مشاوره رایگان

ویژگی ها و مقررات ثبت شرکت‌ مختلط غیرسهامی

  1. تک نیک ثبت
  2. ثبت شرکت
  3. ویژگی ها و مقررات ثبت شرکت‌ مختلط غیرسهامی

ویژگی ها و مقررات ثبت شرکت‌ مختلط غیرسهامی

مقررات و شرایط ثبت شرکت‌ مختلط غیرسهامی و سهامی

نوع دیگری از شرکت‌ها هستند که شرکت‌های مختلط نامیده می‌شوند؛ این نوع شرکت‌ها مخلوطی هستند. از شرکت‌های سرمایه و شرکت‌های اشخاص که در آن شرکای ضامن، کار و صنعت و لیاقت و استعداد خود را در شرکت می‌گذارند. و به طور غیرمحدود مسئولیت اعمال خود را قبول می‌کنند و عده دیگر برای استفاده از خدمات شرکای ضامن سرمایه لازم را در اختیار آنها قرار می‌دهند. بدون اینکه در اداره شرکت مسئولیتی داشته باشند. و بیش از آن چیزی که در شرکت گذاشته‌اند تعهدی قبول نمی‌کنند؛ این نوع شرکت‌ها شرکت‌های کار و سرمایه هستند.

برخی اساتید حقوق، فلسفه وجودی این گونه شرکت‌ها را اینچنین بیان نموده‌اند: «بیشتر  در مواردی که تاجری احتیاج به پول دارد و نمی‌خواهد قرض کند چند شریک در شرکت خود وارد می‌کند. و مسئولیت آنها را به میزان سرمایه محدود می‌سازد. و خود تمام تعهدات شرکت را ضمانت می‌نماید. بنابراین اگر پس از استهلاک سرمایه باز هم چیزی از قروض باقی مانده باشد شریک یا شرکای ضامن متضامناً مسئول پرداختند.

و به شرکایی که مسئولیت محدودی به میزان سرمایه دارند ارتباط پیدا نمی‌کند». لازم به ذکر است ثبت این گونه شرکت‌ها در کشور ما چندان رایج نیست به شرکت‌های دیگر در حداقل می باشد. و به ندرت اشخاصی هستند که تمایل به ثبت این قسم از شرکت‌ها در اداره ثبت شرکت‌ها داشته باشند.

ها و مقررات ثبت شرکت‌ مختلط غیرسهامی 850x500 - ویژگی ها و مقررات ثبت شرکت‌ مختلط غیرسهامی
ویژگی ها و مقررات ثبت شرکت‌ مختلط غیرسهامی

انواع شرکت های مختلط سهامی

شرکت‌های مختلط دو نوع هستند:

شرکت مختلط غیرسهامی و شرکت مختلط سهامی.

((ویژگی ها و مقررات ثبت شرکت‌ مختلط غیرسهامی))

تعریف شرکت مختلط غیر سهامی

طبق ماده 141 قانون تجارت، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوصی، بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل می‌شود.

مسئولیت و مقررات شریک ضامن و با مسئولیت محدود

شریک ضامن مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود. شریک با مسئولیت محدود کسی است که مسئولیت او فقط تا میزان سرمایه‌ایست. که در شرکت گذارده و یا بایستی بگذارد. در اسم شرکت باید عبارت (شرکت مختلط) و لااقل اسم یکی از شرکا ضامن قید شود.

شرایط و مقررات ثبت شرکت مختلط غیرسهامی

از شرایط تشکیل شرکت مختلط غیرسهامی وجود حداقل دو نفر شریک لازم است؛ یک شریک با مسئولیت محدود و یک شریک ضامن.

این نوع شرکت پس از انجام مراحل تأیید نام و ارائه اسامی شریک یا شرکای ضامن که سمن مدیریت دارند. و تکمیل شرکت‌نامه و اساسنامه (در صورت وجود) از طرف شرکا و ارائه آن به اداره ثبت شرکت‌ها همراه با سایر مدارک لازم به ثبت می‌رسد. و بعد از ثبت در اداره ثبت شرکت‌ها، آگهی تأسیس شرکت در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار محل ثبت شرکت آگهی می‌گردد.

استعلام ثبت تغییرات شرکت
ادامه مطلب

طبق ماده 143 قانون تجارت، هر یک از شرکا با مسئولیت محدود که اسمش جزء اسم شرکت باشد در مقابل طلبکاران شرکت، شریک ضامن محسوب خواهد شد. هر قراری که برخلاف این ترتیب بین شرکا داده شده باشد. در مقابل اشخاص ثالث بی‌اثر است.

اداره شرکت مختلط غیرسهامی

اداره شرکت مختلط غیر سهامی به عهده شریک یا شرکای ضامن و حدود اختیارات آنها همان است که در مورد شرکا شرکت تضامنی مقرر است.

شریک با مسئولیت محدود نه به عنوان شریک حق اداره کردن شرکت را دارد. نه اداره امور شرکت از وظایف او است.

اگر شریک با مسئولیت محدود، معامله‌ای برای شرکت کند. در مورد تعهدات ناشیه از آن معامله در مقابل طرف معامله، حکم شریک ضامن را خواهد داشت. مگر تصریح کرده باشد معامله را به سمت وکالت از طرف شرکت انجام می‌دهد.

هر شریک با مسئولیت محدود حق نظارت در امور شرکت داشته و می‌تواند. از روی دفاتر و اسناد شرکت برای اطلاع شخص خود، راجع به وضعیت مالی شرکت صورت خلاصه ترتیب دهد. هر قراردادی که بین شرکا برخلاف این ترتیب داده شود از درجه اعتبار ساقط است (مواد 144 الی 147 قانون تحارت).

مقررات انتقال سهم‌ الشرکه در شرکت مختلط غیر سهامی

هیچ شریک با مسئولیت محدود نمی‌تواند بدون رضایت سایر شرکا، شخص ثالثی را با انتقال تمام یا قسمتی از سهم‌الشرکه خود به او داخل در شرکت کند.

اگر یک یا چند نفر از شرکا با مسئولیت محدود، حق خود را در شرکت، بدون اجازه سایرین کلاً یا بعضاً به شخص ثالثی واگذار نمایند. شخص مزبور، نه حق دخالت در اداره شرکت و نه حق تفتیش در امور شرکت را خواهد داشت (مواد 148 و 149 قانون تجارت).

شرکا در صورت انحلال شرکت مختلط غیر سهامی 850x500 - ویژگی ها و مقررات ثبت شرکت‌ مختلط غیرسهامی
مسئولیت شرکا در صورت انحلال شرکت مختلط غیر سهامی

مسئولیت شرکا در صورت انحلال شرکت مختلط غیر سهامی

هرگاه شرکت، به طریقی غیر از ورشکستگی منحل شود و شریک با مسئولیت محدود هنوز تمام یا قسمتی از سهم‌الشرکه خود را نپرداخته و یا پس از تأدیه مسترد داشته است؛ طلبکاران شرکت حق دارند، معادل آنچه که از بابت سهم‌الشرکه باقی مانده است، مستقیماً بر علیه شریک با مسئولیت محدود، اقامه دعوی نمایند. اگر شرکت، ورشکست شود، حق مزبور را مدیر تصفیه، خواهد داشت.

ویژگی و مسئولیت شریک ضامن

اگر در نتیجه قرارداد با شرکا ضامن و یا در اثر برداشت قبلی از سرمایه شرکت، شریک با مسئولیت محدود از سهم‌ الشرکه خود که به ثبت رسیده است. بکاهد این تقلیل مادام که به ثبت نرسیده و بر طبق مقررات راجعه به نشر شرکت‌ها منتشر نشده است، در مقابل طلبکاران شرکت معتبر نبوده و طلبکاران مزبور می‌تواند.

شرکت سهامی چیست؟
ادامه مطلب

برای تعهداتی که از طرف شرکت قبل از ثبت و انتشار تقلیل سرمایه به عمل آمده است، تأدیه همان سرمایه اولیه شریک با مسئولیت محدود را مطالبه نمایند.

مسئولیت شریک با مسئولیت محدود در شرکت مختلط غیر سهامی

به شریک با مسئولیت محدود، فرع نمی‌توان داد مگر در صورتی موجب کسر سرمایه او در شرکت نشود. اگر در نتیجه ضررهای وارده، سهم‌ الشرکه شریک با مسئولیت محدود کسر شود، مادام که این کمبود، جبران نشده، تأدیه هر ریح یا منفعتی به او ممنوع است.

هرگاه وجهی بر خلاف حکم فوق تأدیه گردید شریک با مسئولیت محدود تا معادل وجه دریافتی مسئول تعهدات شرکت است. مگر در موردی که با حسن نیت و به اعتبار بیلان مرتبی وجهی گرفته باشد. (مواد 152 الی 154 قانون تجارت).

ثبت انحلال در صورت فوت یکی از شرکاء شرکت مختلط غیر سهامی

شرکت مدیر تصفیه را از تقاضای انحلال منصرف نکرده باشد. در صورت فوت یکی از شرکا بقای شرکت موقوف به رضایت سایر شرکا و قائم مقام متوفی خواهد بود. اگر سایر شرکا به بقای شرکت تصمیم تموده باشند قائم‌مقام متوفی باید یک ماه از تاریخ فوت رضایت یا عدم رضایت خود را راجع به بقای شرکت کتباً اعلام نماید. در صورتی که قائم‌مقام متوفی رضایت خود را اعلام نمود نسبت به اعمال شرکت در مدن مزبور از نفع و ضرر شریک خواهد بود.  ولی در صورت اعلام عدم رضایت در منافع حاصله در مدت مذکور شریک بوده و نسبت به ضرر آن مدت سهیم نخواهد بود.

سکوت تا انقضای یک ماه در حکم اعلام رضایت است.

در مورد محجوریت یکی از شرکا مطابق ماده 139 قانون تجارت، عمل خواهد شد (مواد 137 الی 140 قانون تجارت).

شریک ضامن چیست؟

شریک ضامن کسی است که سرمایه او به صورت سهام درنیامده و مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود در صورت تعدد شریک ضامن مسئولیت آنها در مقابل طلبکاران و روابط آنها با یک دیگر تابع مقررات شرکت تضامنی خواهد بود.

طبق ماده 163 قانون تجارت در اسم شرکت باید عبارت (َرکت مختلط) و لااقل اسم یکی از شرکای ضامن قید شود.

مقاله مسئولیت شرکاء در انحلال شرکت مختلط غیرسهامی مرتبط با این موضوع می باشد.

 

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.