اعضا برای عضویت در شرکت تعاونی مسکن، باید شرایط خاصی داشته باشند. که در این مقاله به‌ صورت مفصل به آن پرداخته‌ایم.

شرکت‌های تعاونی سازمان‌های مردمی هستند که توسط خود اعضا و اختیار کامل آن‌ها تشکیل و به روش صحیح و دموکراتیک منطبق با اصول بین‌المللی تعاون اداره می‌شوند.

تعریف شرکت تعاونی و اعضای آن

شرکت تعاونی از اجتماع ارادی و داوطلبانه اشخاصی است که دارای اهداف یا نیازهای مشترک هستند. و برای تأمین آن‌ها مؤسسه‌ای مستقل تشکیل می‌دهند. و آن را از طریق روش‌های دموکراتیک اداره و نظارت می‌نمایند. بنابراین اشخاصی که دارای هدف یا نیاز مشترک هستند از عناصر اساسی تعاونی محسوب می‌شوند.

در تعاونی‌ها به هر یک از این اشخاص که ممکن است حقیقی یا حقوقی باشد عضو اطلاق می‌شود. در این فصل به جایگاه عضو بر تعاونی و حوزه حقوق و وظایف و اعضا اشاره می‌شود. و در انتهای فصل به حالاتی که موجب لغو عضویت می‌شود، و نحوه خروج عضو اشاره می‌شود.

جایگاه عضو در تعاونی مسکن 

اساس هر تعاونی را اعضای آن تشکیل می‌دهند. و هدف از تشکیل تعاونی خدمت به اعضا و بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی آنان می‌باشد زیراکه بدون تجارب و همکاری اعضا هیچ تعاونی تاسیس نخواهد شد.
در ۴ اصل از اصول هفت‌گانه نهضت جهانی تعاون به‌طور مستقیم به جایگاه عضوا برخی حقوق و تکالیف و مرتبط به آن اشاره شده‌است. اصل اول راجع‌به عضویت اختیاری و آزاد افراد بدون تبعیضات جنسی، اجتماعی، نژادی، سیاسی و مذهبی اشاره دارد. اصل دوم در برابری حق رای اعضا و مشارکت آن‌ها در سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌ها می‌پردازد، از لیست سوم مشارکت اقتصادی و برخورداری اعضا از درآمد تازه‌ای را مطرح نموده‌است شناخته و اصل پنجم به آموزش و حرفه‌آموزی و ارتقای سطح دانش و مهارت اعضا، مدیران و کارکنان تعاونی اشاره دارد.

وظایف و مسئولیت های تعاونی مسکن

عضو در شرکت‌های تعاونی دارای حقوق، اختیارات و مسئولیت‌های مشخصی است که قانون تعاون  و سایر قوانین موضوعه از جمله قانون تجارت آن را معین کرده‌است. اعضا در بدو عضویت تعاونی با قبول اساسنامه از حقوق و اختیارات قانونی بهره‌مند گردیده و در مقابل، تکالیف و مسئولیت‌های ناشی از آن را خواهند پذیرفت.
مطابق ماده به قانون تعاون اعضا در کلیه امور تعاونی حق نظارت دارند و به‌موجب ماده ۱۱ کلیه اعضا مکلف‌اند به وظایف و مسئولیت‌هایی که در حدود قوانین و مقررات تعهد کرده‌اند عمل نمایند. و مطابق ماده بیس اعضا نسبت‌به میزان سهم آنان مسئولیت مالی دارند.
اما متأسفانه علی‌رغم صراحت قانون و اصول تعاون در اثر تعاونی‌ها اعضا از حوزه اختیارات و مسئولیت‌های خود آگاهی ندارند. و مدیران تابلوها عموماً از کنار این نقیصه بزرگ با بی‌تفاوتی عبور می‌کنند.

این‌موضوع از این لحاظ دارای اهمیت موظف می‌باشد که تعاونی‌ها ماهیتی ماهیتاً مؤسسات مشارکتی محسوب می‌شود و فقدان آگاهی اعضا موجب می‌شود که از سطح مشارکت اعضا در اداره تعاونی کاسته شده و به‌تدریج از حوزه‌های تصمیم‌گیری و نظارت کنار روند. که این امر باعث می‌شود تعاونی‌ها از پشتوانه‌ها و حمایت‌های معنوی و مادی اعضا محروم شوند اولین تاثیر کاهش مشارکت اعضا عدم حضور آنان در جلسات مجامع عمومی است.

آموزش اعضای تعاونی مسکن

کم‌اهمیتی و بی‌رونقی رکن تصمیم‌گیری تعاونی‌ها موجب ایجاد فاصله بین اعضا و مدیران گردیده و بر مجموعه عملکرد و فعالیت‌های تعاونی آثار منفی بر جای می‌گذارد لذا توصیه می‌شود. مدیران تعاونی‌ها برنامه‌های آموزشی منظمی برای ارتقاء سطح آگاهی اعضا نسبت‌به حقوق و تکالیف ناشی از عضویت پیش‌بینی نمایند. و بدین‌ترتیب یکی از راه‌های تحقق این هدف طرح و مفاد اساسنامه تعاونی و قانون و مقررات تعاونی در جلسات و مجامع عمومی می‌باشد.

ورود به عضویت در تعاونی مسکن

مطابق اصل اول از اصول جهانی تعاون، تعاونی‌ها سازمان‌های اختیاری هستند. و عضویت برای تمامی افرادی که بتوانند از خدمات آن‌ها استفاده کنند و مسئولیت‌های ناشی از عضویت را بپذیرند بدون تبعیضات جنسی، اجتماعی، نژادی، سیاسی و مذهبی آزاد است این اصل بر اختیار و داوطلبانه بودن عضویت تأکید دارد. و هیچ‌کس را نمی‌توان وادار و مجبور به عضویت در تعاونی کرد.

همچنین عضویت افرادی که شرایط عضویت را دارا باشند بدون اعمال تبعیض آزاد است. شرایط عضویت در تعاونی بایستی به‌گونه‌ای تدوین شود که با این اصل تعاون و یعنی عضویت آزاد و اختیاری مخالف نباشد. اما روش روشن است که برای تعاونی‌ها پذیرش بی‌قیدوشرط عضو عملاً ممکن نیست. و هر تعاونی از لحاظ ظرفیت و قابلیت امکانات پذیرش عضو دارای محدودیت می باشد. اعمال این محدودیت‌ها باید مطابق مفاد قانون تعاون بوده و در اساسنامه تعاونی کاملاً روشن به آن شده باشد.

شرایط  عمومی اعضاء در تعاونی مسکن

مطابق ماده ۹ قانون تعاون، شرایط عضویت در تعاونی‌ها عبارت‌اند از:
۱) تابعیت جمهوری اسلامی ایران
۲) عدم ممنوعیت قانونی و حجر
) خرید حداقل سهام مقرر در اساسنامه
چهارخانه) درخواست کتبی عضویت و تعهد رعایت مقررات اساسنامه
۵ خواهر) عدم عضویت در تعاونی تعاونی مسکن مشابه
و تابلوهای مسکن مهر اعضا علاوه‌بر موارد فوق باید دارای شرایط زیر باشد:
۶) فاقد مسکن و یا زمین مسکونی ملکی و قبلاً از هیچ‌یک از امکانات دولتی مربوط به تأمین مسکن شامل زمین یا واحد مسکونی و یا تسهیلات یارانه‌ای خرید و یا ساخت واحد مسکونی استفاده نکرده باشند.
۷) توام متأهل یا سرپرست خانوار باشند.
۸) حداقل دارای ۵ سال سابقه سکونت در شهرهای محل تقاضا باشد. (برای مهاجرین از شهرهای بزرگ این مدت به یک‌سال کاهش‌یافته و برای کارمندان دولت که با استناد حکم کند دستگاه مربوطه منتقل می‌شوند، سابقه سکوت سکونت ملاک عمل نخواهد بود.)
۱ به. اولویت نخست با کسانی است که درآمد ماهیانه آنان کمتر از ۲ برابر حداقل حقوق موضوع قانون کار و یا استخدام کشوری (کمتر از ۴۰۰ هزار تومان) باشد.

نحوه تشخیص فاقد مسکن بودن عضو

۲: تشخیص فاقد مسکن بودن یادها با تعاونی و نهاد مربوطه و عدم استفاده از زمین و مسکن دولتی از طریق بانک اطلاعات زمین و مسکن استان و تسهیلات یارانه‌ای از طریق ستاد مرکزی سازمان ملی زمین و مسکن انجام می‌شود.
۳: فاقد مسکن یا زمین مسکونی ملکی بودن از زمان شروع قانون برنامه چهارم توسعه ملاک عمل می‌باشد.
۴: افراد ذیل می‌توانند بدون شرط تأهل در زن زمانه متقاضیان این ماده قرار گیرند. بدیهی است رعایت سایر شروط در مورد این افراد الزامی است.
۱-زنان خودسرپرست به‌شرط سنی حداقل ۳۵ سال
۲-نخبگان علمی با معرفی بنیاد ملی نخبگان کشور
۳-معلولین جسمی، حرکتی با دارا بودن حداقل ۲۰ سال سن با معرفی سازمان بهزیستی کشور.
مؤسسین و یا هیئت‌مدیره تعاونی می‌توانند علاوه‌بر شرایط عضویت مندرج در قانون تعاون اشیاء از طریق درج در اساسنامه و تصویب مجمع عمومی شرایط اختصاصی برای عضویت در تعاونی مشخص نماید. مانند ساکنان ۱ شهر یا استان کما اعضای ۱ گروه صنفی، کارکنان ۱ سازمان دولتی، کارکنان و کارگران ۱ واحد تولیدی کم و ایثارگران، دانشجویان و غیره… . .

هیات مدیره تعاونی مسکن
ادامه مطلب
مورد نیاز اعضاء در شرکت تعاونی مسکن مهر 850x500 - شرایط عضویت در تعاونی مسکن
مدارک مورد نیاز اعضاء در شرکت تعاونی مسکن مهر

مدارک مورد نیاز اعضاء در شرکت تعاونی مسکن مهر

متقاضیان برای ثبت‌نام در تعاونی‌های مسکن مهر بایستی پس‌از ثبت‌نام در سایت وزارت تعاون و کد پیگیری خود را اخذ و جهت پیگیری روند بررسی پرونده، نزد خود نگه دارند تا مدارک لازم جهت احراز شرایط عضویت
۱) تعهدنامه (به‌صورت تعهد محضری در دفاتر اسناد رسمی) محلی مبنی برنداشتن مسکن ملکی خود همسر و افراد تحت تکفل، عدم استفاده از هیچ‌یک از امکانات دولتی مربوط به تأمین مسکن شامل زمین یا واحد مسکونی و عدم استفاده از تسهیلات بانکی یارانه‌ای جهت ساخت و خرید مسکن (این فرم در قسمت ضمیمه آمده‌است.
۲ خط فاز ۲) فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه متقاضی و همسر و افراد تحت تکفل،
۳) مدارک مرتبط مبنی‌بر حداقل ۵ سال سابقه سکونت در شهر محل تقاضا که می‌تواند به یکی از روش‌های زیر صورت گیرد:
الف-فتوکپی کارنامه تحصیلی فرزندان
به-تأیید شورای اسلامی محل سکونت
ج-ارائه گواهی از محل اشتغال
د-تأیید امنای مسجد محل سکونت.
هر-سایر مدارکی که توسط ستاد هماهنگی تامین مسکن هر استان تعیین می‌شود.
۴) آخرین حکم استخدامی در مرز کارمندان و کارگران را گواهی اتحادیه صنفی.
لازم به ذکر است که جهت استعلام شورای اسلامی می‌توان از مدیران تعاونی مطلب مربوطه معرفی‌نامه اخذ گردد.
درصورتی‌که متقاضیان مسکن در اداره و کارخانه یا اتحادیه صنفی شاغل نباشد. ستاد تأمین مسکن و اوزون می‌تواند فرم فوق را از طریق مختلف مانند پایگاه بسیج و غیره تکمیل نماید.
۵) جوابیه استعلام عدم استفاده از امکانات دولتی تامین زمین یا واحد مسکونی و تسهیلات یارانه‌ای خرید و یا ساخت مسکن (فرم ج)

حقوق و تکالیف عضو در تعاونی‌های مسکن مهر

مهم‌ترین وظایف، تکالیف و مسئولیت‌های عضو در تعاونی‌های مسکن مهر به‌شرح زیر می‌باشد:
-تامین سرمایه تعاونی از طریق پرداخت ارزش سهام خریداری‌شده و سایر تعهدات مالی متناسب با پیشرفت پروژه ساخت مسکن
-رعایت قوانین، مقررات و اساسنامه تعاونی
-و شرکت در مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده و مشارکت فعال در تصمیم‌گیری و انتخاب مدیران و بازرسان تعاونی
-نظارت در کلیه امور تعاونی
-عمل به تعهداتی که به‌موجب قوانین و مقررات و قراردادهای فی‌مابین با تعاونی به‌عهده عضو گذاشته شده‌است.
-عدم ارتکاب اعمالی که موجب زیان مادی به تعاونی شود. و اعمالی که به حیثیت و اعتبار تعاونی لطمه وارد کند.
-مسئولیت‌های مالی احزاب میزان سهام و آنان است مگراین‌که در قرارداد تربیع ترتیب دیگری شرط شده باشد.
-عدم رقابت ناسالم با تعاونی
-سایر موارد بر اساس مفاد اساسنامه تعاونی و قراردادهای فی‌مابین عضو تعاونی می‌باشد.
مهم‌ترین حقوق اعضای تعاونی مسکن مهر به‌شرح زیر می‌باشد:
-نظارت در کلیه امور تعاونی
برخورداری از حق رأی برابر در تصمیم‌گیری‌ها و انتخاب هیئت‌مدیره و بازرسان تعاونی
-درخواست تشکیل مجمع عمومی (یک‌پنجم اعضا برای تشکیل تشکیل مجمع عمومی عادی و یک‌سوم اعضا برای تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده)
-برابری از سود تعاونی (در شرکت‌های تعاونی‌های انبوه‌ساز و اتحادیه‌ها)
-استفاده از خدمات تعاونی (مسکن با قیمت مناسب)
-خروج از تعاونی
-داوطلب شدن برای عضویت در هیئت‌مدیره و بازرسی تعاونی

شرایط و وظایف عضویت در شرکت تعاونی مسکن

شرکت‌های تعاونی به‌ لحاظ عضویت 

الف-شرکت‌ تعاونی عام: شرکتی است که عضویت در آن برای همه آزاد می‌باشد. و مؤسسین شرکت باید برای تامین قسمتی از سرمایه اولیه و یا افزایش سرمایه شرکت، سهام آن را به عموم عرضه نمایند.
ب-شرکت تعاونی خاص: شرکتی است که عضویت در آن منحصراً برای گروهی خاص از قبیل کارگران کارمندان کشاورزان دانشجویان ایثارگران، زنان، مشاغل خاص و نظایر این‌ها آزاد باشد.

شرایط حداقل و حداکثر تعداد اعضای تعاونی مسکن

شرایط عضویت در تعاونی مسکن

حداقل تعداد اعضا تعاونی مسکن در زمان ثبت و دوران فعالیت این نوع شرکت نباید از هفت نفر عضو کمتر باشد.
حداکثر تعداد اعضاء در تعاونی‌های مسکن (تأمین مسکن اعضاء) متناسب با اهلیت (دانش و تجربه) مدیران تعاونی بنا به تشخیص ادارات‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل تعیین می‌گردد. طبق آخرین بخشنامه وزارت تعاون در خصوص تعداد اعضای شرکت تعاونی مسکن، نباید از 100 عضو بیشتر باشد.

شرایط سهم آورده اعضای شرکت‌ تعاونی مسکن

علاوه‌ براینکه در هنگام تاسیس تعاونی مسکن، اعضا باید حداقل ارزش سهام عضویت در تعاونی را باید پرداخت نماید. نیاز است که جهت تامین مالی شرکت تعاونی جهت انجام مراحل ساخت و ساز واحد ها توسط مدیران تعاونی لازم است که اعضا سهم‌آورده خود را به موقع پرداخت نمایند. و مدیران تعاونی هم مکلف‌اند که پس‌از اخذ سهم آورده اعضا نسبت‌ به هرچه سریع‌تر ساخت‌ و ساز واحدهای مسکونی اعضا اقدام نمایند.

مبلغ حق عضویت در تعاونی مسکن یعنی چه و چگونه پرداخت می شود؟

مبلغ حق عضویت در تعاونی مسکن، مبلغی است که اعضای تعاونی مسکن بابت عضویت خود در تعاونی مسکن پرداخت می‌کنند. این مبلغ ممکن است به صورت یکباره پرداخت شود. یا به صورت اقساط ماهیانه تعیین شده پرداخت گردد.

نحوه پرداخت و زمانبندی آن بسته به قوانین و مقررات تعاونی مسکن مربوطه است. و در اساسنامه یا تعیینات تعاونی مشخص می‌شود.

نحوه اخطار به عضویکه سهم آورده خود را پرداخت نکرده باشد

درصورتی‌که عضوی سهم‌آورده خود را به‌ موقع پرداخت ننماید. مدیران تعاونی این اختیار را دارند که براساس اساسنامه مصوب شرکت اقدام جهت اخطار به آن عضو را دارند.  یعنی با توجه به اساسنامه مصوب این اخطارها بدین‌صورت می‌باشد که اخطار اول را به عضو اعلام و کد به‌صورت کتبی اعلام می‌نمایند. و درصورتی‌که با اخطار اول آن و سماع آورده خود را تکمیل ننماید. مدیران تعاونی نسبت‌به ارسال اخطار دوم به آن عضو اقدام می کنند. و درصورتی‌که باز هم برای مدت پانزده روز سهم آورده خود را تکمیل ننمود،  مدیران این اختیار را را خواهند داشت که آن عضو را از تعاونی اخراج نماید.

وظایف مدیر عامل تعاونی مسکن
ادامه مطلب

تعریف عضو در شرکت تعاونی مسکن

بدهی است تعاونی موظف به پذیرش متقابل و متقاضیان واجد شرایط بوده و از این نظر محدودیتی برای عضویت وجود ندارد.

عضو در شرکت‌های تعاونی شخصی است حقیقی یا حقوقی غیردولتی که واجد شرایط مندرج در قانون بخش تعاون بوده و ملزم به اهداف بخش تعاونی با و اساسنامه قانونی آن تعاونی می‌باشد.
یعنی کسی که عضو شرکت‌ تعاونی مسکن می‌باشد باید هم به قانون بخش تعاون و هم اساسنامه مصوب تعاونی باید مسئولیت داشته باشد.

22222 850x500 - شرایط عضویت در تعاونی مسکن
شرایط عمومی و اختصاصی اعضای تعاونی مسکن

شرایط عمومی اعضای تعاونی مسکن

1- تابعیت جمهوری اسلامی ایران
2- عدم ممنوعیت قانونی و حجر
3- خرید حداقل سهام مقرر در اساسنامه
4- عدم عضویت در تعاونی مشابه مسکن
5- درخواست کتبی عضویت و تعهد رعایت مقررات اساسنامه تعاونی

شرایط اختصاصی اعضای تعاونی مسکن

شرایط عضویت در تعاونی مسکن

در هنگام تاسیس شرکت تعاونی مسکن لازم است که در اساسنامه این تعاونی شرایط اختصاصی عضویت در آن را هم نوشته شود از جمله مواردی که لازم است در بعضی از تعاونی‌ها شرایط اختصاصی آن نوشته شود مانند یک-تعاونی مسکن مهر دو-تعاونی مسکن فرهنگیان سه-تعاونی مسکن کارکنان چهار-تعاونی مسکن مشاغل آزاد
در تعاونی مسکن به‌خصوص مسکن مهر، چون از جانب دولت تسهیلات کم بهره به اعضای آن تعلق گرفته است. حتما در اساسنامه آن قسمت شرایط عضویت اختصاصی، بایدنوشته شود، کسانی که تاکنون زمین یا خانه‌ای از جانب دولت به هر عنوان نگرفته باشند، می‌توانند عضو این تعاونی باشند. و این‌که فرم جیم آن‌ها در سامانه اداره راه و شهرسازی سبز باشد.
در این شرایط لازم است که این تعاونی‌ها حتما باید پرونده‌ای در اداره راه و شهرسازی محل به عنوان فرم جیم تکمیل کنند.
در تعاونی‌های مسکن فرهنگیان در شرایط اختصاصی علاوه‌ بر موارد فوق لازم است که این بند هم اضافه شود. که فقط کسانی می‌توانند عضو این تعاونی شوند که کارمند آموزش‌ و پرورش محل باشند. درخصوص تعاونی‌های کارمندی هم همانند مسکن فرهنگیان هم صدق می‌کند.

لغوعضویت در تعاونی مسکن

ابطال عضویت حالتی است که رابطه شخص (حقیقی یا حقوقی) با تعاونی قطع‌شده و حقوق و تکالیف ناشی از عضویت ساقط می‌شود. لغو عضویت به یکی از حالات زیر اتفاق می‌افتد: استعفا و اخراج، فوت، تحویل قطعی واحد مسکونی و انحلال تعاونی.
موارد بطلان عضویت از طریق اخراج در ماده ۱۳ قانون تعاون درج شده‌است. و همچنین در اساسنامه مصوب هست شرکت تعاونی موارد لغو عضویت به‌صورت مفصل توضیح داده شده‌است.

خروج عضو از تعاونی اختیاری است و نمی‌توان آن را منع کرد. درصورتی‌که خروج عضو موجب ضرری برای تعاونی باشد، وی ملزم به جبران آن است.

در موارد زیر عضو از تعاونی اخراج می‌گردد

یک-از دست دادن هر یک از شرایط عضویت مقرر در این قانون قانون بخش تعاونی
دو-عدم رعایت مقررات اساسنامه مصوب و سایر تعهدات قانونی پس‌از دو اخطار کتبی توسط هیأت‌مدیره به فاصله پانزده روز و گذشتن پانزده روز از تاریخ اخطار دوم با تصویب مجمع عمومی عادی.
سه-ارتکاب اعمالی که موجب زیان مادی تعاونی شود و وی نتواند ظرف مدت یک‌سال آن را جبران نماید یا اعمالی که به حیثیت و اعتبار تعاونی لطمه وارد کند یا به یا با تاوانی رقابت ناسالم بنماید.
تشخیص موارد فوق بنا به پیشنهاد هر یک از هیأت‌مدیره یا بازرسان و تصویب مجمع عمومی خواهد بود.

شرایط و وظایف عضویت در شرکت تعاونی مسکن

لغوعضویت درتعاونی مسکن بدلیل فوت عضو 

در صورت فوت عضو ورثه وی که واجد شرایط و ملتزم به رعایت مقررات تعاونی باشند، و عضو تعاونی شناخته‌شده و در صورت تحقق تعدد بایستی مابه‌التفاوت افزایش سهم ناشی از تعدد خود را به تعاونی بپردازند اما اگر کتباً اعلام نمایند که ما مایل به ادامه عضویت در تعاونی نیستند، و یا هیچکدام واجد شرایط نباشند، عضویت لغو می‌گردد.
اگر تعداد ورثه بیش‌از ظرفیت تعاونی باشد یک یا چند نفر به تعداد مورد نیاز تعاونی با توافق توافق و سایر ورثه عضو تعاونی شناخته می‌شوند.
در صورت لغو عضویت به‌سبب فوت، استعفا، انحلال و اخراج، سهم و کلیه حقوق و مطالبات عضو برابر مقررات اساسنامه و قرارداد منعقده محاسبه و به لیون تعاونی تبدیل می‌شود.

و پس‌از کسر بدهی وی به تعاونی به او و یا بر اثرش حداکثر ظرف مدت سه ماه پرداخت خواهد شد. درصورتی‌که ورثه تقاضا نماید که سهم عضو متوفی از عین اموال تعاونی پرداخت شود، و تراضی یا مصالحه ممکن نباشد. چنانچه عین قابل‌واگذاری بوده و به‌موجب اخلال و ضرر فاحش به اعضاء و تعاونی نگردد آن قسمت از مطالبات تسلیم مورث می‌گردد.

منابع مالی و اعتباری شرکتهای تعاونی مسکن 

1 – سرمایه و ذخایر شرکت.

2 – پس‌انداز اعضاء برای تهیه مسکن.

3 – اعتبارات بخش دولتی شامل: قسمتی از اعتبارات بانک رهنی ایران در حدود برنامه‌های مصوب سالانه آن بانک و اعتباراتی که بدین منظور‌بانک مرکزی ایران می‌تواند در اختیار آن بانک قرار دهد و اعتبارات از محل برنامه‌های عمرانی از طریق بانک رهنی ایران.

4 – سایر منابع اعتباری که به وسیله اشخاص و مؤسسات در اختیار این نوع شرکتها گذاشته می‌شود.

5 – در مورد شرکت‌های تعاونی کارگری مسکن علاوه بر منابع مالی و اعتباری مذکور در این ماده بانک رفاه کارگران نیز منابع مالی و اعتباری لازم‌را برای این شرکتها تأمین می‌نماید.

شرایط و وظایف عضویت در شرکت تعاونی مسکن

در صورتیکه هر نوع سوال و ابهامی که در خصوص شرایط عضویت در تعاونی مسکن و یا هر نوع شرکت تعاونی را دارید. می توانید با کارشناس تعاون ما که دارای 10 سال سابقه فعالیت در امور تعاونی ها می باشید. از طریق تماس تلفنی با ایشان در ارتباط باشید. تلفن تماس کارشناس تعاون : 09189414281.

مطالب مرتبط

10 دیدگاه. Leave new

 • سلام
  من عضو تعاونی مسکن مرکزی نهاجا هستم آیا اینجانب حق رای در مجامع عمومی دارم و فرق عضو تعاونی با عضو پروژه چیست

  پاسخ
  • سلام وقت بخیر
   اگه عضو شرکت تعاونی هستی و حداقل سهام عضویت در تعاونی را پرداخت کرده ای! بله حق رای داری و میتونی در مجامع شرکت حضور داشته باشی. عضو شرکت سهامدار شرکت محسوب میشه ولی در قانون تجارت عضو پروژه نداریم! شاید منظور اینه که کسی در پروژه کار میکنه که این شخص حقوق بگیر شرکت هست و می تونه هر کسی باشه چه عضو سهامدار چه کسی که هیچ سهمی در تعاونی نداشته باشه. اگه سوالی داشتید در ادامه همین تیکت بپرسید، در خدمت هستیم.

   پاسخ
 • علی نیک زاد
  28 مرداد 1402 8:46 ق.ظ

  سلام
  ممنون از پاسخگویی جامع شما

  پاسخ
 • سلام ببخشید پدر من یک زمین رو از طرف شرکتش خریداری کردن به صورت تعاونی که متاسفانه الان چندین ساله گذشته و نتونستن مجوز بگیرن از شهرداری و پدر بنده هم فوت شدن، ما باید به چه صورت پیگیری کنیم تا به زمینمون برسیم

  پاسخ
  • با سلام
   خدا رحمتشون کنه، روحش شاد، باید فردی از خانوادتون که حصر وراثت بنامش هست، با هیات مدیره شرکت در ارتباط باشد. در صورتیکه هیات مدیره در پاسخ تعلل کردند. موضوع رو به بازرس شرکت تعاونی درمیان بزارید. موفق باشید.

   پاسخ
 • مرتضی رحمانی
  30 فروردین 1401 4:24 ب.ظ

  با سلام .سال ۸۷ یک قطعه زمین مشاعی از شخصی که عضو اصلی تعاونی مسکن کارگران نبود خریداری کردم .حال در خواست الزام به سند مشاعی به نسبت قدرالسهم داده م .قاضی دادگاه بدلیل اینکه ماده ۱۰ اساسنامه که همان (عضویت جدید میبایست عضو تعاونی هم باشد) شکایت بنده را رد کرده.چون بنده و نفر قبلی هیچک از اعضای تعاونی مسکن نبودیم و نفر ماقبل فقط عضو بوده.
  آیا در تجدید نظر برای من امکان دریافت سند مشاعی وجود دارد؟
  لازم به ذکر است که ۶ قطعه زمین‌ سند دار برای ۲۰۰ نفر اعضای تعاونی میباشد .
  شرکت سهامی خاص می باشد.
  با تشکر

  پاسخ
  • سلام و عرض ادب خدمت آقای رحمانی عزیز
   دادگاه فقط به شکایاتی رسیدگی میکند که فرد عضو تعاونی باشد. برای همین بوده که رسیدگی نکرده است. ضمن اینکه مرجع رسیدگی به شکایات اعضای تعاونی ها اتاق تعاون محل می باشد. شما دو راه دارید 1- از عضو اصلی تعاونی که واحد بنام ایشان است وکالتی در خصوص این موضوع آن هم برای اتاق تعاون بگیرید. و از این مرجع به مشکل خودتان رسیدگی کنید. و اتاق تعاون هم قاضی رسمی دارد و هم حکم آن قطعی و لازم الاجرا می باشد. در ضمن دلسوز تر و تخصصی تر به موضوع رسیدگی می شود.
   2- در صورتی فردیکه واحد رو ازشان خریداری کرده اید باهتون همکاری نکند از ایشان به عنوان فروش مال غیر در دادگستری شکایت کنید.
   بهتر است قبل از شکایت با مدیران تعاونی جلسه ای داشته باشی و بصورت کدخدا منشی موضوع رو مطرح و حل کنید. در صورتیکه نتیجه ای نداشت. از گزینه اول فوق و آنهم از مرجع اتاق تعاون پیگیر باشید.
   تذکر: اخراج عضو باید طبق اساسنامه مصوب تعاونی باید انجام شود. که بدین صورت می باشد: با توجه به اساسنامه مصوب این اخطارها بدین‌صورت می‌باشد که اخطار اول را به عضو اعلام و به‌صورت کتبی اعلام می شود. و درصورتی‌که با اخطار اول عضو تعاونی به مشکل مطرح شده رسیدگی نکرد. مدیران تعاونی نسبت‌به ارسال اخطار دوم به آن عضو اقدام می نمایند. و درصورتی‌که باز هم برای مدت پانزده روز آن عضو باز هم اقدامی نکرد. مدیران این اختیار را را خواهند داشت که آن عضو را از تعاونی اخراج نماید. و این اخراج حتما در مجمع عمومی عادی مطرح و تصویب شود. با این شرایط عضو از تعاونی اخراج خواهد شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به اساسنامه شرکت تعاونی مسکن مراجعه فرمایید.

   پاسخ
 • امین اعتمادی
  16 فروردین 1401 1:09 ق.ظ

  سلام
  وقت بخیر. من عضو شرکت تعاونی مسکن هستم. شرکت ما سالانه مجامع خود رو بروزرسانی میکنن.یعنی انتخابات هیات مدیره و بازرسان برگزار میکنن. و اکثر اعضا از مجمع ها بی خبر هستن. اینبار دیگه به طریقی پیگیر شدم و موقع برگزاری مجمع رو مطلع شدم . من و دوستم که عضو این تعاونی هستیم تصمیم بر این داریم که عضو هیات مدیره بشیم. لطفا راهنمایی فرمایید که چکاری الان لازمه انجام بدیم، که بعدا منع قانونی نداشته باشه و یا اینکه بهونه ای دست مدیران قدیمی ندیم؟ تعداد اعضای شرکت 76 نفر هست و قراره که مجمع در اواسط اردیبهشت برگزار کنن!! ممنونم اگه راهنمایی فرمایید.

  پاسخ
  • درود بر آقای اعتمادی عزیز
   روال قانونی برگزاری مجامع این شرکت ها اینه که آگهی دعوت برگزاری مجمع عمومی عادی یا بطور فوق العاده در روزنامه کثیرالانتشاری که قبلا توسط مجمع عمومی انتخاب شده انجام دهند و یا اینکه دعوت نامه کتبی به تمامی اعضای تعاونی مسکن مربوطه ارسال نمایند. مطمعنا مدیران محترم این شرکت از طریق روزنامه کثیرالانتشار مجامع خود را برگزار می نمایند. که این مورد، قانونی و قابل اعتبار می باشد.
   ولی شما آقای اعتمادی عزیز، در صورتیکه تاریخ برگزاری مجمع رو حدودا می دانی، لازمه که یک برگ فرم کمسیون ماده 5 را تکمیل کنید(در سایت ها موجود است) و همراه با کپی صفحه اول شناسنامه، توضیحات شناسنامه ، کپی کارت ملی، پابان خدمت(آقابان) ، مدرک تحصیلی و بک قطعه عکس تمام رخ ببرید تحویل هیات مدیره تعاونی تحویل نمایید. و از هیات مدیره تاریخ و ساعت و مکان دقیق برگزاری مجمع عمومی را بخواهید. و لازمه که در موقع برگزاری مجمع هم خودتون رو به اعضای حاضر در جلسه معرفی نمایید. و حداکثری رای اعضا را بدست بیاورید.
   موفق باشید.

   پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست