در شرکت های سهامی، سهام به سه صورت ذیل وجود دارد:

الف: سهام با نام،

ب : سهام بی نام

ج: سهام ممتاز.

حقوق سهامداران شرکت های سهامی

سهامداران شرکت سهامی به دلیل صاحب بودن سهم، برخی از حقوق و مزایایی را به دست می‌آورند. برخی از این حقوق عبارتند از:

1- حق حضور و رأی در مجامع عمومی برگزار شده
2- حق استفاده از ترتیب خاص در انتخاب هیات مدیره
3- حق داوطلب شدن برای عضویت در هیات مدیره و سمت بازرسی
4- حق دریافت اطلاعات مالی و عملیاتی شرکت
5- حق مطالعه گزارش بازرسان شرکت
6- حق تقاضا برای برگزاری مجمع عمومی و حق دعوت مستقیم آن (با شرط اینکه سهامداری حداقل یک پنجم از سهام شرکت را داشته باشد)
7- حق خرید و فروش سهام
8- حق دریافت سود سالانه
9- حق استفاده از مزایای سهام ممتاز
10- حق دریافت اندوخته‌های قابل تقسیم
11- برخورداری از سهام جدید که در بازار به معامله گذاشته شده‌اند
12- حق تقدم در خرید سهام جدید و برداشت سود حاصل از آن
13- حق شرکت در افزایش سرمایه شرکت
14- حق دریافت مقدار کاهش یافته هر سهم
15- حق اقامه دعوی علیه مدیران شرکت
16- حق دریافت مبلغ اسمی سهام و مازاد آن پس از انجام تسویه حساب.

انواع حقوق و مزایای سهامداری

در اول این مطلب به تعریف سهام و انواع سهام و همچنین حقوق سهامداران پرداختیم. در ذیل به انواع حقوق و مزایای سهامراران می پردازیم.

در اینجا، به چند نکته بر سر سهام های شرکت سهامی اشاره شد. اما، اگر نگاهی نزدیک تر به این موضوع داشته باشیم، می توانیم ببینیم که سهامداران شرکت سهامی را حقوق و مزایای خاصی به دست می‌آورند. که در برخورد با دیگران منحصر به آنهاست.

تعریف و ویژگی سهام ممتاز چیست؟
ادامه مطلب

این حقوق و مزایا شامل حق حضور و حق رأی در مجامع عمومی، حق استفاده از ترتیب خاص در انتخاب هیات مدیره، حق داوطلب شدن برای عضویت در هیات مدیره و سمت بازرسی، حق مطالعه صورت‌های مالی و گزارش‌های بازرسان شرکت، حق تقاضا برای برگزاری مجمع عمومی و حق دعوت مستقیم آن توسط سهامدارانی که حداقل یک پنجم سهام شرکت را دارند. همچنین، سهامداران دارای حق خرید و فروش سهام، حق دریافت سود سالانه، حق استفاده از مزایا و مزیت‌های سهام ممتاز، حق دریافت اندوخته‌های قابل تقسیم، حقوق استفاده از سهام جدید که در بازار معامله می‌شوند، حق تقدم در خرید سهام جدید و حق انتفاع از سهام، حق تقاضا در خرید سهام جدید، حق دریافت موجودی سهام قبل و بعد از افزایش سرمایه، حق درخواست مبلغ کاهش یافته هر سهم، حق اقامه دعوی علیه مدیران شرکت، و دریافت مبلغ اسمی سهام و مازاد آن پس از ختم تسویه را دارند.

در نهایت، بخش‌های مختلفی از پروسه سهامداری در یک شرکت سهامی بحث شد. از آنجا که سهامداران در یک شرکت سهامی حقوق و مزایای خاصی دارند. که به خاطر داشتن سهم به دست آمده، می توانند در تصمیم‌گیری‌های مربوط به شرکت شرکت کنند.   در برخی از صورت‌های مختلف از امتیازات خاصی برخوردار باشند. از همین رو، سهامداران سعی می‌کنند انواع حقوق و مزایای این نوع سهامداری را بهره مند شوند.