معیار شخصیت حقوقی

نحوه تنظيم اظهارنامه ثبت شركت سهامي خاص

Untitledتبلیغ اصلی 1 - نحوه تنظيم اظهارنامه ثبت شركت سهامي خاص

 

نحوه تنظيم اظهارنامه ثبت شركت سهامي خاص

فرم اظهارنامه شرکت سهامی خاص هم در موقع تاسیس شرکت و هم در تغییرات سرمایه و غیره مورد استفاده می باشد.

نحوه تنظيم اظهارنامه ثبت شركت سهامي خاص

بند اول : نام شركت درج و بلافاصله عنوان (سهامي خاص) ذكر خواهد شد. اسم شرکت باید کامل نوشته شود.

بند دوم: مشخصات سهامداران به ترتيب:  ١_ نام و نام خانوادگي ٢_ تاريخ تولد ٣_ محل تولد ٤_ شماره شناسنامه ٥_ محل صدور شناسنامه ٦_ محل اقامت و ادرس دقيق

١_ نام و نام خانوادگي ٢_ تاريخ تولد ٣_ محل تولد ٤_ شماره شناسنامه ٥_ محل صدور شناسنامه ٦_ محل اقامت و ادرس دقيق

١_ نام و نام خانوادگي ٢_ تاريخ تولد ٣_ محل تولد ٤_ شماره شناسنامه ٥_ محل صدور شناسنامه ٦_ محل اقامت و ادرس دقيق نوشته خواهد شد. مشخصات سهامداران باید طبق شناسنامه و کارت ملی نوشته شود. درصورت کوچکترین عدم مطابقت با مشخصات شناسنامه ای فرد اظهارنامه از طرف اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری برگشت خواد خورد. 

بند سوم: موضوع فعاليت شركت به صورت تكميل درج خواهد شد. باید تمامی موضوع فعالیت شرکت بدون کم و کاست نوشته شود.

بند چهارم: ميزان سرمايه و مبلغ آن و به صورت اينكه نقدي است يا غيرنقدي ذكر خواهد شد. و معمولا ميزان حداقل سرمايه كه در شركت سهامي خاص يك ميليون ريال مي باشد نوشته مي شود.

بند پنجم: تعداد سهام برحسب مورد و مبلغ هر سهم نوشته ميشود.

نمونه⬅️ ………………………سهم ريالي هر سهم………………..ريال با نام تقسيم شده است.

……………….سهم ريالي هر سهم………………….ريال بي نام تقسيم شده است.

بند ششم: ميزان تعهد هر موسس با درج :١_نام و نام خانوادگي ٢_تعداد سهم ٣_ميزان پرداختي ٤_ميزاني كه متعهد شده است نوشته مي شود.

نمونه⬅️ اقاي/خانم ……………………. دارنده……………….سهم كه …………………..ريال پرداخت شده و ………………….ريال در تعهد وي مي باشد. كه وجوه دريافتي به مبلغ………………….ريال به حساب جاري شماره…………….عهده بانك…………..شعبه……………. واريز گرديده و بقيه در تعهد صاحبان سهام است.

بند هفتم: مركز اصلي شركت با تمام مشخصات دقيق نوشته مي شود. کد پستی هم دقیق نوشته شود.

نمونه⬅️ تبريز _خيابان ………….. ميدان ……… كوي ………….. كوچه …………. پلاك …………….

بند هشتم: مدت فعاليت شركت درج مي شود كه يا مدت مشخص مي شود. و يا اينكه شركت داراي مدت نيست كه درصورت دوم كلمه (بمدت نامحدود) نوشته خواهد شد. برای مثال شرکتهای ایجاد مسکن دارای مدت مشخص هستن که در صورت ایجاد مسکن و تصفیه حساب شرکت آنوقت مدت فعالیت شرکت به اتمام رسدیه است. 

مراحل ثبت شرکت در سامانه
ادامه مطلب

نمونه⬅️١_ از تاريخ ثبت بمدت………….سال

٢_ از تاريخ ثبت بمدت نامحدود

بند نهم: اسامي مديران با تعيين سمت انها نوشته شده و افرادي كه داراي حق امضاء باشند مشخص و نوشته خواهد شد.

نمونه⬅️اقاي/خانم …………به سمت رئيس هيأت مديره

اقاي/خانم…………به سمت نائب رئيس هيأت مديره

اقاي/خانم………..به سمت مديرعامل

كليه اوراق و اسناد تعهد اور از قبيل چك و سفته و برات با امضاي (رئيس هيأت مديره يا مديرعامل) و با مهر شركت معتبر است. لازم به ذکر است تمامی اعضای هیات مدیره میتوانند حق امضاء شرکت داشته باشند. هم می توان 1 نفر تمامی حق امضاء را داشته باشد. و هم 2 نفره هم می تواند باشد.

بند دهم: نام مدير عامل و كليه اختياراتي كه به وي تفويض گرديده و در اساسنامه شركت درج شده است قيد مي شود.

بند يازدهم: اسامي بازرسين اصلي و علي البدل با درج نام و نام خانوادگي و سمت

نمونه⬅️ اقاي/خانم ……… به سمت بازرس اصلي

اقاي/خانم ……… به سمت بازرس علی البدل

بند دوازدهم: اگر چنانچه شركت داراي شعبه هاي ديگري باشد. نام محل و مشخصات آن نوشته خواهد شد. و در صورتي كه شركت فاقد شعبه باشد جمله (شركت فاقد شعبه است) درج خواهد شد.

بند سيزدهم: تعداد مواد و تبصره هاي اساسنامه و تاريخ تصويب نوشته مي شود.

بعد از تكميل اظهارنامه كليه شركاء يا موسسين ذيل آن را با درج مشخصات خود امضاء خواهند كرد.

تعاونی e1625853481329 - نحوه تنظيم اظهارنامه ثبت شركت سهامي خاص
نحوه تنظيم اظهارنامه ثبت شركت سهامي خاص

 نمونه فرم اظهارنامه ثبت شركت سهامي عام و خاص

قوه قضاييه

سازمان ثبت اسناد و املاك كشور

اداره كل ثبت شركت ها و مالكيت صنعتي

١_ نام شركت: ……………………………………

٢_ هويت كامل و اقامتگاه موسسين:  ………………………

٣_موضوع شركت: ………………………………

٤_مبلغ سرمايه شركت و تعيين مقدار نقد و غيرنقد ان به تفكيك: …………………………

٥_تعداد سهام با نام و بي نام و مبلغ اسمي انها و در صورتي كه سهام ممتاز مورد نظر باشد تعيين خصوصيات و امتيازات اينگونه سهام:  ……………….

٦_ميزان تعهد هر يك از موسسين و مبلغي كه پرداخت كرده اند. با تعيين شماره حساب و نام بانكي كه وجوه پرداختي در ان واريز شده است. در مورد اورده غيرنقدي يعني اوصاف و مشخصات و ارزش ان به نحوي كه بتوان از كم و كيف اورده غيرنقدي اطلاع حاصل نمود: …………………..

شرایط اخراج عضو از شرکت تعاونی
ادامه مطلب

٧_مركز اصلي شركت: ………………………….

٨_مدت شركت از تاريخ ……………… بمدت …………………

٩_مديران شركت و اشخاصي كه حق امضاء:  …………………………………………………………

١٠_ نام مدير عامل و حدود اختيارات آن در ………………………………………………………..

١١_ بازرسان اصلي و علي البدل شركت:  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

١٢_محل شعب فعلي شركت:  ………………………………………………………..

١٣_اساسنامه شركت مشتمل بر ………………. ماده  و …………….. تبصره مي باشد كه در جلسه مورخ ……………………… موسسين شركت به تصويب رسيده است.

به تاريخ:  …………………………….

محل امضاء شركاء با موسسين: ………………………………………………………..

مطالب مرتبط:
Follow Us

kingshead barber shop, 3958 Sundown Lane, Austin TX 78736
512-555-0194 | [email protected]

مراحل تشکیل تعاونی

تعریف شرکت تعاونی مراحل ثبت شرکت تعاونی مدارک مورد نیاز تاسیس تعاونی هیات مدیره - مجمع -بازرسان - مدیرعامل

دستورالعمل تشکیل تعاونی

مراحل تاسیس تعاونی هیات موسس مجمع عمومی آگهی دعوت هیات مدیره مدیرعامل بازرسان اداره تعاون شهرستان

شرکت بامسئولیت محدود

تعریف شرکت با مسئولیت محدود  شرایط ثبت شرکت مسئولیت محدود مدارک لازم جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود

موسسات غیرتجاری

شرایط ثبت موسسه غیر تجاری شرایط ثبت موسسه حقوقی مدارک لازم جهت ثبت موسسه حقوقی مراتب ثبت مؤسسات غیر تجاری

ثبت شرکت خود را با آسودگی خاطر به تک نیکی ها بسپارید
ثبت سفارش در سایت تک نیک

شرکت تعاونی تک نیک با هدف تسهیل در امور اداری شرکتها و موسسات، حسابداری و مالیاتی و مشاوره کسب و کار فعالیت خود را از سال 94 آغاز نموده است. ثبت تک نیک همواره کوشیده است خدمات خود را به بهترین شکل ممکن در سریعترین زمان به انجام برساند و مشاوری امین برای مدیران و کارآفرینان عزیز کشورمان باشد.

         

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Email
X

آخرین مقالات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست مطالب

خبر نامه

اولین نفری باشید که از مقاله‌ها و تخفیف‌های ویژه مطلع می‌شوید.

تماس با تک نیک ثبت

با تیم تک نیک ثبت - نحوه تنظيم اظهارنامه ثبت شركت سهامي خاص