اقدامات موسسین قبل از تشکیل مجمع عمومی

  1. تک نیک ثبت
  2. ثبت شرکت
  3. اقدامات موسسین قبل از تشکیل مجمع عمومی

اقدامات موسسین قبل از تشکیل مجمع عمومی

رسیدگی به تعهدات پذیره نویسان

تشکیل مجمع عمومی مؤسس در شرکتهای سهامی عام الزامی است .ولی قبل از تشکیل مجمع مذکور در اجرای ماده ۱۶ ل.ا.ق.ت مؤسسین باید پس از انقضای مهلت پذیره نویسی، صرف نظر از اینکه مهلت پذیره نویسی تمدید شده یا نشده باشد.

 

 

حداکثر ظرف مدت یک ماه به تعهدات پذیره نویسان رسیدگی و پس از احراز اینکه کلیه سرمایه شرکت به طور صحیح تعهد شده و لااقل ۳۵ درصد آن (نقداً) پرداخت گردیده است. تعداد سهام هر پذیره نویسی را تعیین و اعلام و سپس مجمع عمومی مؤسس را دعوت نمایند.

مجمع عمومی مؤسس

با توجه به ماده مذکور مؤسسین باید اعمال زیر را انجام دهند :

رسیدگی به تعهدات پذیره نویسان حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از انقضای مهلت

پذیره نویسی اعم از اینکه مهلت مذکور تمدید شده یا نشده باشد.

-احزار اینکه کلیه سرمایه شرکت به طور صحیح پذیره نویسی شده باشد.

-ملاحظه اینکه لااقل ۳۵ درصد کل سرمایه شرکت به طور نقدی پرداخت گردیده است.

-تعیین و اعلام تعداد سهام هر پذیره نویس.

-دعوت مجمع عمومی مؤسس.

تعدیل سهام پذیره نویسان

در مورد بند ۴ فوق به هنگام تعیین و اعلام تعداد سهام هر پذیره نویس این سؤال مطرح میشود. که اگر تعداد سهام پذیره نویسی شده بیشتر از کل سهام تعیین شده برای شرکت باشد. مؤسسین چگونه میتوانند نسبت به تعدیل سهام مذکور اقدام نمایند؟

در این مورد مؤسسین معمولاً میزان کل تعهد پرداخت سهام را به نسبت تعهد هر پذیره نویس تقلیل میدهن.د تا سهام پذیره نویسی شده معادل کل سرمایه شرکت گردد.

مثلاً سرمایه شرکت که 6،000،000  ریال میباشد به ۶۰۰۰ سهم با نام ۱۰۰۰ ریالی تقسیم شده و در اعلامیه پذیره نویسی شرکت نیز حداقل یک سهم برای هر پذیره نویس اعلام گردیده است .پس از پایان مهلت پذیره نویسی،  مؤسسین ضمن رسیدگی به تعداد اوراق تعهد سهام ملاحظه میکنند.

که ۳۰۰۰ پذیره نویس ، حدود ۹۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی پذیره نویسی نمودهاند مؤسسین برای تقلیل تعداد سهام تا 6000 سهم بدواً به هر پذیره نویس یک سهم  تخصیص می دهند  بدین ترتیب ۳۰۰۰ سهم دیگر برای تکمیل سرمایه لازم است که بقیه تعهد هر پذیره نویس با توجه به میزانی که پذیره نویسی نموده به نصف تقلیل پیدا میکند.

اما اگر بر عکس پذیره نویسان کمتر از سرمایه شرکت پذیره نویسی کرده باشند. شرکت تشکیل نمیگردد. زیرا برابر ماده ۱۶ ل.ا.ق.ت تعهد تمام سرمایه شرکت و پرداخت لااقل ۳۵ درصد آن الزامی است و در صورتی که شرکت از تاریخ تسلیم اظهارنامه ثبتی تا ۶ ماه به ثبت نرسد.

به تقاضای هر یک از مؤسسین یا پذیره نویسان ، مرجع ثبت شرکتها که اظهار نامه به آن تسلیم گردیده است .گواهی نامه ای حاکی از عدم ثبت شرکت صادر مین ماید. و آن را به بانکی ارسال می دارد، که تعهد سهام و تأدیه وجوه در آن به عمل آمده به طوری که پذیره نویسان و مؤسسین بتوانند به بانک مراجعه و تعهدنامه و وجوه پرداختی خود را مسترد دارند. (ماده ۱۹ ل.ا.ق.ت)

آغاز و پایان شخصیت حقوقی شرکت
ادامه مطلب

آورده های غیر نقدی و مزایای مؤسسین

آورده های غیر نقدی در شرکتهای سهامی عام ، فقط به مؤسسین تعلق دارد، زیرا  تبصره ماده ۶ لاقت مقرر می دارد:

(( هرگاه قسمتی از تعهد مؤسسین به صورت غیر نقد باشد، باید عین آن یا مدارک مالکیت آن را در همان بانکی که برای پرداخت مبلغ نقدی حساب باز شده است ،تودیع، و گواهی بانک را به ضمیمه اظهار نامه و ضمائم آن به مرجع ثبت شرکتها تسلیم نمایند.))

مقنن احتیاطات مخصوصی را در مورد آوردههای غیر نقدی به عمل آورده تا مخاطراتی برای پذیره نویسان و اشخاص ثالث حتى المقدور در بین نباشد .و برای پیشگیری از هر گونه تقویم غیر واقع آوردههای غیر نقدی ماده ۷۶ل.ا.ق. ت . مقرر داشته که:

((هرگاه یک یا چند نفر از مؤسسین آورده غیر نقد داشته باشند،  مؤسسین باید قبل از اقدام به دعوت مجمع عمومی مؤسس،  نظر کتبی کارشناس رسمی وزارت دادگستری را در مورد ارزیابی آوردههای غیر نقد جلب و آن را جزء گزارش اقدامات خود در اختیار مجمع عمومی مؤسس بگذارد.  در صورتی که مؤسسین برای خود مزایایی مطالبه کرده باشند، باید توجیه آن به ضمیمه گزارش مزبور به مجمع مؤسس تقدیم گردد)).

ملاحظه میشود. که کسب نظر کتبی کارشناس رسمی وزارت دادگستری موجب می شود تا مؤسسین در تقویم آوردههای غیر نقد خود مبالغه ننمایند،  مثلاً ممکن بود.  موسسین، ساختمان دور افتاده ای از شهر و یا ماشین آلات مستعمل را به چند برابر قیمت ارزیابی نمایند،  و بدین ترتیب پس از اخذ سهام در قبال آوردههای غیر نقدی موجبات تضرر سهامدارانی را که به طور نقدی ارزش سهام خود را پرداخت نمودهاند فراهم سازند.

ماده ۷۷ل…ق.ت صاحبان آورده غیر نقدی و همچنین کسانی را که مزایای خاصی برای خود مطالبه نمودهاند. از حق رأی به هنگام رسیدگی مجمع مؤسس به گزارش مربوط در موارد مذکور محروم نموده است،  و از طرف دیگر سرمایه غیر نقد را که موضوع مذاکره و رأی باشد. از حيث حد نصاب ، جزو سرمایه شرکت منظور نداشته است.

سخت گیری دیگر مقنن درباره آوردههای غیر نقد در ماده ۷۸ ل.ا.ق. ت . پیش بینی شده است. که به موجب آن مجمع عمومی مؤسس نمیتواند آوردههای غیر نقد را بیشتر از آنچه از طرف کارشناس رسمی وزارت دادگستری ارزیابی شده،  مورد قبول قرار دهد.

اگر قبل از تشکیل شرکت، آورده های غیر نقدی تلف بشود،  زیان وارده به عهده کیست؟

در اینجا این سؤال مطرح میشود که:  اگر قبل از تشکیل شرکت ، آورده های غیر نقدی تلف بشود،  زیان وارده به عهده کیست؟ همان طوری که در ماهیت حقوقی پذیره نویسی گفته شده پذیره نویسی عقد نیست،  و در غیر این صورت دیگر نیازی به تشکیل مجمع عمومی مؤسس نبود.

که در آن رأی اکثریت لازم الاتباع باشد،  و اقلیت بدون اراده ، خود را در مقابل نظریات اکثریت متعهد سازند. بنابراین چون هنوز شرکتی تشکیل نگردیده ، لذا تلف مال یا زیان وارده به آن به عهده صاحب مال خواهد بود.

در مورد آوردههای غیر نقدی اشاره شد .که این آوردههای مؤسسین شرکت ممکن است. اموال غیر منقول از قبیل: زمین ، ساختمان با اموال منقول مادی مانند:  ماشین آلات و ملزومات، و بالاخره اموال منقول غیر مادی،  مانند :  ورقه اختراع و علامت تجارتی و سایر امتیازات باشد

مسئولیت اعضای هیات مدیره در برابر شرکت
ادامه مطلب

و اما مزایایی که ممکن است مؤسسین مطالبه نمایند. از بابت اطلاعات فنی و علمی و تجربی است. که به شرکت داده اند. چند سهم انتفاعی برای خود در نظر میگیرند، تا از منافع خالص شرکت،  در حدود سهام مزبور سود ببرند،   حتی پس از انحلال شرکت و وضع دیون و تعهدات آن و بازپرداخت مبلغ اسمی سهام سهامداران از باقیماندۀ دارایی شرکت نیز منتفع گردند.

همچنین مؤسسین میتوانند به عنوان مزایا ، سهام ممتازه ای که به آنها اشاره شد. برای خود تخصیص دهند. ملاحظه میشود که مقنن در مواد 76،  ۷۷،  ۷۸، ل.ا.ق.ت تقویم واقعی سرمایه غیر نقد شرکت و بررسی مزایایی که مؤسسین برای خود در نظر گرفته اند را پیش بینی نموده است .تا مؤسسین ، طلبکاران احتمالی شرکت و پذیره نویسان را متضرر ننمایند.

دعوت مجمع عمومی موسس

به دستور ماده ۱۶ ل.ا.ق.ت مؤسسين مکلفند پس از انقضای مهلت مقرر برای پذیره نویسی و احراز اینکه کلیه سرمایه شرکت صحیحاً تعهد گردیده و اقلاً ۳۵ درصد آن پرداخت شده است،  تعداد سهام هر یک از تعهد کنندگان را تعیین و اعلام و متعاقب آن مجمع عمومی مؤسس را دعوت نمایند.

چنین دعوتی در روزنامه کثیرالانتشاری به عمل میآید،  که برابر بند ۱۴ از ماده ۹ در طرح پذیره نویسی قبلاً تعیین گردیده است.

به نظر میرسد. به هنگام دعوت پذیره نویسان برای تشکیل مجمع عمومی مؤسس باید مفاد مواد ۹۷ ، 98  به بعد ل.ا.ق. ت به مورد اجرا گذارده شود.

برابر مواد ۹۷ و ۱۰۰ ل.ا.ق.ت در کلیه موارد دعوت صاحبان سهام برای تشکیل  مجامع عمومی باید از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهیهای مربوط به شرکت در آن منتشر میشود به عمل آید.  در آگهی دعوت مذکور باید دستور جلسه  و تاریخ و محل تشکیل مجمع با قید ساعت و نشانی کامل قید شود.

برابر تبصره مادۀ مذکور در مواقعی که کلیه صاحبان سهام در مجمع حاضر باشند، نشر آگهی و تشریفات دعوت الزامی نخواهد بود، ولی حضور کلیه صاحبان سهام در شرکتهای سهامی عام به علت کثرت سهامداران عملاً امکان پذیر نمیباشد.

به دستور مادۀ ۹۸ل.ا.ق.ت فاصلۀ نشر دعوت نامه مجمع عمومی و تاریخ تشکیل آن حداقل ده روز و حداکثر چهل روز خواهد بود.

از طرف دیگر به تجویز مادۀ ۹۹ و ۱۰۲ ل.ا.ق.ت هر صاحب سهمی قبل از تشکیل مجمع عمومی چنانچه تمایل به شرکت در جلسه داشته باشد. با ارائه ورقه سهم یا تصدیق موقت سهم متعلق به خود،  ورقه ورود به جلسه را از شرکت دریافت  می نماید، فقط سهامدارانی حق ورود به مجمع را دارند که ورقه ورودی مذکور را دریافت کرده باشند.

ضمناً در کلیه مجامع عمومی حضور وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین حضور نماینده یا نمایندگان شخصیت حقوقی به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی به منزله حضور خود صاحب سهم میباشد.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست