قوانین مربوط به اخذ کارت بازرگانی

قانون و آیین نامه مقررات صادرات و واردات

۱- نحوه صدور کارت بازرگانی

کارت بازرگانی توسط شعب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در تهران یا شهرستانها به نام متقاضیانی که واجد شرایط زیر باشند برای مدت پنج سال به موجب تصویب نامه شماره ۱۸۸۹۳ ت (۲۶۸۴۴ هـ مورخ ۸۱/۵/۶ در بند ۲ ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات عبارت برای” پنج سال به” عبارت ” یک تا پنج سال درخواست متقاضی اصلاح میگردد صادر میگردد که در صورت تأیید توسط وزارت بازرگانی معتبر خواهد بود.

شرکت های تعاونی از کجا میتوانند کارت بازرگانی بگیرند؟

شرکتهای تعاونی میتوانند از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون کارت بازرگانی دریافت نمایند.

شرط داشتن سند ملکی برای دریافت کارت بازرگانی حذف شد. جهت اطلاعات بیشتر به مقاله حذف شرط سند ملکی برای دریافت کارت بازرگانی مراجعه فرمایید.

شرایط صدور کارت بازرگانی

موارد از شرایط صدور کارت بازرگانی می باشند. که لازم است جهت دریافت آن رعایت کنید.

الف – اشخاص حقیقی

-۱- 1- داشتن حداقل سن ۲۱ سال تمام

-۲- 2- داشتن برگ پایان خدمت نظام وظیفه یا برگ معافیت برای آقایان

داشتن سه سال سابقه فعالیت تجاری یا تولیدی به تأیید دو نفر از دارندگان کارت بازرگانی یا ارائه مدارک دانشگاهی یا داشتن مجوز تولید از یکی از وزارتخانه های تولیدی.

۴- 4- داشتن محل کسب متناسب با رشته فعالیت اعم از ملکی یا استیجاری

۵- داشتن دفاتر پلمپ شده و ارائه اظهارنامه ثبتی

-۶- داشتن حساب جاری در یکی از بانکها و ارائه گواهی بانک مبنی بر خوش حسابی عدم اشتغال تمام وقت و همچنین رابطه استخدامی با وزارت خانه ها و سازمانهای دولتی و قوای سه گانه.

شرکتهای بازرگانی چیست؟

شرکتهایی که از طریق خرید و فروش کالا سود بدست می آورند، شرکتهای بازرگانی گفته می شود. این شرکتها ممکن است کالای خود را از داخل کشور تهیه نمایند.  یا اینکه مستقیماً با واردات این کالاهای و فروش آنها به صورت عمده یا خرده فروشی سود کسب نمایند.

بعضی از شرکتهای بازرگانی با فروش کالاهای خود به سایر کشورها از طریق صادرات کسب سود می کنند.

قوانین اخذ کارت بازرگانی

تعریف تاجر در ماده 1 قانون تجارت

تاجر کیست؟ تاجر به کسی گفته می شود که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار بدهد.

معاملات غیر منقول به هیچ وجه تجارتی محسوب نمی شوند.

طبقه بندی شرکتهای بازرگانی

در این کتاب برای بهتر متوجه شدن روشهای حسابداری شرکتهای بازرگانی آنها را با توجه به نحوه تحریر دفاتر قانونی و تهیه گزارشهای مالی و مالیاتی به چهار گروه زیر طبقه بندی می شوند.

  • شرکتهایی که خرید و فروش داخلی انجام میدهند.
  • شرکتهایی که واردات کالا انجام میدهند.
  • شرکتهای بازرگانی.
  • شرکتهایی که صادرات کالا انجام میدهند.
  • شرکتهایی که خرید و فروش داخلی و واردات و صادرات کالا انجام میدهند.

نحوه تحریر دفاتر قانونی و اظهارنامه مالیاتی شرکتهای بازرگانی

1 – عدم ورشکستگی به تقصیر و تقلب

2- عدم محکومیت مؤثر کیفری

3 – اشخاص حقیقی غیر ایرانی

4- داشتن کلیه شرایط مقرر برای اشخاص ایرانی به استثنای برگ پایان خدمت وظیفه یا برگ معافیت

5- داشتن پروانه کار و اقامت معتبر

عمل متقابل کشور متبوع آنها در مورد ایرانیان مقیم آن کشور در موارد خاص که صدور کارت بازرگانی بدون توجه به عمل متقابل کشور متبوع متقاضی به تشخیص وزارت بازرگانی ضرورت داشته باشد. وزارت مذکور میتواند مجاز بودن صدور کارت بازرگانی برای این قبیل از متقاضیان را بدون رعایت شرط عمل متقابل به اتاق اعلام نماید.

حذف شرط سند ملکی از دریافت کارت بازرگانی
ادامه مطلب

قوانین اخذ کارت بازرگانی

ج – اشخاص حقوقی ایرانی یا خارجی ۱ مدیر عامل و رئیس مدیره شرکت دارای شرایط مقرر در بندهای ۱و۲ و ۷ و ۸ و ۹ اشخاص حقیقی و دارای ۲ و ۳ اشخاص حقیقی غیر ایرانی باشند.

تبصره ۱ مدیریت شرکتهای تعاونی و شرکتهای دولتی و شرکتهای موضوع قانون حفاظت صنایع مشمول محدودیت بند الف اشخاص حقیقی شماره ۷ نخواهد بود.

تبصره -۲ مدیران شرکتهای دولتی شرکتهای متعلق به نهادهای انقلابی و شرکتهای موضوع قانون حفاظت صنایع که حکم مدیریت آنان توسط سازمان دولتی یا نهاد ذی ربط صادر شده باشد. از ارائه گواهی موضوع الف اشخاص حقیقی ایرانی

بند ۹ معاف خواهند بود.

-۲- شرکتها نیز باید واجد شرایط مقرر در بندهای الف اشخاص حقیقی بند ۴ و ۵ و ۶ و ۸ باشند.

نحوه تمدید کارت بازرگانی

دارنده کارت بازرگانی یا نماینده او با در دست داشتن

-۱- 1- گواهی از حوزه مالیاتی ذیربط مبنی بر موافقت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات قطعی شده آخرین سال مالیاتی پرداخت شده

-۲- آگهی تغییرات در مدیریت و سایر تغییرت مربوط در صورتی که دارنده کارت شخص حقوقی باشد جهت انجام تشریفات تمدید به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون حسب مورد و سپس برای تأیید به وزارت بازرگانی مراجعه نماید. در تاریخ تمدید مبدا اعتبار مجدد کارت خواهد بود.

موارد معافیت از داشتن کارت بازرگانی

1- 1- شرکتهای تعاونی مرزنشینان برای ورود کالاهای مورد نیاز خانوارهای مرزنشین طبق فهرست مربوط و در حد تعداد مقدار و ارزش تعیین شده و صدور کالاهای ما به ازای کالاهای وارداتی

۲ 2- ملوانان ایرانی شاغل در شناورهایی که بین سواحل ایران و سایر کشورها در تردد هستند برای ورود کالاهای مورد نیاز خانواده خود در حد تعداد و مقدار و ارزش تعیین شده.

3- پیله وران برای ورود کالاهای قابل ورود مورد نیاز استان خود و استانهای همجوار در صورت اخذ کارت پیله وری و مجوز ورود از اداره بازرگانی شهر یا استان مربوط

-۴- کارگران ایرانی شاغل در خارج از کشور در صورت داشتن کارنامه شغلی از وزارت کار و امور اجتماعی طبق فهرست مربوط و در حد و تعداد و مقدار یا ارزش تعیین شده

۵- کالاهایی که ورود و صدور آنها به تشخیص گمرک برای فروش نمیباشد

-۴- اختلاف متقاضیان با اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون در صورتی که بین متقاضیان کارت بازرگانی و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون اختلاف پیدا شود.

مواردی که ابطال باعث کارت بازرگانی می شود؟

هر یک از طرفین می توانند موضوع اختلاف را با ذکر دلایل خود جهت اتخاذ تصمیم نهایی به وزارت بازرگانی منعکس نمایند. در صورتی که بعد از صدور کارت برای وزارت بازرگانی مشخص شود. که دارنده کارت فاقد یک یا چند شرط از شرایط دریافت کارت می باشد. یا بعد از صدور فـ فاقد شرط یا شرایط مذکور گردیده است.  وزارت مذکور میتواند راساً نسبت به ابطال کارت اقدام نموده و موضوع را به اطلاع اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون حسب مورد برساند.

لکن در صورتی که این امر برای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن با اتاق تعاون مشخص گردد. باید موضوع را جهت ابطال به وزارت بازرگانی منعکس نماید.

شرایط صدور کارت بازرگانی
ادامه مطلب

نکته: وزارت بازرگانی طبق ماده ۸۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین (مصوب (۷۳/۱۲/۲۸) می توان مبالغی را جهت صدور کارت دریافت دارد.

قوانین اخذ کارت بازرگانی

ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم

ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم صدور و تجدید یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی یا حقوقی از طرف مراجع صلاحیت دار منوط به ارائه گواهی در حوزه مالیاتی ذیربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده می باشد.  در صورت عدم رعایت این حکم مسئولان امر نسبت به پرداخت مالیاتهای مزبور با مؤدی مسئولیت تضامنی خواهند داشت.

قانون تأمین اجتماعی هنگام نقل با انتقال

ماده ۳۷ قانون تأمین اجتماعی هنگام نقل با انتقال عین یا منافع مؤسسات و کارگاههای مشمول این قانون اعم از اینکه انتقال به صورت قطعی شرطی – رهنی- صلح حقوق یا اجاره باشد و اعم از اینکه انتقال به طور رسمی یا غیر رسمی انجام بگیرد. انتقال گیرنده مکلف است گواهی سازمان را مبنی بر نداشتن بدهی معوق بابت حق بیمه و متفرعات آن از انتقال دهنده مطالبه نماید. دفاتر اسناد رسمی مکلفند در موقع تنظیم سند از سازمان راجع به بدهی واگذار کننده استعلام نمایند.

در صورتی که سازمان ظرف ۱۵ روز از تاریخ ورود بر استعلام به دفتر سازمان پاسخی به دفترخانه ندهد. دفترخانه معامله را بدون مفاصا حساب ثبت خواهد کرد. در صورتی که بنا به اعلام سازمان واگذار کننده بدهی داشته باشد. میتوان با پرداخت بدهی معامله را انجام دهد. بدون اینکه پرداخت بدهی حق واگذار کننده را نسبت به اعتراض به تشخیص سازمان و رسیدگی به میزان حق بیمه ساقط .کند.

در صورت انجام معامله بدون ارائه گواهی مذکور انتقال دهنده و انتقال گیرنده برای پرداخت مطالبات سازمان دارای مسئولیت تضامنی خواهند بود.  وزارت خانه ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی همچنین شهرداریها و اتاق های اصناف و سایر مراجع ذی ربط مکلفند در موقع تقاضا تجدید پروانه کسب یا هر نوع فعالیت دیگر مفاصا حساب پرداخت بیمه را از متقاضی مطالبه نمایند.

قوانین اخذ کارت بازرگانی

تجدید پروانه کسب

در هر حال تجدید پروانه کسب موکول به ارائه مفاصاحساب پرداخت حق بیمه می باشد.

تذکر– سازمان مکلف است حداکثر پس از یک ماه از تاریخ ثبت تقاضا مفاصاحساب صادر و به تقاضا کننده تسلیم نماید.

حق العمل کاری چیست؟ و تعداد فعالیت آن در سال

حق العمل کار به شخص حقیقی یا حقوقی گفته میشود که انجام امور مربوط به ترخیص کالا و کارهای گمرکی مربوط به شخص دیگری را به وکالت از او انجام می دهد.

نکته طبق ماده ۳۷۶ و ۳۷۷ آیین نامه گمرک مصوب ۱۳۵۰/۳/۳۰ کسانی که بدون داشتن کارت حق العمل کاری کارهای گمرکی مربوط به ترخیص کالا را به وکالت انجام می دهند. بیش از ۱۰ مرتبه در سال نمی توانند کار ترخیص کالا را انجام دهند.

موارد معافیت از داشتن کارت بازرگانی

موارد معافیت از داشتن کارت بازرگانی عبارتند از:
1- شركت تعاوني مرز نشينان
2- ملوانان ايراني شاغل در شناورهايي كه در بين سواحل ايران و ساير كشورها در تردد هستند.
3- پيله وران
4- كارگران ايراني شاغل در خارج از كشور در صورت داشتن كارنامه شغلي از وزارت كار
5- كالاهايي كه صدور آنها به تشخيص گمرك براي فروش نمي باشد.

شرایط تحصیل پروانه حق العمل کاری

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست