تک نیک ثبت

نمونه اساسنامه شرکت تعاونی فراگیر ملی

 1. تک نیک ثبت
 2. ثبت شرکت
 3. نمونه اساسنامه شرکت تعاونی فراگیر ملی

نمونه اساسنامه شرکت تعاونی فراگیر ملی

 

شركت تعاوني فراگیر ملی  

فصل اول

ماده1- نام: شركت تعاوني ………………. و نوع آن از يك طرف توليدي _توزيعي و از طرف ديگر تعاوني فراگير ملي موضوع جزء (10) ماده (1) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي است كه در اين اساسنامه به اختصار, (تعاوني) ناميده مي شود.

 تبصره :  تعاوني فراگير ملی مشمول بند 10 ماده 1 سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي مي باشد.

 (درصورتي كه تعاوني به منظور اشتغال اعضاء تأسيس شود و در امور مربوط به توليدات كشاورزي، دامداري، پرورش و صيد ماهي، صنعتي، معدني، توسعه و عمران شهري روستايي و عشايري، احداث مسكن، توليدات فرهنگي و نظاير اينها فعاليت كند. نوع آن توليدي خواهد بود.

 درصورتيكه به منظور تأمين نيازمنديهاي مشترك اعضاء تأسيس شود و در امور مربوط به تهيه و توزيع كالا، تهيه مسكن، خدمات مربوط به اداره مجتمع هاي مسكوني، خدمات صادرات، اداري، آموزشي، بهداشتي درماني، مشاوره اي، اشتغال و ساير زمينه ها براي اعضاء فعاليت كند، توزيعي خواهد بود.

درصورتيكه تعاوني بخواهد به هر دو نوع فعاليت بپردازد نوع آن توليدي- توزيعي خواهد بود. درهرحال بايد در جاي خالي حسب مورد عبارت توليدي يا توزيعي و يا  توليدي- توزيعي درج شود.)

ماده 2-  

اهداف تعاوني فراگیر ملی

 • ترويج و تحكيم مشاركت ، همكاري و تعاون عمومي.
 • تأمين نيازهاي مشترك اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي اعضاء و كمك به تحقق عدالت اجتماعي.
 • ايجاد چتر حمايتي و توانمند سازي اقشار متوسط و كم درآمد جامعه (سه دهك پائين درآمدي جامعه) به عنوان 70 درصد اعضا ، به منظور فقر زدايي و توزيع عادلانه فرصت ها ، منابع ، امكانات و درآمدها و قدرت بخشي به آنها براي حضور مقتدرانه در سرمايه گذاري ، مالكيت و مديريت اقتصاد
 • ايجاد و تامين شرائط و امكانات و وسائل كار براي همه كارجويان واجد شرايط به منظور رسيدن به اشتغال كامل و قرار گرفتن بخشي از مديريت و سرمايه و منافع حاصله در اختيار نيروي كار.
 • بهبود وضعيت رفاهي و افزايش قدرت خريد مصرف كنندگان عضو از طريق تامين نيازها و امكانات معيشت و رفاه آنها و حذف واسطه هاي غير ضرور.
 • پيشگيري از تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروههاي خاص و جلوگيري از كارفرماي مطلق شدن دولت.
 • پيشگيري از انحصار ،احتكار،تورم و اضرار به غير ، ربا .
 • توسعه و تحكيم مشاركت ، همبستگي و تعاون عمومي بر مبناي ارزشهاي اخلاقي بين اعضا ،اعم از نيروي كار ، سرمايه گذاران و صاحبان بنگاه ها ، مشاغل و فعاليتهاي اقتصادي و مصرف كنندگان عضو بين تعاوني با ساير تعاونيها.
 • استفاده از مشاركت هاي اقتصادي داخلي وخارجي جهت سرمايه گذاري در فعاليتهاي توليدي, خدماتي, معدني, كشاورزي, بهداشتي, آموزشي, رفاهي و نظايرآن.

ماده3-  

موضوع فعاليت تعاونی فراگیر ملی

فعاليتها ي تعاوني در يك رشته فعاليت اقتصادي بشرح زير مي باشد:

–  سرمايه گذاري و مشاركت وهمكاري و انجام كليه فعاليتهاي اقتصادي, بازرگاني, خدماتي وساخت واحداث واجراي پروژه‌ها وطرحهاي عمراني, واحدهاي توليدي,صنعتي,خدماتي,بهداشتي, ورزشي,تفريحي,رفاهي،مسكن, جاده ها, معابر,پل ها, سدها و……… وهمچنين اداره اموركليه موارد فوق

–  سرمايه گذاري و احداث بازارها ونمايشگاه هاي داخل وخارج ازكشور به منظور عرضه وفروش محصولات توليدي,كشاورزي, صنعتي ، معدني و…. شركتهاي تعاوني.

–  سرمايه گذاري واحداث واداره واحدهاي آموزش عمومي , تخصصي و…. .

–  اخذ وام قرض الحسنه و ساير تسهيلات اعتباري از منابع بانكي  و ديگر مؤسسات مالي اعتباري و اشخاص حقيقي و حقوقي ديگر.

–  اخذ كمك و هداياي نقدي و غيرنقدي از دولت ، اشخاص حقيقي و يا حقوقي.

–  توديع وجود به حساب سپرده بلندمدت و كوتاه مدت در بانكها.

–  مشاركت با اشخاص حقيقي و حقوقي با اولويت تعاوني ها.

–  سرمايه گذاري و خريد سهام اتحاديه تعاوني مربوطه و يا ساير شركتها و مؤسسات عمومي ، تعاوني و يا خصوصي.

–  مشاركت دادن اعضاء و خصوصاً مديران تعاوني در دوره هاي آموزشي تخصصي براي ارتقاي سطح توليد و خدمات.

(موضوع فعاليت تعاوني بايد با توجه به اهداف موضوع ماده 2 اين اساسنامه و طرح تأسيس تعاوني كه حسب مورد به تصويب اداره يا اداره كل تعاون و يا دفتر ستادي ذيربط در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسيده است نوشته شود. درهرحال تعاوني مي تواند براي انجام موضوع فعاليت مورد نظر اقدامات ذيل را هم بعمل آورد كه برحسب نظر اعضاء قابل درج در اين ماده خواهد بود.)

تبصره1- درصورتيكه براي انجام هريك از فعاليتهاي موضوع تعاوني، نياز به اخذمجوز از مراجع ذيصلاح قانوني باشد تعاوني مكلف به اخذ آن است.

ماده 4- حوزه عمليات تعاوني :

شهرستان ………….  مي باشد.

ماده 5 –

مدت تعاوني تعاونی فراگیر ملی

از تاريخ ثبت برای مدت نامحدود است.

ماده 6-

مركز اصلي عمليات تعاوني فراگیر ملی

…………. و  نشاني آن …………………………………………. کد پستی : …………………….. است.

هيئت مديره مي تواند اقدام به ايجاد شعب و دفاتر نمايندگي در ساير نقاط داخل و خارج از كشور نموده و يا عندالاقتضا در مورد تغيير آن اقدام كند. دراينصورت ميبايست موضوع از طریق اداره كل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان محل به مرجع ثبت تعاوني اعلام تا نسبت به ثبت آگهي آن در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران اقدام گردد.

(شهر و يا روستايي كه اداره امور تعاوني درآن مستقر است بعنوان مركز اصلي تعاوني بايد نوشته شود؛ نشاني دفتر مركزي نيز بعنوان نشاني مركز اصلي درج شود.)

ماده 7- سرمايه اوليه تعاوني مبلغ …………………….. ريال‌است‌كه ‌به …………..  سهم ……………. ريالي منقسم گرديده است. مبلغ …………. ريال آن نقداً توسط اعضاء‌ پرداخت و مبلغ …………….. ريال در تعهد آنها مي باشد.

ماده 8- هريك از اعضاي تعاوني بايد حداقل معادل يك‌سوم مبلغ اسمي سهامي راكه خريداري نموده، درموقع تأسيس تعاوني پرداخت كند.

تبصره- اعضا مكلفند ظرف مدتي كه مجمع عمومي عادي تعيين مي كند و از دو سال تجاوز نخواهد كرد مبلغ پرداخت نشده سهام خودرا تأديه نمايند.

ماده 9 – سهم اعضاء در تأمين سرمايه تعاوني برابر است مگر اينكه مجمع عمومي عادي تصويب نمايد كه بعضي از اعضا سهم بيشتري تأديه نمايند. دراينصورت حداكثر ميزان سهام هر عضو نبايد از 15درصد سرمايه تعاوني تجاوز كند.

ماده 10- سهام تعاوني بانام و غيرقابل تقسيم است و انتقال آن به اعضا يا متقاضيان عضويت (واجدشرايط) جديد با موافقت هيئت مديره و با رعايت ماده 9 مجاز مي باشد.

ماده 11 – تعاوني ظرف مدت يكسال از تاريخ ثبت يا افزايش سرمايه، حسب مورد براي هريك از اعضاء به ميزان سهامي كه خريداري كرده اند ورقه سهم صادر و تحويل خواهد نمود.

تبصره1 – ورقه سهم بايد متحدالشكل، چاپي و داراي شماره ترتيب بوده و نام تعاوني و شماره ثبت آن و مبلغ اسمي سهم و تعداد سهامي كه هر ورقه نماينده آن است در آن درج و به امضاي مديرعامل و يك نفر از اعضاي هيئت مديره كه داراي امضاي مجاز است برسد؛ مادام كه اوراق سهام صادرنشده تعاوني بايد به اعضا گواهينامه موقت سهم كه معرف تعداد،مبلغ اسمي و مبلغ پرداخت شده است تحويل نمايد.

تبصره2- نام و نشاني و تعداد سهم هريك از سهامداران و موارد نقل و انتقال آن بايد در دفتر سهام تعاوني به ثبت برسد. هرنقل و انتقالي كه بدون رعايت تشريفات فوق بعمل آيد، از نظر شركت فاقد اعتبار است.

فصل دوم-

مقررات مربوط به عضويت تعاونی فراگیر ملی

ماده 12- عضويت در تعاوني براي كليه واجدين شرايط اعم از اشخاص حقيقي و ياحقوقي غيردولتي كه نياز به خدمات تعاوني داشته باشند و دارای شرایط زیر باشند آزاد است:

الف-شرايط عمومي

 • تابعيت جمهوري اسلامي ايران.
 • عدم ممنوعيت قانوني و حجر.
 • عدم عضويت همزمان در تعاوني مشابه.
 • درخواست‌كتبي‌عضويت ‌و‌تعهد رعايت مقررات اساسنامه و خريد حداقل 5 سهم از سهام تعاوني.

ب- شرايط اختصاصي

 1. عضويت در تعاوني فراگير استاني و شهرستاني فقط در آن استان يا شهرستان امكان پذير مي باشد.
 2. در بدو تأسيس حداقل 70% اعضاء بايد ازسه دهك پايين درآمدي جامعه باشد.

‍‍‍ تبصره 1احراز شرايط عضويت هر متقاضي با رعايت بند 2 برعهده هيئت مديره است و هيچگونه تبعيض يا محدوديتي براي عضويت واجدين شرايط نبايد وجود داشته باشد .

تبصره 2 تأیید لیست اعضاء سه دهک پایین درآمدی جامعه توسط مراجع ذیصلاح صورت می گیرد.

تبصره 3 احراز شرایط داوطلبان عضویت قبل از انتخاب اولین هیأت مدیره برعهده هیأت مؤسس تعاونی می‌باشد.

ماده 13-  مسئوليت مالي اعضاء در تعاوني محدود به ميزان سهم آنان مي باشد مگر آنكه در قرارداد ترتيب ديگري شرط شده باشد.

تبصره- مسئوليت دستگاههاي عمومي تأمين كننده سرمايه تعاوني(موضوع ماده17 قانون) به ميزان سرمايه متعلق به آنان مي باشدمگر در قرارداد ترتيب ديگري شرط شده باشد.

ماده 14 –  كليه اعضاء مكلفند به وظايف و مسئوليتهايي كه در حدود قوانين و مقررات تعهد كرده‌اند عمل‌كنند.

ماده 15-  تعاوني مي تواند توسط هيئت مديره طلب خود را از عضو با اخطار كتبي مطالبه نمايد و درصورت وصول نشدن طلب و سپري شدن 30 روز از تاريخ اخطارنامه،ازكل مطالبات وي از تعاوني و درصورت عدم تكافو از بهاي سهام وي برداشت كند و هرگاه مبالغ مذكور كفايت نكند تعاوني براي وصول باقی مانده طلب خود به بدهكار مراجعه خواهد كرد.

ماده 16 –  خروج عضو از تعاوني، اختياري است و نمي توان آن را منع كرد.

تبصره- درصورتيكه خروج اختياري عضو موجب ضرري براي تعاوني باشد وي ملزم به جبران است.

(درصورتيكه تعاوني از نوع توليدي باشد تبصره ذيل نيز بايد اضافه شود.)

تبصره 2-  در تعاونيهاي توليد هيئت مديره موظف است قبلاً اعضاي متخصص تعاوني را شناسايي ومراتب را به آنها اعلام نمايد. در اينصورت اينگونه اعضاء حداقل 6 ماه قبل از استعفاء از عضويت بايد مراتب را كتباً به هيئت مديره اطلاع دهند.

ماده 17 – در موارد زير عضو از تعاوني اخراج مي شود:

 • از دست دادن هريك از شرايط عمومي يا اختصاصي عضويت مقرر دراين اساسنامه،به استناد گزارش مكتوب مراجع ذيربط.
 • عدم رعايت مقررات اساسنامه وساير تعهدات قانوني پس از دواخطاركتبي توسط هيئت مديره به فاصله 15 روز و گذشتن 15 روز از تاريخ اخطار دوم.
 • ارتكاب اعمالي كه موجب زيان مادي شود و وي نتواند ظرف مدت يكسال آن را جبران نمايد يا انجام اعمالي كه به حيثيت و اعتبار تعاوني لطمه وارد كند و يا با تعاوني رقابتي ناسالم نمايد.

تبصره – تشخيص موارد فوق بنا به ‌پيشنهاد  هریک از هيئت مديره يا بازرسان و تصويب مجمع عمومي‌ عادي‌ خواهد ‌بود.

ماده 18- درصورت لغو عضويت به سبب فوت، استعفا، انحلال و اخراج، ارزش سهام عضو براساسنرخ روز  محاسبه و پس از منظورنمودن سايرحقوق و مطالبات وي، به ديون تعاوني تبديل ميشود و پس از كسربدهي وي به تعاوني ، به او يا ورثه اش ظرف مدت سه ماه پرداخت و تسويه حساب خواهدشد.

انواع کارخانه های تولیدی
ادامه مطلب

(در جاي خالي مي توان از هريك از روشهاي قيمت روز، ارزش اسمي، ميانگين ارزش روز و ارزش دفتري، ارزش ويژه شامل مجموع ارزش اسمي و اندوخته‌ها تقسيم بر سهام و يا هر روش مناسب ديگر استفاده كرد.)

تبصره- درصورتيكه ورثه تقاضا نمايد كه سهم عضو متوفي از عين اموال تعاوني پرداخت شود و تراضي يا مصالحه ممكن نباشد، چنانچه عين ، قابل واگذاري بوده و به تشخيص هيئت مديره موجب اخلال و ضرر فاحش به اعضا و تعاوني نگردد آن قسمت از اموال تسليم ورثه مي شود.

ماده 19- درصورت فوت عضو، ورثه وي كه واجدشرايط عضويت بارعايت تبصره ماده12 اين اساسنامه باشند، عضو تعاوني شناخته مي‌شوند ودرصورت تعدد بايستي مابه‌التفاوت افزايش سهم ناشي از تعدد خود رابه تعاوني بپردازند؛ اما اگر كتباً اعلام نمايند كه مايل به عضويت در تعاوني نيستند و يا هيچكدام واجدشرايط نباشند، عضويت لغو ميگردد.

تبصره- اگر تعداد ورثه بيش از ظرفيت تعاوني باشد، يك يا چند نفر به تعداد مورد نياز تعاوني با توافق ساير وراث و به تشخيص هيئت مديره عضو تعاوني شناخته مي شوند.

فصل 3 – 

اركان تعاوني فراگیر ملی

ماده 20 – اركان تعاوني عبارتست از :

         1-  مجمع عمومي     2-هيئت مديره              3-  بازرس/بازرسان.

– مجمع عمومي:

ماده 21-  مجامع عمومي تعاوني به دو صورت مجمع عمومي عادي و مجمع عمومي فوق‌العاده تشكيل مي‌گردد. چگونگي تشكيل مجمع عمومي و ساير مقررات مربوطه مطابق آيين نامه تشكيل مجمع عمومي موضوع تبصره 3 ماده 33 قانون بخش تعاوني خواهد بود.

تبصره- دعوت از مجامع عمومی و اعلام تصمیمات به اعضا از طریق  برد تبلیغات اداره بهزیستی دهلران صورت می گیرد.

(یکی از روش های انتشار آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار، پست سفارشی به آخرین اقامتگاه قانونی اعلام شده عضو به تعاونی یا دیگر روش های قابل اثبات را انتخاب نمایید.)

 – هيئت مديره:

ماده 22- اداره امور تعاونی طبق اساسنامه بر عهده هیأت مدیره مرکب از  5   نفر عضو اصلی و  2  نفر عضو علی البدل است که از بین اعضاء برای مدت سه سال انتخاب می شوند. انتخاب اعضای اصلی و علی البدل در یک نوبت به عمل می آید و دارندگان اکثریت نسبی آراء بعد از اعضای اصلی به ترتیب اعضای علی البدل محسوب می شوند. انتخاب اعضای هیات مدیره برای بیش از دو دوره متوالی با انتخاب حداقل دو سوم اعضای حاضر در مجمع عمومی بلامانع است.

(تعداد اعضاي اصلي هيأت مديره 3 / 5 / 7 نفر و تعداد اعضاي علي‌البدل   هیات مدیره 2 / 3 / 4 نفر خواهد بود.)

تبصره 1- هيأت مديره در اولين جلسه از ميان خود يك نفر را بعنوان رئيس هيأت مديره يك نفر را بعنوان نائب رئيس و 1 / 2 نفر را بعنوان منشي انتخاب مي‌كند.

تبصره2- در صورت استعفاء، فوت، ممنوعيت قانوني و يا غيبت غير موجه مكرر هر یک از اعضای اصلی هیات مدیره يكي از اعضاي علي‌البدل به ترتيب آراء بيشتر براي بقيه مدت مقرر جانشين وي در هيأت مديره می شود. غيبت غير موجه مكرر به مواردي اطلاق مي‌شود كه عضو، عليرغم ارسال دعوت نامه، بدون عذر موجه حداقل در چهار جلسه متوالي و يا هشت جلسه غير متوالي طي يكسال در جلسات هيأت مديره حاضر نشود.

تبصره3-  اعضای هیأت مدیره می توانند با تصویب مجمع عمومی حقوق و مزایا دریافت نمایند. در صورتی که عضو هیأت مدیره از محل دیگری حقوق می گیرد در تعاونی مربوط صرفاً حق جلسه و پاداش دریافت می کند . حداقل و حداکثر حقوق و مزایای هیأت مدیره و پاداش آنان و موارد استثناء به موجب دستور العمل مورد تصویب مجمع عمومی تعاونی است.

تبصره 4–  در موارديكه هيأت مديره از اكثريت مقرر خارج شود، در فاصله مدت لازم براي انتخاب و تكميل اعضاي هيأت مديره، به وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی اختيار داده مي‌شود كه به منظور اداره امور جاري تعاوني، براي جانشيني اشخاصي كه به يكي از دلايل فوق در جلسات هيأت مديره شركت نمي‌كنند از ميان اعضاي تعاوني تعداد لازم را به طور موقت و حداكثر براي مدت پنج ماه منصوب نمايد.

تبصره 5-  درصورت استعفای دسته جمعی هیات مدیره و قبولی آن توسط مجمع عمومی فوق العاده تعاونی، مجمع  عمومی عادی بنا به دعوت هیات مدیره مستعفی و یا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و در صورت عزل اعضا هیات مدیره، مجمع عمومی عادی بنا به دعوت بازرس قانونی تعاونی یا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای انتخاب هیات مدیره جدید تشکیل می شود. 

ماده 23 –  پس از انقضاي مدت مأموريت هيئت مديره در صورتي كه هيأت مديره جديد انتخاب نشده باشد هيئت مديره موجود تا انتخاب و قبولي هيئت مديره جديد كماكان به وظايف خود در تعاوني ادامه داده و مسئوليت اداره امور تعاوني را بر عهده خواهد داشت.

ماده 24– هیأت مدیره مکلف است بلافاصله بعد از انتخاب، برای اداره امور و اجرای تصمیمات مجمع عمومی و هیأت مدیره  فرد واجد شرایطی را از بین اعضای تعاونی و یا خارج از آن برای مدت سه سال به عنوان مدیر عامل انتخاب کند. نصب و عزل و قبول استعفای مدیر عامل و نظارت بر عملکرد و تعیین حدود اختیارات، وظایف و میزان حقوق و مزایای وی بر عهده هیأت مدیره می باشد و انتخاب مجدد مدیر عامل بلامانع است.

ماده  25– جلسات هيئت مديره هر دو هفته يكبار در موعد و محل معيني كه قبلاً به تصويب هيئت مديره رسيده با حضور بيش از نصف اعضاي اصلي هيئت مديره تشكيل و رسميت مي‌يابد و براي اتخاذ تصميم راي اكثريت اعضا حاضر در جلسه ضروري است. تصميمات هيئت مديره در دفتري به نام دفتر صورتجلسات هيئت مديره ثبت مي‌گردد و بامضاي اعضاي حاضر در جلسه مي‌رسد.

تبصره – جلسه فوق‌العاده هيئت مديره با دعوت كتبي رئيس يا نائب رئيس هيئت مديره يا مديرعامل و در صورت عدم دعوت كتبي آنان با دعوت كتبي اكثريت اعضاي هيئت مديره تشكيل مي‌گردد.

ماده 26 هيئت مديره جز در مواردي كه به موجب اساسنامه اتخاذ تصميم درباره آنها در صلاحيت مجامع عمومي قرار داده شده، در ساير موارد و براي تحقق اهداف، موضوع و عمليات تعاوني با رعايت قوانين و مقررات جاري و اساسنامه و مصوبات مجامع عمومي و رعايت صرفه و صلاح تعاوني و اعضا داراي اختيارات لازم جهت اداره امور تعاوني بوده و منجمله عهده‌دار انجام وظايف ذيل است:

 1. دعوت مجمع عمومي عادي و فوق‌العاده
 2. اجراي اساسنامه و تصميمات مجامع عمومي و ساير مقررات مربوط.
 3. نصب و عزل و قبول و استعفاي مديرعامل و نظارت بر عمليات وي و تعیین حدود وظايف و اختيارات وی.
 4. قبول درخواست عضويت و اخذ تصميم نسبت به انتقال سهام اعضا به يكديگر و دريافت استعفاي هريك از اعضاي هيئت مديره.
 5. نظارت بر مخارج جاري شركت و رسيدگي به حسابها و ارائه به بازرس / بازرسان و تسليم به موقع گزارش مالي و وترازنامه به مجمع عمومي.
 6. تهيه و تنظيم طرحها و برنامه‌ها و بودجه و ساير پيشنهادات و ارائه به مجمع عمومي جهت اتخاذ تصميم.
 7. تهيه و تنظيم آیین نامه ها و دستورالعمل هاي داخلي تعاوني وتقديم آن به مجمع عمومي براي تصويب.
 8. پیشنهاد دستورالعمل تعیین حقوق و مزایا ، حق جلسه و پاداش اعضا هیات مدیره به مجمع عمومی.
 9. تعيين نماينده يا وكيل در دادگاهها و مراجع قانوني و ساير سازمانها با حق توكيل غير.
 10. تعيين نماينده از بين اعضاي تعاوني براي حضور در جلسات مجمع عمومي شركتها و اتحاديه‌هايي كه تعاوني در آنها مشاركت دارد.
 11. تعيين و معرفي صاحبان امضاي مجاز (يك يا دو نفر از اعضاي هيئت مديره به اتفاق مديرعامل) براي قراردادها و اسناد تعهدآور تعاوني.
 12. انجام ساير وظايف و تكاليفي كه به موجب اين اساسنامه مستقيماً و يا به اعتبار تصدي اداره امور تعاوني بر عهده هيئت مديره گذارده شده است.

ماده 27 هيات مديره نماينده قانوني تعاوني است و ميتواند مستقيماً و يا با وكالت با حق توكيل، اين نمايندگي را در دادگاهها و مراجع قانوني ، و ساير سازمانها اعمال كند. مسئوليت هيئت مديره در مقابل تعاوني مسئوليت وكيل در مقابل موكل است.

ماده 28 – معاملات تعاوني با هر يك از اعضا هيئت مديره، مديرعامل، بازرس/ بازرسان  تابع آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه در چارچوب دستورالعمل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصويب مجمع عمومي عادي تعاوني ميرسد.

ماده  29–  هيئت مديره وظائف خود را به صورت جمعي انجام ميدهد و هيچ يك از اعضا هيئت مديره حق ندارد از اختيارات هيات، منفرداً استفاده كند مگر در موارد خاص كه وكالت يا نمايندگي كتبي از طرف هيئت مديره داشته باشد. هيئت مديره ميتواند قسمتي از اختيارات خود را با اكثريت سه چهارم آراء به مديرعامل تفويض كند.

ماده30 –  تحويل و تحول و انتقال مسئوليت از هيئت مديره سابق به هيئت مديره بعدي بايد بلافاصله بعد از تاريخ قبولي سمت هيئت مديره و تائيد صحت انتخابات توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صورت گيرد و كليه اوراق و اسناد ودفاتر و حسابها و موجودي هاي تعاوني به هيئت مديره جديد تحويل و پس از ثبت تغييرات در اداره ثبت شركتها ترتيب معرفي امضاهاي مجاز داده شود.

تبصره-  شروع تصدي مشروط به اين است كه (در صورت عدم فوت يا قبول استعفا يا بركناري هيئت مديره قبلي) مدت ماموريت آنها خاتمه يافته باشد. بعد از قانوني شدن شروع تصدي، تا زمانيكه ترتيب معرفي امضاهاي مجاز داده نشده هيئت مديره جديد مي‌تواند اختيارات محدودي را به هيئت مديره قبلي تفويض كند و در هر حال هر اقدام بايد با تصميم هيئت مديره جديد باشد.

ماده 31 – مراتب نقل و انتقال بايد در صورتمجلسي منعكس و به امضاي اكثريت اعضاي هيئت مديره سابق و اعضاي هيئت مديره جديد و بازرس/ بازرسان تعاونی برسد. صورتمجلس مذكور بايد جزو اسناد شركت نگهداري شود.

تبصره– در صورتيكه اعضاي هيئت مديره قبلي اقدام به تحويل ننمايند به عنوان متصرف غيرمجاز در اموال غير و خيانت در امانت تحت تعقيب قرار مي‌گيرند.

ماده 32– استعفاي هر يك از اعضاي هيئت مديره تا تعيين عضو جديد و قبولي سمت آن رافع مسئوليت نسبت به وظايف نخواهد بود.

ماده 33  – هيچ يك از اعضاي هيئت مديره، بازرس/ بازرسان و مديرعامل تعاوني نمي‌تواند سمت بازرسي يا مديريت عامل و يا عضويت هيئت مديره شركت تعاوني ديگري را با موضوع و فعاليت مشابه قبول كند.

انواع شرکت تعاونی
ادامه مطلب

ماده 34– نخستين هيئت مديره تعاوني موظف است ظرف يكماه از تاريخ جلسه مجمع عمومي عادي براي ثبت تعاوني در مراجع ذيصلاحيت اقدام كند.

ماده 35 اعضای هیأت مدیره ، مدیر عامل و بازرسان تعاونی باید واجد شرایط زیر باشند :

الف-

شرایط عمومی عضویت در تعاونی فراگیر ملی

 1. ايمان و تعهد به اسلام (در تعاونيهاي متشكل از اقليتهاي ديني شناخته شده در قانون اساسي، شرط وثاقت و امانت)
 2. نداشتن منع قانوني و محجور نبودن.
 3. عدم عضويت در گروههاي محارب و عدم ارتكاب جرائم علیه امنيت کشور و عدم محکومیت به جعل اسناد.
 4. عدم سابقه محكوميت به ارتشاء، اختلاس، كلاهبرداري، خيانت در امانت، تدليس، تصرف غيرقانوني در اموال دولتي و ورشكستگي به تقصير.

ب- شرایط اختصاصی

 اعضای هیأت مدیره، مدیر عامل و بازرسان تعاونی علاوه بر شرایط عمومی فوق بایستی دارای شرایط اخصاصی زیر باشند:

 1. دارا بودن اطلاعات یا تجربه لازم برای انجام وظایف محوله
 2. ………………………………………………………………………………………

  بازرس تعاونی فراگیر ملی

ماده 36–  مجمع عمومي عادي یک نفر از اشخاص حقيقي يا حقوقي را براي مدت يك سال مالي به عنوان بازرس/ بازرسان انتخاب ميكند. انتخاب مجدد آنان بلامانع است. (تعداد بازرسان عدد فرد باشد مثلاً يك يا سه نفر)

تبصره1–  در صورت فوت يا ممنوعيت قانوني و يا استعفاي بازرس/ بازرسان اصلي، هيئت مديره مكلف است ظرف ده روز بازرس/ بازرسان علي‌البدل را به ترتيب آراء بيشتر براي بقيه مدت دعوت  نمايد .

تبصره2– حق‌الزحمه و پاداش بازرسان با تصويب مجمع عمومي تعيين ميگردد.

تبصره 3–  تا زماني كه بازرس/ بازرسان جديد انتخاب و قبولي سمت نكرده‌اند بازرس/ بازرسان قبلي كماكان مسئوليت بازرسي را به عهده دارند.

ماده 37– وظايف بازرسان تعاوني به شرح زير است:

 • نظارت مستمر بر انطباق نحوه اداره امور تعاوني و عمليات و معاملات انجام شده با اساسنامه و قوانين و مقررات و دستورالعملهاي مربوطه .
 • رسيدگي به حسابها، دفاتر، اسناد – صورتهاي مالي از قبيل ترازنامه و حسابهاي عملكرد و سود و زيان، بودجه پيشنهادي و گزارشات هيئت مديره، مجمع عمومي، شخصاً و يا در صورت لزوم با استفاده از كارشناس كه در اين صورت پرداخت هزينه كارشناس با تصويب مجمع عمومي بر عهده تعاوني خواهد بود.
 • رسيدگي به شكايات اعضاء و ارائه گزارش به مجمع عمومي و مراجع ذيربط.
 • تذكر كتبي تخلفات موجود در نحوه اداره امور تعاوني به هيئت مديره و مديرعامل و تقاضاي رفع نقص.
 • نظارت بر انجام حسابرسي و رسيدگي به گزارشهاي حسابرسي و گزارش نتيجه رسيدگي به مجمع عمومي تعاوني و مراجع ذيربط.

تبصره1– بازرس موظف است / بازرسان موظفند / گزارش جامعي راجع به وضعيت تعاوني به مجمع عمومي عادي ساليانه تسليم كند. گزارش بازرس بايد لااقل 10 روز قبل از تشكيل مجمع عمومي عادي ساليانه جهت مراجعه صاحبان سهام در مركز تعاوني آماده باشد. در صورتيكه تعاوني بازرسان متعدد داشته باشد هريك مي‌تواند به تنهايي وظايف خود را انجام دهد. ليكن كليه بازرسان بايد گزارش واحدي تهيه كنند. در صورت وجود اختلاف نظر بين بازرسان، موارد اختلاف با ذكر دليل در گزارش ذكر خواهد شد.

تبصره2– بازرس/ بازرسان حق دخالت مستقيم در اداره امور تعاوني را نداشته ولي مي‌تواند/ مي‌توانند بدون حق راي در جلسات هيئت مديره شركت كند/ كنند و نظرات خود را نسبت به مسائل جاري تعاوني اظهار نظر دارد/ دارند.

ماده 38– در صورتيكه هريك از بازرسان تشخيص دهد كه هيئت مديره و يا مديرعامل در انجام وظايف محوله مرتكب تخلفي شده و به تذكرات ترتيب اثر نمي‌دهند، مكلف است از هيئت مديره تقاضاي برگزاري مجمع عمومي فوق‌العاده براي رسيدگي به گزارش خود را بنمايد.

ماده  39– بازرس/ بازرسان نسبت به تخلفاتي كه در انجام وظايف خود مرتكب مي شود. طبق قواعد عمومي مربوط به مسئوليت مدني مسئول است.

فصل چهارم :

مقررات مالي تعاونی فراگیر ملی

ماده 40 –  ابتداي سال مالي تعاوني اول فروردین ماه و انتهاي آن آخر اسفند ماه همان سال/ سال بعد خواهد بود. باستثناي سال اول تاسيس كه از تاريخ تشكيل تا پايان اسفند ماه است.

ماده 41 – هيئت مديره موظف است نسخه‌اي از گزارش ها، صورت هاي مالي پايان دوره از قبيل ترازنامه و حسابهاي عملكرد و سود و زيان ، پيشنهاد نحوه تقسيم سود خالص و بودجه پيشنهادي سال بعد را پس از آماده شدن حداكثر تا 30 روز قبل از تاريخ تشكيل جلسه مجمع عمومي عادي سالانه براي رسيدگي به بازرس/ بازرسان تسليم نموده و علاوه بر آن هر سه ماه يكبار تراز آزمايشي حساب هاي تعاوني را همراه با تجزيه و تحليل فعاليت سه ماهه تعاوني تهيه و در اختيار بازرس/بازرسان قرار دهد و نسخه از آن را نیز به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال نماید.

ماده 42–  هريك از اعضا در صورت مشاهده نقص يا تخلف در اداره امور تعاوني مي‌تواند گزارش و يا شكايات خود را به بازرس/ بازرسان اعلام نمايد و در صورت عدم اخذ نتيجه و باقي بودن بر شكايت، با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مكاتبه كند. هيئت مديره مكلف به اجراي نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مزبور كه به طور كتبي و رسمي ابلاغ ميشود خواهد بود.

مديران تعاوني موظفند با كارشناسان، حسابرس يا حسابرسان منتخب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همكاري بنمايند و كليه اسناد و مدارك مورد نياز را در اختيارشان قرار دهند.

ماده 43–  در تهيه و تنظيم اسناد حسابداري و دفاتر قانوني و صورتهاي مالي، رعايت اصول و موازين، روشهاي متداول و قابل قبول و قوانين و مقررات جاري الزامي است.

ماده 44- هدايا و كمكهاي بلاعوض در صورتي كه از طرف اعطاء كننده براي مصرف خاصي تعيين نشده باشد اگر نقدي باشد بحساب درآمد و اگر غير نقدي باشد تقويم وبه حساب درآمد منظور خواهد شد.

ماده 45-  افتتاح هر نوع حساب نزد بانك‌ها و ساير مؤسسات اعتباري، پس از تصويب هيأت مديره با امضاهاي مجاز معرفي شده از طرف هيأت مديره امكان پذير خواهد بود.

ماده 46 –  سود خالص تعاوني در هر سال مالي به ترتيب زير تقسيم مي‌شود:

 • از حداقل پنج درصد به بالا با تصويب مجمع عمومی عادي به عنوان ذخيره قانوني منظور مي‌‌شود.
 • حداكثر پنج درصد از سود خالص بعنوان اندوخته احتياطي به پيشنهاد هيئت مديره و تصويب مجمع عمومي عادي به حساب مربوطه منظور مي‌گردد و نحوه مصرف آن با تصويب مجمع عمومي عادي است.
 • حد اکثر ……………….. درصد از سود جهت پاداش به اعضاء، كاركنان، مديران و بازرسان به پيشنهاد هيأت مديره و تصويب مجمع عمومي عادي تخصيص داده مي‌شود.
 • پس از وضع وجوه فوق باقيمانده سود خالص به نسبت سهام اعضاء تقسيم مي‌گردد.

(در تعاوني‌هاي توليدي در جاي خالي مي‌توان نوشت: به نسبت سهام و در تعاوني ها‌ي توزيعي نوشته شود 50% به نسبت سهام و مابقي به نسبت معاملات اعضاء با تعاوني)

تبصره1-  ذخيره قانوني تا زماني كه مبلغ كل ذخيره حاصل از درآمدهاي مذكور به ميزان يك چهارم معدل سرمايه سه سال اخير تعاوني نرسيده باشد الزامي است.

تبصره2-  تعاوني مي‌تواند با تصويب مجمع عمومي عادي تا حداكثر يك دوم ذخيره قانوني را جهت افزايش سرمايه خود به كار برد. استفاده مجدد از باقيمانده آن جهت افزايش سرمايه مجاز نيست.

تبصره3-  هيئت مديره مي‌تواند از محل اندوخته احتياطي با تصويب مجمع عمومي عادي مبلغي را براي انجام امور خيريه و عام المنفعه تخصيص دهد.

فصل پنجم :  مقررات مختلف

ماده 47- هر يك از دستگاه‌ها، شركت‌ها و موسسات موضوع ماده 17 قانون بخش تعاوني كه بدون عضويت، در تعاوني مشاركت يا سرمايه گذاري كرده باشد مي‌تواند نماينده‌اي براي نظارت بر تعاوني‌ و حضور در جلسات مجامع عمومي و هيئت مديره به عنوان ناظر داشته باشد.

ماده 48- انحلال، ادغام يا تغيير موادي از اساسنامه تعاوني كه مغاير شروط و قراردادهاي منعقد با منابع تأمين كننده اعتبار و كمك مالي و امكانات مختلف و سرمايه‌گذاري و مشاركت باشد موكول به موافقت مراجع مذكور خواهد بود.

ماده 49- در صورتيكه مجمع عمومي فوق‌العاده تغيير بعضي از مواد اساسنامه را تصويب كند درصورت تأئيد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (از جهت انطباق با قانون بخش تعاوني) معتبر خواهد بود.

ماده 50- كليه اموالي كه از منابع عمومي دولتي و بانك‌ها در اختيار تعاوني قرارگرفته با انحلال آن بايد مسترد شود.

ماده 51- ادغام و انحلال تعاوني آن تابع ضوابط مقرر در قانون بخش تعاوني و آئين نامه‌هاي اجرائي مربوط مي‌باشد.

ماده 52- در صورت بروز اختلاف بين تعاوني و اعضاي آن و يا بين تعاوني و ساير شركتهاي تعاوني با موضوع فعاليت مشابه، یا بین تعاونی و اتحادیه موضوع اختلاف براي داوري به اتحاديه بالاتر یا اتاق تعاون مربوط ارجاع مي‌شود و در صورت بروز اختلافات بين تعاوني و ساير تعاوني‌هايي كه موضوع فعاليت آنها مشابه نباشد، یا سایر اشخاص حقیقی و حقوقی اتاق تعاون مربوط مرجع داوري خواهد بود.

اين اساسنامه در 52 ماده و  28  تبصره در مجمع عمومي فوق العاده  مورخه     1400/01/01 به تصويب رسيد و آنچه در آن پيش‌بيني نشده تابع قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي و اصلاحات بعدی آن، قانون شركت‌هاي تعاوني (در مواردي كه به قوت خود باقي است)، آيين نامه‌ها و دستورالعمل هاي قانوني و قراردادهاي منعقده بين شركت ‌و اعضاء و يا مؤسسات طرف قرارداد مي‌باشد.

هيئت رئيسه مجمع:

رئيس مجمع :                                                     منشي مجمع :

 

ناظرین مجمع:    1-                                   2-

مطالب مرتبط:
مراحل تشکیل تعاونی

تعریف شرکت تعاونی مراحل ثبت شرکت تعاونی مدارک مورد نیاز تاسیس تعاونی هیات مدیره - مجمع -بازرسان - مدیرعامل

دستورالعمل تشکیل تعاونی

مراحل تاسیس تعاونی هیات موسس مجمع عمومی آگهی دعوت هیات مدیره مدیرعامل بازرسان اداره تعاون شهرستان

شرکت بامسئولیت محدود

تعریف شرکت با مسئولیت محدود  شرایط ثبت شرکت مسئولیت محدود مدارک لازم جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود

موسسات غیرتجاری

شرایط ثبت موسسه غیر تجاری شرایط ثبت موسسه حقوقی مدارک لازم جهت ثبت موسسه حقوقی مراتب ثبت مؤسسات غیر تجاری

ثبت شرکت خود را با آسودگی خاطر به تک نیکی ها بسپارید
ثبت سفارش در سایت تک نیک

شرکت تعاونی تک نیک با هدف تسهیل در امور اداری شرکتها و موسسات، حسابداری و مالیاتی و مشاوره کسب و کار فعالیت خود را از سال 94 آغاز نموده است. ثبت تک نیک همواره کوشیده است خدمات خود را به بهترین شکل ممکن در سریعترین زمان به انجام برساند و مشاوری امین برای مدیران و کارآفرینان عزیز کشورمان باشد.

         

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.