مشاوره رایگان

شرکت تضامنی در قانون تجارت

شرکت تضامنی چیست؟

طبق ماده ۱۱۶ قانون تجارت، شرکت تضامنی، شرکتی است که تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می‌شود. اگر دارایی شرکت برای پرداخت بدهی ها کافی نباشد. هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام بدهی های شرکت می باشد.

 

 

 

 

 

هر قراری که بین شرکا برخلاف این ترتیب داده شده باشد. در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود.

نام شرکت تضامنی

طبق ماده ۱۱۷ قانون تجارت، در اسم شرکت تضامنی باید عبارت ( شرکت تضامنی) و لااقل اسم یک نفر شرکا ذکر شود. در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکان نباشد، باید بعد از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شده است عبارتی از قبیل ( و شرکا) یا ( و برادران) قید شود.

نحوه پرداخت سهم‌الشرکه

طبق ماده ۱۱۸ قانون تجارت، ثبت شرکت تضامنی وقتی تشکیل می‌شود. که تمام سرمایه نقدی پرداخت و سرمایه شرکت غیر نقدی نیز نوشته و داده شده باشد.
طبق ماده ۱۲۲ در شرکتهای تضامنی اگر سهم الشرکه یک یا چند نفر غیر نقدی باشد. باید سهم الشرکه مذکور قبلاً به تراضی تمام شرکا نوشته شود.

انتقال سهم الشرکه در تضامنی

طبق ماده ۱۲۳ قانون تجارت، در شرکت تضامنی هیچ یک از شرکا نمی‌تواند سهم خود را به دیگری منتقل کند. مگر به رضایت تمام شرکا.

شرکت تضامنی در قانون تجارت

نحوه تقسیم سود در شرکت تضامنی

طبق ماده ۱۱۹ قانون تجارت، در شرکت تضامنی منافع به نسبت سهم‌ الشرکه بین شرکا تقسیم می شود. مگر آنکه شرکتنامه غیر از این ترتیب را مقرر داشته باشد.

انتخاب مدیر تضامنی

طبق ماده ۱۲۰ قانون تجارت، در شرکت تضامنی شرکا باید لااقل یک نفر از میان خود یا خارج به سمت مدیری معین نمایند.
طبق ماده ۱۲۱ حدود مسئولیت مدیر یا مدیران شرکت تضامنی همان است. که در ماده ۱۵۱ مقرر شده که مسئولیت مدیر شرکت در مقابل شرکا همان مسئولیتی است. که وکیل در مقابل موکل دارد.

ورود شریک جدید در شرکت تضامنی

طبق ماده ۱۲۵ قانون تجارت، هر کس به عنوان شریک ضامن در شرکت تضامنی که وجود داشته وارد شود. متضامناً با سایر شرکا مسئول پرداخت بدهی‌هایی هم خواهد بود. که شرکت قبل از ورود او داشته اعم از اینکه در اسم شرکت تغییر داده شده یا نشده باشد.
هر قراری که بین شرکا برخلاف این ترتیب داده شده باشد. در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود.

نحوه پرداخت بدهی‌ها

طبق ماده ۱۲۴ قانون تجارت، مادام که شرکت تضامنی منحل نشده باشد مطالبه بدهی‌های آن باید از خود شرکت به عمل آید. پس از انحلال طلبکاران شرکت می‌توانند برای وصول مطالبات خود به هر یک از شرکا که بخواهند. یا به تمام آنها رجوع کنند. در هر حال هیچ یک از شرکا نمی‌تواند به استناد اینکه میزان بدهی‌های شرکت از میزان سهم او در شرکت تجاوز می نماید. از پرداخت بدهی‌های شرکت امتناع ورزد فقط در روابط بین شرکا و مسئولیت هریک از آنها در پرداخت بدهی های شرکت به نسبت سرمایه خواهد بود که در شرکت گذاشته است. آن هم در صورتی که در شرکتنامه ترتیب دیگری اتخاذ نشده باشد.

آموزش ثبت اینترنتی تغییرات شرکت
ادامه مطلب

عدم تهاتر بدهی

طبق ماده ۱۰۳ قانون تجارت، نه مدیون شرکت می‌تواند در مقابل طلبی که ممکن است یکی از شرکا داشته باشد. استناد به تهاتر کند. نه خود شریک می تواند در مقابل بدهی که ممکن است. طلبکار او به شرکت داشته باشد به تهاتر استناد نماید.

معذالک که طلبکار شرکت و مدیون به یکی از شرکا بوده و پس از فسخ انحلال شرکت تضامنی طلب او لاوصول مانده در مقابل آن شرکت حق استناد به تهاتر خواهد داشت.

جبران کاهش سهم الشرکه

طبق ماده ۱۳۲ قانون تجارت، اگر در نتیجه ضررهای وارده سهم الشرکه کم شود مادام که این کمبود جبران نشده پرداخت هر نوع سود به شرکا ممنوع است.
طبق ماده ۱۳۳ جز در مورد فوق هیچ یک از شرکا را شرکت نمی تواند به تکمیل سرمایه که به علت ضررهای وارده کم شده است. ملزم کرده و یا او را مجبور نماید. بیش از آنچه که در شرکتنامه مقرر شده است به شرکت سرمایه دهد.

تبدیل شرکت تضامنی به سهامی

طبق ماده ۱۳۵ قانون تجارت، هر شرکت تضامنی می‌تواند با تصویب تمام شرکا به شرکت سهامی تبدیل شود. در این صورت رعایت تمام مقررات راجع به شرکت سهامی الزامی است.

شرکت تضامنی در قانون تجارت

فوت شرکاء

طبق ماده ۱۳۹ قانون تجارت،در صورت فوت یکی از شرکا بقای شرکت موقوف به رضایت سایر شرکا و قائم‌مقام متوفی خواهد بود، اگر سایر شرکا به بقای شرکت تصمیم گرفته باشند. قائم‌مقام متوفی باید در مدت یک ماه از تاریخ فوت رضایت یا عدم رضایت خود راجع به بقای شرکت کتبا اعلام نماید.

در صورتی که قائم مقام متوفی رضایت خود را اعلام کرده و نسبت به اعمال شرکت در مدت مزبور از نفع و ضرر شریک خواهد بود. ولی در صورت اعلام عدم رضایت در منافع حاصله در مدت مذکور شریک و نسبت ضرر آن مدت سهیم نخواهد بود. سکوت تا انقضای یک ماه در حکم اعلام رضایت است.

موارد و دلایل انحلال شرکت تضامنی

طبق ماده ۱۳۶ قانون تجارت، موارد انحلال شرکت تضامنی به شرح ذیل می باشند:
الف) در مورد فقرات ۱- ۲- ۳ ماده ۹۳ قانون تجارت به شرح زیر:
۱- وقتی که شرکت مقصودی را که برای آن تشکیل شده بود انجام داده یا انجام آن غیرممکن شده باشد.
۲- وقتی که شرکت برای مدت معینی تشکیل و مدت مقتضی شده باشد.
۳- در صورتی که شرکت ورشکسته شود.
ب) در صورت رضایت تمام شرکا.
ج) در صورتی که یکی از شرکا به دلایلی انحلال شرکت را از محکمه تقاضا نماید و محکمه آن دلایل را موجه دانسته و حکم به انحلال بدهد.
د) در صورت فسخ یکی از شرکا مطابق ماده ۱۳۷.
ه) در صورت ورشکستگی یکی از شرکا مطابق ماده ۱۳۸.
و) در صورت فوت یا محجوریت یکی از شرکا مطابق مواد ۱۳۹ و ۱۴۰.
تبصره : در مورد بند ( ج ) هرگاه دلایل انحلال منحصراً مربوط به شریک یا شرکای معینی باشد. محکمه می‌تواند به تقاضای سایر شرکا به جای انحلال حکم اخراج آن شریک یا شرکای معین را بدهد.

نمونه اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود
ادامه مطلب

فسخ شرکت تضامنی

طبق ماده ۱۳۷ قانون تجارت، فسخ شرکت در صورتی ممکن است که در اساسنامه این حق از شرکا سلب نشده و ناشی از قصد اضرار نباشد، تقاضای فسخ باید ۶ ماه قبل از فسخ کتبا به شرکا اعلام شود. اگر موافق اساسنامه باید سال به سال به حساب شرکت رسیدگی شود. فسخ در موقع ختم محاسبه سالیانه به عمل می آید.

انحلال شرکت تضامنی

طبق ماده ۱۲۶ قانون تجارت، هرگاه شرکت تضامنی منحل شود. مادام که بدهی‌های شرکت از دارایی‌های آن پرداخت نشده هیچ یک از طلبکاران شخصی شرکا حقی در آن دارایی نخواهند داشت. اگر دارایی شرکت برای پرداخت بدهی های آن کفایت نکند طلبکاران شرکت حق دارند. بقیه طلب خود را از تمام یا فرد فرد شرکای ضامن مطالبه کنند. ولی در این مورد طلبکاران شرکت بر طلبکاران شخصی شرکا حق تقدم نخواهند داشت.

طبق ماده ۱۲۹ طلبکاران شخصی شرکا حق ندارند. طلب خود را از دارایی شرکت تامین یا وصول کنند. ولی می‌توانند به سهمیه مدیون خود از منافع شرکت یا سهمی که در صورت انحلال شرکت ممکن است به مدیون مزبور تعلق گیرد. هر اقدامی قانونی که مقتضی باشد به عمل آورند.

طلبکاران شخصی شرکا شرکت تضامنی

طلبکاران شخصی شرکا در صورتی که نتوانسته باشند طلب خود را از دارایی شخصی مدیون خود وصل کنند. سهم مدیون از منافع شرکت کافی برای پرداخت طلب آنها نباشد. می توانند این شرکت را تقاضا نمایند. ( اعم از اینکه شرکت برای مدت محدود یا غیر محدود تشکیل شده باشد).

مشروط بر اینکه لااقل ۶ ماه قبل قصد خود را به وسیله اظهارنامه رسمی به اطلاع شرکت رسانیده باشند. در این صورت شرکت یا بعضی شرکا می‌توانند مادام که حکم نهایی انحلال صادر نشده با پرداخت طلب دائنین مزبور تا حد دارایی مدیون در شرکت یا با جلب رضایت آنان به طریق دیگر از انحلال شرکت جلوگیری کنند.

ور شکستگی شرکتهای تضامنی

طبق ماده ۱۲۷ قانون تجارت، به ورشکستگی شرکت تضامنی بعد از انحلال نیز می توان حکم داد مشروط به اینکه دارای شرکت تقسیم نشده باشد.
طبق ماده ۱۲۸ ورشکستگی شرکت ملازمه قانونی با ورشکستگی شرکا و ورشکستگی بعضی از شرکا ملازمه قانونی با ورشکستگی شرکت ندارد.

انحلال شرکت در ورشکستگی یکی از شرکا

طبق ماده ۱۳۱ در صورت ورشکستگی یکی از شرکا و همچنین در صورتی که یکی از طلبکاران شخصی یکی از شرکا به موجب ماده ۱۲۹ انحلال شرکت را تقاضا کرده سایر شرکا می‌توانند سهم آن شریک را از دارایی شرکت نقدا پرداخت کرده و او را از شرکت خارج کنند.

طبق ماده ۱۳۸ در مورد ورشکستگی یکی از شرکا انحلال وقتی صورت می‌گیرد. که مدیر تصفیه کتباً تقاضای انحلال شرکت را نموده و از تقاضای مزبور شش ماه گذشته و شرکت مدیر تصفیه را از تقاضای انحلال منصرف نکرده باشد.

چگونگی ثبت شرکتهای تضامنی

مراحل و روش ثبت شرکت تضامنی مانند شرکت با مسئولیت محدود است. و با توجه به اینکه اشخاص حقیقی تمایلی به ثبت این نوع شرکت ندارند. لذا برای بهتر متوجه شدن مراحل ثبت می توان از مراحل ثبت شرکتهای با مسئولیت محدود استفاده نمود.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.