وظائف نظارتی بازرسان بر امور مالی تعاونی ها

نظارت در امور مالی تعاونی ها

يکي از مهمترين وظـائف بازرسـان نظـارت در امور مالی تعاونی ها مي باشد. با توجه به اهمیت موضـوع، قبـل از ورود بـه بحـث وظـائف نظارتی بازرسان در امور مالی با اشاره اي كوتاه به مفهوم امور مالی مطـالبی در زمینـه نحـوه نظارت بر امور مالی، از وظایف بازرسان شركت تعاونی ارائه مي شود.

انواع نظارت مالی بازرسان در شرکت

 

نظارت بر امور مالي به معاملات

امور مالي به معاملات، عملیات مالی و رويداد های دارای اثر مالی بر يك مؤسسه اطلاق مي شـود. براي روشـن شدن مطلب واژه هاي به كار گرفتـه شـده در تعريف امور مالــي را توضیح مي دهیم.
معاملات : خريـد و فـروش، دريافـت و پرداخـت حـق الزحمـه و سـاير دريافت هـا و پرداخت هايي كه در مـداركی ماننـد فـاكتور، صـورت حسـاب و چـك مـنعکس مـي شـود، معاملات مؤسسه نامیده مي شونـد.

تعریف اسناد مثبته

اسنـاد و مدارک اولیه مربوط به معاملات معموالً حـاوی معاملات درباره طرفین معامله، نوع معامله، شرايط انجام معامله و مبلغ آن اسـت. بـه دلیـل اثبات وقوع معاملات از طريق اسناد و مدارک اولیه بـه اسـناد و مـدارک اولیـه اسـناد مثبتـه گويند.

عملیات مالی

عملیات مالی: يك مؤسسه، عملیـات مـالي نظیـر تولیـد كـاال، نقـل و انتقـال اجنـاس، سرمايه گذاري صاحبان مؤسسه، برداشت و تقسیم سود را انجام مي دهد. مـدر مثبتـه ايـن عملیات  عمدتاً توسط خود مؤسسه تهیه مي شود. و حاوي اطلاعاتی دربـاره عملیـات انجـام شده و منابع آن است.

رویدادهای مالی دارای اثر مالی

رویدادهای مالی دارای اثر مالی: به رويداد هايي اطلاق مي شود كه بـر وضـعیت مـالي مؤسسه اثر مي گذارد. مانند فرسودگي اموال بر اثـر گذشـت زمـان، فاســد و نايـاب شـدن كاالها و فرآورده ها و ورشکستگي شخص يا اشخاص بدهکار به يك مؤسسه. اسـناد مثبتـه اين گونه رويدادها معموالً توسط خود مؤسسه تهیـه مـي شـود.  و حـاوي اطلاعاتی دربـاره شرايط و وضعیت هاي ايجاد شده با مبلغ و تأثیري است كه بر آن مؤسسه داشته است.
بايد توجه داشت كه اطلاعات مربوط به معاملات، عملیات مـالی و رويـداد هـاي داراي اثـر مالي به طور منظم جمع آوري، تجزيه و تحلیل، اندازه گیري، ثبت، طبقه بندي و تجمـع و تلخیص مي شود. و در قالب گزارش هاي مفهوم در اختیـار اشخاصـي قـرار مـي گیـرد. كـه مي خواهند درباره امور مؤسسه يا داد و ستدهاي خود با آن آگاهانه تصـمیم بگیرنـد يـا بـر حسب وظائف محوله بر امور مالي مؤسسه نظارت نمايند.

شرایط عضویت و خروج از تعاونی عشایری
ادامه مطلب

 

الزام آشنایی بازرسان با سیستم حسابداری

بازرسان شرکت تعاونی از جمله اشخاص و مراجعي هستند كه حق دارند از سیستم مالي يك مؤسسـه و یا شرکت، اطلاعات را براي اعمال نظارت بر امور مالی دريافت نمايند.

بنابراين بـراي اعمـال نظـارت صحیـح بايد ديدگاه و ذهنیت بازرسان به مسائل مالي معطوف گردد. مسلم اسـت ، آشـنايي كلي بازرسان با سیستم حسابداري مي تواند به تسهیل در امر نظارت مالي كمك نمايد.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست