وظایف مجمع عمومی موسس

مجمع عمومی موسس یکی از انواع مجامع بورسی در ایران است .که با حضور موسسین و سهامدارانی که در ابتدای ایجاد شرکت سهامی عام حضور داشته‌اند، برگزار می‌شود. این مجمع برای انجام کارهایی مثل انتخاب اولین مدیران و بازرسان، تصویب اساسنامه یا اصلاح آن و انتخاب روزنامه اصلی تشکیل می‌شود.

 

 

همان طور که از نام این مجمع مشخص است، وظیفه اصلی آن تاسیس شرکت سهامی عام است. در ادامه با ما همراه باشید تا وظایف این مجمع و سایر نکات مهم مربوط به آن را بررسی کنیم.

علت تشکیل مجمع عمومی موسس چیست؟

علت تشکیل مجمع عمومی موسس، در واقع تصویب تشکیل یک شرکت سهامی عام است. بنابراین در قدم اول برای تشکیل یک شرکت سهامی عام هیئت موسس تشکیل می‌شود.

شرکت برای ثبت شدن باید هیئت مدیره و بازرس داشته باشد. به همین دلیل هیئت موسس، اقدامات قانونی لازم برای انجام این کار در قالب گزارش‌هایی آماده می‌کند. با تشکیل مجمع عمومی موسس، این گزارشات ارائه و تصویب می‌شوند.

مجمع عمومی موسس چه زمانی تشکیل می‌شود؟

مجمع عمومی موسس در ابتدای تاسیس شرکت تشکیل شده و پس از آن منحل می‌شود. بعد از آن این انحلال، مجمع عمومی عادی هر سال یکبار تا زمانی که شرکت پابرجاست، تشکیل می‌شود.

وظیفه موسسین شرکت قبل از تشکیل مجمع عمومی موسس چیست؟

پس از اتمام پذیره‌نویسی سهام شرکت، موسسین ظرف حداکثر یک ماه کار بررسی تعهدات تامین سرمایه توسط پذیره‌نویسان را انجام می‌دهند. و در صورتی که حداقل ۳۵ درصد سرمایه شرکت پرداخت شده باشد، میزان سهام هر یک از تعهدکنندگان (پذیره نویسان) را تعیین کرده و بعد از اعلام این مقادیر، آگهی دعوت به مجمع را منتشر می‌کنند.

برابر ماده ۱۷ ل.ا.ق. ت مجمع عمومی مؤسس با رعایت مقررات قانون تجارت تشکیل میگردد. در این مرحله برای اولین بار پذیره نویسان که یکدیگر را نمی شناسند. دور هم جمع میشوند.  مجمع عمومی مؤسسین شرکت بایستی بدواً در اجرای ماده ۱۰۱ ل.ا.ق. ت ریاست مجمع و نظار و منشی جلسه را انتخاب و برابر ماده ۷۴ ل.ا.ق.ت به گزارش مؤسسین رسیدگی،  و در صورت لزوم آن را تصویب نماید،

و سپس ضمن احراز پذیره نویسی کلیه سهام شرکت و تأدیه مبلغ لازم به تصویب طرح اساسنامه شرکت و عند اللزوم به اصلاح آن مبادرت می ورزد،  و بالاخره مجمع مذکور،  اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت را نتخاب ، و روزنامه کثیرالانتشار برای آگهی های بعدی شرکت تعیین مینماید.

حد نصاب تشکیل مجمع عمومی موسس

حد نصاب تشکیل مجمع عمومی موسس در این مجمع حضور حداقل 3/1 سرمایه شرکت الزامی است.

حد نصاب لازم برای تشکیل مجمع عمومی مؤسس برابر مادۀ ۷۵ل.ا.ق.ت عبارت است از:

در دعوت اول – حضور عده ای از پذیره نویسان که حداقل نصف سرمایه شرکت را تعهد نموده باشند.

در دعوت دوم – چنانچه در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشد ، مؤسسین برای بار دوم مجمع عمومی را دعوت مینمایند. مشروط بر این که لااقل ۲۰ روز قبل از انعقاد مجمع،  آگهی دعوت آن با قید دستور جلسه قبل و نتیجه اول در روزنامه کثیر الانتشاری که در اعلامیه پذیره نویسی معین شده است منتشر گردد.

در این مجمع حضور صاحبان لااقل ثلث سرمایه شرکت الزامی است.

در دعوت سوم – چنانچه در سومین دعوت اکثریت لازم(  صاحبان ثلث سرمایه شرکت ) در مجمع عمومی حاضر نشدند، موسسین باید عدم تشکیل شرکت را اعلام دارند. در هر یک از مجامع فوق کلیه تصمیمات باید به اکثریت 3/2 آراء حاضر در جلسه اتخاذ گردد. تبصره ماده فوق در مجمع عمومی مؤسس برای هر سهم،  حق یک رأی قائل شده است ، و بدین ترتیب تعداد آراء برابر با تعداد سهام خواهد بود،

ولی ممکن است .چنین روشی موجبات بی اثر شدن آرای پذیره نویسانی را که سهام کمتری دارند فراهم سازد، و بهتر بود مقنن تعداد آرای هر پذیره نویس را با رعایت تساوی سهام محدود می ساخت (مثلاً ۲۰ رأی برای هر پذیره نویس)

رسیدگی به گزارش مؤسسین و تصویب آن

مؤسسین در شرکت سهامی عام مکلفند گزارشی در موارد زیر تهیه و به مجمع تسلیم نمایند :

آورده های غیر نقدی – مزایا در صورتی که وجود داشته باشد – احراز پذیره نویسی کلیه سرمایه شرکت پرداخت حداقل ۳۵ درصد کل سرمایه – تعیین تعداد سهام هر پذیره نویس.

اولین وظیفه مجمع عمومی مؤسس رسیدگی به گزارش مذکور و تصویب آن خواهد بود. گزارش مؤسسین باید حداقل پنج روز قبل از تشکیل مجمع عمومی مؤسس در محلی که در آگهی دعوت مجمع تعیین شده است. برای کسب اطلاع پذیره نویسان آماده باشد( تبصره ماده 74 ،ل.ا.ق.ت)  در مورد آوردههای غیر نقدی ، به طوری که گفته شد.

اظهار نامه و طرح اساسنامه شرکت
ادامه مطلب

مؤسسین قبلاً باید نظر کتبی کارشناس رسمی وزارت دادگستری را در مورد ارزیابی آورده های غیر نقدی جلب و آن را به گزارش خود ضمیمه نمایند (ماده ۷۸، ل.ا.ق. ت)

حال اگر آورده غیر نقدی و یا مزایایی که مطالبه شده مورد تصویب مجمع عمومی مؤسس قرار نگیرد دومین جلسه مجمع مذکور به فاصله مدتی که از یک ماه تجاوز نخواهد کرد تشکیل خواهد شد.  در فاصله دو جلسۀ مذکور صاحبان آورده غیر نقد که آورده آنها مورد تصویب واقع نشده،  میتوانند تعهد غیر نقد خود را به تعهد نقد تبدیل و مبالغ معادل آن را پرداخت نمایند.

و همچنین کسانی که مزایای مورد مطالبه آنان از طرف مجمع قبول نشده ، در صورت تمایل میتوانند از مزایای مزبور انصراف حاصل و در شرکت باقی بمانند.

در صورتی که صاحبان آورده غیر نقد و مطالبه کنندگان مزایا به نظر مجمع تسلیم نشوند،  تعهد آنها نسبت به سهام خود ، باطل شده محسوب خواهد شد،  و از طرف دیگر سایر پذیره نویسان میتوانند به عوض آنان سهام شرکت را تعهد و مبالغ لازم را پرداخت نمایند. (ماده 79 ل…ق. ت) .

حد نصاب جلسۀ دوم مجمع عمومی مؤسس

حد نصاب جلسۀ دوم مجمع عمومی مؤسس مندرج در ماده ۷۹ موصوف،  حضور بیش از نصف پذیره نویسان هر مقدار از سهام شرکت که تعهد شده است میباشد.  توضیح این که در آگهی دعوت این جلسه باید نتیجه جلسه قبل و دستور جلسۀ دوم قید گردد (ماده ۸۰ ل..ق.ت).

ملاحظه می شود. که در این ماده ، مقنن به اکثریت عددی پذیره نویسان توجه داشته و اکثریت سرمایه ای را که حضور پذیره نویسان حداقل نصف سرمایه شرکت را تعهد نموده باشند،  الزامی ندانسته است.

حال اگر صاحبان آورده های غیر نقدی و مطالبه کنندگان مزایا نظر مجمع عمومی مؤسس را نپذیرند. و سایر پذیره نویسان نیز حاضر به تأدیه مبالغ لازم به جای آنان نباشند در این صورت تکلیف چیست؟

به دستور ماده ۸۱ل.ا.ق.ت چون قسمتی از سرمایه شرکت تعهد نشده باقی میماند،  لذا شرکت قابل تشکیل نبوده ، و مؤسسین باید ظرف ۱۰ روز از تاریخ تشکیل مجمع مزبور مراتب را به اداره ثبت شرکتها اطلاع دهند.

تا مرجع مذکور گواهینامه حاکی از عدم ثبت شرکت را صادر و به بانکی که تعهد سهام و تأدية وجوه وجوه در آن به عمل آمده ارسال دارد،  تا مؤسسین و پذیره نویسان بتوانند به بانک مزبور مراجعه و تعهدنامه وجوه پرداختی خود را مسترد دارند.

تصویب طرح اساسنامه و عنداللزوم اصلاح آن

4- تصویب طرح اساسنامه و عنداللزوم اصلاح آن یکی دیگر از وظایف مجمع عمومی مؤسس تصویب طرح اساسنامه ای است .که قبلاً در اجرای ماده ۶ ل.ا.قت به امضای مؤسسین رسیده و به ضمیمه طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام و اظهار نامه به اداره ثبت شرکتها تسلیم شده است.

در اینجا این سؤال مطرح میشود که : آیا مجمع عمومی مؤسس میتواند طرح اساسنامه مذکور را که قبلاً وسیله مؤسسین تنظیم گردیده و پذیره نویسان نیز بر مبنای آن ورقه تعهد سهام را امضا نموده اند اصلاح نمایند؟

در صورتی که به اتفاق آراء چنین اصلاحی انجام پذیرد. امر بدیهی و قابل قبول است، ولی اگر اکثریت پذیره نویسان طرح اساس نامه مورد بحث را اصلاح نمایند در چنین صورتی محل بحث و گفتگو میباشد.  میتوان گفت که برابر ماده ۸۳ ل.ل.ق.ت هر گونه تغییر در مورد اساسنامه در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است.

و مجمع عمومی مؤسس چنین صلاحیتی را ندارد،  زیرا پذیره نویسان با توجه به طرح اساس نامه شرکت ، اقدام به پذیره نویسی نموده و مبلغ لازم را نیز پرداخت کرده اند و اصلاح اساس نامه مذکور توسط مجمع عمومی مؤسس معنا و مفهومی نخواهد داشت. که اکثریت بتوانند بلافاصله نظر خود را به اقلیت تحمیل نمایند.

اما بند ۲ از ماده ۷۴ ل.ل.ق.ت اصلاح اساسنامه را در صورت لزوم در اختیار مجمع عمومی مؤسس قرار داده است. از طرف دیگر برابر ماده ۷۵ل.ا.ق.ت کلیه تصمیمات مجمع مذکور به اکثریت ۲/۳ آرای حاضر در جلسه اتخاذ میگردد. که از این جهت وجه تشابهی با ماده ۸۵ ل.ل.ق.ت در مورد است .

نحوه انتخاب مدیر عامل شرکت
ادامه مطلب

که تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دارا میباشد و مجمع اخیر تنها مجمعی حق تغییر در مواد اساسنامه یا سرمایه شرکت و یا حتی انحلال شرکت را قبل از موعد مقرر دارد. اما وجه افتراق مجمع عمومی مؤسس با مجمع عمومی فوق العاده،  در حد نصاب لازم برای تشکیل مجامع مذکور میباشد.

به طوری که در دعوت اول برای مجمع عمومی مؤسس حضور عده ای از پذیره نویسان که حداقل نصف سرمایه شرکت را تعهد نموده شده باشند پیش بینی است، در صورتی که در مجمع عمومی فوق العاده در همین مرحله، حضور دارندگان بیش از نصف سرمایه شرکت الزامی است.

به نظر میرسد. وجه افتراق مذکور را که اهمیت چندانی ندارد میتوان به منظور تأمین خاطر بیشتر پذیره نویسان با قید شرطی در طرح اساسنامه تعدیل نمود،،  به این ترتیب طی مادهای شرط شود که مجمع عمومی مؤسس ، حق اصلاح اساسنامه را خواهد داشت.

مراحل تغییر اساسنامه شرکت

موافقت حداقل دو سوم اعضای حاضر در جلسه مجمع عمومی فوق العاده برای تغییر در اساسنامه شرکت تنظیم صورتجلسه تغییر اساسنامه شرکت تهیه مدارک مورد نیاز برای تغییر و بارگذاری اینترنتی و ارسال فیزیکی آنها به اداره ثبت شرکتها تایید تغییر توسط کارشناس اداره ثبت شرکت ها.

انتخاب اولین مدیران و بازرسان شرکت

3- انتخاب اولین مدیران و بازرسان شرکت سومین وظیفۀ مجمع عمومی مؤسس انتخاب اولین مدیران و بازرسان شرکت می باشد. ماده ۱۰۷ ل.ا.ق.ت مقرر میدارد :

(( که شرکت سهامی به وسیله هیأت مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده و کلاً یا بعضاً قابل عزل میباشد اداره خواهد شد. عده اعضای هیأت مدیره در شرکتهای سهامی عمومی نباید از ۵ نفر کمتر باشد. ))

ملاحظه میشود. که مجمع عمومی مؤسس باید لااقل ۵ نفر از بین صاحبان سهام برای عضویت هیأت مدیره شرکت انتخاب نماید. .هیأت مدیره مذکور، مکلف است. در حدود قوانین و اساسنامه شرکت کلیه امور شرکت را اداره نماید. و دارای اختیاراتی می باشند. که شخصیت حقوقی شرکت واجد آن میباشد.

مدت مدیریت مدیران در اساسنامه

مدت مدیریت مدیران در اساسنامه معین میشود. ولی مدت مدیریت آنان نباید بیشتر از دو سال باشد. ضمناً شخص حقوقی را میتوان به مدیریت شرکت انتخاب کرد. ولی باید شخص حقوقی یک نفر را به نمایندگی دائمی خود جهت انجام وظایف مدیریت معرفی نماید.

که چنین شخصی از لحاظ وظایف و اختیارات مسؤولیتهای مدنی و جزایی مانند سایر اشخاص حقیقی اعضای هیأت مدیره بوده از لحاظ مسؤولیت مدنی با شخص حقوقی که او را به نمایندگی تعیین نموده مسؤولیت تضامنی خواهد داشت.

از طرف دیگر شخص حقوقی عضو هیأت مدیره اختیار دارد که نماینده خود را عزل نماید. مشروط بر این که در همان موقع جانشین نماینده مزبور را کتباً به شرکت معرفی کند.

و الا غایب محسوب خواهد شد. مواد ۱۰۹ – ۱۱۰) ل..ق.ت) مجمع عمومی مؤسس بازرس یا بازرسان شرکت را نیز انتخاب مینماید .بند ۲ از ماده ۷۴ ل.ا.ق.ت و با توجه به ماده ۱۱۰ فوق الذکر شخص حقوقی را نمیتوان به سمت بازرس شرکت انتخاب نمود.

برابر ماده ۱۷ ل.ا.ق.ت تشکیل شرکت از لحظه ای قطعی تلقی میشود. که مدیران و بازرس با بازرسان کتباً سمت خود را قبول نمایند. و قبول سمت از طرف اشخاص مذکور دال بر این است که مدیران و بازرس یا بازرسان با علم به تکالیف و مسؤولیتهای سمت خود، عهده دار آن گردیده اند. بدین ترتیب از تاریخ قبول اشخاص اخیرالذکر در صورت ، مجمع شرکت تشکیل شده محسوب می شود.

تعیین روزنامه کثیر الانتشار

آخرین وظیفه مجمع عمومی موسس تعیین روزنامه کثیرالانتشار می باشد، به عبارت مکلف است. نام روزنامه کثیرالانتشار را تعیین و اعلام نماید. تا سهامداران شرکت دقیقاً بتوانند از وضع شرکت خود اطلاع حاصل نمایند.

تبصره ماده ۱۷ ل.ا.ق.ت اصلاحی (۱۳۵۲/۱۱/۲۲ مقرر میدارد .هر گونه دعوت و اطلاعیه برای صاحبان سهام تا تشکیل مجمع عمومی سالانه باید در روزنامه كثير الانتشار منتشر شود. یکی از این دو روزنامه به وسیله مجمع عمومی مؤسس و روزنامه دیگر از طرف وزارت ارشاد اسلامی تعیین می شود.

ملاحظه می شود. تبصره اصلاحی مذکور درج هر گونه دعوت و اطلاعیه را برای صاحبان سهام در دو روزنامه الزامی دانسته است .که یکی از این دو روزنامه به وسیله مجمع عمومی مؤسس و روزنامه دیگر از طرف وزارتخانه مزبور تعیین می شود.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست