ارگان تصمیم گیرنده شرکت تعاونی

مجمع عمومی شرکت تعاونی چیست؟

مجامع عمومی بر اساس قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بالاترین مرجع اتخاذ تصمیم و نظارت در امور شرکتهای تعاونی است. که از اجتماع اعضای تعاونی یا نمایندگان تام الاختیار به صورت عادی و فوق العاده تشکیل شده و هر عضو بدون در نظر گرفتن میزان سهم تنها دارای یک رأی میباشد.

 

مجمع عمومی موسس ارگان تصمیم گیرنده شرکت تعاونی

لازم به تذکر است. که مجمع عمومی مؤسس نیز از جمله مجامع عمومی شرکتهای تعاونی است، لیکن مجمع عمومی مذکور که اقدام به تأسیس شرکت تعاونی می نماید. پس از تهیه و پیشنهاد اساسنامه بر طبق مقررات و دعوت به عضویت افراد واجد شرایط  بالاخره تشکیل اولین جلسه رسمی مجمع عمومی عادی ( در صورت موافقت وزارت تعاون یا اداره کل تعاون)  و تعیین هیأت مدیره منحل گردیده وظایف هیأت مؤسس خاتمه می یابد (مستفاد از مواد ۳۰ و ۳۱).

مجمع عمومی عادی

مجمع عمومی عادی حداقل سالی یک بار پس از پایان سال مالی جهت انجام مجمع وظایف قانونی خود با دعوت هیأت مدیره تشکیل گردیده و وظایف مجمع به شرح زیر میباشد (مواد ۳۳ – ۳۴ -37): )

  • انتخاب هیأت مدیره و بازرس یا بازرسان برای مدت ۲ سال.
  • رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره ترازنامه و حساب سود و زیان و سایر گزارشهای مالی هیأت مدیره.
  • تعیین خط مشی و برنامه تعاونی و تصویب بودجه جاری و سرمایه گذاری و اعتبارات وامهای درخواستی و سایر عملیات مالی به پیشنهاد هیأت مدیره.
  • اتخاذ تصمیم  نسبت به افزایش و یا کاهش سرمایه در حدود قوانین و مقررات.
  • اخذ تصمیم نسبت به ذخایر و پرداخت سود و مازاد درآمد تقسیم آن طبق اساسنامه.
  • تصویب مقررات و دستورالعملهای داخلی تعاونی.
  • سایر وظایفی که قوانین و مقررات بر عهده مجمع عمومی قرار میدهد.

مجمع عمومی فوق العاده

مجمع عمومی فوق العاده بنا به تقاضای کتبی حداقل یک سوم اعضای تعاونی و یا اکثریت مطلق اعضاء هیأت مدیره و یا بازرس یا بازرسان با حضور حداقل دو سوم اعضاء كل مجمع تشکیل میشود.  در تعاونیهای دارای بیش از پانصد نفر عضو در صورتی که بار اوّل با دو سوم اعضاء تشکیل نشود. بار دوم با نصف به علاوه یک رسمیت خواهد داشت.

تعریف و انواع شرکت های سهامی
ادامه مطلب

ارگان تصمیم گیرنده شرکت تعاونی

وظایف مجمع عمومی فوق العاده

در صورتی که هیأت مدیره ظرف مدت حداکثر یک ماه نسبت به تشکیل مجمع عمومی فـ العاده اقدام ننماید،  وزارت تعاون نسبت به تشکیل مجمع عمومی اقدام می نماید (تبصره ۱ و 2 ماده 35). وظایف مجمع عمومی فوق العاده به موجب ماده ۳۵ به قرار زیر میباشد:

1- تغییر در مواد اساسنامه ( در حدود قانون) –

2- تصمیم گیری نسبت به عزل یا قبول استعفای هیأت مدیره – انحلال یا ادغام تعاونی

3- در خاتمه این بخش متذکر میگردد. که قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران در ی چگونگی دعوت مجامع عمومی و سایر مقاماتی که علاوه بر هیأت مدیره بتوانند مجمع عمومی عادی را تشکیل دهند.

4- و نیز نصاب تشکیل مجمع عمومی عادی و نصاب اخذ تصمیم د مجامع عمومی عادی و فوق العاده و امکان ارائه پیشنهادات اعضاء جهت تصمیم گیری در مجامع و عزل مدیران موادی را احصاء ننموده است. و به نظر میرسد. که بتوان در چنین مواردی به قانون شرکت های تعاونی مصوب سال ۱۳۵۰ با اصلاحات بعدی مراجعه نمود.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست