به شرکت نمی توانن به تمام افراد هیئت مدیره رجوع نمایند. و هر گاه مجتمعاً بخواهند به کلیه کارها رسیدگی نمایند. باعث کندی کار و از دست دادن منفعت خواهد بود. بنابراین یکی از آنها یا (از خارج) به سمت مدیر عامل انتخاب می شود. که اختیار خرید و فروش و یا حق امضای اوراق تجارتی را خواهد داشت.

شرایط لازم برای انتخاب مدیرعامل

طبق ماده ۱۲۶ ل.ا. قانون تجارت ایران، اشخاص مذ کور در ماده ۱۱۱ ل.ا. قانون تجارت، نمی­توانند به مدیریت عامل شرکت انتخاب شوند و همچنین هیچ کس نمی­تواند در عین حال مدیریت عامل بیش از یک شرکت را داشته باشد. تصمیمات و اقدامات مدیر عاملی که برخلاف این موارد انتخاب شده است. در مقابل صاحبان سهام و اشخاص ثالث معتبر و مسئولیت های سمت مديريت عامل شامل حال او خواهد شد.

هرکس بر خلاف قانون تجارت ایران، به مدیریت عامل انتخاب شود یا پس از انتخاب مشمول ماده مذکور گردد. دادگاه شهرستان به تقاضای هر ذی نفع حكم عزل او را صادر خواهد کرد. و چنین حکمی قطعی خواهد بود (مواد ۱۲۷ و ۱۲۸ ل.ا. قانون تجارت).

بازرس یا بازرسان شرکت در قانون تجارت ایران

برای نظارت بر اعمال مدیران شرکت و اطلاع مجمع عمومی از اوضاع و احوال شرکت، به موجب ماده ۱۴۴ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت ایران، مجمع عمومی عادی همه ساله بازرس یا بازرسینی را برای این کار انتخاب می­کند که مدت مأموریت آنها یک سال است. و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

مجمع عمومی عادی در هر موقع می­تواند بازرس یا بازرسان را عزل کند به شرط آنکه جانشین آنها را نیز انتخاب نماید.

در اولین مجمع عمومی مؤسسین به شرحی که گذشت مجمع، تشکیل و یک یا چند بازرس با رعایت موارد زیر انتخاب می­ شوند. و اشخاصی که به سمت بازرس شرکت انتخاب می شوند. با امضای ذیل صورت جلسه قبولی خود را برای تصدی بازرسی شرکت اعلام می­ کنند.

 

ثبت شرکت تک نیک دارای کارشناسان متخصص و با تجربه در ارائه امورات ثبت شرکت می باشد. در صورتیکه نیاز به مشاوره ثبت شرکت و تغییرات شرکت ها دارید. به شماره 09189414281 تماس حاصل فرمایید.

 

انواع شخصیت حقوقی
ادامه مطلب

 

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.