تک نیک ثبت

موارد انحلال شرکت سهامی خاص

شرکت سهامی چیست؟

در ماده 20 قانون تجارت به شرکت‌هایی اشاره شده است که یکی از آن‌ها شرکت سهامی خاص می‌باشد. شرکت سهامی به شرکتی گفته می‌شود که سرمایه آن‌ها به سهام تقسیم می‌شود. در این شرکت مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن‌ها است.

انحلال شرکت چیست؟

برای منحل شدن شرکت وقتی با آن کار نمی کنید یا فعالیتتان به پایان رسیده از کجا باید شروع کنید؟ چقدر هزینه دارد؟ و مالیات آن را چگونه باید پرداخت کنید؟ در اینجا به کلیه این سوالات با دقت پاسخ خواهیم داد. در صورت نیاز به مشاوره در خصوص منحل کردن شرکت کار انحلال را به یک موسسه ثبتی واگذار کنید. همکاران ما در ثبت تک نیک هر زمان پاسخگوی شما خواهند بود.

انحلال شرکت سهامی

هر بنگاه اقتصادی به ویژه شرکت سهامی خاص همانند هر شخص حقوقی دیگر به دلایل مختلف و اشکال گوناگون به پایان حیات و فعالیت خود می رسد. پایان حیات شخصیت حقوقی شرکت سهامی خاص در واقع همان انحلال است. انحلال مصادیق گسترده تری از آنچه در قانون آمده دارا می باشد. به این معنی که علاوه بر اشکال انحلال شمارش شده در بخش مربوط به انحلال در برخی مقررات قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ۱۳۴۷، نوع دیگری از انحلال یعنی بطلان شرکت که شیوه ای متفاوت برای پایان حیات شرکت تجاری به شمار می رود را نیز باید در مصادیق و موارد انحلال قرار داد.

شیوه های انحلال شرکت سهامی خاص

انحلال شرکت سهامی خاص با مادۀ ۱۹۹ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ۱۳۴۷ که انواع انحلال را برشمرده آغاز می.شود همان گونه که گفته شد، اگرچه بطلان شرکت از موارد انحلال مذکور در این ماده به شمار نرفته با این حال بایستی در این دسته بندی قرار گیرد. به موجب مواد ۱۹۹ و ۲۷۰ شرکت سهامی در موارد زیر منحل می شود .

  • وقتی که شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است انجام داده یا انجام آن غیر ممکن شده باشد. در صورتی که شرکت برای مدت معین تشکیل گردیده و آن مدت منقضی شده باشد.

موارد که باعث انحلال شرکت سهامی خاص می شوند؟

1- انجام موضوع شرکت یا غیر ممکن شدن آن.

2- پایان مدت فعالیت شرکت.

3- ورشکستگی شرکت سهامی خاص.

4- انحلال با تصمیم مجمع عمومی فوق العاده.

5- اعلان بطلان شرکت سهامی خاص.

6- انحلال شرکت سهامی به حکم دادگاه.

انجام موضوع شرکت یا غیر ممکن شدن آن

چنانچه شرکت برای انجام موضوعی معین و محدود تشکیل شده و آن موضوع انجام شده باشد، هم چنین در صورتی که انجام موضوع شرکت غیر ممکن گردیده باشد موضوع شرکت احداث سد در منطقه ای خاص به پایان حیات شرکت می رسیم مثلاً اگر رگراه میان دو شهر باشد با تکمیل سد یا اتمام ساخت جاده مورد نظر یا ساختن بزرگ موجودیت شرکت پایان یافته و باید آن را منحل شده تلقی نمود.

موارد انحلال شرکت تجاری در قانون تجارت
ادامه مطلب

هم چنین موضوع شرکت ممکن است به علت رخدادی پیش بینی نشده و برطرف نشدنی مانند جنگ یا تحریم دراز مدت غیر ممکن شود. که در این صورت هم شرکت به پایان حیات خود می رسد.

برای مثال اگر موضوع شرکت تاسیساتی ساخت باشد. در جزیره معینی باشد، به علت فرو رفتن جزیره مورد نظر در آب انجام موضوع منتفی می گردد.

پرسشی که در این ارتباط سزاوار تأمل و پاسخگویی می باشد. عبارت از آن است که آیا با فرض انجام یا غیر ممکن شدن موضوع ،شرکت با تغییر موضوع می توان از انحلال شرکت جلوگیری به عمل آورد؟

پایان مدت فعالیت شرکت سهامی

اگرچه در جهان تجارت امروز قید مدت برای شرکت بازرگانی امری غیر معمول محسوب می شود، با این حال در مقررات کنونی مدت شرکت یکی از عناصر اساسی و شرایط لازم برای تشکیل شرکت سهامی خاص است. به نحوی که اظهار نامه تشکیل، اساسنامه و طرح اعلامیه پذیره نویسی در مورد شرکت سهامی عام به عنوان اسناد مؤسس شرکت، همگی در برگیرندۀ قید مدت شرکت هستند در این صورت چنانچه مدت شرکت نامحدود تعیین نشده باشد. تعیین مدت برای شرکت ضرورت دارد. و گرنه با پایان یافتن مدت مقرر شرکت منحل شده تلقی می گردد. و نقش مجمع عمومی فوق العاده تنها تصمیم به اعلام انحلال و تعیین راهکار و شیوه اداره تصفیه خواهد بود.

همان گونه که در بند ۲ ماده ۱۹۹ شده تصريح مجمع عمومی فوق العاده می تواند تا پیش از پایان این مدت تشکیل جلسه داده و بند اساسنامه مربوطه را اصلاح و مدت

شرکت را تجدید و یا مدت را به صورت نامحدود مقرر کند. در غیر این صورت پایان مدت شرکت برابر با پایان حیات آن به شمار خواهد رفت.

این اثر کاملاً قابل درک است، زیرا که با پایان به خودی خود شرکت دیگر وجود ماهیتی حقوقی متصور نیست. تا مدت آن تجدید و تمدید .گردد. به همین جهت با انقضای مدت شرکت تصور تجدید مدت فعالیت شرکت نیز وجود ندارد نتیجه ای که به روشنی از بخش آخر بند ۲ ماده ۱۹۹ به دست می آید.

ورشکستگی شرکت سهامی خاص

نهاد ورشکستگی مشمول احکام و قواعد خاص و رژیم حقوقی ویژه خود بوده و به عنوان یکی از رشته های جداگانه حقوق دسته بندی می.گردد. این تمایز در دو مقرره

در قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ۱۳۴۷ به روشنی ذکر شده است. بر پایه ماده این قانون صورت ورشکستگی تابع مقررات مربوط به انحلال شرکت در ورشکستگی است.

با فاصله ای اندک در سه ماده پس از آن یعنی مادۀ ۲۰۳ همان مضمون بدون هیچ ضروتی تکرار گردیده است.

تصفیه امور شرکت سهامی با رعایت مقررات این قانون انجام می گیرد. مگر در مورد ورشکستگی که تابع مقررات مربوط به ورشکستگی می باشد.

رئیس هیات مدیره شرکت
ادامه مطلب

مشخص نیست انگیزۀ قانون گذار از آوردن دو مادۀ بالا که مفهوم یکسانی را بیان می دارند در قانون واحد و آن هم در یک بخش چیست به هر حال، ورشکستگی به عنوان یکی از شیوه های انحلال و از نوع ،قهری در بحث حقوق ورشکستگی بررسی می گردد.

با این توضیح که اشخاص در صورت ناتوانی از پرداخت دیون خود مشمول عنوان اعسار هستند. مگر آنکه مدیون ،تاجر خواه تاجر حقیقی یا شرکت تجاری باشد که در این صورت تابع قواعد و مقررات عمدتاً آمره توقف و ورشکستگی خواهد بود. قواعد و مقررات ورشکستگی در نظام حقوقی خاص خود و مجال مناسب مورد بررسی قرار می گیرد.

انحلال شرکت سهامی خاص با تصمیم مجمع عمومی فوق العاده

انحلال شرکت با مصوبه مجمع عمومی فوق العاده و مبتنی بر اراده آزادانه سهامداران متفاوت از انحلال به حکم دادگاه یا به صورت قهری یعنی ورشکستگی، طبیعی ترین شیوه و موارد پایان دادن به حیات شرکت سهامی خاص به شمار می اید. مجمع عمومی فوق العاده تنها مرجع دارای صلاحیت برای این منظور می.باشد.

صلاحیت انحصاری مجمع مزبور برای این شیوه از انحلال در مادۀ ۸۳ و بند ۴ مادۀ ۱۹۹ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت۱۳۴۷ به روشنی مورد اشاره قرار گرفته است. وضعیتی میان انحلال قهری و انحلال اختیاری دارد. موارد انحلال شرکت سهامی خاص به حکم دادگاه در ماده ۲۰۱ مذکور به شرح زیر آمده است.

اعلان بطلان شرکت سهامی خاص

همان گونه که پیشتر گفته شد موارد انحلال شرکت سهامی خاص به علت بطلان یا ابطال به حکم دادگاه در دسته بندی جهات موارد انحلال شرکت سهامی خاص مذکور در ماده ۱۹۹ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ۱۳۴۷)، نیامده است. معلوم نیست چرا در نزد قانون گذار این طریق از پایان حیات شرکت انحلال محسوب نشده است در حالی که بطلان و یا ابطال شرکت سهامی خاص چه در لغت و چه از نقطه نظر حقوقی و آثار مشابه با انحلال با حکم دادگاه بایستی از مصادیق به دور از تردید انحلال به شمار آید مطابق ماده ۲۷۰ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ۱۳۴۷ ناظر به بطلان قابلیت ابطال شرکت هر گاه مقررات قانونی در مورد تشکیل شرکت سهامی … رعایت نشود… بنا به درخواست هر ذی نفع بطلان شرکت… به حکم دادگاه اعلان خواهد شد.

انحلال شرکت سهامی به حکم دادگاه

هرگاه موضوع شرکت سهامی خاص انجام شده باشد، یا انجام آن غیرممکن باشد، یا مدت شرکت منقضی شده باشد. و مجمع عمومی فوق‌العاده قبل از انقضا شرکت را تمدید نکرده باشند. و یا هرگاه بر اثر زیان‌های وارده، حداقل نصف سرمایه شرکت از بین برود، و مجمع عمومی نه رای به انحلال بدهد. و نه رای به کاهش سرمایه شرکت، هر ذی‌نفع می‌تواند از دادگاه انحلال شرکت را درخواست نماید.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.